Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 36328
Mărime: 147.30KB (arhivat)
Publicat de: Alin-Vivi S.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Miron George

Cuprins

 1. pag.
 2. Introducere 1
 3. Cap. 1. Mântuirea omenirii realizată prin Jertfa Crucii 3
 4. 1.1. Necesitatea mântuirii omului căzut 3
 5. 1.2. Mântuirea dată potenţial în Întrupare 10
 6. Cap. 2. Moartea Mântuitorului pe Cruce, centrul operei de
 7. răscumpărare 18
 8. 2.1. Necesitatea Jertfei Crucii 19
 9. 2.2. Moartea, Jertfă Supremă prin biruirea morţii 23
 10. 2.3. Legătura între Moarte, Înviere şi Înălţare 30
 11. Cap. 3. Actualizarea Jertfei Crucii în Jertfa Euharistică 39
 12. 3.1. Legătura între Jertfa de pe Cruce şi cea Euharistică 39
 13. 3.2. Deosebirea dintre Jertfa Crucii şi Jertfa Euharistică 46
 14. 3.3. Prefigurarea Jertfei Crucii în Jertfa Euharistică 52
 15. 3.4. Legătura între Euharistie şi Biserică 56
 16. Concluzii 59
 17. Abrevieri 60
 18. Curiculum vitae
 19. Declaratia de onestitate
 20. Bibliografie 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie o numim „modernă”, o lume ce ne oferă atâtea direcţii de înaintare, atâtea drumuri de ales pentru viaţă. Dar să ne oprim o clipă şi să ne întrebăm care este ţinta, ce finalitate şi ce folos sufletelor ne oferă această lume plină de răutăţi şi iluzii. Trebuie însă să ne bucurăm pentru că mai există chiar în mijlocul acestei lumi, deci foarte aproape de noi, o oază de speranţă, de lumină şi de salvare. Această speranţă este bineînţeles instituţia sfântă a Bisericii, întemeiată de Mântuitorul prin Jertfa Crucii şi apărută apoi în istorie în ziua Cincizecimii. În permanenţă porţile-i sunt deschise aşteptând pe fiecare dintre noi să descopere prezenţa izvorului de daruri prin lucrarea Duhului Sfânt în ea.

Prezenta lucrare încearcă să arate cât de importantă este preocuparea faţă de cele ale sufletului, pentru care Însuşi Creatorul a manifestat la creaţie o grijă aparte (Fac 2,26). Astfel sufletul este doar o părticică divină nemuritoare, fiind suflarea de viaţă a Lui Dumnezeu faţă de trupul luat din ţărână şi sortit pieirii. Pentru că Însuşi „Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (1 Tim 2,14), se jertfeşte pe Sine pe lemnul Crucii, suportând mai întâi o chenoză prin deşertare reală a slavei divine şi Întrupare.

Trecând prin Moarte, Înviere, Înălţare şi şedere de-a dreapta Tatălui, biruind moartea şi făcând-o „cale şi poartă de trecere necesară” spre viaţă şi Înviere, în Trupul Său, şi trimiţând apoi pe Mângâietorul, Duhul Adevărului, Hristos Domnul ne spune: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Mt 28,20).

Aceasta este însuţi ideea centrală a acestei teze: că Hristos Fiul Lui Dumnezeu, Cel Unul Născut se jertfeşte pe Sine, murind cu braţele deschise pe Cruce, aducând moartea vieţii păcătoase a oamenilor asumată prin Întrupare şi trece prin moarte la viaţă fiind Dumnezeu Adevărat. Realizează prin umanitatea Sa îndumnezeită cuprinderea recapitulativă a noastră a tuturor şi prezintă autojertfirea şi Învirea ca jertfă şi biruinţă a umanităţii redând harul pierdut prin păcat. Mai mult decât atât, Hristos ne devine Model pe care Însuşi ne cheamă să-l urmăm pentru a ne lucra mântuirea: „De vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de Sine, să-şi ia Crucea şi să-mi urmeze Mie” (Mt 16,24) şi „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihna sufletelor voastre. Căci jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară” (Mt 11,29 – 30).

