Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 29218
Mărime: 140.76KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Univ. Dr. Comşa Petre
UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ

Cuprins

INTRODUCERE . 5

CAPITOLUL I

PREOŢIA CREŞTINĂ POTRIVIT SFINTEI SCRIPTURI . 9

1. Slujirea preoţească în Vechiul Testament . 10

1.1. Condiţiile primirii la preoţie şi îndatoririle preoţilor după rânduiala din Vechiul Testament . 14

1.2. Legământul preoţiei lui Melchisedec în profeţiile Vechiului Testament . 16

2. Chipul preotului după Sfânta Scriptură a Noului Testament. 20

2.1. Instituirea preoţiei . 22

2.2. Despre preoţie în epistolele pauline . 25

2.3. Sacerdoţiul Mântuitorului după Epistola către Evrei . 29

CAPITOLUL II

SLUJIREA PREOŢEASCĂ REFLECTATĂ ÎN LITERATURA PATRISTICĂ . 33

1. Preoţia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur . 38

2. Valoarea, demnitatea şi importanţa preoţiei la Sfinţii Trei Ierarhi . 42

CAPITOLUL III

MELCHISEDEC – PROTOTIPUL ARHIERIEI VEŞNICE ÎN TEOLOGIA SFINŢILOR PĂRINŢI . 46

1. Melchisedec întâmpină pe Avraam . 52

2. Preoţia lui Melchisedec - prefigurare a preoţiei lui Iisus Hristos . 56

3. Raportul dintre jertfa lui Melchisedec şi jertfa Mântuitorului Hristos . 61

CAPITOLUL IV

MÂNTUITORUL HRISTOS – MODEL DESĂVÂRŞIT AL PREOŢIEI DUPĂ RÂNDUIALA LUI MELCHISEDEC ÎN TÂLCUIRILE SFINŢILOR PĂRINŢI . 64

1. Preoţia lui Melchisedec - tipul preoţiei lui Hristos . 70

CONCLUZII . 82

BIBLIOGRAFIE . 94

Extras din document

INTRODUCERE

Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propăvăduiesc robilor de război eliberarea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului" (Luca 4, 18). Apostolii vor fi trimişi şi ei în lume, în istorie să propovăduiască aceeaşi Evanghelie, să îi ajute pe fii credinţei să treacă noul Iordan (botezul) şi să adauge peste ei bogăţiile nemăsurate ale Împărăţiei Cerurilor.

Sfanta Evanghelie precizează: "Duceţi-vă în toată lumea şi propăvăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care-i vor însoţi pe cei care vor crede: în numele Meu vor scoate draci, în limbi noi vor grăi; vor lua în mâini şerpi şi chiar de vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi aceştia se vor face sănătoşi". (Marcu 16, 15-18).

Astfel, "Preoţia creştină prelungeşte în istorie preoţia lui Iisus Hristos cea după rânduiala lui Melchisedec făcându-i pe oameni să guste Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, după extraordinara expresie a autorului epistolei către evrei (6, 5). Preoţia creştină nu aduce jertfe lui Dumnezeu pe altare de piatră, cum făceau Aaron şi urmaşii săi, ci coboară de la Dumnezeu, din împărăţia păcii Noului Salem, pâinea vieţii veşnice şi vinul cel nou al ospăţului de nuntă. Canaanul istoric nu era decât umbra noului Canaan, a noului Ierusalim".

Preoţia legii vechi nu a făcut decât doar să întreţină vie aşteptarea, flacăra cea vie a credinţei avraamice, ferită astfel de ispitele idolatriei. Preoţia veşnică cea adevărată a fost preînchipuită de Melchisedec, de cei trimişi de Moise să vestească poporului bogăţiile pământului celui făgăduit de care tocmai erau aproape, de către toţi proorocii legii celei vechi. Doar Hristos a deschis cu adevărat uşile Împărăţiei cerurilor, făcând să se reverse peste lume, puterile viitorului veac, vinul şi pâinea ospăţului de nuntă, odihna cea adevărată' şi fără sfârşit a Noului Salem.

Vedem că, "preoţia, ca sfântă slujire, este aleasă şi înaltă atât prin temeiul său dumnezeiesc, cât şi prin lucrarea ei apostolească. Preoţia este slujirea aleasă şi înaltă din pricina temeiului ei dumnezeiesc, fiindcă acest temei este Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Care a devenit Mare Arhiereu, fiind un arhiereu din Dumnezeu "după rânduiala lui Melchisedec" (Ev. 8, 12) şi Care a stat în ceruri de-a dreapta Tronului slavei ca liturghisitor al celor sfinte şi al cortului adevăratei mărturii, pe care le-a întemeiat Dumnezeu şi nu omul".

