Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 38857
Mărime: 218.12KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Ing. Dumitrescu Constantin - Dan

Cuprins

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE PROFIT ÎN TEORIA ECONOMICĂ ..3

1.1 Accepțiuni ale profitului .. .3

1.2 Teorii cu privire la profit .. ..14

1.3 Componente și forme ale profitului . ..18

1.3.1Profitul legal sau legitim și apartenența acestuia .. 22

1.3.1.1Teorii asupra substanței profitului legal sau legitim

1.3.1.2Surse de formare a profitului legitim

1.3.1.3Dreptul de intrare în posesia profitului și înlesniri fiscale

1.3.2 Profitul nelegal sau nelegitim . ...26

1.3.2.1 Condiții favorizante apariției profitului nelegal sau nelegitim

1.3.2.2 Forme pe care le îmbracă profitul nelegitim

CAPITOLUL 2 ASPECTE LEGATE DE GESTIUNEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2.1 Întreprinderea - cadru de manifestare a interacțiunii factorilor de producție și de mediu .. ...31

2.2 Activitatea economică a întreprinderii .. 34

2.3 Gestiunea financiară a întreprinderii .. ..36

2.3.1 Necesitatea, rolul și funcțiiile bugetului întreprinderii

2.3.2 Principii de elaborare și fundamentare ale bugetului întreprinderii

2.3.3 Conținutul bugetului de venituri și cheltuieli a întreprinderii

2.4 Căi de asigurare a echilibrului fluxurilor financiare ... ...46

2.5 Veniturile- activități economico-financiare ce concură la formarea profitului brut .. 47

2.5.1 Venituri provenite din activitattea economică a întreprinderii

2.5.1.1 Venituri dein activitatea economică de bază (de exploatare) a întreprinderii

2.5.1.2 Alte venituri din exploatare

2.5.2 Venituri financiare

2.5.3 Venituri excepționale

2.6 Cheltuielile întreprinderii . ...53

2.6.1 Cheltuielile de exploatare

2.6.2 Cheltuielile financiare

2.6.3 Cheltuielile excepționale

CAPITOLUL III CUANTIFICAREA PROFITULUI - CERINȚĂ OBIECTIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE

3.1 Factorii de influență a masei profitului .. 57

3.1.1 Volumul, structura și calitatea producției

3.1.2 Nivelul costurilor de producție

3.1.3 Nivelul productivității muncii

3.1.4 Nivelul prețurilor de vânzare

3.1.5 Repartizarea veniturilor între principalii posesori ai factorilor de producție

3.1.6 Viteza de rotație a capitalului

3.2 Cuantificarea profitului .. ...72

3.2.1 Cuantificarea antefactum a masei profitului pentru perioada proiectată

3.2.1.1 Metoda sintetică

3.2.1.2 Metoda directă

3.2.1.3 Metoda raportării la perioada de bază

3.2.1.4 Alte metode de provizionare a masei profitului

3.2.2 Cuantificarea postfactum (postcalculația) a masei profitului

3.3 Analiza diagnostic a profitului . .80

3.3.1 Analiza structurală a profitului

3.3.2 Analiza factorială a profitului

3.3.2.1 Analiza factorială a rezultatului exercițiului înaintea impozitării

3.3.2.2 Analiza factorială a rezultatului exploatării

3.3.2.3 Analiza factorială a rezultatului aferent cifrei de afaceri

3.4 Rentabilitatea . ...91

3.4.1 Conceptul de rentabilitate și căile ei de creștere

3.4.2 Rate de exprimare a rentabilității

3.4.3 Diagnosticul financiar în termeni de rentabilitate

3.4.3.1 Comensuarea rentabilității

3.4.3.2 Comensurarea rentabilității pe baza datelor contabile

3.4.3.3 Comensurarea rentabilității pe baza fluxurilor

Concluzii ... .110

Bibliografie .. ..115

CUPRINS . .117

Extras din document

Capitolul I

CONCEPTUL DE PROFIT ÎN TEORIA ECONOMICĂ

Caracteristica esențială a oricărei activități economice o constituie raționalitatea, pusă în evidență prin noțiunea de profit. Această noțiune s-a cristalizat printr-o îndelungă controversă între adepții diferitelor curente de gândire, doctrine sau școli economice.

