Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 21021
Mărime: 193.29KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cosmin Mitrut

Cuprins

Cuprins

INTRODUCERE 6

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE 8

Subcapitolul 1. Inteligența multiplă 8

1.1. 1. Inteligența tradțională și inteligența multiplă 8

1.1.2.Teoria inteligențelor multiple 9

1.1.3. Inteligența multiplă în educație 11

1.1.4. Impactul teoriei lui Gardner în educație 13

Subcapitolul 2. Interesele profesionale 15

2.1. Delimitări conceptuale 15

2.2. Clasificări ale intereselor 19

2.3. Interesele și motivația 20

2.4. Teoria personalității profesionale-John Holland 22

Subcapitolul 3. Orientarea școlară 25

3.1. Delimitări conceptuale 25

3.2. Orientarea școlară, obiective și funcții 26

3.3. Importanța orientării școlare 28

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA CERCETĂRII 32

2.1. Obiective 32

2.2. Ipoteze 32

2.3. Designul cercetării 33

2.3.1 Participanți 33

2.3.2 Instrumente 33

2.3.3 Procedura 35

CAPITOLUL 3 REZULTATE 36

3.1. Analiza statistică descriptivă 36

3.2. Analiza statistrică diferenţială. Testarea ipotezelor 42

3.3. Interpretarea psihologică a rezultatelor 43

CAPITOLUL 4 CONCLUZII 45

BIBLIOGRAFIE 47

ANEXE 49

Extras din document

Rezumat

Cercetarea de față și-a propus să evidențieze diferențele referitoare la tipul de inteligență şi interesele profesionale existente în funcţie de profilul liceal ales şi genul subiecţilor investigaţi. Pentru realizarea studiului s-au utilizat două chestionare şi anume, Inventarul de Interese Profesionale Holland şi Exerciţiul Gardner de identificare a tipului de inteligenţă.

Holland a elaborat Teoria personalităţii profesionale iar prin aceasta atestă existenţa unei legături între profesie şi tipul de personalitate, acest lucru reprezentând factorul principal în alegerea profesiei. Orice persoană îşi caută ocupaţii care să fie congruente cu personalitatea sa şi care să-i permită să-şi exercite aptitudinile şi să-şi valorifice calităţile deoarece o bună potrivire conduce la succes şi satisfacţii. Holland consideră că oamenii manifestă interese diferite pentru lucrul cu oameni sau obiecte şi preferinţe pentru lucrul cu idei sau fapte, în funcţie de tipul lor de personalitate: realist (R), investigativ (I), artistic (A), social (S), întreprinzător (E) şi convenţional (C).

Celălalt concept abordat, inteligenţa multiplă a fost introdus de Howard Gardner în Teoria Inteligenţelor Multiple. Semnificaţia acestei teorii este extinderea conceptului de inteligenţă tradiţională din sfera logico-matematică şi verbal-lingvistică spre alte disponibilităţi ale omului de interacţionare cu lumea şi se subliniază faptul că fiecare om are mai multe tipuri de inteligenţă, şi anume: inteigență verbal-lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, corporal-kinestezică, vizual-spațială, intrapersonală și interpersonală, naturalistă.

Scopul cercetării a fost acela de a demonstra existenţa unor unor asocieri între interesele profesioanle şi inteligenţa multipa în funcţie de genul subiecţilor şi în funcţie de profilul liceului în care elevii învaţă. Pentru realizarea studiului prezent am folosit un eşantion format din 60 de subiecţi cu vârste cuprinse între 16 şi 18 de ani, elevi de clasa a XI-a, dintre care un lot de 30 din clasă cu profil real şi restul din clasă cu profil uman, aparţinând Colegiului Naţional Carol I din Craiova. În funcţie de gen, au participat 16 subiecţi de genul masculine şi 44 subiecţi de genul feminin.

Studiul se bazează pe rezultatele obţinute prin intermediul a două chestionare şi anume, Inventarul de Interese Profesionale Holland şi Exerciţiul Gardner de identificare a tipului de inteligenţă. Subiecţii au fost intervievaţi în clasă în prezenţa unui operator implicat în cercetare şi în prezenţa unui profesor. Subiecţii au fost informaţi în legătură cu cercetării înainte pentru a se obţine consimţământul acestora în vederea derulării cercetării.

În concluzie din analiza statistică a rezultatelor şi prin aplicarea testului Chi pătrat pentru determinarea asocierilor dintre variable nu a reieşit nicio asociere semnificativă între interesele profesioanle şi inteligenţa multipa în funcţie de genul subiecţilor şi în funcţie de profilul liceului în care elevii învaţă.

Résumé

La présente recherche s’est proposé à mettre en évidence les différences concernantes au type d’intelligence et aux intérêts professionnels existants en fonction du profil de l’école choisi et du genre des sujets investigués. Pour réaliser l’étude on a utilisé deux questionnaires, à savoir: L’Inventaire d’Intérêts Professionnels Holland et L’Exercise Gardner d’identification du type d’intelligence.

Holland a développé la Théorie de la personnalité professionnelle et par celle-ci, il attestait l’existence d’un lien entre la profession et le type de personnalité professionnelle, cela représentant le principal facteur dans le choix d’une profession. Caque personne se cherche des professions que sont en harmonie avec sa personnalité, qui lui permettraient d’exercer ses compétences et de valoriser ses qualités puisqu’un bon accord mème au succès et aux satisfactions. Holland considère que les hommes manifestent des différents intérêts pour le travail avec les gens ou les objets et des préférences pour le travail avec les idées ou les faits, en fonction de leur type de personnalité: réalist (R), investigatif (I), artistique (A), social (S), entreprenant (E) et conventionnel (C).

