Toate licentele

 • Ingrijirea pacientiilor cu hemoragie digestiva superioara

  ARGUMENT Anemia este una dintre afecțiunile întâlnite frecvent în practica medicală. Deși este greu de dat o cifră statistică, multe forme de anemii fiind ascunse îndărătul bolii care le-a provocat, totuși se apreciază că aproape 1/5 din bolnavii internați în secțiile medicale din spitale prezintă o anemie de grad variabil. Istoricul anemiei ne poartă pană in Antichitate. În scrierile lui Hipocrat se găsește expresia „anemie” pentru a defini starea persoanelor plăpânde și fără sânge iar...

 • Studiu de caz privind capacitatea civila a minorului

  INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului juridic civil. În prezenta materie, regula ori principiul îl constituie capacitatea de a încheia acte juridice, incapacitatea reprezentând excepție. Tema ,,Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului’’ este o temă importantă care tratează particularitățile capacității civile a minorului. Lucrarea este structurată pe patru capitole, iar fiecare...

 • Imbunatatirea timpilor de productie si reducerea costurilor la reperul roata dintata

  Rezumatul lucrării In cadrul acestei lucrari sa avut ca scop pe partea economica prezentarea companiei,date tehnice si economice despre companie și îmbunatațirea procesului tehnologic,marirea capacitați de producție pt clientul ford la partea de frezare pe mașina Chiron FZ 15W care este un centru de prelucrare vertical cu 3 axe,si reducerea costului cu sculele așchietoare,si cresterea capacitați de producție aceste modificari avand loc in cadrul companiei VCST.Alba. La partea tehnica este...

 • Efectele dezvoltarii economice durabile asupra nivelului de trai si calitatea vietii in contextul procesului de extindere a Uniunii Europene

  INTRODUCERE Întreaga evoluție istorică a dezvoltării economice, cu toate valențele ei pozitive, dar și cu insuccesele sale, a pregătit condițiile afirmării și apariției dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă exprimă nevoia de fundamentare a evoluțiilor mediului economic în corelație cu comportamentul general față de mediul natural și cel social. Dezvoltarea economică, așa cum s-a desfașurat secole de-a rândul, nu mai poate fi continuată fară a ține seama de condiționările și...

 • Comunicatia de marketing in servicii

  INTRODUCERE Trăim într-o lume, în care unul din cele mai prețioase capitaluri de care pot dispune organizațiile, întreprinderile și chiar persoanele particulare, este reprezentat de către informațiile despre diferitele domenii de activitate umană (economică, socială, politică etc.). Pentru ca acest capital să poată fi valorificat, este necesar ca informația, să poată circula, să fie transmisă dintr-un loc și să fie recepționată în alte locuri, într-un cuvânt să fie comunicată de la o...

 • Analiza tranzactiilor in valuta si a operatiunilor contabile

  INTRODUCERE O întreprindere exercită în două moduri activitățiile sale în străinătate. Ea poate să realizeze tranzacții în monede străine sau poate să aibă activități în străinătate. Pentru că tranzacțiile în monede străine și activitățiile în străinătate să poată fi incluse în situațiile financiare ale unei întreprinderi, tranzacțiile vizate și situațiile financiare ale activitățiilor în străinătate trebuie să fie convertite în moneda de prezentare a întreprinderii. Principalele...

 • Analiza actelor normative si a reglementarilor fiscale privind importurile din tara noastra

  INTRODUCERE Pornind de la activitatea de comerț internațional, de la necesitatea desfășurării acesteia in mod liber, neîngrădit de măsuri fiscale interne, statele din anumite zone ale globului, precum și unele provincii, în interesul bunăstării lor economice, au simțit nevoia constituirii unor zone, teritorii, spații economice eliberate de bariere protecționiste . Eliminarea acestor bariere a condus la deschiderea economiilor naționale și implicit la dezvoltarea comerțului cu bunuri ceea...

 • Rolul Fondului Monetar International in stabilizarea economica

  INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a efectelor crizei financiare actuale, dar și a imposibilității anticiparii declanșării crizelor și a implementării de măsuri cu efect anti-criză. Cu toate că sistemul de la Bretton Woods a pus bazele cooperarii internaționale a statelor în vederea stabilității monetare, dezvoltării relațiilor comerciale între statele membre, îmbunătățirii balanței de...

 • Organizarea contabilitatii si analiza stocurilor la o entitate de comert exterior

  INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite agenților economici să utilizeze un sistem contabil și de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piață. S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internaționale, în măsura în care calculele sunt compatibile cu reglementările europene. Se are în vedere că la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la...

 • Organizarea inventarierei in cadrul entitatii

  INTRODUCERE Inventarierea reprezinta mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor obținute pe această cale cu datele contabilității. Necesitatea inventarierii patrimoniului unităților se explică prin importanță deosebită pe care o prezinta pentru activitatea practică a acestora. În primul rînd, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea și organizarea evidenței operative și contabile la unitățile patrimoniale nou...

 • Gestionarea integrata a deseurilor in sectorul 6 Bucuresti

  INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de materiale, mai ales în condițiile în care multe dintre materialele de care avem nevoie devin tot mai rare. Economia UE folosește anual 16 tone de materiale pe cap de locuitor, dintre acestea, 6 tone devin deșeuri, jumătate din ele ajungând la gropile de gunoi iar multe state membre se bazează încă pe depozitele de deșeuri, chiar dacă acestea nu...

 • Reconstructia ecologica a ariei naturale protejate Balta Comana

  INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României, Uniunea Europeană și-a întregit patrimoniul natural și cultural prin intermediul celor 5 regiuni biogeografice: alpină, continentală, pontică, panonică, stepică, fiind singura țară membră UE în care sunt prezente 5 regiuni biogeografice. Lucrarea de față își propune prezentarea stării actuale a ecosistemelor acvatice, în special a celor aflate în...

 • Valoarea silviculturala a padurii Suici, judetul Arges

  INTRODUCERE Pădurea a fost considerată întotdeauna un partener al omului în evoluția sa, dar de la relația inițială individuală și oarecum idilică dintre om și pădure s-a trecut cu timpul la relația societate-pădure. Evoluția societății umane, cu tot ceea ce presupune ea - de la apariția și dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea urbană, a rețelelor de drumuri, a navigației a impus o nouă relație cu pădurea, care devenea o resursă iar lemnul o marfă de folos iar creșterea consumului de lemn...

 • Efectul insecticidului mospilan asupra capacitatii de invatare la sobolanul Wistar

  I. PARTEA TEORETICĂ 1.1 CIRCUITUL PESTICIDELOR ÎN NATURĂ 1.1.1 Clasificarea pesticidelor și modul de acțiune. Pesticidele sunt substanțe sau amestecuri de substanțe utilizate în agricultură și silvicultură, în scopul prevenirii și combaterii unor organisme vegetale și animale care aduc pagube directe sau indirecte culturilor agricole sau provoacă și întrețin diferite boli la plante și animale. Poluarea cu pesticide este un tip aparte de poluare deoarece pesticidele sunt administrate...

 • Relatii publice in perioade de criza

  I. Activități de Relații Publice. Configurare cadru „Relațiile publice constituie ansamblul acțiunilor desfășurate de o întreprindere/organizație (grup, în general) în vederea stabilirii și menținerii unor relații bune între membrii întreprinderii/organizației (grupului) și diferitele sectoare ale opiniei publice (instituții financiare, alte întreprinderi și organizații, guvern, presă, marele public, etc.).” (Adriana Zaiț, Relații publice,Ed. Sedcom Libris, Iași, 2003, Colecția Management,...

Pagina 5 din 328