Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 15129
Mărime: 167.96KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Stoian
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

Listă abrevieri pg. 1

Introducere pg. 2

Capitolul I: CONCEPTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT pg. 3

1.1. Definirea conceptului de PPP pg. 3

1.2. Apariţia parteneriatului public privat pg. 4

1.3. Motivarea pentru angajarea în PPP pg. 4

1.3.1. Mobilizarea capitalului privat pg. 5

1.3.2. PPP - instrument pentru o mai mare eficienţă pg. 5

1.3.3. PPP - catalizator pentru o reformă amplă a unui sector pg. 7

1.4. Avantajele şi riscurile PPP pg. 7

1.4.1. Avantajele PPP pg. 7

1.4.2. Riscurile PPP pg. 8

1.5. Clasificarea contractelor de PPP pg. 9

Capitolul II: FORME JURIDICE DE REALIZARE A PPP, CONFORM PRACTICII INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE pg. 10

2.1. Contractul de servicii pg. 10

2.2. Contractul de management pg. 11

2.3. Contractul de închiriere pg. 13

2.4. Concesiunea pg. 15

2.5. Build-Operate-Transfer şi acorduri similare pg. 17

2.6. „Joint-ventures” pg. 19

2.7. Acordurile „hibrid” pg. 21

2.8. Abordări specifice la nivel naţional pg. 21

Capitolul III: ETAPELE REALIZĂRII UNUI CONTRACT DE PPP pg. 22

Capitolul IV: APLICAŢIE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT pg. 27

4.1. Date despre autoritatea contractantă pg. 27

4.1.1. Baza legală de înfiinţare pg. 27

4.1.2. Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea pg. 28

4.1.3. Organizarea instituţiei pg. 28

4.1.4. Analiza instituţiei din punct de vedere economico-

financiar pg. 28

4.1.5. Activităţi derulate de instituţie pg. 29

4.2. Obiectul contractului pg. 30

4.3. Cadrul legal de reglementare pg. 31

4.4. Procesul de atribuire a contractului pg. 32

4.4.1. Calificarea candidaţilor pg. 32

4.4.2. Elaborarea ofertei pg. 34

4.4.3. Prezentarea ofertei pg. 35

4.4.4. Deschiderea şi evaluarea ofertelor pg. 35

4.4.5. Atribuirea contractului de achiziţie publică pg. 38

4.5 Observaţii pg. 39

Concluzii pg. 40

Anexe pg. 41

Bibliografie pg. 58

Listă figuri pg. 60

Extras din document

Introducere

În ultima vreme, în România se constată o creştere tot mai mare a interesului pentru cooperarea dintre sectorul public şi cel privat, în realizarea de proiecte de infrastructură, în diferite sectoare de activitate.

Creşterea disponibilităţii sectorului privat de a prelua o serie de responsabilităţi şi riscuri şi a sectorului public de a privatiza serviciile de utilitate publică a avut ca rezultat multiplicarea eforturilor de introducere a conceptului de parteneriat public-privat în realizarea obiectivelor şi proiectelor economico-sociale din România.

Dacă până nu cu mult timp în urmă se considera că gestionarea serviciilor poate fi realizată numai de către persoanele juridice de drept public, acest lucru s-a exclus o dată cu dezvoltarea tehnologiilor industriale, ce a adus cu sine necesitatea acoperirii unei game tot mai variate şi mai însemnate de servicii pe care statul şi colectivitătile locale nu le mai pot asigura.

În prezent există mai multe moduri de a gestiona un serviciu public, fie de către o persoană publică (stat, comunităţi locale, instituţii), fie de către o persoană privată (fizică sau juridică).

Motivele pentru care administraţia ar trebui să ia în considerare opţiunea parteneriatului public-privat sunt următoarele:

• Reducerea costurilor proiectului, un argument principal fiind acela că partenerul privat poate împrumuta fonduri mai simplu şi cu o rată a dobânzii mai scăzută decât o pot face instituţiile publice;

• Lipsa de experienţă a personalului tehnic din administraţie;

• Pentru că firmele private se supun altor acte normative decât o face sectorul public, ele pot fi mai flexibile în conceperea şi managementul proiectelor;

• Firmele private au de regulă o mai mare rapiditate în acţiune.

