Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 22230
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Publicat de: Atena Nicola
Puncte necesare: 12
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR” CATEDRA MANAGEMENT

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul I. Leadershipul şi managementul: analiză comparativă.5
 3. 1.1. Leadershipul şi managementul: esenţă, definiţii .5
 4. 1.2. Descrierea teoriilor referitoare la leadership .10
 5. 1.3. Stiluri de management. Analiză comparativă: management şi leadership .19
 6. Capitolul II. Descrierea generală şi analiza economico-financiară pe anii 2010-2011 a S.A.” Carmez”.26
 7. 2.1. Analiza activităţii S.A. „Carmez”. Descrierea funcţiilor şi funcţiunilor .26
 8. 2.2. Analiza economico-financiară pe anii 2010-2011.38
 9. Capitolul III. Aspecte practice privind leadershipul şi managementul in cadrul S.A. „Carmez”.44
 10. 3.1. Profesia de manager în Republica Moldova .44
 11. 3.2. Prelucrarea datelor chestionarului referitor la leadership și management.50
 12. 3.2. Sugestii de îmbunătăţire a activitaţii S.A. „Carmez”.53
 13. Încheiere .56
 14. Bibliografie .58
 15. Anexe .60

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a managementului performant realizat de către managerii profesionişti. În ultemele deceniu, leadershipul s-a conturat ca o componentă majoră a managementului, prezentînd însă o specificitate şi o autonomie aparte, avînd o influienţă majoră, nu rareori chiar decisivă asupra performanţelor organizaţiilor. Ca urmare, prezintă o utilitate deosebită cunoaşterea şi luarea în considerare a elementelor de bază privind leadershipul managerial, de către toţi cei care exercită sau sunt antrenaţi în procesele manageriale în societăţile comerciale, administraţie publică, ministere, asociaţii neguvernamentale etc.

În această lucrare sunt definite conceptele de „management” ‚ „ leadership” respectiv „manager”‚ „ leader”.

Managementul este o disciplina distinctă şi determinantă care studiază practica de conducere şi are ca scop să descopere reguli şi diverse tehnici pentru creşterea eficienţei acţiunii umnane in cadrul unei organizaţii.

Managerii au rolul de a acţiona astfel încît fiecare persoană să-şi poate aduce aportul la realizarea obiectivelor stabilite. Prin urmare aceştia exercită în mod permanent, integral sau parţial, funcţii de previziune, organizare, coordonare, antrenare şi evaluare, referitoare la procesele de muncă exercitate de subordonaţii lor. Stilul managerial aplicat de un conducătot este influienţat în mare parte de nivelul său de cultură generală, coeficientul intelectual înalt, profesionalism, de experienţele trăite, de valorile proprii pe care le împărtăşeşte şi de aşteptările puse în subordonaţi.

Leadershipul procesul de influienţare a activităţii unei persoane în direcţia atingerii obiectivelor organizaţiei. Este ceva mai mult decît autoritate sau putere. Leaderul este cel care conduce un popor, o comunitate, o organizaţie, o echipă şi care are valoroase trăsături umane: capacitatea de a reuni oamenii, de a-i mobiliza să lucreze împreună pentru realizarea unui scop comun.

Deţinerea poziţiei de leader presupune ocuparea unui loc distinct în arhitectura

organizaţională şi oferă accesul la un tip de comportamente şi abordări diferite de cele ale

majorităţii membrilor. Selynick afirmă că „ un leader înţelept acceptă caracterul organizaţiei sale aşa cum este el, însă numai în calitate de preludiu in elaborarea strategiei care-l va schimba”.

Pe lingă aceste abordări se contureză „portretul” unui leader ipotetic prin: explicarea competenţelor, prezentarea tipologiilor de leader dar şi expunerea stilurilor de leadership.

Scopul prezentei lucrări constă în efectuarea unei analize teoretice și practice referitoare la leadershipul și managementul în cadrul organizației.

Pentru a atinge scopul, am propus următoarele sarcini:

- determinarea aspectelor teoretice referitoare la leadership și management;

- descrierea teoriilor referitoare la leadersip;

- delimitarea stilurilor de management, efectuarea analizei comparative între leadership și management;

- prezentarea analizei economico – financiare a activității S.A. „Carmez”;

- prelucrarea datelor chestionarului efectuat la S.A. „Carmez”.

Scopul și sarcinile cercetării au determinat următoarea structură a tezei: introducere, trei capitole ce reflectă conținutul de bază al cercetărilor, concluzii, bibliografie și anexe.

Capitolul I: ”Leadershipul şi managementul: analiză comparativă ” prezintă definițiile: managementului, leadershipului, managerului, leaderului. Sunt descrise teoriile referitoare la leadership, sunt indicate criteriile de grupare a stilurilor de management și analiza comparativă dintre aceste două subiecte descrise.

Capitolul II: ”Descrierea generală şi analiza economico-financiară pe anii 2010-2011 a S.A.” Carmez” indică istoricul organizației, sfera de activitate a acesteia, sunt descrise funcțiile de management și funcțiunile. Sunt propuse căi de soluționare a problemelor cu care se confruntă organizația și analiza economico – financiară pentru anii 2010-2011.

Capitolul III: ”Aspecte practice privind leadershipul şi managementul in cadrul S.A. „Carmez” prezintă managerii de succes din Republica Moldova, prelucrarea datelor chestionarului efectuat la S.A. „Carmez” și sunt enumerate sugestii de îmbunătățire a activității S.A. „Carmez”.

În calitate de bază informaţională am utilizat materiale publicate ale mai multor specialişti interesaţi „Management” de Burlacu Natalia și Vadim Cojocaru, „Fundamentele managementului organizaţiei” de Burduş Eugen și Gheorghiţa Căprărescu,”Management. Elemente fundamentale” de Crişan Silviu ș.a. precum și diverse reviste de specialitate și site-uri.

Capitolul I. LEADERSHIPUL ȘI MANAGEMENTUL: ANALIZĂ COMPARATIVĂ

“Nu există țări bogate și țări sărace, există țări bine conduse și țări prost conduse”

Peter Drucker

1.1. Leadershipul şi managementul: esenţă, definiţii

Transformarea rapidă a mediului social, a organizațiilor, creșterea responsabilității sociale și a mobilității resurselor umane reprezintă factori de presiune pentru schimbări în organizarea structurală a firmelor. Pentru a se acomoda cu schimbările și pentru a se dezvolta , firmele vor trebui sa inoveze atît în domeniul producției, cît și în domeniul managementului. Construirea unui mediu în care să se poată dezvolta încrederea, respectul și cooperarea asigură supraviețuirea organizației în competiția de pe piață.

Succesul organizației depinde de mulți factori, dar adevărata bogăție a firmelor moderne, indiferent de mărimea lor sau de domeniul de activitate este competența întreprinderii, respectiv valoarea oamenilor săi. Organizația este alcătuită din grupuri de oameni, iar coordonarea și direcționarea acestora spre atingerea obiectivelor fixate constituie o parte însemnată a managementului. Pentru a rezista în fața concurenței, firmele vor trebuie să-i atragă, să-i rețină, să-i motiveze și să-i utilizeze eficient pe cei mai talentați oameni pe care-i vor găsi. Acest fapt presupune ca managerii organizațiilor să își schimbe rolul, dintr-unul de supraveghetor în acela de coordonator. Managerul tradițional, va fi treptat înlocuit de leaderul modern, inovator, capabil să își asume riscuri, care avînd învățătura trecutului, trăiește în prezent, cu un ochi spre viitor.

 Managementul întreprinderii este abordat din multiple puncte de vedere, care adesea se deosebesc susbstanţial între ele. Cele mai răspîndite definiţii ar fi:

- Activitatea de management înseamnă a prevedea şi a plănui, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla. ( H. Fayol)

- Managementul este un proces operaţional, care poate fi în primă fază cel mai bine cercetat prin analiza funcţiilor manageriale. Cele cinci funcţii manageriale esenţiale sunt: planificarea, organizarea, angajarea personalului, îndrumarea şi conducerea, precum şi controlul. (Koontz şi O’Donnell)

- Managementul este un proces social., iar procesul constă din planificare , control, coordonare şi motivaţie. ( E.F.L. Brech)

- Managementul este procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei. (Reece şi O’Grady)

- Managementul este utilizarea şi coordonarea funcţiilor şi persoanelor care îndeplinesc aceste funcţii, astfel încît să se atingă un scop dat. (T.J. Peterson)

- Managementul este explicat prin „ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderii ” sau prin „ansamblul activităţilor de organizare şi conducere în scopul adoptării deciziilor optime în proiectarea şi reglarea proceselor microeconomice”. (Dicţionarul enciclopedic)

Bibliografie

I Manuale, monografii și lucrări didactice

1.1. Adair John , Peter Reed ,,Nu boss, ci lider: cum să conduci pe drumul către success” , București: Meteor Press, 2004;

