Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 30956
Mărime: 128.35KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: STEFANIA ZLATE
UNIVERSITATEA ,,VALAHIA” DIN TÂRGOVISTE DEPARTAMENTUL PENTRU PEDAGOGIA ÎNVĂTĂMÂNTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

Cuprins

INTRODUCERE 4

ConsideraTii generale 4

MotivaTia alegerii temei 6

Ipoteza de lucru 8

1.ASPECTE TEORETICE ABORDATE 9

1.1. Conceptul de maturitate Scolară sau aptitudine de Scolaritate 9

1.2. Grupa pregătitoare pentru Scoală: funcTiile acesteia 24

1.3. ModalităTi de pregătire a copilului preScolar pentru adaptarea la regimul activităTii

Scolare 28

1.4. Caracteristici ale dezvoltării psiho-fizice a copilului de 6-7 ani 44

2.ASPECTE METODICE PRIVIND PREGĂTIREA PRESCOLARULUI PENTRU ADAPTAREA LA REGIMUL ACTIVITĂTII SCOLARE 51

2.1. Probe psihologice 51

3. CERCETARE CONSTATATIV-AMELIORATIVĂ PRIVIND NIVELUL DE ADAPTARE AL PRESCOLARILOR LA REGIMUL SCOLAR 74

3.1. Metodologia de cercetare 74

3.2. Analiza Si interpretările pentru segmentul preScolar 77

3.3. Analiza Si interpretările pentru segmentul primar 82

CONCLUZII 85

BIBLIOGRAFIE 86

Extras din document

INTRODUCERE

Consideraţii generale

‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi cu instrumentele pregătirii moderne, suple, adaptabile Si inovatoare.” (Mircea MaliTa, “Auriul cenuSiu”, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca)

În timpul transformărilor ce marchează societatea românească de astăzi, învăTământul se situează pe primul loc, cel puTin în viziunea oamenilor Scolii, după care, investiTia în om este capitalul de mâine al societăTii.

ÎnvăTământul preScolar a dobândit un conTinut instructiv-educativ cu discipline Scolare care se desfăSoară după o programă minuTioasă Si care urmăresc realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului preScolar pentru integrarea uSoară Si rapidă în Scoală.

Pentru a face faTă transformărilor sociale care survin într-un ritm tot mai accelerat, individul societăTii contemprane trebuie să participe la pregătirea profesională Si psihologică pentru a putea face faTă situaTiilor noi.

Scolii îi revine sarcina de a pregăti un om capabil să vină în întâmpinarea nevoii de schimbare, capabil să anticipeze, să îSi dorească schimbarea Si să se pregătească pentru ea. Educarea capacităTii de a privi schimbarea ca fiind normală are două componente majore:

- formarea atitudinii pozitive faTă de schimbare;

- însuSirea instrumentelor intelectuale ale ei în care sunt incluse: nivelul de Scolarizare, metode de instruire Si perfecTionare, preocuparea de a fi mereu la curent cu ceea ce este nou în profesia exercitată, interesul general pentru domenii mai apropiate sau mai îndepărtate de profesia exercitată în prezent.

Din acest punct de vedere, cea de a treia alfabetizare, adică învăTarea deliberată, sistematică Si instituTionalizată a capacităTii intelectuale specifice fiecărui domeniu încă din primii ani de Scoală, reprezintă condiTia esenTială a perfecTionării continue Si a schimbării eficiente e profesiei. Profesiile viitorului conTin un grad foarte înalt de solicitare intelectuală, muncitorul fiind un intelectual care va lucra în condiTiile moderne. Astfel, predarea pe obiective, aspectele lor intelectuale tot mai consistent, tehnologiile didactice alternative S.a. reprezintă noul concept didactic în care formarea pentru instruirea continuă Si pentru educaTia permanentă este esenTială.