1.1 Accepțiuni ale profitului

Teoria și practica economică au asimilat treptat noțiunea de profit, fără a se realiza într-o

accepțiune universală și imuabilă. De acea se întâlnesc mai multe accepțiuni, unghiuri în analiza și aprecierea profitului.

Din examinarea opiniilor despre profit, începând cu cele ale mercantiștilor, până la cele contemporane, se desprind contribuții meritorii dar și limite ale acestora, generate de stadiul cunoașterii științifice, de complexitatea crescândă și circumstanțele activității economice ca și de metodologia de cercetare folosită de diverși specialiști.

Un prim sens de abordare a profitului are caracter depreciativ, formulându-se opinia potrivit căreia profitul este considerat un avantaj dobândit, un câștig însușit de o persoană fizică și / sau juridică, fără să contribuie într-un anume fel la obținerea acesteia. Se ajunge chiar la aprecierea persoanei care își însușește acest venit, ca fiind un parazit social. Astfel, profitul este denigrat, fiind considerat de unii autori ca un „căștig imoral” al capitaliștilor. Cu toate acestea în prezent în economiile de piață, aproape oricine trăiește într-o oarecare măsură, din asemenea câștiguri „imorale”. În același sens, însă printr-o metodologie de analiză ce ține seama mai ales de nerespectarea reglementărilor legale, s-a formulat noțiunea de profit nelegitim, ilegal, necuvenit. Printre acțiunile care favorizează obținerea unui astfel de profit se remarcă: mărimea nejustificată a prețurilor de vânzare, în condițiile unui anumit tip de concurență imperfectă; însușirea unor venituri fără efort propriu, generate de dezechilibre economico-financiare, cum ar fi inflația, diminuarea cheltuielilor pentru protecția, conservarea sau ameliorarea mediului ambiant, evaziunea fiscală, etc.

Un alt sens de abordare a condus la aprecierea profitului ca un venit ce se obține dintr-o activitate economică perfecționată și modernizată prin eforturile creatoare proprii ale firmelor. Prin acțiuni și măsuri economice, tehnico-științifice sau manageriale, firmele realizează venituri pe care și le însușesc sub formă de profit legitim. Acesta este efectul dezvoltării și modernizării economice și totodată este resursă importantă pentru progresul ulterior.

În această accepțiune profitul se regăsește în toate acțiunile economice, executate în orice segment al vieții economice și poate fi sesizat cu prilejul analizelor proceselor respective, sub forma profitului din cercetarea științifico-tehnică, industrie, bănci, asigurări, agricultură, comerț, turism, etc.

Ținând seama de acest sens de abordare, care conduce la înțelegerea profitului ca un venit fundamental legitim, ca factor de progres, vom trata în continuare profitul din unghiul genezei și al destinației sale legate de riscul asumat, accepțiune care larg răspândită în teoria și practica economică anglo-saxonă și de capacitatea de inovare managerială.

În condițiile economiei de piață concurențială, raționalitatea economică și profitul care o relevă sunt însoțite inevitabil de incertitudini și risc [7, 29].

Se manifestă unele riscuri asigurabile, care pot fi prevăzute cu o probabilitate rezonabilă și acoperite prin asigurări. Altele se numesc riscuri neasigurabile, care nu pot fi analizate exact cu procedee cantitative și nici acoperite prin asigurări. O serie de falimente și lichidări prin care trec întreprinderile demonstrează că succesul în afaceri nu este nicidecum sigur. De aceea, asemenea riscuri în afaceri atrag în mod necesar profit.

Riscurile în afaceri se pot grupa următoarele forme principale:

- riscul de marketing sau în cercetarea pieței

- riscul de restructurare tehnologică

- riscul financiar, juridic și politic.