În plan internaţional, interesul pentru promovarea parteneriatului public-privat se îndreaptă spre trei direcţii principale:

- Realizarea de investiţii în infrastructuri

- Creşterea eficienţei utilizării resurselor financiare

- Valorificarea comercială superioară a fondurilor investite

Capitolul I: CONCEPTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

1.6. DEFINIREA CONCEPTULUI DE PPP

Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii nonguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri, ori companii, pentru realizarea unui proiect care produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă şi în dezvoltarea locală.

Întrucât domeniile de cooperare sunt diverse, conceptul de parteneriat public-privat nu trebuie asimilat cu forma juridică de realizare a unei afaceri, cum sunt societăţile comerciale sau asocierile în participaţiune. Acestea din urmă sunt forme concrete de realizare a parteneriatului. Pe de altă parte, activităţile ce se pot desfăşura sub titulatura de parteneriat public-privat pot avea ca scop obţinerea unui profit, cum este orice afacere, dar pot avea în vedere şi activităţi care nu urmăresc obţinerea unui profit.

Ţinând cont de diversitatea formelor de colaborare între autorităţile publice şi sectorul privat, nu există formulată o definiţie standard a parteneriatului public-privat, ci doar percepţii diferite, după natura experienţelor diferitelor ţări.

Astfel, parteneriatul public-privat poate fi privit ca:

1. “acord între sectorul public şi cel privat în scopul elaborării unui proiect ori furnizării unui serviciu, care în mod tradiţional este furnizat de sectorul public”;

2. înţelegere/contract (“arrangement”) între o autoritate publică (“State authority”) şi o persoană (“person/partner”) pentru a proiecta, construi un bun (“asset”) împreună cu operarea serviciilor legate de acel bun sau numai pentru unele dintre operaţiunile legate de exploatarea acelui bun. ( Legea irlandeză din 2002 privind raporturile de parteneriat public-privat);

3. “relaţie pe termen mediu şi lung între sectorul public şi cel privat (incluzând sectorul comunitar şi voluntar) ce implică împărţirea riscurilor şi câştigurilor şi utilizarea funcţiilor multi-sectoriale, expertizei şi finanţelor pentru furnizarea unui serviciu;

4. “preluarea de către sectorul privat a activităţilor din sectorul public prin orice forme (parteneriat ori preluarea acţiunilor), utilizarea “Iniţiativelor de Finanţare Privată” (Private Finance Initiative-PFI) ori a altor “aranjamente”, precum concesiunea serviciilor publice, menţinerea, construcţia de “infrastructuri necesare”, inclusiv vânzarea serviciilor publice sau alte forme de parteneriat (UK - “Public Private Partnership - the Government Approach”, 2000).

1.7. APARIŢIA PARTENERIATULUI PUBLIC PRIVAT

Sistemul de parteneriat public-privat la nivel local, după modelul actual, se conturează la începutul anilor ’80 ai sec. XX în Europa Occidentală şi SUA, sub forma cooperării între autorităţile locale şi sectorul privat pentru implementarea unor proiecte de reabilitare a zonelor industriale aflate în declin.

În Franţa, forme de parteneriat între autorităţile locale şi comunitate, apar începând cu anii ’80 pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei, precum şi pentru asigurarea coeziunii sociale. Este interesant însă de precizat că Franţa, deşi are o contribuţie de pionierat în domeniul parteneriatului public-privat, nu şi-a dezvoltat cadrul instituţional decât într-un palier îngust, respectiv în domeniul concesiunii serviciilor publice.

În România primele structuri de parteneriat public-privat (PPP) s-au format ad-hoc la nivel naţional încă de la jumătatea anilor ’90 cu prilejul elaborării unor strategii sectoriale ori naţionale (Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă - 1999, Strategia de Dezvoltare Economică pe Termen Mediu - 2000), precum şi ca structuri instituţionalizate, cum sunt Comisia Tripartită şi Consiliul Economic şi Social. Aceste parteneriate au contribuit treptat la realizarea unui mediu de cooperare între actorii sociali şi cei politici deşi, de multe ori au jucat şi încă mai joacă rolul de legitimare a unei acţiuni politice, fiind mai puţin implicate în procesul decizional sau de monitorizare a politicilor.