Pregătirea copilului pentru învăTarea continuă începe încă din grădiniTă. Aici el dobândeSte primele comportamente intelectuale în cadrul jocurilor didactice. În spiritul educaTiei permanente, în cele mai multe grădiniTe se învaTă “instrumentele mondiale de comunicare”-limbile străine. De asemenea, poveStile, care satisfac imaginaTia fantastică a copiilor nu mai sunt simple poveSti, ci ei sunt introduSi într-o lume fantastică, cu conTinut StiinTific, într-o realitate imaginată pentru viitor, dar o realitate posibilă.

Jocurile copiilor, cum ar fi jocurile simbolice Si jocurile de construcTii au de cele mai multe ori teme care prefigurează viitorul. Copiii din gradiniTă fac cunoStinTă cu computerele, care le oferă nu numai posibilitatea de învăTare, ci Si de distracTie, prin desfăSurarea unor jocuri. Toate acestea demonstrează că educaTia preScolară are o importanTă deosebită în adaptarea copilului la regimul activităTii Scolare.

În aceste condiTii, grădiniTa are menirea să pregătească preScolarii pentru activitatea de învăTare, să le ofere experienTe variate de învăTare, ca să le uSureze integrarea în Scoală. Acesta este motivul pentru care grădiniTa a căpătat funcTia de verigă iniTială a sistemului de învăTământ.

ÎnvăTământului preScolar îi revine sarcina de a forma copii sub aspectul psiho-intelectual, fizic Si socio-afectiv pentru o cât mai uSoară adaptare la activitatea de tip Scolar, pentru integrarea Scolară Si socială.

Preocuparea pentru introducerea cât mai timpurie a copiilor într-un sitem de educaTie instituTionalizat este justificată prin faptul că vârstele preScolară Si Scolară mică reprezintă o perioadă fundamentală te, pentru dezvoltarea ulterioară a copilului. Cercetările arată că până la vârsta de 4-5 ani copilul îSi dezvoltă 40% din capacitatea intelectuală pe care urmează să o atingă la maturitate. Nevalorificate la timp sau slab valorificate, potenTele Si disponibilităTile acestor perioade de vârstă nu se pot recupera în următorii ani decât în mică măsură Si cu eforturi mari.

Obiectivele principale ale învăTământului preScolar vizează cu precădere aspectele formative, punându-se accent pe dezvoltarea proceselor intelectuale, pe formarea capacităTilor de cunoaStere Si de exprimare, pe formarea unor deprinderi elementare de muncă Si comportare civilizată.

Spre deosebire de alte subsisteme ale sistemului de învăTământ, educaTia preScolară pare a fi singura în care reforma a început din interior. Astfel, câteva idei clare s-au conturat Si au început să se realizeze:

- o mai mare libertate oferită copilului, capacităTilor sale de expresie;

- o “eliberare” a copilului Si a educatoarei de formalism;

- învăTământul preScolar este privit tot mai mult ca o instruire realizată prin educaTie, Si nu ca o educaTie dobândită prin instruire.

Preview document

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 1
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 2
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 3
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 4
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 5
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 6
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 7
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 8
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 9
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 10
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 11
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 12
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 13
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 14
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 15
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 16
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 17
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 18
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 19
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 20
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 21
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 22
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 23
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 24
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 25
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 26
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 27
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 28
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 29
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 30
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 31
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 32
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 33
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 34
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 35
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 36
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 37
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 38
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 39
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 40
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 41
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 42
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 43
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 44
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 45
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 46
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 47
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 48
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 49
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 50
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 51
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 52
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 53
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 54
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 55
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 56
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 57
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 58
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 59
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 60
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 61
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 62
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 63
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 64
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 65
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 66
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 67
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 68
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 69
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 70
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 71
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 72
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 73
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 74
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 75
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 76
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 77
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 78
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 79
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 80
Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Metode de Pregatire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Metodele Instructiv-Educative

Introducere În această lucrare mi-am propus să sintetizez principalele metode folosite în procesul instructiv-educativ, atât din perspectiva...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare

ARGUMENT MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Abordarea temei ”Dimensiunea normativă și culturală a organizațiilor școlare” implică prezentarea şi...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Te-ar putea interesa și

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Ai nevoie de altceva?