Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 33299
Mărime: 10.96MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA ,,STEFAN CEL MARE’’ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Cuprins

ARGUMENT.5

CAPITOLUL I

LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR DE CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎN GRĂDINIŢA DE COPII

I.1.Importanţa cunoaşterii mediului înconjurător de catre copiii preşcolari.7

I.2.Cunoaşterea mediului înconjurător în contextul actualului curriculum pentru învăţământul preşcolar.15

I.3.Conţinutul/specificul activităţilor de cunoaşterea mediului în grădiniţa de copii.23

I.4 Obiectivele şi conţinutul programei de cunoaştere a mediulu.30

CAPITOLUL II

CARACTERIZAREA PSHIOLOGICĂ A VÂRSTEI PREŞCOLARE

II.1 Necesitatea cunoasterii psihologice a varstei prescolare (3-6)ani.33

II.2 Substadiile preşcolarităţii (mic, mijlociu, mare).38

CAPITOLUL III

FOLOSIREA JOCURILOR DIDACTICE LA ACTIVITĂŢILE DE CUNOASTERE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

III.1Jocul didactic –formă instructiv- educativă în grădiniţă.40

III.2 Organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice la cunoaşterea mediului înconjurător.46

III.3 Jocul didactic –cadru optim pentru o evaluare eficientă la preşcolari.53

CAPITOLUL IV

EFICIENŢA JOCULUI DIDACTIC ÎN ACTIVITĂŢILE DE CUNOAŞTERE A MEDIULUI

IV.1Tradiţional şi modern în alegerea mijloacelor şi strategiilor didactice de realizare a activităţilor de cunoaşterea mediului în grădiniţa de copii.57

IV.2 Studiu privind rolul jocului didactic la cunoaşterea mediului.60

CAPITOLUL V –

CONCLUZII .78

BIBLIOGRAFIE.80

ANEXE.82

Extras din document

ARGUMENT

Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio afectiv,pentru o cât mai uşoara adaptare la activitatea de tip şcolar pentru integrarea şcolară şi socială.

Preocuparea pentru introducerea cât mai timpurie a copiilor într-un sistem de educaţie instituţionalizat este justificată de faptul ca vârsta preşcolară şi şcolară mică reprezintă perioada fundamentală pentru vârsta de 4-5 ani,copilul îşi dezvoltă 40% din capacitatea intelectuală pe care urmează să o atingă la maturitate.

O latură inportantă a perfecţionării instructiv educative în gradiniţă o constituie realizarea relaţiei optime între obiectivele,conţinutul şi modalităţile sale de înfăptuire şi ansamblul acestor condiţii interne care trebuie bine cunoscute şi adecvat stimulate.

Este cunoscut faptul că activitatea specifică a copilului de vârsta preşcolară este jocul.

Prin intermediul jocului, copiii îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, învaţă să manifeste o anumită atitudine pozitivă sau negativă faţă de ceea ce întâlnesc,îşi educă voinţa,pe această bază formativă îşi conturează profilul personalităţii.

Din practică am constatat că pentru ai spori cât mai mult eficienţa,jocul trebuie apreciat ca bază a conceperii întregii activităţi instructiv educative, că fără joc eforturile noastre ale educatoarelor,ar fi zadarnice,formale, lipsite de o reala finalitate.

Având în vedere rolul comlex pe care îl au jocurile în cadru activităţilor de cunoaştere a mediului înconjurător, preocuparea mea a fost să studiez cu atenţie acest capitol din punct de vedere pedagogic şi metodic,să studiez cu atenţie particularităţile psihice ale copiilor de vârsta preşcolară pentru a putea pune în aplicare jocurile didactice propuse.

În acest sens,am consultat bibliografia necesară ,m-am folosit de experienţa din activitatea desfaşurată cu copiii de-a lungul anilor,acordând astfel o atenţie deosebită tratării obictivelor ce vizează în principal folosirea jocurilor didactice la cunoaşterea mediului înconjurător.

Jocurile didactice s-au dovedit a fi un mijoc eficient de realizare a unui ansamblu de sarcini instructiv educative din învăţământul preşcolar,exercitând o influenţă pozitivă atât asupra subiectului cât şi a întregii personalităţi a copilului la 3-6 ani.

