Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator

Licență
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 19807
Mărime: 624.53KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Prada
Lucrare de Licenta, prezentata la Facultatea de Economie si Administrarea a Afacerilor,Timisoara

Cuprins

Capitolul 1. STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING

1.1. Strategii şi marketing 4

1.2. Politici de marketing în domeniul serviciilor 4

1.3. Factorii determinării strategiilor întreprinderii prestatoare de servicii 5

1.4. Elaborarea strategiilor firmei în domeniul marketingului 5

1.5. Mixul de marketing 10

1.6. Mixul de marketing în servicii 11

1.6.1. Politica de produs 12

1.6.2. Politica de preţ 13

1.6.3. Politica de distribuţie 14

1.6.4. Politica de comunicare 15

Capitolul 2. ASPECTE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII FIRMEI

2.1. Prezentarea generală a firmei 17

2.2. Aşezarea geografică şi scurt istoric al zonei 17

2.2.1. Potenţialul turistic al zonei 17

2.2.2. Scurt istoric 18

2.3. Gama serviciilor prestate de firmă 18

2.3.1. Activitatea hotelieră 18

2.3.2. Spaţii de cazare 18

2.3.3. Săli de conferinţă 19

2.3.4. Spaţii de agrement 19

2.3.5. Alte spaţii de agrement 19

2.4. Activitatea de alimentaţie publică 20

2.5. Cadrul juridic şi structura organizatorică 20

2.5.1. Forma juridică a societăţii 20

2.5.2. Structura organizatorică 21

2.6. Conţinutul şi particularităţile pieţei 24

2.6.1. Piaţa turistică 24

2.6.2. Cererea turistică 24

2.6.3. Consideraţii metodologice asupra segmentării pieţei 25

2.6.4. Studiul propriu-zis 26

2.7. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor 28

2.7.1. Analiza rezultatelor obţinute 29

2.7.2. Rezultatul analizei 30

2.7.3. Segmentarea pieţei 32

2.7.4. Oferta turistică 33

2.7.5. Oferta de servicii a hotelului 33

2.7.6. Raportul cerere /ofertă pe piaţa internă şi externă 33

2.7.7. Alte informaţii privind activitatea hotelului Senator 34

2.8. Politica de marketing 34

2.8.1. Politica produsului turistic 35

2.8.2. Politica de preţuri şi tarife 37

2.8.3. Politica de distribuţie 39

2.8.4. Politica de promovare 39

Capitolul 3. EVALUAREA STĂRII ACTUALE A SERVICIILOR

3.1. Consumul de resurse şi eficienţa economică 40

3.1.1. Eficienţa globala a activităţii la Hotel Senator 41

3.1.2. Eficienţa activităţii de cazare 44

3.1.3. Eficienţa activităţii de alimentaţie publică 47

3.2. Evoluţia vânzărilor cantitativ-valorice 50

3.3. Analiza evoluţiei vânzărilor 52

3.3.1. Consideraţii metodologice 52

3.3.2. Analiza propriu-zisă 53

3.3.3. Analiza sezonalităţii turistice 53

Capitolul 4. STRATEGII DE MARKETING ALE HOTELULUI SENATOR

4.1. Obiectivele strategice 56

4.2. Stabilirea strategiilor în cadrul firmei 56

Capitolul 5. CONCLUZII FINELE ŞI PROPUNERI 58

Anexe 60

Bibliografie 64

Extras din document

CAPITOLUL I

1. STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING

1.1. STRATEGII ŞI MARKETING

Pe baza cunoaşterii pieţei (directă şi indirectă, informaţii primare şi secundare, studii de conjunctură, prospectare şi piaţă etc.) managerul general împreună cu top-managementul firmei elaborează o strategie de dezvoltare a întreprinderii. Actul decizional, bine motivat, este urmat de conceperea strategiei de marketing.

Conceptul de strategie este relativ nou în domeniul marketingului. Definirea sa implică pe de o parte calificarea conţinutului, iar pe de altă parte delimitarea sa de alte concepte, cum ar fi finalitatea şi obiectivele.

