Învierea morților după epistolele pauline

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 11960
Mărime: 217.62KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Argument 2

Noțiunea de înviere a morților 3

Învierea morților în epistola 1 Corinteni Cap. 15 7

a. Învierea morților - argumente 8

b. Natura trupurilor înviate 10

Învierea morților în epistolele 1 și 2 Tesalonceni 11

Când va fi învierea de obște și cum vor învia cei morți? 17

Toți oamenii vor învia 18

Natura trupurilor înviate 19

a.Tot omul își va afla propriul trup 19

b. Trupul înviat va ființa într-un alt mod decât cel din viața pământească 19

Cum va fi viețuirea aceea de după înviere? 21

Înțelesul și rostul duhovnicesc al Învierii 22

Extras din document

Argument

După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a mă informa despre “Învierea morților în epistolele pauline” și de a relata mai pe larg acestă lucrare de atestat. Autenticitatea acestei teme viața bisericii va fi prezentată în această lucrare, ăn care va voi prezenta cum Mântuitorul la sfârșitul veacurilor va învia pe cei morți, făcând judecată tuturor oamenilor și întemeind împărăția ce nu va avea sfârșit.

Lucrarea este sructurată în opt capitole: „Noțiunea de înviere a morților”, „Învierea morților în epistola I Corinteni Cap. 15”, „Învierea morților în epistolele 1 ți 2 Tesaloniceni”, „Când va fi învierea de obște ți cum vor învia cei morți”, „Toți oamenii vor învia”, „Natura trupurilor înviate”, „Cum va fi viețuirea aceea de după înviere”, „Înțelesul și rostul duhovnicesc al Învierii”, precedat de prezentul argumentului.

Noțiunea de înviere a morților

În Crez mărturisim credința noastră că Hristos va să vină iarăși cu slavă (Mt. 25, 31; cf. 24, 27), la sfârșitul veacurilor, înviind pe cei morți și făcând judecată tuturor oamenilor, întemeind împărăția ce nu va avea sfârșit, în care tot omul va învia pe vecie în sălașul de care sa învrednicit. Învierea de obște a fost vestită de proroci, ca Isaia (26, 19), Daniel (12, 2-3) și mai cu seamă Iezechiel, a cărui cutremurătoare proorocie (37, 1-14) se citește în bisericile ortodoxe la Utrenia din Sâmbăta mare. Ea a fost vestită chiar de Hristos (Mc. 12, 25-26; In. 5, 25-29; 11, 15) și de Apostolii Lui (Fapte 4, 2; 17, 31-32; 23, 6; 24, 14-16; Rom. 6, 5; l Tes. 4, 13, 18; Evr. 6, 2; 11, 35). Hristos este Cel Care a înviat cel dintâi: „Întâiul născut din morți" (Col. 1,18; Apoc. l, 5); „începătură a învierii celor adormiți" (l Cor. 15, 20, 23), făcându-Se astfel izvor, temei și chezășie a învierii tuturor (l Cor. 15, 12-22). Învierile săvârșite de Mântuitorul (Mt. 9, 23-25; Lc. 7, 11-15; In. 11, 17-44), apoi de Apostoli (Fapte 9, 36-42) și de sfinți, în numele și prin harul Său, sunt preânchipuire și arvună a învierii de obște . Căci cei înviați în chip minunat, până la urmă au murit din nou, în vreme ce la sfârșitul veacurilor cei ce vor învia nu vor mai muri vreodată. Moartea va fi nimicită de Hristos pe vecie (l Cor. 15, 26).

Când unii oameni văd pe cei buni, pe cei cu viața curată și pe cei care trăiesc în dreptate, sugrumați de sărăcie, amenințați, huliți, abia câștigându-și hrana de toate zilele, iar adesea măcinați și de boli lungi și grele și fără nici un sprijin, iar pe înșelători, pe păcătoși și pe cei răi, înconjurați de bogăție, desfătându-se, îmbrăcați cu haine scumpe, având mulțime de slugi și bucurându-se de slujbe înalte, atunci acești oameni hulesc purtarea de grijă a lui Dumnezeu și spun: „Unde este purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Unde este judecata cea dreaptă? Pentru ce omul cu viață curată și drept este nenorocit, iar cel rău și stricat, plin de toate bunătățile? Pentru ce unul e invidiat, iar altul disprețuit? Pentru ce unul se bucură de atâta fericire, iar altul este sărac și lovit de cele mai mari nenorociri?”

Omul care se îndoiește de viața viitoare, nu va putea da răspuns acestor întrebări; acela, însă, care crede în Înviere, va înlătura cu ușurință această hulă și va spune celor răzvrătiți unele ca acestea: „încetați de a ascuți limba voastră împotriva lui Dumnezeu, Creatorul vostru! Faptele noastre nu se mărginesc la viața de aici, ci ne grăbim spre o altă viață cu mult mai lungă, sau mai bine zis, spre una fără de sfârșit. Acolo, săracul, care trăiește în dreptate, va primi răsplata nevoințelor sale, iar desfrânatul și înșelătorul va fi pedepsit pentru răutatea Iui”.

Într-adevăr, viața de aici este o luptă, un loc de încercare, un stadion, iar viața viitoare este răsplata, cununa, premiile. După cum un atlet trebuie să lupte în arenă cu sudoare, praf, zăpușeală, nervi șinevoințe, tot astfel și cel drept trebuie să sufere aici multe și să le rabde pe toate cu bărbăție, dacă vrea să primească dincolo cunună strălucitoare.

