Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 172 în total
Cuvinte : 54479
Mărime: 708.43KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. FlorenTa-Eugenia Vonica
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Cuprins

I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI . 3

II. ASPECTE TEORETICE. 7

A. NOŢIUNI GENERALE DE VOCABULAR. 7

1. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. 9

2.Definiţia şi importanţa vocabularului. 11

3. Dinamica şi structura vocabularului . 13

B. ORGANIZAREA INTERNĂ A VOCABULARULUI . 22

1. STRUCTURA ETIMOLOGICĂ A VOCABULARULUI. 22

1.1. Elementul autohton. 23

1.2. Elementul latin . 25

1.3. Elementul slav. 27

2. STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A VOCABULARULUI . 31

2.1. REGIONALISME. 31

2.2. ARHAISME. 36

2.3. NEOLOGISME. 39

2.4. JARGONUL. 42

2.5. ARGOUL. 44

2.6.ANEXE. 49

Dicţionar de regionalisme. 49

Dicţionar de arhaisme. 53

Dicţionar de neologisme. 58

3. STRUCTURA SEMANTICĂ A VOCABULARULUI. 61

3.1. OMONIME. 61

3.2. PARONIME. 67

3.3. SINONIME. 70

3.4. ANTONIME. 78

3.5. CUVINTE POLISEMANTICE. 83

3.6. ANEXE. 91

Dicţionar de omonime. 91

Dicţionar de paronime. 107

Dicţionar de sinonime. 114

III. DELIMITAREA PROBLEMEI. 130

Vocabularul din perspectiva prevederilor normative actuale. 130

IV. ASPECTE METODICE. 134

4.1. Metodologia predării vocabularului la clasele primare. 134

4.2. Relaţii semantice în mesaje (sinonime, antonime, omonime. 142

V. ASPECTE APLICATIVE. 146

Planuri de lecţie. 146

Fişe de muncă independentă. 151

Fişe de evaluare. 153

Culegere de exerciţii. 159

VI. CONCLUZII. 164

VII. BIBLIOGRAFIE. 168

Extras din document

I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Copiii sunt florile din primăvara vieţii omeneşti, sădite de Dumnezeu pentru bucuria şi iubirea oamenilor. Sufletul copiilor este aluatul în care se poate imprima un sfânt sau un înger de la care să ceri ajutor, un tâlhar sau un demon de la care să te îngrozeşti. Inima copilului este un ogor în care creşte tot ce semeni, virtuţile sau păcatele, binele sau răul. Pentru inima şi sufletul curat „boaba de rouă”, pentru sinceritatea şi neprihănirea lui, pentru iubirea lui, noi educatorii şi părinţii suntem chemaţi să creştem şi să educăm copiii în cultul virtuţilor religios-morale, al dragostei faţă de limba română, tezaurul cel mai de preţ pe care nimeni nu ni-l poate lua vreodată.

Limba poporului nostru constituie un tezaur inestimabil, este rodul înţelepciunii şi experienţei morale, o veritabilă cronică monumentală a sufletului românesc.

Experienţa pedagogică a dovedit că limba, cu structurile şi normele ei, trebuie învăţată. Ea se învaţă mai întâi în familie, apoi în şcoală unde i se acordă o atenţie deosebită în planurile de învăţământ şi în programele şcolare.

Stăpânirea limbii române este o condiţie „sine qua non” pentru însuşirea culturii generale. A scrie şi a vorbi corect, presupune un efort neîntrerupt şi crescând deoarece vocabularul, aflându-se într-un continuu proces de schimbare, poate fi mai greu normat.

Însuşirea limbii române, a funcţionalităţii ei sistematice nu se realizează numai în grădiniţă şi şcoală sau numai prin obiectele, educarea limbajului şi limba română, dar şcolii îi revin cele mai mari răspunderi pentru folosirea corectă şi cultivarea ei, pentru dezvoltarea deprinderilor de exprimare a gândurilor, ideilor şi sentimentelor în mod corect, logic, coerent şi expresiv, acestea având sarcina de a conştientiza şi supraveghea procesul comunicării, elaborării logice a mesajului, de a cultiva vorbirea îngrijită şi scrierea clară şi corectă.

Se ştie că, la intrarea în şcoală, copilul stăpâneşte elemente de bază ale limbii materne, anumite structuri gramaticale potrivite vârstei copiilor:

 vocabularul de care dispune îi permite să-şi exprime dorinţele, impresiile, să reproducă mici povestiri, experienţele sale de viaţă;

 intrând în grădiniţă, limba maternă devine pentru el un obiect de studiu cu noţiuni, reguli, care se însuşesc conştient în vederea unei exprimări gramaticale corecte.

În trecerea firească spre însuşirea conştientă a cunoştinţelor gramaticale presupune însă desprinderea cuvântului de aspectele lui concrete şi operarea cu cuvinte ca forme şi relaţii abstracte. În acelaşi timp, înţelegerea noţiunilor de gramatică nu este posibilă fără pătrunderea semnificaţiei lexicale a cuvintelor.