În viziunea d-lui dr. ing. Paul Ştefănescu, strategia are ca scop definirea raportului care se stabileşte între întreprindere şi mediul ambiant, poziţie pe care întreprinderea trebuie să şi-o asigure în interiorul mediului folosind un complex de mijloace adecvate şi proporţionate judicios în funcţie de conjunctură, pentru a-şi realiza scopul final propus.

Strategia constituie obiectul unor procese decizionale, fiind de fapt o suită de decizii care porneşte de la obiectivele ce şi le propune întreprinderea în planul său de dezvoltare, cât şi de acţiunea concurenţei. Nu trebuie confundată strategia cu planul, care constituie în ultimă expresie, un mănunchi de decizii şi nici cu politica de marketing.

Conceptele care desemnează o strategie sunt finalitatea şi obiectivele.

Finalitatea constituie activul suprem de existenţă al unei întreprinderi şi prin aceasta îşi caracterizează propria sa natură, acţionând în cadrul mediului în care se află prin intermediul strategiei.

Obiectivele au rolul de a explicita strategia decodificând-o, în scopuri de atins şi permiţând realizarea în condiţii optime a finalităţii întreprinderii.

Obiectivele strategice pot fi pe termen lung sau scurt şi de natură generală sau particulară, specifică.

Strategia are în vedere mai multe obiective, incluzând următoarele elemente:

a) strategia de acţiune a firmei prin care se stabileşte felul serviciilor, preţurile, pieţele şi canalele de distribuţie;

b) strategia rezultatelor, care activează acţiunile întreprinderii;

c) strategia angajării stabileşte cine, unde şi când va executa acţiunile stabilite.

Strategia de marketing. Este un ansamblu structurat al activităţilor de marketing prin care o firmă urmăreşte să-şi îndeplinească obiectivele specifice.

1.2. POLITICI DE MARKETING ÎN DOMENIUL SERVICIILOR

Condiţiile de mediu, tot mai dificile şi imprevizibile, în care este pusă să acţioneze întreprinderea de servicii impun înglobarea tuturor acţiunilor sale într-o amplă şi largă perspectivă, judicios elaborată prin adoptarea unei politici adecvate. O astfel de politică este exprimată prin formularea unui set de obiective strategice, a unor strategii corespunzătoare şi a unui ansamblu de tactici aflate în legătură de interdependenţă. În fapt, strategiile sunt derivate din obiective, iar tacticile se află în raporturi de subordonare faţă de strategii. De regulă, tacticile se înscriu armonios în linia strategică aleasă. Abaterea măsurilor tactice de la strategii demonstrează fie formularea incorectă a unora dintre ele, fie nerecunoaşterea lor. În cadrul acestor componente, strategia deţine locul central, fiind considerată pe drept cuvânt nucleul politicii de marketing. De aceea, adoptarea strategiilor constituie un proces complex prin care se urmăreşte, în esenţă sincronizarea permanentă a resurselor acesteia cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. O astfel de sincronizare se realizează prin formularea corectă a mixului, instrument de promovare a politicii de marketing.

În concluzie deci, abordarea activităţii întreprinderii de servicii într-o astfel de manieră presupune, pe de-o parte, alegerea judicioasă a strategiilor, iar pe de altă parte fundamentarea corectă a mixului de marketing.

Atingerea obiectivelor urmărite de către întreprindere în cadrul mediului este condiţionată de formularea corectă a strategiilor de marketing, de înţelegere a faptului că activităţile curente sunt expresia concretizării unor astfel de strategii, fiind derivate din acestea şi înscriindu-se în cadrul liniei pe care o definesc.

Exprimând liniile directoare ale atitudinii şi conduitei întreprinderii în vederea atingerii obiectivelor, strategia marchează perioade definitorii în viaţa acesteia, care o plasează într-o poziţie avantajoasă faţă de perioada anterioară atât în raport cu propria poziţie, cât şi cu cea a concurenţei.

