Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 35683
Mărime: 18.17MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandroaie Marinescu
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

Cuprins

Cuprins:

CAPITOLUL I. DESCRIEREA GENERALǍ A FONDULUI DE 6

VÂNǍTOARE 6

1.1.Generalităţi 6

1.2. Situarea geografică 6

1.3.Încadrarea administrativă 7

1.4. Limite şi vecinătăţi 9

1.5. Căi de acces 9

1.6.Condiţii staţionale 10

1.6.1.Condiţii geomorfologice şi geologice 10

1.6.2. Condiţii climatice 11

1.6.2.1. Regimul termic 11

1.6.2.2. Regimul pluviometric 12

1.6.2.3. Regimul eolian 12

1.6.2.3. Condiţii edafice 12

1.6.4. Condiţii hidrologice 13

1.6.5. Tipuri de staţiuni 14

1.7. Condiţii de vegetaţie 16

1.8. Influenţele factorilor antropici 18

1.8.1.Consideraţii istorice 18

1.8.2. Organizarea zootehniei in zona studiată 18

1.9. Factorii care influenţieză amenajarea fondului de vânătoare 19

1.9.1. Rolul factorilor ecologici 19

1.9.2. Rolul factorilor geografici 20

1.9.3. Rolul factorilor biotici 20

1.9.4. Rolul factorilor antropici 21

1.10. Concluzii privind relaţia fauna - biotop 22

CAPITOLUL II. STUDIUL FAUNEI 29

2.1 Patrimoniul cinegetic 29

2.1.1.Fondul de vânătoare 29

2.1.2. Diagnoza ecologică. Bonitatea fondului de vânătoare. Densitatea optimă. 30

Stabilirea efectivului optim. 30

2.1.3. Descrierea principalelor specii de vânat din fondul de vânătoare. 35

2.1.4. Evaluarea efectivelor de vânat. Calculul sporurilor şi a cotelor anuale de recoltă. 79

2.1.5 Dinamica efectvelor de vânat 85

CAPITOLUL III. Relaţii între populaţiile da vânat şi activitatea din agricultură şi silvicultură. 90

3.1. Pagube produse de vânat vegetaţiei agricole şi forestiere 90

3.2. Influenţe negative ale activităţii din silvicultură şi agricultură asupra 91

vânatului. 91

3.3. Păşunatul animalelor domestice în fondul de vânătoare. 93

CAPITOLUL IV. Soluţii propuse pentru armonizarea relaţiilor dintre gestiunea vânatului şi gestiunea pădurii. 93

4.1. Încadrarea populaţiilor de vânat în limitele densităţii lor optime 93

4.2. Hrana vânatului Măsuri pentru îmbunătăţirea hranei naturale. Hrana Complementară 94

4.3. Măsuri de protejare a plantaţiilor forestiere şi a arboretelor 97

4.4. Influenţe antropice negative asupra vânatului Măsuri pentru diminuarea acestora 97

CAPITOLUL V. Măsuri privind ocrotirea şi îngrijirea vânatului. 98

5.1. Asigurarea hranei vănatului 98

5.2. Stabilirea necesarului de instalaţii vânătoreşti 98

5.3. Combaterea dăunătorilor vânatului nerăpitor 99

5.4. Igiena vanatului 99

CAPITOLUL VI. STUDIUL ECONOMIC 100

6.1. Cheltuieli 100

6.2. