Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 28274
Mărime: 2.96MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Talmaciu Mihai
Facultatea de Stiinte
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau

Cuprins

INTRODUCERE 4

1. Importanța temei și motivatia alegerii ei . 4

2. Analiza curriculum-ului de matematică în învățământul gimnazial ... 5

CAPITOLUL I DIFICULTĂȚI ÎN ÎNVĂȚAREA FRACȚIILOR ORDINARE ȘI A

FRACȚIILOR ZECIMALE ... 7

CAPITOLUL II METODE TRADIȚIONALE ȘI METODE MODERNE . 21

CAPITOLUL III PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR STUDIU

PRIVIND PREDAREA - ÎNVĂȚAREA FRACȚIILOR ÎN CLASA a V-a ... 28

III.1 Elemente de cercetare 28

III.2 Ipoteza, scopul și obiectivele cercetării . 28

III.3 Eșantionarea subiecților și locul desfășurării cercetării 29

III. 4 Desfășurarea cercetării și interpretarea datelor 29

CONCLUZII . 54

ANEXE . 56

BIBLIOGRAFIE 148

Extras din document

INTRODUCERE

1. Importanța temei și motivatia alegerii ei

Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument

de lucru care să-i ajute să-și aprofundeze cunoștințele de aritmetică, acumulate în școala

primară cat si gimnaziala.

Lucrarea este concepută pe capitole și subcapitole, fiecare subcapitol conține noțiuni

teoretice urmate de aplicații concepute în mod gradual. Pentru a înlesni înțelegerea noțiunii de

fracție, voi apela la numeroase reprezentări grafice, iar pentru a ușura sarcina de lucru, au fost

exemplificate exerciții.

Matematica, cea mai veche dintre științe, cu cele mai adânci rădăcini în practică, se

impune ca o știință generală a noțiunilor de ordine și structură, de stăpânire a mulțimilor

complexe organizate și neorganizate, iar învățământul de astăzi este chemat să-i acorde o

atenție deosebită.

Omul viitorului, indiferent de domeniul în care va acționa, trebuie să posede solide

cunoștințe de matematică, să fie înarmat cu algoritmi și scheme logico-matematice care să-i

imprime o orientare adecvată în lumea valorilor științei și tehnologiei, în înțelegerea

limbajului științei care, după majoritatea estimărilor actuale, va fi matematizat și informatizat.

Matematica nu este o simplă tehnică folosită într-un singur domeniu limitat, ci unul

din modurile fundamentale ale gândirii umane. Existența umană, viața, presupun activitatea

gândirii care este stimulată și ajutată, în mare măsură, de matematică.

Evoluția umanității a fost strâns legată de dezvoltarea matematicii. Obiectele specifice

matematicii sunt în concordanță cu nevoile și interesele omului pentru rezolvarea unor situații

teoretice, metodologice și practice, dar și estetice. Matematica nu se rezumă doar la studiul

numerelor și al relațiilor dintre acestea, ci este un domeniu de creație, bazat pe gândire logică

și inovatoare. Matematica este o disciplină de mare profunzime, având un caracter deschis,

datorat și existenței unei serii de probleme încă nerezolvate. În timp, rezolvarea acestora a

condus la crearea unor domenii noi de cercetare și a contribuit la rezolvarea unor probleme

conexe altor arii de cunoaștere. Totodată, Matematica contribuie la înțelegerea realității

subiective a propriei persoane și a realității obiective a mediului înconjurător.

Cercetarea este o acțiune de cunoaștere și interpretare științifică, o acțiune

conștientă de precizare a unei probleme care necesită îmbunătățiri metodice, problemă care

este rezolvată apoi pornindu-se de la formularea unei ipoteze de lucru. Putem considera că

cercetarea pedagogică este o strategie întreprinsă în vederea surprinderii unor relații

inedite între componentele acțiunii educaționale și a deprinderii unor soluții și variante

optime în desfășurarea sa ulterioară. Cercetarea pedagogică conduce în mod inevitabil la

descoperirea unor manifestări și interacțiuni proprii educației și sugerează reguli în vederea

creșterii randamentului său.

