SC Apă Canal 2000 SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 42309
Mărime: 900.53KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

În România, în momentul de faţă, mutaţiile importante care au loc în sectorul public implică schimbări majore şi în sfera serviciilor, determinând o redefinire a obiectivelor urmărite si, implicit, a conţinutului proceselor desfăşurate. Rezultatul acestor schimbări se aşteaptă a fi îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru a contribui într-o măsură mai mare la satisfacerea nevoilor sociale ale cetăţenilor.

Concomitent, creşterea ponderii şi importanţei practice a serviciilor în ultimele decenii a determinat, atât pe plan mondial cât şi pe plan intern, intensificarea preocupărilor teoretice în acest domeniu, multe din abordările tradiţionale specifice epocii industriale nemaifiind adecvate pentru „economia serviciilor".

Ţinând cont de aceste două aspecte am structurat conţinutul lucrării de disertaţie intitulată „STUDIU COMPARATIV PRIVIND MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE IN MUNICIPIUL PITESTI”, cu studiu de caz la S.C. APA CANAL 2000 SA, S.C. PUBLITRANS S.A., ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR" în patru capitole. În procesul de elaborare a acestora am început cu o analiză a conţinutului serviciilor publice, locului şi rolului acestora în economie şi am enumerat diversele sisteme de clasificare statistică ale serviciilor, trecând apoi la prezentarea rolului administraţiei publice centrale şi locale în organizarea şi dezvoltarea serviciilor publice şi a impactului procesului de aderare al României la Uniunea Europeană asupra acestora şi încheind cu un studiu de caz referitor la strategia de dezvoltare a operatorilor S.C. APA. CANAL 2000 S.A., C. PUBLITRANS SA, ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR din PITEŞTI

Ultimele evoluţii în domeniu îndreptăţesc caracterizarea economiilor ţărilor dezvoltate ca „economii ale serviciilor" determinând intensificarea preocupării specialiştilor de a depăşi relativa rămânere în urmă a teoriei faţă de practică. Aceste preocupări s-au concentrat în primul rând asupra definirii conceptului de serviciu, problema dificilă datorită extremei eterogenităţi a serviciilor dar şi a caracteristicilor acestora. O concluzie ar fi aceea că datorită procesului permanent de dezvoltare a serviciilor, de apariţie a unor noi tipuri, sfera acestora îşi lărgeşte în continuu dimensiunile şi se îmbogăţeşte cu noi caracteristici. Activităţile de servicii sunt regrupate, potrivit clasificărilor sectoriale ale economiei, în sectorul terţiar, în timp ce sectorul primar include agricultura, silvicultura, pescuitul şi mineritul, iar sectorul secundar industria prelucrătoare şi construcţiile. Analiza diacronică şi sincronică a dimensiunilor sectorului serviciilor evidenţiază puternica tendinţă de „tertiarizare" a economiilor ţărilor dezvoltate precum şi corelaţia între nivelul de dezvoltare a serviciilor si gradul de dezvoltare a economiilor naţionale. Astfel, în ţările avansate din punct de vedere economic, ponderea serviciilor în populaţia ocupată depăşeşte 60 şi chiar 70%, existând totuşi unele diferenţieri chiar şi în cadrul acestor ţări, determinate de particularităţile modelelor de creştere economică, diferenţele de tradiţii şi obiceiuri etc.

Concluzii asemănătoare pot fi desprinse şi din analiza ponderii serviciilor în crearea PIB, Statisticile internaţionale referitoare la acest indicator relevând, pentru toate categoriile de ţări, ritmuri superioare de creştere a PIB în servicii comparativ cu celelalte sectoare ale economiei.

În acelaşi timp, în ţările mediu dezvoltate ponderea sectorului terţiar în ocuparea populaţiei se situează la un nivel de asemenea mediu, de 50-60%, pe când in tarile cu un nivel scăzut de dezvoltare acest indicator ia valori corespunzător mai reduse (30-40%).