Din pronie şi iubire divină, Dumnezeu a orânduit ca omul să îşi poată lucra mântuirea în chip subiectiv prin Biserica numită „organul mântuirii şi sfinţirii noastre” în care Hristos lucrează şi ni se comunică nouă prin Sfintele Taine. Împărtăşirea deplină a divinităţii se realizează plenar doar în Taina Sfintei Euharistii.

Aceasta este chiar tema celei de-a treia părţi a lucrării, unde se arată minunea euharistiei, adică prefacerea darurilor într-o realitate ce nu aparţine acestei lumi şi nu poate fi cuprinsă şi încadrată în graniţele raţiunii limitate a omului. Realitatea prefacerii este chiar Trupul şi Sângele Domnului, Care S-a Înălţat la ceruri şi stă de-a dreapta Tatălui, dar este în acelaşi timp prezent şi în Sfântul potir, chemându-ne să-L primim devenind consangvini dumnezeirii; căci „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu întru Mine rămâne şi Eu întru el” (In 6,56).

1. MÂNTUIREA OMENIRII REALIZATĂ PRIN JERTFA CRUCII

1.1. NECESITATEA MÂNTUIRII OMULUI CĂZUT

Pentru a înţelege cât de necesară era mântuirea omului, trebuie să cunoaştem modul în care Dumnezeu Creatorul l-a creat pe om, măreţia şi preţuirea pe care i-a arătat-o, şi mai mult decât atât trebuie să ştim care au fost urmările păcatului şi să înţelegem gravitatea consecinţelor căderii sau a depărtării de Dumnezeu „ Izvorul Vieţii”.

De la o simplă citire a cărţii Facerii se poate remarca modul în care omul a fost adus la existenţă printr-un act special diferit de cel al creării făpturilor anterioare. Creat în ziua a şasea, omul a fost ultima creatură, încheierea creaţiei, „cunună şi coroană a creaţiei”. Omul este deosebit de făpturile create anterior prin natura şi demnitatea sa, ocupând locul de mijloc între lumea spirituală şi cea materială, ca sinteză a lor, fiind numit „microcosmos” .

Se poate spune că Dumnezeu manifestă faţă de om o grijă aparte, un interes deosebit. Aceasta se vede în faptul că omul a fost creat printr-un act special din partea lui Dumnezeu „luând ţărână din pământ şi suflând în nările lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul cu suflet viu” (Fac 2,7) . Aprofundând mai mult actul creării omului, afirmăm că este un act special, chiar în componenta referitoare la trup. Dumnezeu a făcut trupul „luând ţărână din pământ” nu a poruncit pământului să-l producă . Dumnezeu a hotărât prin tainicul sfat să-l creeze pe om „după chipul şi asemănarea Sa” pentru ca apoi să-l facă după chipul Său „bărbat şi femeie”. Aducerea la existenţă prilejuieşte nu întâmplător manifestarea tainică a Sfintei Treimi. În cazul creării omului este vorba de exprimarea unei hotărâri a Creatorului în care exegeza biblică vede prima descoperire a Sfintei Treimi: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră” (Fac 1,26) , putându-se vorbi aici de un sfat divin. În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare vorbeşte despre demnitatea unică a omului în planul creaţiei: „omul nu este încă şi se face sfat pentru om. N-a zis ca şi despre celelalte: Să fie om! N-a provocat facerea sa din poruncă, ci a fost un sfat în Dumnezeu cum să aducă la viaţă această fiinţă cinstită” . Deci omul are o constituţie dihotomică: trup luat din ţărână prin care este în relaţie cu lumea materială şi restul fiinţelor şi suflet dat de Dumnezeu prin acea „suflare de viaţă”, prin care omul stă în relaţie cu Creatorul său. Prin aceasta se arată înalta menire şi preţuire a omului, de care s-a învrednicit prin infinita iubire a lui Dumnezeu.

