Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

Licență
8.4/10 (12 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 34968
Mărime: 525.88KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Elena Hurjui
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BRAŞOV Programul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE

Cuprins

Introducere .pag.4

Capitolul I. Grădiniţa – cadru şi factor principal al copilului preşcolar.pag.7

I.1.Caracterizarea vârstei preşcolare .pag.11

I.2.Particularităţi anatomo-fiziologice ale copiilor de vârstă preşcolară .pag.12

I.3.Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă preşcolară .pag.14

Capitolul II. Jocul – activitate predominantă în grădiniţă .pag.24

II.1.Jocul didactic. Generalităţi. Natura jocului şi eficienţa lui .pag.25

II.2.Teorii despre joc .pag.28

II.3.Clasificarea jocurilor .pag.30

II.4.Jocul didactic - mijloc de influenţare şi stimulare a activităţii intelectuale. .pag.34

II.5.Metodologia şi tehnologia desfăşurării jocurilor didactice. Clasificare .pag.35

Capitolul III. Metodologia cercetării.pag.61

III.1.Scopul cercetării.pag.61

III.2. Obiectivele cercetării .pag.61

III.3. Ipoteza cercetării.pag.61

III.4. Eşantionul.pag.62

III.5. Etapele cercetării şi metodologia de lucru.pag.62

III.6. Concluziile cercetării .pag.80

Concluziile finale.pag.81

Bibliografie.pag.85

Anexe.pag.86

Extras din document

INTRODUCERE

,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu putinţă fiinţei de mâine şi astfel, să ajutăm copilul să se construiască pe sine”.

Martin Heidegger

Apărută în cadrul comunicării umane din nevoia de comunicare, de transmitere a gândurilor, a sentimentelor şi a experienţelor de viaţă, limba este învelişul material al gândirii, este unul dintre stimulentele apariţiei şi dezvoltării conştiinţei. Limbajul se află în interdependenţă cu dezvoltarea gândirii.El stimulează dezvoltarea gândirii şi reflectă nivelul şi calităţile acesteia.Ca principal mijloc de comunicare interumană, limbajul este un considerabil factor de dezvoltare spirituală şi de progres social, astfel explicându-se rolul principal al acestuia în educarea şi formarea personalităţii omului.

Limbajul se însuşeşte spontan, din primii ani de viaţă, în cadrul familial, apoi sistematic, în cadrul social. Învăţământul preşcolar şi clasele întâi şi a II-a, considerate în curriculum-ul actual ciclul achiziţiilor fundamentale, clasele a treia – a şasea – ciclul de dezvoltare, clasele a şaptea şi a opta – ciclul de observare şi orientare etc.

Grija pentru educarea limbajului la copii trebuie să constituie o preocupare permanentă a părinţilor şi mai ales a educatoarelor.

Particularităţile vorbirii preşcolarilor sunt legate, în primul rând, de vârsta acestora. Limbajul se dezvoltă şi progresează ca un continuum la copil, iar nouă, educatoarelor, ne revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare.

Necesitatea procesului de îndrumare consecventă a educării limbajului la această vârstă prezintă argumente de ordin psihologic şi pedagogic. Argumentele de ordin pedagogic subliniază rolul hotărâtor pe care îl au influenţele sistematice asupra dezvoltării vorbirii copiilor, cu atât mai mult cu cât acest proces este direct dependent de mediul de vorbire, de modelele de exprimare oferite de adulţi (îndeosebi aceia care reprezintă pentru copii persoane semnificative – părinţi, educatoare).

În acest context, eficienţa influenţelor educative este în strânsă legătură cu momentul în care se aplică şi cu nivelul calificării persoanelor puse să le aplice. Argumentele de ordin psihologic scot în evidenţă faptul că vârsta preşcolară este o etapă hotărâtoare în instruireacorectă a vorbirii datorită modificărilor cantitative şi calitative care vizează însuşirea pronunţiei corecte a tuturor fenomenelor, constituirea lexicului de bază, apariţia limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea funcţiilor cognitive ale limbajului, asimilarea în practica curentă a structurii gramaticale etc.

În învăţământul preşcolar, activitatea principală trebuie să fie jocul. Acesta se regăseşte în toate etapele activităţilor organizate şi desfăşurate cu copiii: în etapa jocurilor la alegere, în etapa activităţilor dirijate, obligatorii (comune) şi în activităţile de după-amiază (grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal).

Demersul metodico-ştiinţific întreprins în această lucrare are drept ipoteză faptul că: prin activităţile sale specifice şi în primul rând prin joc, grădiniţa oferă copiilor spaţiul şi condiţiile optime pentru educarea limbajului, pentru flexibilizarea comunicării, pentru accesul nelimitat în sfera vocabularului.

,,Jocul este activitatea umană conştientă; are caracter universal, permanent şi polivalent” (Mitu, Antonovici, 2005, 16).

Jocul didactic este un ,,tip de joc prin care educatorul consolidează, precizează şi verifică cunoştinţele predate copiilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe. Conţinutul, sarcina didactică (problema intelectuală), regulile şi acţiunile de joc (ghicire, surpriză, mişcare etc.) conferă jocului didactic un caracter specific, înlesnind rezolvarea problemelor puse copiilor” (Dicţionar de pedagogie, 1979, 241).

Ceea ce caracterizează, în esenţă, jocul didactic este aceea că el îmbină într-un tot unitar şi armonios atât sarcini specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării.

În literatura de specialitate, jocul didactic este desemnat ca cel mai eficient mijloc de instruire şi educare, fiind folosit pentru a forma sau consolida anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.