Alţi indicatori importanţi ce evidenţiază creşterea dimensiunilor sectorului serviciilor în economia contemporană se referă la numărul agenţilor economico-sociali activi din economie, numărul întreprinderilor active pe sectoare şi ramuri, mărimea şi structura imobilizaţilor corporale, a investiţiilor etc.

Din păcate, deşi în ultimii ani s-au (acut progrese semnificative în acest domeniu, România este departe de nivelul atins de ţările dezvoltate, ponderea populaţiei ocupate în sectorul terţiar în anul 2002 fiind de 34%, iar ponderea serviciilor în crearea PIB de 45,2% deşi cumanii de întreprinderi aferente acestor activităţi reprezenta 78% din total.

În esenţă toate teoriile economice moderne au reconsiderat rolul serviciilor în creşterea economică recunoscând rolul de prim rang pe care acestea le au în prezent în realizarea progresului economic şi social. Din punctul de vedere al clasificărilor statistice ale serviciilor, multitudinea de sisteme de clasificare existente evidenţiază diversitatea tipologică a acestora, demonstrând în acelaşi timp dificultatea înţelegerii mecanismelor şi legităţilor economice specifice diferitelor categorii de activităţi terţiare precum şi necesitatea continuării cercetărilor metodologice şi aplicative destinate unui astfel de deziderat în sfera largă a serviciilor un rol extrem de important îl are categoria serviciilor publice.

Aceste servicii sunt prestate atât de instituţii publice centrale (Preşedenţia României prin administraţia prezidenţială, Guvernul prin aparatul său de lucru, autorităţile subordonate Guvernului şi ministerelor şi autorităţile autonome) cât şi de administraţia publică locală (consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii şi prefecţii).

Serviciile publice locale se pot clasifica în servicii publice cu caracter statal (serviciul de pază, asigurat de corpul gardienilor publici, serviciul public de protecţie civilă, serviciul de autorizare a construcţiilor), servicii comunitare înfiinţate la nivel local şi judeţean (serviciile comunitare privind evidenţa populaţiei, serviciile privind evidenţa paşapoartelor, serviciile pentru situaţii de urgenţă, politică comunitară, serviciile pentru cadastru şi agricultură, serviciile publice de gospodărie comunală (apă şi canalizare, producţia şi distribuţia energiei termice, salubritatea, transportul public local de călători, întreţinerea spatiilor verzi, întreţinerea, repararea şi exploatarea drumurilor publice), administraţia domeniului public, servicii publice comerciale (organizarea şi funcţionarea pieţelor agro-alimentare, serviciu de exploatare a parcajelor publice, licenţierea transportului privat de călători, expunerea firmelor şi reclamelor publicitare, organizarea şi funcţionarea cimitirelor, serviciul public de ecarisaj) şi servicii publice pentru activităţi culturale. Aceste servicii, mai ales cele de gospodărie comunală au o importanţă deosebită pentru funcţionarea normală a oricărei comunităţi. Integrarea României în Uniunea Europeană reprezintă un proces extrem de complex necesitând continuarea şi aprofundarea reformelor atât pe plan politic cât şi social şi economic. În perioada următoare transformările din domeniul economic se vor reflecta în mod sintetic prin mutaţii semnificative de ordin structural. In această privinţă problema stringentă pentru economia românească în perioada următorilor ani va fi reprezentată de necesitatea diminuării ponderii sectorului primar, îndeosebi a reducerii forţei de muncă ocupate în agricultură, şi creşterea ponderii celui terţiar.

Principalele mecanisme de susţinere a finanţării programelor de investiţii necesare pentru servicii publice în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană sunt: stimularea implicării capitalului privat (parteneriatul public-privat), atragerea şi utilizarea fondurilor bi şi multilaterale şi utilizarea creditelor în finanţarea serviciilor publice şi a lucrărilor de investirii în infrastructura locală cu garanţii de stat sau ale autorităţilor locale. Studiul de caz care face obiectul ultimei părţi a lucrării este semnificativ în ceea ce priveşte implicarea atât a administraţiei publice locale cât şi a administraţiei publice centrale în dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală. Tema acestuia o constituie prezentarea strategiei de dezvoltare a S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITEŞTI, cu punerea accentului pe măsura ISPA 2003 RO 16 PE 026 privind „Reabilitarea Staţiei de epurare, a reţelei de canalizare si a sistemului de alimentare cu apa potabilă din municipiul Piteşti - România", a cărei aplicare va permite reabilitarea infrastructurii specifice aflate în administrarea societăţii prin realizarea de investiţii în valoare de 46.247.000 EURO, eşalonate în perioada 2005 - 2008, din care 31.312.500 EURO reprezintă grantul din partea Uniunii Europene. În procesul de elaborare a acestei lucrări informaţiile obţinute din bibliografia specifica consultată au fost completate de cele dobândite ca urmare a exercitării calităţii consilier local pe parcursul ultimelor trei mandate în cadrul Consiliului Local al Municipiului Piteşti şi a unor funcţii de conducere (administrator, director tehnic, inginer şef) în cadrul unui operator din domeniul gospodăriei comunale (SC. APA CANAL 2000 SA, C. PUBLITRANS S.A., ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR din PITEŞTI).

Preview document

SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 1
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 2
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 3
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 4
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 5
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 6
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 7
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 8
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 9
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 10
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 11
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 12
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 13
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 14
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 15
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 16
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 17
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 18
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 19
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 20
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 21
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 22
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 23
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 24
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 25
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 26
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 27
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 28
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 29
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 30
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 31
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 32
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 33
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 34
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 35
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 36
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 37
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 38
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 39
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 40
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 41
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 42
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 43
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 44
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 45
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 46
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 47
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 48
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 49
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 50
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 51
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 52
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 53
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 54
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 55
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 56
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 57
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 58
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 59
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 60
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 61
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 62
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 63
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 64
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 65
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 66
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 67
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 68
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 69
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 70
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 71
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 72
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 73
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 74
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 75
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 76
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 77
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 78
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 79
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 80
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 81
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 82
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 83
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 84
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 85
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 86
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 87
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 88
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 89
SC Apă Canal 2000 SA - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • SC Apa Canal 2000 SA.doc

Alții au mai descărcat și

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Rolul culturii în mediul internațional de afaceri

Introducere Prin lucrarea de faţă “Rolul culturii in mediul international de afaceri” s-a urmărit stabilirea influenţei culturii în globalizarea...

Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă...

Extinderea rețelei de aducțiune cu apă potabilă în Satul Pircovaci, Oraș Hârlău, Județul Iași

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.a Ideea proiectului Apa reprezintă lichidul vital fără de care nu se poate supravieţui. Deşi pare de...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Distribuției

Distribuţia produselor Un produs nu-şi poate îndeplini rolul, raţiunea sa de a fi, decât în momentul în care intră în consumul final, satisfăcând...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Mediu al Municipiului Pitești

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Studiu de Fezabilitate

Introducere În literatura de specialitate, au apărut multe lucrări referitoare la studiile de fezabilitate, care oferă însă o prezentare...

Managementul Sistemelor de Irigații și Importanța Acestora

INTRODUCERE Lucrarea de faţă,este structurată în 3 capitole,ce tratează o problemă importantă pentru dezvoltarea sectorului agriicol din...

Managementul calității la SC Autopart SRL

INTRODUCERE Lucrarea “Analiza managementului calităţii la S.C. EURO PARTENER INSTAL S.R.L ” este structurată în 4 capitole. Ea are drept obiectiv...

Analiza sistemului motivațional la SC Apă Canal 2000 SA Pitești

INTRODUCERE Realizarea obiectivelor organizaţiei este imposibilă în absenţa participării oamenilor. Răspunsul la întrebarea "Ce îi determină pe...

Calitatea mediului în orașului Măcin

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Teorii ale Motivației în Muncă și Implicații Manageriale în Firmă

Introducere Realizarea obiectivelor organizatiei este imposibila în absenta participarii oamenilor. Raspunsul la întrebarea "Ce îi determina pe...

Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești

CAPITOLUL I: ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest...

Ai nevoie de altceva?