Obiectivul unei cercetări pedagogice îl constituie o problemă sau un fapt

pedagogic pe care cercetătorul o depistează și o delimitează din ansamblul structural din

care face parte, cu intenția da a-i da o explicație plauzibilă și de a dobândi în cele din

urmă certitudini asupra funcționalității sale. Cercetarea pedagogică este chemată să

răspundă unor întrebări pe care practica educativă le ridică neîncetat. Răspunsurile obținute

în urma cercetării sunt concomitent explicații ale acestor întrebări și sugestii pentru

îmbunătățirea și ameliorarea procesului instructiv-educativ.

2. Analiza curriculum-ului de matematică în învățământul gimnazial

Programa școlară de matematică reprezintă o componentă esențială a curriculumului

național, în acord cu Planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, aprobat prin

OMENCS nr. 3590/05.04.2016, urmărind respectarea caracteristicilor ciclurilor de dezvoltare

cognitivă a elevului și utilizarea eficientă a resurselor didactice disponibile.

Disciplina este inclusă în aria curriculară Matematică și științe ale naturii din

trunchiul comun și este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu un buget de timp de 4

ore/săptămână.

În procesul de proiectare curriculară s-au avut în vedere: profilul de formare al

elevului de gimnaziu, programele școlare pentru ciclul primar la disciplina Matematică,

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții din cadrul european de referință,

rezultatele înregistrate la evaluările naționale și internaționale pentru învățământul gimnazial

și principiile de construcție curriculară.

Procesul de proiectare curriculară a programei școlare de matematică pentru

învățământul gimnazial s-a realizat ținând cont de:

- adaptarea curriculumului la așteptările societății și la realitățile sistemului de

învățământ, având ca obiectiv pregătirea elevului pentru viață și profesie;

- echilibrarea ponderii domeniilor disciplinei și integrarea/organizarea acestora într-un

sistem coerent;

- flexibilizarea curriculumului în sensul respectării diferențelor între elevii de aceeași

vârstă (ritm de învățare, nivel de achiziții anterioare, motivație internă, specific cultural și

comunitar);

- asigurarea unei tranziții optime de la un ciclu de învățământ la altul și de la un an de

studiu la altul, cu introducerea unor secvențe de inițiere a procesului de instruire la nivelul

achizițiilor de bază în termeni de conținuturi-ancoră;

- corelarea activităților de învățare propuse prin programă cu dimensiunea axiologică a

idealului educației referitoare la formarea personalității autonome creative.

Bibliografie

1. Albulescu, I., Albulescu, M., Predarea și învățarea disciplinelor socioumane, Editura

Polirom, Iași, 2000;

2. Ausubel, D., Robinson, Fl., Învățarea în școală. O introducere în psihologia

pedagogică, Editura Didactică și pedagogică, București, 1981;

3. Bârsănescu, Șt., Tehnologia didactică. Cursuri universitare, Editura Albina

Românească, Iași, 1939;

4. Bârsănescu, Șt., Didactica, Editura Pygmalion, Iași, 1946;

5. Bernat, S., Tehnica învățării eficiente, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca, 2003;

6. Căliman, T., Învățământ, inteligență, problematizare, Editura Didactică și pedagogică,

București, 1975;

7. Cășeriu, C., Utilizarea algoritmilor în biologie, Revista de biologie, 4/1975;

8. Cerghit, I., Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006;

9. Chereja, Fl., Dezvoltarea gândirii critice în învățământul gimnazial, Editura

Humanitas Educațional, București, 2004;

10. Colecția revistei Școala reflexivă a Asociației Lectura și scrierea pentru dezvoltarea

gândirii critice, România;

11. Crijman, M.A., Metode RWCT aplicate orelor de matematică în învățământul

preuniversitar, Dialoguri didactice, nr.2, pp.29-34;

12. Cucoș, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002;

13. Cucoș, C., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice,

Editura Polirom, Iași, 2009;

14. Curriculum Național, Programa școlară pentru disciplina matematică, clasa a V-a,

București, 2017;

15. De Peretti, A., Legrand J.A., Boniface J., Tehnici de comunicare, Editura Polirom,

Iași, 2001;

16. Dialoguri didactice, Aplicații ale metodelor RWCT în lecții de fizică, matematică,

limba și literatura română, 2001;

