Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

Licență
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 23735
Mărime: 245.59KB (arhivat)
Cost: 15 puncte

Cuprins

S U M A R

INTRODUCERE 3 pag.

Partea teoretică

CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind motivarea resurselor umane

în cadrul întreprinderii 8 pag.

1.1. Motivarea : noţiune şi conţinut. Rolul motivaţiei manageriale 8 pag.

1.2. Teorii şi modele ale procesului motivaţional 19 pag.

1.3. Dezvoltarea resurselor umane şi managementul organizaţional 25 pag.

Partea de cercetare

CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară a activităţii Combinatului

de Producţie „ PRODCOOP” 29 pag.

2.1. Istoricul evoluţiei şi dezvoltării CP „PRODCOOP” 29 pag.

2.2. Analiza indicilor economici principali 36 pag.

2.3. Politica salariară de motivare în cadrul CP „PRODCOOP” 63 pag.

CAPITOLUL III. Motivarea personalului în cadrul întreprinderii 69 pag.

3.1. Analiza gradului de motivare a personalului 69 pag.

3.2. Factorii de impact al nivelului motivării personalului

în cadrul întreprinderii 75 pag.

3.3. Tendinţe în perfecţionarea motivării personalului, metode de

stimulare a iniţiativei şi creativităţii în cadrul întreprinderii 81 pag.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 85 pag.

BIBLIOGRAFIE 90 pag.

ANEXE 92 pag.

Extras din document

INTRODUCERE

„Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul”

Pol Hoken

Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea care face din Managementul Resurselor Umane (MRU), un set de competenţe, deprinderi şi atitudini esenţiale pentru toţi managerii. Acest set e legat direct de valorile supreme ale firmei / organizaţiei.

Această responsabilitate nu e doar legată de a furniza slujbe oamenilor, de a-i îndruma cum să lucreze şi de a le înregistra performanţele, deşi managerii trebuie să facă acest lucru. Pe lângă toate acestea, e o investiţie: a da oamenilor puterea pentru ca ei să acţioneze eficient şi eficace.

Investiţia în oameni este calea cea mai sigură de a garanta supravieţuirea unei firme, sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia.

Succesul unei firme e determinat şi de calitatea resurselor umane, de procedurile prin care se face atragerea şi menţinerea celor mai strălucite talente, care să realizeze cele mai dificile sarcini cu acelaşi entuziasm cu care le realizează pe cele uşoare.

Importanţa Managementului Resurselor Umane a crescut pe parcursul unui proces mai dificil, în care a apărut necesitatea evaluării ansamblului de activităţi ale organizaţiei şi a mecanismului desfăşurării acestora, precum şi găsirii modalităţilor de investigare care să rămână operante chiar în condiţiile creşterii apreciabile a complexităţii, diversităţii şi dimensiunilor organizaţiilor. Toate organizaţiile implică oameni, acestea trebuie să le câştige serviciile, să le dezvolte aptitudinile, să-i motiveze pentru nivelele înalte de dezvoltare şi să se asigure că vor continua să-şi menţină ataşamentul faţă de organizaţie.

Astfel, un număr tot mai mare de întreprinderi sunt preocupate de calitatea totală a activităţilor, pentru că nu numai calitatea serviciilor şi a produselor contează, ci şi calitatea oamenilor pe care îi are o organizaţie / firma.

Managementul Resurselor Umane presupune îmbunătăţirea continuă a activităţii tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor organizaţionale. Exercitarea unui asemenea tip de management necesită drept condiţie primordială ca fiecare manager să constituie un model de atitudine comportamentală.

Acţiunile manageriale iau în considerare fiecare salariat ca pe o individualitate distinctă, cu caracteristici specifice. Aplicarea cu succes a Managementului Resurselor Umane presupune existenţa unui sistem de evaluare a performanţelor, a unui sistem de stimulare a angajaţilor şi de recompensare a rezultatelor.

Pentru a-şi atinge scopurile propuse , orice întreprindere trebuie să-şi planifice şi să-şi organizeze foarte bine activitatea, activitate pe care o desfăşoară prin intermediul unor angajaţi selectaţi şi pregătiţi cu foarte mare grijă. Oricât de bine ar fi organizată activitatea şi oricât de buni ar fi angajaţii acesteia, rezultatul activităţilor sale poate fi negativ în lipsa unei motivări adecvate a acestora. Spre deosebire de maşini, oamenii nu lucrează în mod automat, iar pentru a lucra eficient au nevoie de o anumită motivaţie. După Kamal Fatehi „ motivarea este procesul prin care comportamentul uman este mobilizat pentru atingerea anumitor scopuri, care, la rândul lor vor satisface anumite nevoi individuale sau organizaţionale”.

Tot mai mulţi manageri realizează astăzi, că investiţia în resursele umane le poate aduce câştiguri substanţiale pe termen lung. Cine nu va înţelege suficient de repede această idee riscă să iasă de pe „ piaţă”, încet , dar sigur. De ce ?

Deoarece Managementul Resurselor Umane este „ coloana veterbrală” în cel mai adevărat sens al unei întreprinderi moderne de succes.

(Georgeta Pânişoară, 2004)

Teza de licenţă „ Motivarea şi dezvoltarea personalului în cadrul firmei” este concepută şi elaborată în rezultatul unei cercetări ştiinţifice a activităţii economico-financiare la Combinatul de Producţie „ PRODCOOP” în perioada anilor „2003-2005”. În procesul de elaborare au fost colectate şi analizate o totalitate de date cu caracter economic şi despre principiile de activitate şi dezvoltare ale întreprinderii.

