Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 193 în total
Cuvinte : 46018
Mărime: 245.02KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.4

1. POLITICA DE PRODUS ŞI PREZENTAREA TEORETICĂ A PLANIFICĂRII ŞI PLANULUI DE MARKETING INTERNAŢIONAL.6

1.1. Produsul în accepţiunea marketingului.7

1.2. Strategii în politica de produs.15

1.3. Conceptul de planificare strategică în marketingul internaţional.20

1.4. Motivaţiile planificării strategice de marketing internaţional.21

1.5. Cerinţele planificării strategice de marketing internaţional.23

1.6. Etapele procesului de planificare strategică.24

1.7. Metode de planificare strategică în marketingul internaţional.34

• Metoda BCG.34

• Matricea General Electric Business Planning Grid.37

2. ANALIZA STRATEGICĂ A SITUAŢIEI DE MARKETING INTERNAŢIONAL A FIRMEI UZINA MECANICĂ RM. VÂLCEA.39

2.1. Prezentarea generală a firmei.39

2.2. Analiza strategică a firmei.42

2.3. Analiza pieţei.45

2.4. Analiza clienţilor internaţionali.47

2.5. Analiza concurenţilor internaţionali.55

2.6. Analiza macromediului.56

3. STRATEGIA DE MARKETING A FIRMEI UZINA MECANICĂ RM. VÂLCEA.58

3.1. Analiza portofoliului actual de produse exportate al firmei prin metoda BCG.58

3.2. Obiectivele planului de marketing internaţional.62

3.3. Strategia de marketing internaţional.64

4. METODOLOGIA DE PREDARE A LECŢIILOR CU PRIVIRE LA PLANIFICAREA STRATEGICA ŞI PLANUL DE MARKETING.69

4.1. Metodologia şi tehnologia instruirii.69

4.1.1. Delimitări conceptuale: tehnologie, metodologie, metodă, mod de organizare a învăţării.69

4.1.2. Noi tendinţe în metodologia didactică.73

4.1.3. Sistemul metodelor de învăţământ. Clasificare.74

4.1.4. Descrierea principalelor metode de învăţare folosite în predarea planificarii strategice si planului de marketing.76

4.1.5. Mijloace de învăţământ.97

5. PROIECTAREA DIDACTICĂ.98

5.1. Notă de prezentare.98

5.2. Importanţa şi etapele proiectării didactice.101

5.2.1. Proiectarea globală. .106

5.2.2. Proiectarea eşalonată.106

5.2.2.1. Proiectarea activităţii didactice anuale, planificarea calendaristică.107

5.2.2.2. Proiectarea unităţii de învăţare.114

5.2.2.3. Proiectul de lecţie.117

5.3. Pregătirea profesorului pentru lecţie. Elemente de comunicare didactică.122

5.3.1. Comunicare şi informare didactică.122

5.3.2. Canale ale comunicării didactice.124

6. METODE DE EVALUARE ŞI APRECIERE A REZULTATELOR ŞCOLARE.126

6.1. Importanţa şi funcţiile evaluării.126

6.2. Strategii de evaluare şi notare.128

6.3. Metode de evaluare a cunoştinţelor economice.128

6.3.1. Metode tradiţionale de evaluare.128

6.3.2. Metode complementare de evaluare.134

6.4. Instrumente de evaluare.144

6.4.1. Itemi obiectivi.145

6.4.2. Itemi semiobiectivi.149

6.4.3. Itemi subiectivi (cu răspuns deschis).152

6.5. Metode de apreciere a rezultatelor şi performanţelor şcolare.157

6.5.1. Aprecierea rezultatelor şcolare.157

6.5.2. Căile de diminuare a subiectivităţii în aprecierea şcolară.158

7. MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.164

7.1. Factorii determinanţi ai modernizării.164

7.2. Direcţiile principale ale modernizării învăţământului.165

8. CERCETAREA PEDAGOGICĂ.170

8.1. Specificitatea cercetarii pedagogice.170

8.2. Etapele cercetării pedagogice.171

8.3. Metodologia cercetarii pedagogice.175

8.3.1. Metode de colectare a datelor cercetării.176

8.3.2. Metode de măsurare a datelor.181

8.3.3. Metode de prelucrare a datelor.182

8.4 Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ.183

CONCLUZII.185

BIBLIOGRAFIE.189

Extras din document

INTRODUCERE

Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara respectivă, ceea ce nu este posibil decât printr-o informare cât mai complexă, astfel ca deciziile de a face sau a nu face anumite operaţii de comerţ exterior să fie luate cu minimum de riscuri. Investigarea pieţelor internaţionale operează într-un cadru în care procesele economice sunt în continuă schimbare ca urmare a acţiunii unor factori istorici, economici, sociali, instituţionali, ideologici.