În ultimii ani, autorităţile locale din România au început să încheie parteneriate cu sectorul privat şi societatea civilă în vederea realizării unor investiţii în infrastructură şi pentru operarea unor servicii publice de interes local. Această nouă orientare, care de altfel se înscrie într-un trend general pe plan european, ţine preponderent de avantajele pe care, în principiu, le presupune un parteneriat public-privat.

1.8. MOTIVAREA PENTRU ANGAJAREA ÎN PPP

Cele trei principale nevoi ce motivează guvernele să încheie contracte de PPP pentru dezvoltarea infrastructurii sunt:

1. atragerea investiţiilor de capital privat (de multe ori, fie pentru a suplimenta resursele publice sau pentru eliberarea lor pentru alte nevoi publice);

2. creşterea eficienţei şi utilizarea mai eficace a resurselor disponibile, şi

3. reformarea sectorul printr-o realocare de roluri, de stimulente, precum şi de responsabilităţii.

Fiecare dintre aceste aspecte este discutat de mai jos.

Preview document

Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 1
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 2
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 3
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 4
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 5
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 6
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 7
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 8
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 9
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 10
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 11
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 12
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 13
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 14
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 15
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 16
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 17
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 18
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 19
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 20
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 21
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 22
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 23
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 24
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 25
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 26
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 27
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 28
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 29
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 30
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 31
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 32
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 33
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 34
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 35
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 36
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 37
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 38
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 39
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 40
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 41
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 42
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 43
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 44
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 45
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 46
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 47
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 48
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 49
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 50
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 51
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 52
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 53
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 54
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 55
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 56
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 57
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 58
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 59
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 60
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 61
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 62
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 63
Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Metode de Implementare a Proiectelor de Servicii Publice - Parteneriatul Public-Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Parteneriat public privat - Germania, Suedia și Franța

1. PPP (Parteneriatul Public Privat) 1.1 Ce este PPP? Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între autoritatea...

Management de proiect - finanțarea proiectelor publice și de firmă

1. Finanţarea Proiectelor publice şi de firmă: date generale, etape Ce este finanţarea? Se poate spune că finanţarea reprezintă operaţia de...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Sistemul Fiscal în Irlanda

Impozitele directe:1. Impozitul pe venitul personal Platitorii acestui impozit sunt toate persoanele fizice rezidente in Irlanda, dar și persoanele...

Studiu comparativ privind prestarea serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești și Municipiul Brașov

Necesitatea realizării unui sistem de iluminat public modern Iluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei....

Parteneriatul public-privat în România

Conceptul de PPP si legislatia in vigoare Parteneriatul este un acord intre doi sau mai multi actori ai dezvoltarii locale in vederea realizarii...

Managementul Achizițiilor Publice în Cadrul Proiectelor

1. Prezentare proiect 1.1 Ideea proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Broadband în Mediul Rural" Prin acest proiect se doreşte realizarea unei...

Parteneriat public privat, o forma eficientă de exercitare a managementului public

Parteneriatul public privat constituie o modalitate de introducere a managementului privat in serviciile publice pe calea unei legaturi...

Te-ar putea interesa și

Violența și abuzul asupra minorului în familie

INTRODUCERE Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Parteneriat public privat - Germania, Suedia și Franța

1. PPP (Parteneriatul Public Privat) 1.1 Ce este PPP? Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între autoritatea...

Strategia de Atragere a Investițiilor

INTRODUCERE Atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor este o prioritate strategică a Guvernului Republicii Moldova la etapa actuală....

Importanța parteneriatului public-privat

Introducere Asigurarea unor servicii cost eficiente in arii din ce in ce mai extinse in baza unor bugete limitate este o mare provocare pentru...

Strategia de modernizare a administrației publice locale

1. CONTEXTUL INTERN. DIAGNOZA DOMENIULUI: Aspiratia României de a se integra în Uniunea Europeana este expresia fireasca a identitatii de...

Delta Dunării - diversitatea potențialului turistic

Rezumat Am ales această temă pentru lucrarea mea de disertație deoarece reușete să împletească aspectul teoretic cu cel practic, și anume îmi dă...

Ai nevoie de altceva?