Vocabularul românesc se caracterizează printr-o mare diversitate în privinţa provenienţei elementelor alcătuitoare, aceasta oglindind cu fidelitate istoria bogată în evenimente a poporului nostru şi varietatea contactelor de ordin etnic ce au avut loc pe teritoriul vechii Dacii şi în afara sa, între romani şi daci, între populaţia romanizată şi slavi, între români şi maghiari, popoarele slave vecine, turci, greci etc. Structura vocabularului este supusă continuu modificării, este partea cea mai mobilă, limba română contemporană ilustrează un permanent proces de înnoire şi de îmbogăţire, multe dintre cuvintele folosite într-o epocă fiind sortite eliminării în perioada următoare, pentru ca în locul lor sau alături de ele să fie introduse noi şi noi cuvinte cerute de necesităţile impuse de societatea românească în plină dezvoltare. În ultimele două secole vocabularul românesc a cunoscut prefaceri adânci, în sensul îmbogăţirii sale cu numeroase împrumuturi neologice latino-romanice, al relatinizării sau reromanizării lui, ceea ce înseamnă în esenţă, eliminarea unei bune părţi dintre elementele nelatine şi înlocuirea lor cu împrumuturi şi calcuri internaţionale, în majoritate de origine latină literară şi romanică, adaptate treptat sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii române.

Pentru copiii între 3 şi 7 ani, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă socială, ea plasându-l într-un cadru diferit de cel al familiei, atât prin dimensiunile cât şi prin conţinutul său, de la formele de protecţie a copilului, supravegherea lui în timp ce părinţii lui sunt la muncă, grădiniţele au trecut la acea pregătire intensă pentru şcoală.Astăzi principala sarcină acestor instituţii educative este să creeze copilului condiţii de activitate proprie acestei vârste, să-i pună la dispoziţie mijloace care favorizează dezvoltarea forţelor lui creatoare să-i asigure progresul spre maturizare.Între familie şi grădiniţă, care sunt două medii distincte de influenţă, se creează relaţii care pun unele probleme psiho-pedagogice necesare să fie cunoscute şi înţelese de către părinte, de aceea între grădiniţă şi familie trebuie stabilite o linie comună de acţiuni.

La vârsta şcolară copilul are cea mai mare receptivitate şi suferă cea mai mare influenţă a adultului. De calitatea influenţei celui matur depinde întreaga existenţă a copilului. În primii ani de viaţă ai copilului, limbajul se însuşeşte spontan, în cadrul familiei, ulterior sistematic prin activităţile organizate şi desfăşurate în cadrul grădiniţei dezvoltarea limbajului face posibilă adaptarea şcolară şi socială a copiilor. Activitatea de educare a limbajului are un rol hotărâtor în această privinţă.

Vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani este vârsta vorbirii corecte. Grădiniţa oferă prima experienţă organizată în educarea limbajului şi încearcă să egalizeze şansele educative, ţinând cont de decalajele existente în mediile familiale ale copiilor. Şcoala vine să reorganizeze şi să îndrepte greşelilie, să modeleze şi să formeze personalităţi. Învăţământul şcolar, prin activităţile de educare a limbajului, acordă o atenţie deosebită dezvoltării capacităţilor de comunicare verbală, care constituie condiţii esenţiale în formarea şi fixarea noţiunilor şi în transmiterea informaţiilor. Activităţile de educare a limbajului fac posibilă cultivarea limbajului oral şi scris, accentul punându-se pe comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderii de exprimare coerentă şi logică şi de însuşire a unor structuri gramaticale. Toate acestea duc la posibilitatea unei adaptări facile la sarcinile complexe ale şcolii.

La vârsta şcolară, limbajul dobândeşte noi valenţe şi-i permite copilului să aibă relaţii complexe cu adulţii şi cu vârstnicii, să-şi organizeze activitatea psihică, să-şi exprime ideile şi stările interioare, dar şi să înţeleagă şi să asimileze informaţii.

Preview document

Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 1
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 2
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 3
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 4
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 5
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 6
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 7
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 8
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 9
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 10
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 11
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 12
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 13
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 14
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 15
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 16
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 17
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 18
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 19
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 20
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 21
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 22
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 23
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 24
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 25
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 26
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 27
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 28
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 29
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 30
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 31
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 32
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 33
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 34
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 35
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 36
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 37
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 38
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 39
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 40
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 41
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 42
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 43
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 44
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 45
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 46
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 47
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 48
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 49
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 50
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 51
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 52
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 53
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 54
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 55
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 56
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 57
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 58
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 59
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 60
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 61
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 62
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 63
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 64
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 65
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 66
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 67
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 68
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 69
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 70
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 71
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 72
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 73
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 74
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 75
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 76
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 77
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 78
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 79
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 80
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 81
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 82
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 83
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 84
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 85
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 86
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 87
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 88
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 89
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 90
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 91
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 92
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 93
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 94
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 95
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 96
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 97
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 98
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 99
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 100
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 101
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 102
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 103
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 104
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 105
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 106
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 107
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 108
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 109
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 110
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 111
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 112
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 113
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 114
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 115
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 116
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 117
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 118
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 119
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 120
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 121
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 122
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 123
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 124
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 125
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 126
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 127
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 128
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 129
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 130
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 131
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 132
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 133
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 134
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 135
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 136
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 137
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 138
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 139
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 140
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 141
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 142
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 143
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 144
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 145
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 146
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 147
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 148
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 149
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 150
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 151
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 152
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 153
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 154
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 155
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 156
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 157
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 158
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 159
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 160
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 161
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 162
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 163
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 164
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 165
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 166
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 167
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 168
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 169
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 170
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 171
Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar - Pagina 172

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Interna a Vocabularului - Abordare Metodico-Stiintifica Privind Invatamantul Primar.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Învățământul Primar

CAP. I. Introducere 1.1. Învăţământul primar în contextul actual „Formarea şi dezvoltarea profilului moral cu dimensiune axiologică a...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Operaționalizare

”Operaționalizarea obiectivelor reprezintă operația de transpunere - cu ajutorul verbelor de acțiune - a scopurilor procesului de învățământ în...

Ai nevoie de altceva?