CAPITOLUL I

PREOŢIA CREŞTINĂ POTRIVIT SFINTEI SCRIPTURI

Preoţia este o funcţie şi o misiune sacră, aflată în toate religiile şi toate formele de credinţă religioase de pe pământ. În creştinism, preotul are rolul decisiv în toate momentele şi situaţiile cultului pe care el îl reprezintă atât catre oamenilor cât şi catre puterile divine ale Dumnezeului respectiv. Fără preot nu există rugăciune, jertfă valabilă şi închinare, în faţa Dumnezeului căruia I se aduc acestea. Astfel, "Imnele religioase sau rugăciunile înălţate de poeţi, de filozofi, de şefi de state sau de simpli credincioşi, care nu sunt şi preoţi, nu au eficienţă dacă nu sunt rostite de gura preotului sau oferite de inima lui. Ele sunt şi rămân piese de evlavie personală sau colectivă, dar n-au putere şi nu-şi ating ţinta, fără intervenţia şi lucrarea directă a preotului. Recrutat prin alegere, prin sistemul transmisiunii sacre ereditare, sau după alte criterii, preotul a fost totdeauna necesar vieţii religioase şi spirituale a oamenilor" .

Evlavia omenească căuta şi va căuta permanent pe preot. Pe preot în genere, dar cu predispozitie pe preotul de înaltă ţinută duhovnicească şi înţelept. Astfel de preoţi acumuleaza evlavia credincioşilor şi sunt chiar ei înşişi creatori şi propovaduitori de evlavie. Numele multor dintre ei a rămas încrustat în cărţile neamurilor pe care ei le-au slujit. Preoţi cu rang inferior sau superior, simpli slujitori sau mari preoţi ori episcopi, au fost şi sunt învăluiţi de multă dragoste şi consideraţie de sufletele si inimile calde ale închinătorilor, ,şi chiar ale statelor în care unii dintre ei au fost şi conducători politici sau au avut rol pe lângă aceştia,,ca la egipteni, daci, romani, etc. Numai astfel, "Dragostea aceasta se explică prin convingerea că preotul are nu numai rolul de a prezenta lui Dumnezeu ofrandele, ci şi de a aduce binecuvântări de sus către oameni; mai mult: preotul e acela prin care divinitatea transmite credincioşilor binefacerile sale materiale sau spirituale, instrucţiunile sale particulare sau generale şi răspunsurile date prin oracole sau revelaţii. Se ştie cum oracolele, la cei vechi, erau dirijate şi controlate de preoţi".

Bibliografie

A. IZVOARE:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea P.F. Daniel, cu aprobarea Sf. Sinod, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008

2. ***, Liturghier, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1974

B. SCRIERI SFINŢI PĂRINŢI:

1. Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt Despre Melchisedec, în Proloagele, vol. II, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 2010

2. Sfântul Chiril al Alexandriei, Glafire, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1992

3. Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, în col. Cărților de seamă, trad., introd. şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanța Costea, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996

4. Sfântul Ignatie, Epistola către Efeseni, în col. P.S.B., nr. 1, traducere şi note de Pr. Dr. Dumitru Fecioru, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1979

5. Idem, Epistola către Tralieni, în col. P.S.B., nr. 1, traducere şi note de Pr. Dr. Dumitru Fecioru, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1979

6. Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, traducere din limba elenă de Theodosie Athanasiu, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1923

7. Idem, Omilii la Facere, în col. P.S.B., nr. 22, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1989

8. Idem, Sfântul Grigorie din Nazians, Sfântul Efrem Sirul, Despre preoţie, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006

9. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. Pr. prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1983

10. Sfântul Nectarie de Eghina, Despre preoţie, Ed. Sophia, Bucureşti, 2008

11. Sântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghi, traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Ediţia a II-a, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1989

12. Sfântul Vasile cel Mare, Despre instruirea preoţilor, în rev. M.B., nr. 4-6, 1979

13. Teofilact al Bulgariei, Epistola către Evrei, traducere de Veniamin Costache, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005

Preview document

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 1
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 2
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 3
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 4
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 5
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 6
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 7
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 8
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 9
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 10
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 11
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 12
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 13
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 14
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 15
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 16
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 17
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 18
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 19
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 20
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 21
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 22
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 23
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 24
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 25
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 26
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 27
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 28
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 29
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 30
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 31
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 32
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 33
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 34
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 35
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 36
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 37
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 38
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 39
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 40
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 41
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 42
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 43
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 44
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 45
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 46
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 47
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 48
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 49
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 50
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 51
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 52
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 53
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 54
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 55
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 56
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 57
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 58
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 59
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 60
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 61
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 62
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 63
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 64
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 65
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 66
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 67
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 68
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 69
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 70
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 71
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 72
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 73
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 74
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 75
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 76
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 77
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 78
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 79
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 80
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 81
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 82
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 83
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 84
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 85
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 86
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 87
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 88
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 89
Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Preotia Dupa Randuiala lui Melchisedec in Talcuirile Sfintilor Parinti.docx

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Ai nevoie de altceva?