Infracționalitatea

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 16671
Mărime: 492.08KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Conceptul de infracţionalitate 5

1.1. Aspecte generale ale infracţiunii 5

1.2. Definiţia generală a infracţiunii 5

1.3. Conţinutul infracţiunii 6

1.3.1. Generalităţi despre conţinutul infracţiunii 6

1.3.2. Structura conţinutului infracţiunii 7

1.3.3. Clasificarea conţinuturilor de infracţiune 8

1.4. Clasificarea infracţiunilor 10

1.4.1. Clasificarea infracţiunilor după obiectul social juridic şi după subiect 10

1.4.2. Clasificarea infracţiunilor după latura obiectivă şi latura subiectivă a infracţiunii 11

1.4.3. Alte clasificări 13

1.5. Factori determinanţi ai infracţionalităţii 14

Capitolul 2. Metode de analiză a infracţionalităţii 16

2.1. Analiză descriptivă 16

2.1.1. Analiza univariată 16

2.1.2. Analiza multivariată 18

2.2. Modelarea econometriă 21

2.2.1. Modelul de regresie liniară multiplă 21

2.2.2. Estimarea parametrilor modelului 22

2.2.3. Testarea parametrilor modelului 22

2.2.4. Testarea şi verificarea ipotezelor statistice 23

Capitolul 3. Analiza empirică a infracţionalităţii în România 28

3.1. Obiectivele studiului 28

3.2. Prezentarea variabilelor 28

3.3. Analiza descriptivă 28

3.3.1. Analiza statistică univariată a variabilelor cantitative 28

3.3.2. Analiza multivariată 38

3.4. Modelarea econometrică 42

3.4.1. Analiza de regresie liniară multiplă 42

3.4.2. Testarea modelului de regresie lineară multiplă 44

Concluzii 47

Bibliografie 48

ANEXE 49

Extras din document

Introducere

Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal şi în diferite legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un fenomen social, fie ca un fenomen juridic. Considerată ca fenomen social, noţiunea de infracţiune evoluează ca şi noţiunea de moralitate. Problema de a şti dacă o anumită acţiune sau inacţiune neconvenabilă trebuie să fie considerată infracţiune, deci reprimată şi în ce masură, depinde în mod esenţial de aprecierea pe care majoritatea membrilor societăţii o dă, în diverse perioade ale dezvoltării sociale, feluritelor fapte ce se produc în viaţa colectivităţilor, ori această apreciere este argumentată.

Ca fenomen juridic, infracţiunea este o faptă - o acţiune sau o omisiune- imputabilă autorului său, prevăzută de legea penală, şi sancţionată cu o pedeapsă. Ceea ce caracterizează infracţiunea ca fenomen juridic este, pe de o parte, incriminarea - adică proclamarea unei acţiuni sau inacţiuni socialmente neconvenabile ca infracţiune - şi pe de altă parte, prevederea, în lege, a unei pedepse pentru săvârşirea ei.

Tema acestei lucrări constă în analiza statistică a infracţionalităţii în România. Am ales să abordez această problemă deoarece conform Institutului Naţional de Statistică, rata infracţionalităţii este în creştere. Acest lucru se întâmplă din cauza unor indicatori economici şi sociali. Motivul din spatele alegerii acestei teme de licenţă este reprezentat de dorinţa de a acumula cât mai multe informaţii despre infracţionalitate. Pe terioriul României în mare parte infracţiunile se produc din cauza unor deficienţe econmice, sociale, etc. Această lucrare de licenţă are menirea de a explica multitudinea conceptului de infracţionalitate şi tot odată contribuie la evidenţierea indicatorilor şi factorilor ce influenţează acest fenomen într-un spaţiu social.

Principalele obiective urmărite în cadrul acestei teme sunt următoarele:

— Delimitări conceptuale privind infracţionalitatea;

— Identificarea principalelor dimensiuni şi indicatori ai infracţionalităţii;

— Cercetarea metodologică a infracţionalităţii;

— Identificarea principalilor factori determinanţi ai infracţionalităţii;

— Analiza statistică a ratei infracţionalităţii în România.

Lucrarea de licenţă este împărţită pe trei capitole, primul capitol având ca scop prezentarea fenomenului, cel de al doilea capitol face referie la aspecte metodologice privind analiza statistica a infractionalitatii din Romania şi nu în ultimul rând cel de al treilea capitol reprezentând studiul empiric al fenomenului analizat.

Primul capitol, intitulat Conceptul de infracţionalitate, abordează nivelul teoretic al conceptului de infracţiune. Totodată am identificat cum sunt clasificate infracţiunile şi ce forme poate cuprinde. Tot în acest capitol sunt descrise şi conţinuturile pe care le poate lua o infracţiune şi factorii care duc la o asemenea problemă majoră în ţara noastră.