Jocul didactic are drept scop, pe de o parte instruirea copiilor într-un domeniu al cunoaşterii, iar pe de altă parte – sporirea interesului pentru activitatea respectivă prin utilizarea unor elemente distractive, caracteristice jocului, facilitează atingerea scopului formativ-educativ urmărit şi, împreună cu celelalte activităţi frontale, exercită o puternică influenţă asupra copilului în vederea pregătirii sale pentru şcoală.

De asemenea, jocul didactic prezintă avantajul că se poate adresa întregii grupe, unui grup sau chiar unui copil.

,,Jocul didactic constituie activitatea cea mai firească, cea mai eficientă în dezvoltarea multilaterală a copilului, în perceperea şi înţelegerea lumii înconjurătoare, în stimulareadorinţei preşcolarului de a cunoaşte şi de a-şi exprima gândurile şi impresiile. Toate acestea potenţează considerabil valoarea educativă a jocului didactic pentru dezvoltarea vorbirii” (Damşa, Damşa, Ivănuş, 1996, 61).

Folosind jocul didactic ca formă de activitate, educatoarele realizează instruirea şi educarea copiilor, le dezvoltă vorbirea necesară în procesul comunicării şi cunoaşterii, le perfecţionează exprimarea, corectează pronunţia, le îmbogăţeşte vocabularul şi-i ajută pe copii să-şi însuşească în mod practic structura gramaticală a limbii conform obiectivelor cadru pentru ,,Educarea limbajului” (,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, 2000, 35) şi anume:

• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;

• Educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;

• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

Drumul parcurs de copil în lumea limbajului, cu ajutorul educatoarei, de la vârsta de 3 ani şi până la 6-7 ani, este, de fapt, un drept incontestabil al etapei sale de dezvoltare, care îi conferă în etapa următoare, şcolară, şanse egale cu a celorlalţi copii de vârsta lui. E vorba deci de o provocare a acestui sfârşi de mileniu: ,,Pariul limbajului şi al comunicării cu omul modern” (Preda, 2000,1).

Bibliografie

Barbu, Hristu, Popescu, Eugenia şi Şerban, Filofteia. (1993). Activităţi de joc şi recreativ-distractive- Manual pentru şcoli normale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Chichişan, Elvira şi Miron, Elena Boca. (2002). Documentar metodic pentru activităţile de educare a limbajului la preşcolari.Ediţia a II-a. Bucureşti: Editura V & Integral.

Ciobanu, Fulvia şi Sfârlea, Lidia. (2000). Cum scriem, cum pronunţăm corect în Norme şi exerciţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Creţu, Tinca. (2001). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.

Damşa, Ioan, Damşa, Toma Maria şi Ivănuş, Zoe. (1996). Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasele I şi a II-a. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Golu, Pantelimon, Zlate Mielu, Verza Emil. (1997). Psihologia copilului - manual pentru clasa a XI-a - şcoli normale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Iordan, Iorgu. (1975). Stilistica limbii române. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. (1979). Dicţionar de pedagogie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Piaget, Jean. (1976). Psihologia copilului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Preda, Viorica. (1999). Copilul şi grădiniţa. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Sion, Graţiela. (2003). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.

Slama-Cazacu, Tatiana. (1979). Probleme de dezvoltarea limbii române ca limbă maternă, în grădiniţe şi în primele clase elementare - Culegere metodică. Bucureşti: Revista de Pedagogie

Şchiopu, Ursula. (1963). Curs de psihologia copilului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Vianu, Tudor. (1977). Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului. Bucureşti: Editura Albatros.

Vrăjmaş, Ecaterina. (1999). Educaţia copilului preşcolar - Elemente de pedagogie la vârsta timpurie. Bucureşti: Editura PRO HUMANITATE.

www.edu.roPrograma activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – 2000.

Preview document

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 1
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 2
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 3
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 4
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 5
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 6
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 7
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 8
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 9
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 10
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 11
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 12
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 13
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 14
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 15
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 16
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 17
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 18
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 19
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 20
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 21
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 22
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 23
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 24
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 25
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 26
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 27
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 28
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 29
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 30
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 31
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 32
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 33
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 34
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 35
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 36
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 37
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 38
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 39
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 40
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 41
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 42
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 43
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 44
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 45
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 46
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 47
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 48
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 49
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 50
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 51
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 52
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 53
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 54
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 55
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 56
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 57
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 58
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 59
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 60
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 61
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 62
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 63
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 64
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 65
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 66
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 67
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 68
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 69
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 70
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 71
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 72
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 73
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 74
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 75
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 76
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 77
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 78
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 79
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 80
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 81
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 82
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 83
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 84
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 85
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 86
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 87
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 88
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 89
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 90
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 91
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 92
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 93
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 94
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 95
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 96
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 97
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 98
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 99
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 100
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 101
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 102
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Rolul jocului didactic in dezvoltarea limbajului si a comunicarii prescolarului.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător

ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Rolul poveștilor, povestirilor în dezvoltarea limbajului oral la preșcolari

INTRODUCERE Poveștile sunt cele care ne-au marcat copilăria și cele care au trezit în noi cele mai frumoase sentimente și emoții. Cu toții, ne...

Te-ar putea interesa și

Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar

I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Copiii sunt florile din primăvara vieţii omeneşti, sădite de Dumnezeu pentru bucuria şi iubirea oamenilor. Sufletul...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță

Introducere ,,Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei, al anului de studiu...

Ai nevoie de altceva?