Iar dacă unii se tulbură din pricina stării înfloritoare în care trăiesc cei răi să se gândească la următorul fapt: tâlharii, înșelătorii, ucigașii și hoții, înainte de a fi duși înaintea tribunalului, trăiesc în cel mai mare belșug, căci își fac nenorocirile străine, propria lor bună stare; când însă sunt judecați, ei sunt pedepsiți pentru toate acestea. Tot astfel și oamenii stricați, cei care întind mese bogate, cei care pășesc cu mândrie pe stradă cei care sfâșie pe săraci, când Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu, va veni cu îngerii Lui, când va sta pe scaunul Său de judecată și va aduce înaintea Sa pe toate neamurile pământului, și când ei vor fi aduși goi și despuiați de toată strălucirea lor, fără să aibă vreun apărător sau ocrotitor, atunci vor fi aruncați fără nici o milă în râurile cele de foc.

Bibliografie

I. Izvoare

1. Biblia sau Sfânta Scriptura, Ediția a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2015.

2. Noul Testament, Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române București, 2002.

3. ***Octoihul mare, Antifoanele glasului 8, Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1995.

II. Autori patristici

1. Tertulian, Despre înviere, XXXVIII, Editura Polirom, București, 2005.

2. Tertulian, Despre înviere, LVII, Editura Polirom, București, 2007.

3. Sf. Teofil al Antiohiei, Către Autolic, l, 8; Constituțiile apostolice, V, 7, 2, Editura Cartea Ortodoxă Egumenița, București, 2003.

4. Sf. Iustin Martirul și Filosoful, Apologia întâi, 19; Editura Litera, București, 1999.

5. Sf. Grigorie de Nyssa, Omilii la Sfintele Paști, I, 5, 7, 10, Editura Egumenița, București, 2007.

6. SF. IOAN HRISOSTOM - Despre învierea morților, În românește de Pr. D. FECIORU, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române BUCUREȘTI, 1943.

7. Sf. Ioan Gură de Aur, Despre învierea morților, Editura Egumenița, București 1999.

8. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Filipeni, XIII. 2., Editura Egumenița, București 1999.

9. Sf. Ioan Gură de Aur, Tâlcuiri la Epistola întâi către Corinteni, XLI, l, Editura Egumenița, București 1999.

10. Sf. al Bulgariei. Teofilact, Tîlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit si Filimon, Editura Sofia, București, 2014.

11. Sf. Ioan Gură de Aur, Despre mângâierea în fața morții, II, 2-3; Editura Doxologia, București 2003.

12. Sf. loan Damaschin, Dogmatica, IV, 27, Editura Egumenița, București, 1995.

13. Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheze..., IV, 30; Sf. Atanasie Sinaitul, Îndreptar, 92. București 2006.

14. Tertulian, Despre înviere, XLII, 3-4, Editura Egumenița 1999.

15. Tertulian, Despre înviere, XV, Editura Agaton 2004.

16. Tertulian, Despre înviere V, Editura Doxologia 2005.

17. Chiril al Ierusalimului, Cateheze către cei care au să se lumineze, IV, Editura Agaton, București 2001.

18. Tertulian, Despre înviere, LII, Edtura Cartea Ortodoxă 2007.

III. Lucrări, studii, articole

1. https://orthodoxie.com/wp-content/uploads/2017/04/Interviu_Lumina_de-_Duminica_16_04_2017.pdf, 12 aprilie.

2. Ateniuanul , Despre învierea morților, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1980 .

3. Tâlcuiri la epistola întâi către Corinteni, Despre Înviere, Editura Doxologia, București 2003.

4. Tâlcuiri la Epistola întâi către Corinteni, XVII; Editura Doxologia, București, 2003.

5. Vasile Gheorghiu, Introducerea în Sfintele Cărți ale Testamentului Nou, Cernăuți 1999.

6. Studiul Noului Testament, Manual pentru Institutele Teologice, București 1977.

7. Macarie Egipteanul, Omilii duhovnicești (col. II), XV, 10, Editura Egumenița, București, 2003.

8. Iustin Martirul și Filosoful, Apologia întâi, 52, Editura Egumenița, București, 2004.

9. Tâlcuiri la Epistola întâi către Corinteni, XVII, Editura Egumenița, București, 2003.

10. Atenagora Atenianul, Despre învierea morților, Editura Institutul Biblic 1998.

11. Omilii la I Tesaloniceni, VII, 2-3, Editura Doxologia, București 2004.

12. Atenagora Atenianul, Despre învierea morților, XVI, Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1980.

13. Atenagora Atenianul, Despre învierea morților, XV, Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1980.

Preview document

Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 1
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 2
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 3
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 4
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 5
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 6
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 7
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 8
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 9
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 10
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 11
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 12
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 13
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 14
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 15
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 16
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 17
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 18
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 19
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 20
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 21
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 22
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 23
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 24
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 25
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 26
Învierea morților după epistolele pauline - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Invierea mortilor dupa epistolele pauline.docx

Alții au mai descărcat și

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Cultura in Afaceri si Religiile Lumii

INTRODUCERE Una dintre cele mai dificile sarcini ale unui om de afaceri care actioneaza intr-un cadru global este aceea de a intelege influentele...

Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a...

Istoria și evoluția Liturghiei

1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte...

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm,...

Teologia colindelor

Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Despre frica de Dumnezeu

INTRODUCERE În lucrarea de față îmi propun să prezint tema anunțată în titlu printr-o abordare în două direcții: prezentarea unor elemente de...

Ai nevoie de altceva?