În procesul de studiu şi analiză al activităţii economico-financiare, au fost sistematizate datele privind această activitate, determinate punctele de reper, care au stat la baza planificării activităţii întreprinderii (Bilanţul contabil, rapoarte statistice, extrase din „cartea mare”, etc.) , corespunderea principiilor de activitate internă a întreprinderii cu principiile ştiinţifice şi practice utilizate în ramură.

În procesul de studiu prin analiză, sinteză şi comparare a rezultatelor activităţii şi a prevederilor teoretice, am formulat o serie de recomandări, principii de activitate şi am elaborat unele criterii, care în viziunea mea ar duce la îmbunătăţirea performanţelor întreprinderii în domeniul studiat.

Reieşind din volumul materialului pus la dispoziţie pentru studiu am elaborat unele soluţii, modalităţi de aplicare practică a cunoştinţelor teoretice din domeniu, pentru ca pe viitor activitatea întreprinderii să fie mai eficientă.

Propunerile pentru obţinerea performanţelor sunt argumentate ştiinţific prin materiale şi calcule respective ce vizează domeniul dat de activitate.

În lucrare am abordat multilateral posibilităţile de dezvoltare a întreprinderii, cât şi varietatea principiilor de motivare a personalului pentru o activitate fluctuoasă. Studiul s-a efectuat paralel conform principiului ;

a) Rezultate reale obţinute de întreprindere în perioada studiată;

b) Obiective şi finalităţi ştiinţifice, care au fost utilizate;

c) Puncte de reper, care sunt necesare de atins pentru menţinerea poziţiei actuale şi progresare în viitor pentru asigurarea profitului stabil;

În procesul de studiu şi elaborare a tezei de licenţă am utilizat materialele acumulate anterior în cadrul activităţii de cercetare la îndeplinirea tezelor anuale la disciplinile de profil.

Teza dată de licenţă reprezintă un material de sinteză dintre teorie şi practică, care poate fi aplicată şi care propune anumite soluţii ştiinţifice, pentru problemele elucidate în procesul de elaborare.

Teza de licenţă are următoarea structură: „Introducerea” – acest compartiment caracterizează succint actualitatea temei, argumentează necesitatea cercetării ei, formulează obiectivele ce necesită realizare în procesul de elaborare a tezei, evidenţiază baza metodico-ştiinţifică a cercetării indicând obiectul cercetării, metodele de cercetare, structura tezei, conţinutul succint al tezei, numărul paginilor, figurilor , anexelor.

Partea teoretică – Capitolul I. „Abordări teoretice privind motivarea resurselor umane în cadrul întreprinderii „ În acest capitol s-a analizat din punct de vedere teoretic, conţinutul şi rolul motivaţiei manageriale. Identificarea modalităţilor celor mai moderne de motivare a angajaţilor. Tot aici sunt prezentate cele mai cunoscute teorii privind motivarea personalului, fiind clasificate, descrise şi analizate pentru a evidenţia avantajele şi neajunsurile fiecăreia. La fel s-a abordat problema cu privire la dezvoltarea resurselor umane şi a managementului organizaţional în cadrul întreprinderii, în vederea obţinerii performanţelor înalte.

Preview document

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 1
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 2
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 3
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 4
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 5
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 6
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 7
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 8
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 9
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 10
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 11
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 12
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 13
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 14
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 15
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 16
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 17
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 18
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 19
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 20
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 21
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 22
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 23
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 24
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 25
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 26
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 27
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 28
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 29
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 30
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 31
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 32
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 33
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 34
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 35
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 36
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 37
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 38
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 39
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 40
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 41
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 42
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 43
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 44
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 45
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 46
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 47
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 48
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 49
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 50
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 51
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 52
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 53
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 54
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 55
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 56
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 57
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 58
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 59
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 60
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 61
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 62
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 63
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 64
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 65
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 66
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 67
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 68
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 69
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 70
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 71
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 72
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 73
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 74
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 75
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 76
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 77
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 78
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 79
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 80
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 81
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 82
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 83
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 84
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 85
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 86
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 87
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 88
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 89
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 90
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 91
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 92
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 93
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 94
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 95
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 96
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 97
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 98
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 99
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 100
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 101
Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Motivarea si Dezvoltarea Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Managementul Comparat al Resurselor Umane

Capitolul 1. Managementul comparat 1.1. Concepte O caracteristica des întâlnita dupa perioada 1960 este, în aproape toate domeniile cercetarii...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Relația dintre Motivația în Muncă și Cultura Organizațională

INTRODUCERE În ultimii ani, societatea românească trece printr-o perioadă caracterizată de o continuă schimbare socială: se schimbă normele...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Spitalului CFR

INTRODUCERE Resursele umane este singura resursă din cadrul unei întreprinderi care poate avea capacitatea de a-şi mări valoarea sa odată cu...

Fluxul de resurse umane

INTRODUCERE Fără îndoială, angajații joacă un rol vital într-o companie sau afacere. Nu numai că o afacere va fi în imposibilitatea de a se...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Public

INTRODUCERE Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul Local. Se pune un accent deosebit pe importanţa...

Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC Indis Partener SRL

I. Sursele folosite pentru culegerea informaţiilor Pentru culegerea informaţiilor necesare analizei diagnostic am apelat la un interviu...

Ai nevoie de altceva?