Printre cauzele fundamentale ale schimbărilor rapide, dar inegale care au loc în lumea contemporană se numără îndeosebi progresul excepţional al cunoştinţelor ştiinţifice, invenţiilor şi aplicării cuceririlor ştiinţei într-un tempo viu în industrie şi viaţă.

Până nu demult distanţele geografice şi ignorarea limbilor străine constituiau veritabile bariere în calea comunicaţiilor între popoare, astăzi însă mobilitatea şi rapiditatea comunicaţiilor de masă conduc la fluxuri intercontinentale de idei şi informaţii, influenţează comportamentele şi atitudinile, dezvoltă interesul pentru ştiinţă şi tehnică, rafinează gusturile şi exigenţele consumatorilor.

Înţelegerea acestor procese de schimbare a cererii reprezintă o condiţie de bază pentru investigarea pieţelor străine, pentru strategia marketingului. Ceea ce este adecvat pentru o anumită strategie la un moment dat nu mai este adecvat pentru un alt moment. Condiţiile concrete de timp şi loc ale unei pieţe trebuie just apreciate şi mai ales trebuie identificate forţele care le acţionează în ţara studiată şi care se concretizează în obiceiuri şi practici de consum, în motivaţia şi comportamentul consumatorilor.

Fiecare piaţă este diferită şi reclamă o analiză individualizată şi chiar fiecare marfă are problemele ei, neexistând o reţetă pentru toate mărfurile şi pentru toate ţările. Investigarea pieţelor străine trebuie văzută ca o activitate de cercetare sistematică. Varietatea fenomenelor generate de diferenţele structurilor economice şi sociale ale diferitelor ţări reclamă o mare abilitate şi o înaltă calificare în a utiliza conceptele şi tehnicile de analiză ale unor discipline ca economia, psihologia, demografia, sociologia, antropologia, informatica.

Investigatorul cel mai bun este acela care reuşeşte să cunoască şi să înţeleagă nu numai structurile economice şi sociale, dar şi specificul unui popor, structurile psihice şi mentale ale acestuia, modul specific de percepere şi interpretare a valorilor morale şi materiale ale existenţei.

Indiferent dacă o firmă pătrunde pentru prima dată pe o piaţă sau acţionează deja în diferite ţăti, ea trebuie să-şi planifice activitatea de marketing. Astfel, dacă ea intră pentru prima dată pe o piaţă, va trebui să decidă felul produselor de comercializat, pieţele de comercializare şi nivelul resurselor angajate. Dacă deja firma este prezentă pe pieţele internaţionale, va trebui să decidă asupra efortului şi nivelului de alocare a resurselor pe ţări şi produse, asupra pieţelor noi în care să intre sau să iasă şi ce produse să introducă sau să elimine. În acest sens, o deosebită importanţă o au orientările şi procedurile de evaluare a oportunităţilor şi riscurilor internaţionale şi de elaborare a planurilor startegice pentru a obţine avantaje din aceste oportunităţi.

CAPITOLUL I

POLITICA DE PRODUS ŞI PREZENTAREA TEORETICĂ A PLANIFICĂRII ŞI PLANULUI DE MARKETING INTERNAŢIONAL

Marketingul internaţional are la bază imperativul orientării activităţii producătorilor şi comercianţilor exportatori în concordanţă cu cerinţele şi specificul pieţelor externe, în scopul satisfacerii necesităţilor actuale şi viitoare ale acestora cu eficienţă maximă. El reprezintă un ansamblu de activităţi practice realizate prin mobilizarea resurselor umane, materiale, financiare de care dispun firmele şi materializate în cercetarea pieţei, conceperea şi realizarea de mărfuri destinate consumatorilor din alte ţări, promovarea şi distribuirea acestor mărfuri, conceperea şi implementarea unei anumite politici de preţ pentru negocierile internaţionale.