1.3. FACTORII DETERMINĂRII STRATEGIILOR ÎNTREPRINDERII PRESTATOARE DE SERVICII

Fundamentarea strategiilor întreprinderii de servicii are drept punct de plecare analiza, pe de o parte, a potenţialului de care dispune aceasta, iar pe de altă parte, a componentelor de mediu faţă de care conduita sa reprezintă condiţia succesului în afaceri. În acest context, elaborarea strategiilor impune luarea în considerare, în mod simultan, a următorilor factori :

- întreprinderea însăşi, ale cărei resurse şi poziţii deja obţinute indică evoluţii certe invalidând alte orientări posibile;

- concurenţa, ale cărei poziţii permit, prin comparare, evidenţierea atuurilor şi factorilor de reuşită;

- piaţa, căreia trebuie să i se aprecieze tendinţa de evoluţie;

- lanţul tehnologic şi logistic propriu fiecărei prestaţii;

- politica de credite promovată de bănci şi organismele financiare;

- resursele umane posibil de utilizat.

Urmărind cu atenţie implicaţiile fiecărui factor asupra procesului de formulare a obiectivelor şi strategiilor remarcăm legătura care apare între întreprindere, pe de o parte şi fiecare factor pe de altă parte. Această legătură sugerează existenţa a tot atâtea planuri în care sunt plasate obiectivele şi strategiile specifice, al căror ansamblu conturează tabloul strategiilor de marketing al întreprinderii de servicii. O sincronizare cât mai adecvată a întreprinderii cu mediul se realizează deci prin adoptarea unei conduite specifice, în raport cu fiecare componentă a acestuia.

1.4. ELABORAREA STRATEGIILOR FIRMEI ÎN DOMENIUL MARKETINGULUI

În elaborarea strategiilor firmei, analiza portofoliului de activităţi se concretizează în recomandări strategice diferite după poziţia activităţilor componente.

Aceste recomandări sunt orientări generale care trebuie concretizate în obiective strategice explicite. Pentru conturarea obiectivelor strategice firma trebuie să reflecteze asupra direcţiilor strategice posibile care pot fi:

- strategii generice;

- strategii de creştere;

- strategii concurenţiale.

A. Strategii generice. Strategiile generice sunt, în literatura de specialitate, alternativele care constituie fundamentele tuturor celorlalte strategii: dominaţia prin cost, diferenţiere, concentrare.

Prima etapă în elaborarea unei strategii este cea a precizării avantajului concurenţial pe care firma doreşte să-l păstreze.

Aşa cum s-a menţionat anterior avantajul concurenţial poate avea două dimensiuni:

- una internă (costurile reduse, productivitate mai mare care permit vânzarea serviciului la un preţ mai mic);

- una externă (diferenţierea serviciului şi acceptarea de către cumpărători a unui preţ mai mare decât al concurenţilor).

Preview document

Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 1
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 2
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 3
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 4
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 5
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 6
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 7
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 8
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 9
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 10
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 11
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 12
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 13
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 14
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 15
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 16
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 17
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 18
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 19
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 20
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 21
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 22
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 23
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 24
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 25
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 26
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 27
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 28
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 29
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 30
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 31
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 32
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 33
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 34
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 35
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 36
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 37
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 38
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 39
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 40
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 41
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 42
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 43
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 44
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 45
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 46
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 47
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 48
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 49
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 50
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 51
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 52
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 53
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 54
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 55
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 56
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 57
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 58
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 59
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 60
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 61
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 62
Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Marketing Privind Familia de Servicii a Hotelului Senator.doc

Alții au mai descărcat și

Afaceri în Familie

ARGUMENT Principalul motiv care a stat la baza alegerii acestei teme constă în lipsa unor studii solide în domeniul comunicării în afacerile de...

Mix-ul politicilor de marketing în domeniul construcțiilor

Memoriu justificativ Intreprinderile moderne isi desfasoara activitatea într-un mediu extrem de dinamic. Conectarea la un asemenea mediu nu mai...

Elaborarea mixului de marketing la Societatea Comercială Palace SA Sinaia

In noianul de transformari produse in viata social-economica dupa al II-lea razboi mondial – introducerea automatizarii, folosirea ciberneticii si...

Conținutul mixului de marketing în cadrul unei firme de turism. studiu de caz - firma SC Iman Consult SRL

INTRODUCERE Turismul se manifestă ca un mijloc activ de educaţie, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură şi civilizaţie a oamenilor....

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Politică de produs

9.1. MIXUL DE MARKETING – CONCEPTUL DE MIX DE MARKETING Variabilele interne ale firmei pot fi combinate într-o anumită formă şi structură care să...

Ai nevoie de altceva?