În capitolul următor, Metode de analiză a infracţionalităţii, sunt prezentaţi indicatorii ce ajută la măsurarea fenomenului studiat. Tot aici este ilustrată metodologia acestei lucrări, unde sunt descrişi paşii necesari aplicărei acesteia. În continuare sunt descrise analiza legăturilor dintre variabile, analiza componentelor principale şi analiza metodei de regresie liniară multiplă.

În cadrul capitolului trei, Analiza empirică a infracţionalităţii în România, am analizat anumite variabile economice şi sociale care pot influenţa rata infracţionalităţii. În prima parte a analizei am descris indicatorii descriptivi cu ajutorul programelor SPSS şi GEODA, urmând ca în continuare să se facă o corelaţie între variabilele studiate. În acest capitol am realizat si o analiză a componentelor principale pe anumite variabile care influenţează infracţionalitatea.

Capitolul 1. Conceptul de infracţionalitate

În acest capitol sunt prezentate principalele abordări ale infracţionalităţii şi modul în care a evoluat infracţionalitatea în România. De asemenea, se mai poate evidenţia conţinuturile şi clasificările infracţionalităţii, din punct de vedere subiectiv şi obiectiv. Nu în ultimul rând, sunt evidenţiaţi şi cei mai importanţi factori care influienţează infracţionalitatea.

1.1 Aspecte generale ale infracţiunii

Aspectul material: În primă fază infracţiunea are o configuraţie materială, obiectivă, deoarece ea este produsă de unele activităţi conştiente ale omului prin care contravine asupra unor regului stricte de conduită, ce se stabilesc între membrii societăţii, atrăgându-se anumite frecvenţe schimbătoare în existenţa înconjurătoare. Nerespectarea regulilor de comportament, protejate prin dispoziţiile dreptului penal, simbolizează o activitate inconvenabilă pentru societatea care trebuie să se protejeze contra unor astfel de exprimări negative.

Aspectul social:. Infracţiunea are şi un aspect social “fiindcă infracţiunea este condiţonată în apariţia şi existenţa ei de existenţa socială şi de normele de conduită socială” . Infracţiunea este o nerespectare a unor principii de comportament, principii care se arată şi sunt realizabile numai în colectivitate, în legături sociale. Prin nerespectarea dispoziţiilor comportamentului infracţiunea primeşte semnificaţia de acţiune ilegală şi antisocială.

Aspectul juridic: Având în vedere acest fenomen antisocial ţara elaborează reguli de drept şi asigură respectarea lor. Prin astfel de reguli de drept, procesul antisocial este decretat ca fiind infracţiune şi pedepsit conform legii . În urma stabilirii juridice, infracţiunea se transformă într-un fapt juridic, creator de acţiuni juridice, şi anume, răspunderea penală. Prin urmare infracţiunea devine şi un tip juridic şi în acelaşi timp obiectul de analiză al unei informaţii sociale şi anume informaţia dreptului penal.

Bibliografie

1. G. Antoniu, Reflecţii asupra conceptului de infracţiune, S.C.J. Nr. 2/1980, p.143-154

2. G. Antoniu, Conţinutul infracţiunii, R.R.D. 5/1982, p.34;

3. M. Basarab, Codul penal comentat. Vol II. Partea Specială, Ed. Humangiu, Bucureşti, 2008;

4. C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1997;

5. A. Decocq, Droit penal general, Paris, 1971;

6. T. Dima, Drept Penal, Partea generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2004, p.245-246;

7. A. Dincu, Drept Penal. Partea generală, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1975;

8. V. Dobrinoiu, W. Brânză, Drept penal. Partea genrală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003.;

9. V. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;

10. V. Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială Vol 3, Editura Academiei, Bucureşti, 1971;

11. E. Jaba, Statistica, ed. a3-a rev., Bucureşti, Editura Economică, 2002;

12. D. Jemna, Econometrie, Ed., Second Libres, Iaşi, 2002;

13. D. Jula, Metode și tehnici performante de testare a ipotezelor în economie, Academia Română, București, 2015, disponibil la http://mone.acad.ro/wp-content/uploads/2014/12/Jula-Testarea-ipotezelor.pdf

14. C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Editura Universul juridic, Bucureşti 2014;

15. I.Oancea, Drept penal- partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971

16. C. Pintilescu, Analiza statistică multivariată, Iaşi, Editura UAIC, 2007;

17. J. Pradel, Droit penal general, Paris, 1990;

18. E. Roşca, Statistica, Disciplina ştiinţifică şi metodă de cercetare în variate domenii, Editura Economică, 2008;

19. G. Stefani, G.Levasseur, B. Bouloc, Droit penal general, trezieme edition, Dalloz, Paris, 1987.

Resurse online:

20. Site-ul oficial al Institului National de Statistică al României www.insse.ro

21. Site-ul oficial al Biroului de Statistică a Uniunii Europene www.eurostat.com

Preview document

Infracționalitatea - Pagina 1
Infracționalitatea - Pagina 2
Infracționalitatea - Pagina 3
Infracționalitatea - Pagina 4
Infracționalitatea - Pagina 5
Infracționalitatea - Pagina 6
Infracționalitatea - Pagina 7
Infracționalitatea - Pagina 8
Infracționalitatea - Pagina 9
Infracționalitatea - Pagina 10
Infracționalitatea - Pagina 11
Infracționalitatea - Pagina 12
Infracționalitatea - Pagina 13
Infracționalitatea - Pagina 14
Infracționalitatea - Pagina 15
Infracționalitatea - Pagina 16
Infracționalitatea - Pagina 17
Infracționalitatea - Pagina 18
Infracționalitatea - Pagina 19
Infracționalitatea - Pagina 20
Infracționalitatea - Pagina 21
Infracționalitatea - Pagina 22
Infracționalitatea - Pagina 23
Infracționalitatea - Pagina 24
Infracționalitatea - Pagina 25
Infracționalitatea - Pagina 26
Infracționalitatea - Pagina 27
Infracționalitatea - Pagina 28
Infracționalitatea - Pagina 29
Infracționalitatea - Pagina 30
Infracționalitatea - Pagina 31
Infracționalitatea - Pagina 32
Infracționalitatea - Pagina 33
Infracționalitatea - Pagina 34
Infracționalitatea - Pagina 35
Infracționalitatea - Pagina 36
Infracționalitatea - Pagina 37
Infracționalitatea - Pagina 38
Infracționalitatea - Pagina 39
Infracționalitatea - Pagina 40
Infracționalitatea - Pagina 41
Infracționalitatea - Pagina 42
Infracționalitatea - Pagina 43
Infracționalitatea - Pagina 44
Infracționalitatea - Pagina 45
Infracționalitatea - Pagina 46
Infracționalitatea - Pagina 47
Infracționalitatea - Pagina 48
Infracționalitatea - Pagina 49
Infracționalitatea - Pagina 50
Infracționalitatea - Pagina 51
Infracționalitatea - Pagina 52
Infracționalitatea - Pagina 53
Infracționalitatea - Pagina 54
Infracționalitatea - Pagina 55
Infracționalitatea - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Infractionalitatea.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza statistică comparativă a turismului românesc - premize viitoare

Obiectul lucrării de licenţă îl reprezintă tratarea într-o viziune economică a unor aspecte teoretice şi practice privind turismul românesc în...

Analiza nivelului de trai statistică și modelare economico financiară

Introducere Problema nivelului de trai și a compoziției sale a fost abordată timp de mulți ani și de mulți cercetători, autorități de stat,...

Anchetă Statistică privind Siguranța Cetățeanului în Orașul Suceava

1. Identificarea problemei decizionale Indiferent de vârstă, educaţie, poziţie socială, numărul celor care depun plângeri la Oficiul de Poliţie...

Analiza ratei mortalității infantile în anul 2015

Studierea mortalității infantile aduce informații foarte importante despre nivelul de dezvoltare al unei țări. Astfel, aceasta poate arăta gradul...

Analiza statistică a seriilor cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Centralizarea și Analiza Datelor

Q1+Q2. La aceste intrebari filtru, nici unul dintre cei 1000 de respondenti nu a fost eliminat Valoarea modala (Mo – cea mai mare frecventa de...

Statistică Economică

Obiectul principal în evolutia repartitiei bidimensionale îl reprezinta determinarea legaturii statistice dintre aceste doua variabile. În orice...

Te-ar putea interesa și

Combaterea infracționalității informatice în România

INTRODUCERE Reţelele de comunicaţii electronice şi sistemele informatice au devenit o parte esenţiala din viaţa de zi cu zi a oamenilor, tinzând...

Infracționalitatea în domeniul informatic

Introducere Începutul de mileniu ne înfăţişează amploarea deosebită a activităţilor economice ce se desfăşoară în statele puternic dezvoltate din...

Comportamentul Infracțional în Legatură cu Consumul de Alcool și Alte Droguri

I. Preliminariile teoretico-metodologice 0.1 Problema științifică abordată, scopul lucrării și obiectivele cercetării. Problema știintifică se...

Influența personalității asupra actului infracțional

Influenţa personalităţii asupra actului infracţional 1. Personalitate şi infracţionalitate – consideraţii generale Atitudinea dinamică ce...

Infracționalitatea feminină

INFRACTIONALITATEA FEMININA 1. Aspecte generale Desigur ca, de-a lungul timpului transformarile sociale si modificarile in plan etno-cultural au...

Infracționalitatea Informatică - Protecția Consumatorului

Capitolul I. Introducerea în lumea calculatoarelor 1.1. Istoricul calculatoarelor Calculatoarele sunt maşini de prelucrat date (informaţii)...

Infracționalitatea electronică

Notiuni juridice În dictionarul limbii române infractiunea este socotitã ca fiind o faptã care prezintã pericol social, constând în încãlcarea...

Infracționalitatea ca Fenomen - Definiție și Concepte

1.1. Definirea devianţei Devianţa constă în multitudinea comportamentelor ale căror caracteristici apar mai mult sau mai puţin ofensatoare,...

Ai nevoie de altceva?