L’autre concept abordé, l’intelligence multiple, a été introduit par Howard Gardner dans La Théorie des Intelligences Multiples. La signification de cette théorie est l’extension du concept d’intelligence traditionnelle de la sphère logico-mathématique et verbale-linguistique è d’autres dépôts de l’intéraction humaine avec le monde et on souligne le fait que chaque homme possède plusieurs types d’intelligence, à savoir: l’intelligence verbale-linguistique, logico-mathématique, musicale-rythmique, corporelle-kinesthésique, visuo-spatiale, intrapersonnelle et interpersonnelle, naturaliste.

Le but de la recherche a été celui de démontrer l’existence des certains différences à l’égard du type d’intelligence et des intérêts professionnels existants en fonction du genre des sujets et du profile de l’école choisi. Pour réaliser cette étude, on a utilisé un échantillon de 60 sujets, âgés entre 16 et 18 ans, élèves en onzieme classe, y compris au groupe de 30, élèves qui font partie de la classe de mathématique-informatique et le reste appartenant à la classe des sciences humains, du Collège National Carol I du Craiova. En fonction de genre ils ont particpé 16 sujets de genre masculin et 44 sujets de genre féminin.

L’étude s’appuie sur les résultas obtenus à travers deux questionnaires, à savoir L’Inventaire d’Intérêts Professionnels Holland et L’Exercise Gardner d’identification du type d’intelligence. Les sujets ont été interrogés dans la salle de classe, e présence d’un opérateur impliqué dans la recherche et d’un enseignant. Ils ont été informés de la recherce avant pour obtenir leur consentement afin de mener la recherche.

En conclusion, l'analyse statistique des résultats et l'application du test Chi-carré pour déterminer les associations entre les variables n'ont révélé aucune association significative entre les intérêts professionnels et l' intelligence multiple en fonction de genre des sujets et en fonction de profile du lycée où les élèves apprennent.

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă şi-a propus să evidenţieze asocieri între interesele profesioanle şi inteligenţa multipa în funcţie de genul subiecţilor şi în funcţie de profilul liceului în care învaţă subiecţii investigaţi. Tipul de inteligenţă se referă la unul din cele opt elaborate de Howard Gardner în Teoria Inteligenţelor Multiple şi anume: inteligenţă verbal-lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, corporal-kinestezică, vizual-spaţială, intra şi interpersonală, naturalistă iar tipul de interes profesional a fost stabilit cu ajutorul Inventarului de Interese Profesionale al lui Holland, în care sunt descries cele şase tipuri: tipul realist, tipul intelectual, tipul social, tipul artistic, tipul întreprinzător şi tipul convenţional.

Preview document

Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 1
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 2
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 3
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 4
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 5
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 6
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 7
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 8
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 9
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 10
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 11
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 12
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 13
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 14
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 15
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 16
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 17
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 18
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 19
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 20
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 21
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 22
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 23
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 24
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 25
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 26
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 27
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 28
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 29
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 30
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 31
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 32
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 33
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 34
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 35
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 36
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 37
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 38
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 39
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 40
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 41
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 42
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 43
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 44
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 45
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 46
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 47
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 48
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 49
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 50
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 51
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 52
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 53
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 54
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 55
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 56
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 57
Inteligența Multiplă și Interese Profesionale în Orientarea Școlara a Adolescenților - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Inteligenta Multipla si Interese Profesionale in Orientarea Scolara a Adolescentilor.docx

Alții au mai descărcat și

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Stresul la Personalul din Jandarmerie

Argument Meseria de jandarm este una dintre cele mai solicitante care există în comunitatea umană. A fi jandarm nu înseamnă doar ”a veghea” sau ”a...

Inteligențe multiple

Termenul de INTELIGENTA provine de la latinescul INTELLIGERE, care inseamna a relationa, a organiza sau de la INTERLEGERE, care presupune...

Inteligența Emoțională

Motivaţia alegerii temei Şcoala românească, este încă tributară inteligenţei cognitive. Elevilor nu li se dezvoltă şi alte tipuri de inteligenţe...

Reușita școlară și Anxietatea la Adolescenți

Introducere Actualitatea cercetarii. Anxietatea reprezintă o problemă foarte frecvent întîlnită în viaţa de zi cu zi. Aproximativ 25% din...

Abandonul școlar - cauze și modalități de prevenire

Capitolul I: Abandonul scolar, cauze şi efecte 1.1. Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi abandon şcolar În literatura de...

Dezvoltarea morală la adolescenți

1. ARGUMENT Aşa cum toate corpurile fizice sunt guvernate de legea gravitaţiei şi după cum toate organismele se supun unor legi biologice, tot aşa...

Inteligența emoțională

Introducere Inteligenţa emoţională a evoluat odată cu omenirea, necesitatea de adaptare, de a face faţă şi de a colabora cu cei din jur, fiind...

Te-ar putea interesa și

Teoria inteligențelor multiple în educație

Capitolul 1 Inteligenta - element al personalitatii scolarului mic 1.1. Dezvoltarea cognitiva a scolarului mic La intrarea in scoala,...

Ai nevoie de altceva?