Am ales această temă ,deoarece din multiplele metode actv participative utilizate în cadrul activităţilor cu preşcolarii,jocul are o valoare aparte prin faptul că asigură un randament sporit faţă de celelalte modalităţi de lucru folosite în activităţile de învăţare la preşcolari.

În activităţile de cunoaştere a realităţii înconjurătoare,jocul este punctul de plecare în orice acţiune(observare,plimbare,vizită ,excursie,activitate practică).

Jocul are drept scop studierea sarcinilor,conţinutului,metodelor şi formelor de organizare a activităţilor instructiv educative,de însuşire a cunoştinţelor în legătură cu natura.

Prin lucrarea de faţă,doresc să demonstrez valoarea pe care o capătă activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător prin folosirea jocului didactic în gradiniţă.

CAPITOLUL I

LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR DE CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎN GRĂDINIŢA DE COPII

I.1. Importanţa cunoaşterii mediului înconjurător de catre copiii preşcolari

Jocurile didactice ocupă un loc tot mai important în activitatea grădiniţelor de copii,ele fiind activităţi deosebit de atrăgătoate şi care se adaptează optim caracteristicilor copilului in dezvoltare.

Se ştie că prin joc copilul pune în acţiune toate posibilităţile sale,traduce în fapte potenţele sale intelectuale,fizice,morale,le dezvolta,le îmbină.Jocul constituie o necesitate a organismului în dezvoltare.Natura, prin caracterul său viu şi dinamic,trezeşte interesul copiilor.

Sub îndrumarea educatoarei jocurile didactice şi activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător îi înarmează pe copii cu informaţii diverse,lărgindu-le orizontul intelectual şi afectiv,dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre fenomene,le răspunde dorinţelor acestora de investigare,răspunde curiozităţii lor,caracteristică şi specifică vârstei.

Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea prin variatele lui aspecte,constituie un prilej permanemt de infulienţare asupra personalităţii acestora.

Mai întâi de toate mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, care îi stârneşte curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaşte.

Astfel, din contactul cu obiectele şi jucăriile sale,cu lucrurile sale şi cele ale adultilor,apar diferite întrebări din care rezultă că preşcolarul se interesează de denumirea,calitatea sau provenienţa lor.Adulţii din familie cât şi educatoarele la grădiniţă trebuie să satisfacă aceste interese. Prin răspunsul dat se transmit atât cunoştinţele solicitate de copil cât şi cuvintele cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă copilul faţă de fiecare lucru sau fiinţă.Cu alte cuvinte,concomitent cu transmiterea de cunoştinţe,se formează copilului o atitudine corespunzătoare,un anumit mod de comportare.

Astfel ,se înlesneşte cunoaşterea treptată a mediului înconjurător,ca şi integrarea din ce în ce mai corectă a copilului în acest mediu.Totodată,noile cunoştinţe dobândite devin un îndreptar preţios al acţiunilor întreprinse anterior.

Bibliografie

1.Elkeerin D.B.-,,Psihologia jocului’’ Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1980

2.Cochinescu Lucian, 2008, ,,Probleme actuale ale psihologiei sociale”, Ed. Paralela 45, Piteşti

3 Culea Laurenţia, 2009, ,,Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie- o provocare”, Ed. Diana , Piteşti; Debresse Maurice-,,Psihologia copilului de la nastere la adolescenta’’ Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1980

4. Debresse Maurice-,,Etapele Educatiei” Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1981

5 Chateu Jean- “Copilul si jocul’’ Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti ,1968;

6. Comănescu Maria, Gheorghe Doina, 1998, ,,Cunoaşterea mediului-grupa pregătitoare, ghidul educatoarei”, E.D.P., R.A., Bucureşti

7.Rosca Al, Chircev A.,, Psihologia copilului prescolar,, Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1975

8.Schiopu Ursula,Piscai Viorica - ,,Pedagogia prescolara a copilului’’Manual pentru clasele IX-X Licee Pedagogice, Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1989

9.Elena Varzari,Maria Taiban- ,,Pedagogia prescolara’’ Manual pentru Liceele Pedagogice, Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1976

10. Bonchiş Elena, Trip Simona, Drugaş Marius, Dindelegan Camelia, 2006, ,,Introducere în Psihologia Personalităţii”, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea;