Dar ce se înţelege prin această „suflare de viaţă” ? Suflarea de viaţă este în om o „părticică divină” care arată că omul este înrudit cu Dumnezeu, după cum ne spune şi Sfântul Grigorie de Nyssa . Iar Sfântul Grigorie de Nazians spune în acest sens: „Cuvântul, după ce a luat un bulgăr din pământul proaspăt creat, a modelat cu mâinile Sale nemuritoare chipul meu, şi i-a împărtăşit din viaţa Sa, deoarece a trimis în el Duhul Sfânt, care este revărsarea dumnezeirii necunoscute. Astfel omul a fost creat din ţărână şi suflare după chipul cel nemuritor, deoarece în acestea două natura spiritului este supremă. La fel în calitatea mea de pământ, sunt legat de viaţa de aici de jos, dar fiind şi o părticică divină, port în sânul meu dorinţa de viaţă viitoare” .

„Fiind deci din neamul lui Dumnezeu” (Fapte 17,29) omul are viaţă spirituală, adică viaţă a înţelegerii şi comuniunii cu El Care comunică cu sufletul sădit în om. „În esenţă chipul lui Dumnezeu în om este tot ceea ce-l deosebeşte pe om de animale, tot ceea ce-l face persoană în adevăratul sens al cuvântului” . Sfântul Grigorie Palama identifica chipul cu omul întreg, în integralitate psiho-somatică, alcătuit din trup şi suflet „pentru că împreună au fost create după chipul lui Dumnezeu” . Prin viaţa insuflată Dumnezeu adresează chemarea Sa, capacitatea de răspuns şi conştiinţa că îi vorbeşte omului şi el trebuie să răspundă. „Apare astfel în om prin chip un „tu” al lui Dumnezeu, Care creează din nimic, din ţărână un partener de dialog şi cu care se află în relaţie şi comuniune” . Iată aşadar înalta preţuire a omului.

Preview document

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 1
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 2
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 3
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 4
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 5
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 6
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 7
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 8
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 9
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 10
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 11
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 12
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 13
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 14
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 15
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 16
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 17
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 18
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 19
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 20
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 21
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 22
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 23
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 24
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 25
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 26
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 27
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 28
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 29
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 30
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 31
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 32
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 33
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 34
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 35
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 36
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 37
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 38
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 39
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 40
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 41
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 42
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 43
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 44
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 45
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 46
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 47
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 48
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 49
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 50
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 51
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 52
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 53
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 54
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 55
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 56
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 57
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 58
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 59
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 60
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 61
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 62
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 63
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 64
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 65
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 66
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 67
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 68
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 69
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 70
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 71
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 72
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 73
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 74
Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Cuprins.doc
 • Jertfa Mantuitorului pe Cruce si Actualizarea Ei in Jertfa Euharistica.doc

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Te-ar putea interesa și

Sfânta și dumnezeiasca Liturghie - izvor de formare duhovnicească

INTRODUCERE „Cine ne-a împins la îndeletniciri strivitoare, fără folos, care silesc îndoiala să înghețe?“ Marea apostazie ar fi mai degrabă să te...

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Euharistia - Hrana nemuririi

Tainele sunt porţi ale harului şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. O Taină este totdeauna „un eveniment în Biserică, prin Biserică şi pentru Biserică....

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a...

Teologie

INTRODUCERE ,,Cultura antică s-a dovedit îndestul de elastică pentru a accepta o ,,transfigurare’’ interioară… Creştinii au dovedit că a fost...

Simbolismul liturgic și relația lui cu Sfânta Scriptură

I. INTRODUCERE. Simbolismul liturgic. Generalități Cultul creștin, prin frumusețea si varietatea lui, este o adevărată capodoperă, este „cerul pe...

Sfânta Liturghie

Liturghia euharistică este o călătorie a Bisericii în dimensiunea împărăţiei Este o ascendenţă sublimă şi misterică a oamenilor spre Dumnezeu, spre...

Sfânta Euharistie

EUHARISTIA ÎN NOUL TESTAMENT Introducere Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie,cum i se mai spune,este cea mai importantă Sfântă Taină dintre...

Ai nevoie de altceva?