Datorită faptului că marketingul internaţional se aplică în condiţii de piaţă deosebite de cele ale pieţei interne, el dobândeşte anumite caracteristici. Totodată, metodele şi tehnicile folosite, transpuse în activităţi practice, trebuie adaptate fie pentru satisfacerea consumatorilor în raport cu particularităţile fiecărei pieţe şi ale fiecărei categorii de clienţi, fie pentru aprovizionarea cât mai raţională şi profitabilă de pe pieţele externe. În consecinţă, rezultă particularităţi ale marketingului internaţional cum sunt:

Bibliografie

1. Anghel, Laurenţiu-Dan; Marketing, Manual pentru clasa a 12-a, Editura Dăneţiu, Tiberiu; ALL, 2002 Şerbănică, Daniel; Zaharia, Răzvan

2. Balaure, V. şi colab. Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000

3. Capotă, Valentina Marketingul afacerii, Manual clasa a XI-a, Editura Akademos Art, Bucureşti, 2006

4. Dalotă, M., Donath, L. Managementul firmei prin planul de afaceri, Editura Sedona, Timişoara, 1997

5. Danciu, Victor Marketing strategic competitiv, Editura Economică, Bucureşti 2004

6. Danciu, Victor; Management marketing internaţional-Puiu, Ovidiu Studii de caz, Editura Independenţa Economică, Brăila, 2000

7. Danciu, Victor Marketing internaţional. De la tradiţional la global, Editura Economică, Bucureşti, 2001

8. Demetrescu, Mihai Marketing, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1991

9. Dobrotă, N. (coordonator) Dicţionar de economie Editura Economică, Bucureşti, 1999

10. Enache, Elena; Marketing, Editura Independenţa Economică, Ciochină, Iuliana Brăila, 2006

11. Florescu, C., Dicţionar de marketing, Editura Economică, Mâlcomete, P., Bucureşti, 2003 Pop, N. Al. (coordonatori)

12. Foltean, F.; Marketing, Editura Brumar, Timişoara, 2001 Ladan, L., coord.

13. Ilie, Suzana Camelia Mediul concurenţial al afacerii, Manual - clasa a XII-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2007

14. Ilie, Suzana Camelia Marketingul afacerilor, Manual clasa a XI-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006

15. Kotler, Philip Managementul marketingului, Editura Teora Bucureşti, 2001

16. Kotler, Philip Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999

17. Kotler, Ph.; Armstrong, G.; Principiile marketingului, Ediţia Europeană, Saunders, J.; Wong, V. Editura Teora, Bucureşti, 1998

18. Mâlcomete, P. (coordonator) Dicţionar de marketing, Editura Junimea, Iaşi, 1979

19. Niţă, C.; Popescu, M. Dicţionar de marketing şi afaceri, Editura Economică, Bucureşti,1999 20. Popa, Ioan Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1997

21. Prutianu, Şt. şi colab. Inteligenţa Marketing Plus, Editura Polirom, Iaşi, 1998

22. Prutianu, Şt. Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Polirom, Iaşi, 1998

23. Sasu, Constantin Marketing internaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2001

24. Barna, A. Autoeducatia. Probleme teoretice şi metodologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995;

25. Barna, A. Curs de pedagogie, Editura Logos, Galaţi, 2002 (Introducere în pedagogie, teoria educaţiei şi teoria curiculumului);

26. Barna, A. Curs de pedagogie. Teoria creşterii şi evaluării, Editura Logos, Galaţi, 2003;

27. Bârzea, C. Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998;

28. Cerghit, I. Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;

29. Creţu, D. Psihopedagogie, Editura Imago, Sibiu, 1999;

30. Cucoş, C. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice , Editura Polirom, Iaşi, 1998;

31. Drăgan, I. Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomureş, Târgu Mureş, 1993;

32. Ionescu, M. Didactică modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1995;

33. Ionescu, M. Strategii de predare şi învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992;

34. Jinga, I. Evaluarea performanţelor şcolare, Editura Atelier, Bucureşti, 1996;

35. Macovei, E. Teoria educaţiei, Editura Aramis, Bucureşti, 2001;

36. Muster, D. Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Litera, Bucureşti, 1995;

37. Neacşu, I. Instruire şi învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990;

38. Nicola, I. Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1996;

39. Radu, I. T. Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;

40. Salade, D. Dimensiuni ale educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998;

41. Şchiopu, U. Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;