1.2. Burduş Eugen „Tratat de management” Editura economică 2005, 864 pag;

1.3. Burduş E., Căprărescu G. „Fundamentele managementului organizaţiei” Editura Economică 1999, 463 pag;

1.4. Burlacu Natalia, Vadim Cojocaru „Management” ASEM, Chişinău 2000, 473 pag;

1.5. Crişan Silviu ”Management. Elemente fundamentale”, Editura Alma Mater, Sibiu, 2001,

1.6. „Drept, Economie și Informatică” nr1, 2006, 326 pag;

1.7. Dubrin A.J. „Leadership. Research Findings Practice, and Skills”1995;

1.8. Gary J.„Comportament organizaţional” Bucureşti, Editura Economică, 1998, 296 pag;

1.9. Gerald A.Cole „ Management „ Editura Ştiinţa, 2006, 450 pag;

1.10. Hersey P., K. H. Blanchard, „Life Cycle Theory of Leadership, Training and Development Journal”, 1969;

1.11. Hersey P., H. Kenneth Blanchard ” Management of Organizational Behaviour” 1988,

1.12. Hughes, Richard L., Ginnett, Robert C., Curphy, Gordon J. ,,Leadership-Enhancing the Lessons of Experience”, Editura McGrawHill, Boston, 2006

1.13. Nicolescu O., Verboncu Ion „Management” Editura Economică 1997,

1.14. Pauș V.A. „Comunicare și resurse umane” Editura Polirom, Iași 2006, 276 pag;

1.15. Petrescu Ion „Management general” Editura Hyperion,București, 1993;

1.16. Petrescu Ion ”Management” Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1991;

1.17. Pugh P.și D.Hickson ”Management organizaţional” Bucureşti, Editura CODECS;

1.18. Stăncioiu I., Militaru Gh. „Management. Elemente fundamentale”, Editura Teora, Bucureşti, 1999, 432 pag;

1.19. Vroom V.şi P.Yetton ”Leadership and decision-making” University of Pittsburgh Press, 1973;

1.20. Zorlenţan I., Burduş E., Căprărescu Gh. „Managementul organizaţiei”, Editura Economică, Bucureşti, 1998; 633 pag.

II. Articole din ediții periodice

2.1. De la managerul rațional la leaderul modern în Tribuna economică 36, 2007, pag. 28

2.2. 11 лучших топ-менеджеров Молдовы 2011 года în BusinessClass, Ianuarie 2012, № 1 (64), pag 27

2.3.Raportul anual al Societății pe acțiuni ”Carmez” în Capital Market 15(435), Aprilie 2012

III. Site-ografia

3.1. Istoria S.A. „CARMEZ” www.carmez.md (citat 15.04.2012)

3.2. 11 лучших топ-менеджеров Молдовы 2011 года http://www.businessclass.md/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/best_top_managers_2011/ (citat 17.05.2012)

3.3. Raportul anual al Societății pe acțiuni ”Carmez” http://www.capital.market.md/ (citat 26.04.2012)

3.4. http://www.tribunaeconomica.ro/ (citat 18.03.2012)

3.5. LUDMILA CLIMOC. Doamna din familia Orange www.vipmagazin.md (citat 18.05.2012)

3.6. Cît de eficienți suntem ca leaderi? http://www.traininguri.ro/ (citat 20.05.2012)

3.7. http://www.afacerilacheie.net/ (citat 02.04.2012)

3.8. Management vs Leadership http://www.managementstudyguide.com/ (citat 07.04.2012)

3.9. Leadership http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap9.htm (citat 07.04.2012)

4.10. Manager și Leader http://www.studentie.ro/articole/manager+si+lider (citat 19.05.2012)

4.11. Leadership self test http://www.schulersolutions.com/leadership_self_test.html (citat 20.05.2012)

Preview document

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 1
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 2
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 3
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 4
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 5
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 6
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 7
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 8
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 9
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 10
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 11
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 12
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 13
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 14
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 15
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 16
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 17
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 18
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 19
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 20
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 21
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 22
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 23
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 24
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 25
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 26
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 27
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 28
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 29
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 30
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 31
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 32
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 33
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 34
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 35
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 36
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 37
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 38
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 39
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 40
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 41
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 42
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 43
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 44
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 45
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 46
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 47
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 48
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 49
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 50
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 51
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 52
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 53
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 54
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 55
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 56
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 57
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 58
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 59
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 60
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 61
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 62
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 63
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 64
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 65
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 66
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 67
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 68
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 69
Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Leadershipul si managementul - analiza comparativa pe baza materialelor SA Carmez.docx

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

INTRODUCERE Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis,...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Ai nevoie de altceva?