17. ***, Dicționar de pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979;

18. Drăguleț, M., Procedee de activizare a elevilor, Editura Didactică și pedagogică,

București, 1974;

19. Dumitru, I.Al., Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Editurta de Vest,

Timișoara, 2000;

149

20. Gagné, R.M., Condițiile învățării, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;

21. Găvenea, Al., Cunoașterea prin descoperire în învățământ, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1975;

22. Ionescu M., Metodologia activității didactice - Pedagogie (în colaborare cu Dancsuly,

A., Radu, I., Salade, D.), Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979;

23. Istrate, A., Învățarea prin descoperire, în G.Văideanu (coord.), Pedagogie. Ghid

pentru profesori, Editura Universității ,,Al.I.Cuza”, Iași, 1986;

24. Kovacs, M., (coord.), Proiecte didactice pentru promovarea gândirii critice, Editura

Studium, Cluj-Napoca, 2007;

25. Leroy, G., Dialogul în educație, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974;

26. MEC-CNPP, Învățarea activă. Ghid pentru formatori și cadre didactice, seria Calitate

în formare, București, 2001;

27. Moise, C., Concepte didactice fundamentale, Editura Ankarom, Iași, 1996;

28. Moise, C., Cozma, T., Reconstrucție pedagogică, Editura Ankarom, Iași, 1996;

29. Negreț-Dobridor, I., Pânișoară, I.O., Știința învățării, Editura Polirom, Iași, 2005;

30. Nicola, I., Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1994;

31. Nicu, A., Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 2007;

32. Nolte, D.L., Harris, R., Copiii învață ceea ce trăiesc, ed.a II-a, Editura Humanitas,

București, 2006;

33. Okon, W., Învățământul problematizat în școala contemporană, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1978;

34. Oprea, C., Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică RA,

București, 2006;

35. Păcurari, O., Târcă, A., Sarivan, L.(coord.), Strategii didactice inovative. Suport de

curs Phare și Centrul Educația 2000+, Editura Sigma, București, 2003;

36. Palmade, G., Metodele pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;

37. Pânișoară, I.O., Metode moderne de interacțiune educațională, în I. Cerghit et al.,

Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iași, 2001;

38. Pânișoară, I.O., Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iași, 2004;

39. Popescu, P., Roman, I.(coord.), Utilizarea metodelor activ-participative în

învățământ, litogr., Institutul de Științe socioumane al Academiei Române, Filiala Iași,

1989;

40. Roman, I. et

...

Preview document

Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 1
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 2
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 3
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 4
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 5
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 6
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 7
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 8
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 9
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 10
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 11
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 12
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 13
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 14
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 15
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 16
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 17
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 18
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 19
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 20
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 21
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 22
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 23
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 24
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 25
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 26
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 27
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 28
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 29
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 30
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 31
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 32
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 33
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 34
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 35
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 36
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 37
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 38
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 39
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 40
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 41
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 42
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 43
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 44
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 45
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 46
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 47
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 48
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 49
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 50
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 51
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 52
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 53
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 54
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 55
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 56
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 57
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 58
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 59
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 60
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 61
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 62
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 63
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 64
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 65
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 66
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 67
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 68
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 69
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 70
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 71
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 72
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 73
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 74
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 75
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 76
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 77
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 78
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 79
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 80
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 81
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 82
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 83
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 84
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 85
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 86
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 87
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 88
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 89
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 90
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 91
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 92
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 93
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 94
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 95
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 96
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 97
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 98
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 99
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 100
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 101
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 102
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 103
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 104
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 105
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 106
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 107
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 108
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 109
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 110
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 111
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 112
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 113
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 114
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 115
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 116
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 117
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 118
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 119
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 120
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 121
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 122
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 123
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 124
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 125
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 126
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 127
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 128
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 129
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 130
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 131
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 132
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 133
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 134
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 135
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 136
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 137
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 138
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 139
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 140
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 141
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 142
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 143
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 144
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 145
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 146
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 147
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 148
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 149
Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative - Pagina 150

Conținut arhivă zip

  • Predarea fractiilor ordinare si fractiilor zecimale abordari metodologice comparative.PDF

Ai nevoie de altceva?

''