42. Văideanu, G. Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988;

43. Voiculescu, E. Factorii subiectivi ai evaluării şcolare, Editura Aramis, Bucureşti, 2001.

*** Statutul Uzinei Mecanice Rm. Vâlcea

*** Plan de afaceri 2006, 2007 – Uzina Mecanică Rm. Vâlcea

*** Cataloage de produse, contracte, oferte

Preview document

Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 1
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 2
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 3
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 4
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 5
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 6
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 7
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 8
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 9
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 10
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 11
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 12
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 13
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 14
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 15
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 16
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 17
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 18
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 19
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 20
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 21
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 22
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 23
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 24
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 25
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 26
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 27
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 28
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 29
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 30
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 31
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 32
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 33
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 34
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 35
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 36
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 37
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 38
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 39
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 40
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 41
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 42
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 43
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 44
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 45
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 46
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 47
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 48
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 49
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 50
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 51
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 52
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 53
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 54
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 55
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 56
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 57
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 58
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 59
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 60
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 61
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 62
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 63
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 64
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 65
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 66
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 67
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 68
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 69
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 70
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 71
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 72
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 73
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 74
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 75
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 76
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 77
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 78
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 79
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 80
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 81
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 82
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 83
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 84
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 85
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 86
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 87
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 88
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 89
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 90
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 91
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 92
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 93
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 94
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 95
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 96
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 97
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 98
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 99
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 100
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 101
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 102
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 103
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 104
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 105
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 106
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 107
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 108
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 109
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 110
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 111
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 112
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 113
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 114
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 115
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 116
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 117
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 118
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 119
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 120
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 121
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 122
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 123
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 124
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 125
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 126
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 127
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 128
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 129
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 130
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 131
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 132
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 133
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 134
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 135
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 136
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 137
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 138
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 139
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 140
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 141
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 142
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 143
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 144
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 145
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 146
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 147
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 148
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 149
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 150
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 151
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 152
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 153
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 154
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 155
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 156
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 157
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 158
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 159
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 160
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 161
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 162
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 163
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 164
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 165
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 166
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 167
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 168
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 169
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 170
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 171
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 172
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 173
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 174
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 175
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 176
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 177
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 178
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 179
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 180
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 181
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 182
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 183
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 184
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 185
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 186
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 187
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 188
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 189
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 190
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 191
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 192
Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică - Pagina 193

Conținut arhivă zip

  • Planificarea Strategica Orientata spre Piata la Uzina Mecanica.doc

Alții au mai descărcat și

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CÂnd vorbim despre impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră, ne gândim în primul rând la modul benefic în care ne influențează viața....

Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz

INTRODUCERE Cercetarea Dezvoltarea şi Inovarea contribuie la dezvoltarea societăţii competitive bazate pe cunoaştere. Acumularea de cunoştinţe, ca...

Inovarea în Cadrul Hotelului Marriott

CAPITOLUL I : GENERALITĂȚI Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenţei intuitive. Putem face parte dintre cei care...

Premisele Managementului Inovațional ca Subsistem în Cadrul Întreprinderii

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. Sistemele inovaţionale au existat la toate treptele dezvoltării...

Managementul inovării în cadrul companiei Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale privind managementul inovarii 1.1. Creativitate şi inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei şi...

Managementul Inovării

Cap.1 Generalităţi Factorul care are o influenţă majoră asupra procesului de inovare este omul. Capacitatea unui om de a fi inovant se poate...

Management, Cercetare, Dezvoltare

CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1 Scurtă istorie a conceptului de cercetare-dezvoltare Activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă ansamblu de...

Managementul Inovării - Zara

Capitolul 1: Generalități Creativitate și inovare Unii definesc creativitatea ca o generare de noi idei și inovarea ca o transpunere a ideilor în...

Ai nevoie de altceva?