În general, situațiile moderne de afaceri sunt alerte, se schimbă permanent, iar riscurile producției sunt substanțial sporite.

Riscul de marketing sau în cercetarea pieței constă în faptul că întreprinzătorul este amenințat de pericolul că bunul creat de întreprinderea sa nu se va vinde. Preferințele consumatorilor și moda sunt imprevizibile iar cererea multor bunuri economice este elastică, dincolo de anumite limite de preț.

Dacă un întreprinzător proiectează o tehnologie nouă pentru produse noi, fără să cunoască exact piața, atunci produsele create ar putea să nu intre în competiție, iar costurile de promovare a lor ar fi foarte ridicate și evident riscante.

Cercetarea temeinică prealabilă a pieței trebuie să-i furnizeze omului de afaceri informațiile necesare privind multiple influențe care acționează pe piață, cum ar fi: tendințele în domeniul angajării forței de muncă, sistemele de venituri, reacțiile nefavorabile ale unor categorii de vârstă, etc. Asemenea factori ar putea influența publicitatea pentru produsele respective.

Costurile pentru punerea în funcțiune a unor capacități de producție complexe, moderne, pentru fabricarea unor bunuri noi sunt deosebit de mari, încât întreprinzătorii nu-și pot permite să

greșească în orientarea respectivă. Astfel, ei vor fi nevoiți să cheltuiască sume mari pentru publicitatea privind bunurile create, convingând publicul și asigurându-se că bunurile respective se vor vinde.

Asumându-și asemenea riscuri, oamenii de afaceri sunt îndreptățiți să încaseze un venit corespunzător, sub formă de profit.

Bibliografie

1. *** Economie politica Vol.I, Editura Porto-Franco, Galati 1991

2. *** Dicționar Macmilian de Economie Modernă - coordonator Sorica Sava, Editura Codecs 1999

3. *** Economie politică, ASE, București, 1992

4. Ana G.I. Profitul - Editura Economică, București, 1998

5. Antoniu N., Ion Neagoe, Mihai Adochiței, Horia Cristei Finanțele întreprinderilor, Editura Didactică și Pedagogică București, 1993

6. Bistriceanu G. Lexicon de finanțe, bănci, asigurări - Editura Economică, 2001

7. Ciucur D., Ilie Gavrilă, Constantin Popescu Economie - Manual universitar, Editura Economică, București, 2001, Ediția a II-a

8. Dobrotă N. Dicționar de Economie - Editura Economică, București, 1999

9. Fourastie J. La realite economique, Paris 1978

10. Genereux J. Economie Politică - Microeconomie - Editura All Beck, 2000

11. Gide C. Principii de Economie politică, București 1928

12. Giurgiu A.I. Mecanismul Financiar al Întreprinzătorului, Editura Dacia Cluj-Napoca, 1995

13. Heyne P. Modul economic de gândire, Editura Didactică și Pedagogică, București 1991

14. Isfănescu A. Ghid practic de analiză economico-financiară , Editura Tribuna Economică București, 1999

15. Mărgulescu D. Analiza economico-financiară a întreprinderii-metode și tehnici, Editura Tribuna Economică București 1994

16. Negruțu M. Contabilitate financiară și de gestiune internă a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor în comerț - turism - Editura Didactică și Pedagogică București 1997