11Chircer A.Rosca Al.-,,Aspecte teoretice si metodologice ale dezvoltarii creativitatii in gradinita’’ Editura Revistei Pedagogice,Bucuresti ,1975

12.Lovinescu A.V.-,,Jocuri,exercitii pentru prescolari’’ Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1979

13. Debresse Maurice-,,Psihologia copilului de la nastere la adolescenta’’ Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1980

14. Ezechil Mihaela, Păişi Lăzărescu Mihaela, 2001, ,,Laborator preşcolar - ghid metodic”, Ed. V&I Integral, Bucureşti

15. Golu Mihai, 2002, ,,Fundamentele psihologiei I “, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti;

16. Mitu Florica, Antonovici Ştefania, 2005, ,,Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Ed. Humanitas Educţional, Bucureşti;

17.. Munteanu Camelia, Munteanu Eusebiu Neculai, 2009, ,,Ghid pentru învăţământ preşcolar. O abordare din perspectiva noului curriculum.”, Ed. Polirom, Iaşi

18. Necula Gabriela, Dan Silvia, Roman Loredana, Lucuşa Maria, Manolache Adriana, Mateiu Roza, Pană Cecilia, Tomescu Victoria, Mocanu Silvia, Paşca Angela, Soriţeu Emilia, Cojocaru Luminiţa, Preda Viorica(coord. Insp. M.E.C.) , 2009, ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Ed. ,,Gheorghe-Cârţu Alexandru”, Craiova

19.Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2009

20.Radu ,T. Ion -Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, E.D.P., 1996

21.Pavelcu, V. Psihologie pedagogică. Studii. EDP Bucureşti, 1962 22.Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 4/2008, Ed. Arlequin, Bucureşti

Preview document

Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 1
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 2
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 3
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 4
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 5
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 6
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 7
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 8
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 9
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 10
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 11
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 12
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 13
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 14
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 15
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 16
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 17
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 18
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 19
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 20
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 21
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 22
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 23
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 24
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 25
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 26
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 27
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 28
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 29
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 30
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 31
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 32
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 33
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 34
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 35
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 36
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 37
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 38
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 39
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 40
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 41
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 42
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 43
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 44
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 45
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 46
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 47
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 48
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 49
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 50
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 51
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 52
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 53
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 54
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 55
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 56
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 57
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 58
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 59
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 60
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 61
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 62
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 63
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 64
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 65
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 66
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 67
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 68
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 69
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 70
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 71
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 72
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 73
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 74
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 75
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 76
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 77
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 78
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 79
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 80
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 81
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 82
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 83
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 84
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 85
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 86
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 87
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 88
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 89
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 90
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 91
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 92
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 93
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 94
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 95
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 96
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 97
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 98
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 99
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 100
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 101
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 102
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 103
Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Folosirea jocurilor didactice la activitatile de cunoastere a mediului inconjurator.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Dezvoltarea personalității copilului de vârstă preșcolară

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Învățarea scrisului caligrafic clasa I

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare rezidă din faptul că alfabetizarea reprezintă o etapă aparte în instruirea şcolară a copilului....

Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României

INTRODUCERE Faptul că trebuie să învăţăm toată viaţa a devenit o necesitate pentru toţi oamenii. Şi aceasta mai ales pentru învăţători a căror...

Te-ar putea interesa și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Modalități de îmbogățire a vocabularului deficienților mentali

I. LIMBAJUL VERBAL ( conexiuni şi funcţii ) Singura fiinţă care îşi reglează conştient relaţiile cu natura şi cu societatea este omul. La el nu se...

Retardul Mintal - Dezvoltarea Limbajului

Capitolul I. Aspecte teoretice ale conceptului de limbaj verbal la copiii cu retard mintal 1. Limbajul și gîndirea. Delimitări conceptuale...

Socializarea copilului preșcolar

ARGUMENT MOTTO: SĂ NU-I EDUCĂM PE COPIII NOSTRI PENTRU LUMEA DE AZI. ACEASTĂ LUME NU VA MAI EXISTA CÂND EI VOR FI MARI ŞI NIMIC NU NE PERMITE SĂ...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Stimularea dezvoltării psihomotricității prin joc

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Psihomotricitatea Viaţa psihică a individului se exprimă ca o unitate a fenomenelor subiective cu manifestările de...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Ai nevoie de altceva?