17. Oprițescu M., Niculae Sichigea, Marcel Drăcea Gestiunea financiară a întreprinderii , Editura Dova, Craiova, 1996

18. Page A. Economie politique - Hachette, Paris,1979

19. Piettre A. Pensee economique et theories contemporanes, Delloz, Paris 1970

20. Ploae V. Economia Întreprinderii - Editura Ex Ponto Constanța 2000

21. Prahoveanu E. Economia Politică , Editura Eficient București, 1998

22. Ricardo D. Opere alese, vol. I, Ed. Academiei București 1959

23. Salles P. P.Initiation economique et sociale - Editura Dumond Paris, 1968

24. Samuelson P., William D. Nordhaus Economie Politică - Editura Teora, 2000

25. Toma M., Felicia Alexandru, Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică 1998

26. Topală E. Fezabilitate și restructurare - Editura Semme, 1996

27. Vasile I. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică București, 1999

28. Vișinoiu N. Economie Politică - Bazele economice - Editura Casa Editorială Odeon București 2001

29. Whitehead G. Economia - Editura Sidona ,Timișoara, 1997

Preview document

Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 1
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 2
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 3
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 4
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 5
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 6
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 7
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 8
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 9
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 10
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 11
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 12
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 13
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 14
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 15
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 16
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 17
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 18
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 19
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 20
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 21
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 22
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 23
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 24
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 25
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 26
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 27
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 28
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 29
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 30
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 31
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 32
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 33
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 34
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 35
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 36
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 37
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 38
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 39
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 40
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 41
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 42
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 43
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 44
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 45
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 46
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 47
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 48
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 49
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 50
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 51
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 52
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 53
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 54
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 55
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 56
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 57
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 58
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 59
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 60
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 61
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 62
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 63
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 64
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 65
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 66
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 67
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 68
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 69
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 70
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 71
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 72
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 73
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 74
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 75
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 76
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 77
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 78
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 79
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 80
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 81
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 82
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 83
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 84
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 85
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 86
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 87
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 88
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 89
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 90
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 91
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 92
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 93
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 94
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 95
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 96
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 97
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 98
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 99
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 100
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 101
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 102
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 103
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 104
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 105
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 106
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 107
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 108
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 109
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 110
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 111
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 112
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 113
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 114
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 115
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 116
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 117
Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • COPERTA.DOC
  • CUPRINS.doc
  • Obiectivul managementului financiar - Obtinerea de profit.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscala si Implicatiile ei Asupra Bugetului Statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Managementul financiar al unei entități economice

INTRODUCERE În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Managementul Financiar - Obiect, Rol, Functii si Importanta in Organizatiile Moderne

CAP 1: COMPONENTELE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI Managementul reprezinta un process constient de conducere si coordonare a actiunilor si...

Salarizare în regie versus salarizare după performanță

1. Introducere ,,Când eram tânăr, credeam că banii și puterea mă vor face fericit. Aveam dreptate.” (Bill Gates) Piața cotidiană, nevoile îmbracă...

Managementul Performanțelor Bancare

1.1 Scurtă prezentare a băncii În 1923 se înființează Societatea Națională de Credit Industrial, ca instituție publică. Statul deținea 20% din...

Plan de Afaceri - Motion Oil

Cap 1. Sumar Echipa noastra are in vedere demararea unei afaceri ce va purta numele de SC. Motion Oil SRL, al carui obiect de activitate va consta...

Salarizarea după Performanțe

1.DESPRE PERFORMANŢĂ Utilizarea termenului performanţă este foarte accentuată în ultima vreme din diferite motive. Ar fi bine să reamintim c\teva...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Utilizarea Instrumentelor Financiare Derivate pentru Acoperirea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licenţă se abordează utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor bancare. Riscul...

Management financiar - analiza economico-financiară a firmei SC Pasmatex SA

1.Descrierea firmei 1.1. Date de identificare SC PASMATEX SA Timișoara este o firmă de tradiție din sectorul pasmanterie-țesături inguste, cu...

Linia de Credit - Credit pentru Capital de Lucru

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unor institutii de credit care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Studiu de Fezabilitate SC Oil Terminal SA

SC.OIL TERMINAL.SA Cap. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A AGENTULUI ECONOMIC - Denumirea agent economic: OIL TERMINAL S.A. - Cod fiscal/ CUI: 2410163 -...

Plan de Afaceri - SC Miraj SRL

Sinteza planului de afaceri Date de identificare a firmei Denumire: SC.Miraj.SRL. Unitatea hoteliara are forma juridica de:SRL,conform...

Particularitatile Managementului Financiar in Cadrul Institutiilor

Introducere Economia de piaţă plasează întreprinderea în centrul structurilor concentrice ale activităţii economice. Generatoare de relaţii de...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Ai nevoie de altceva?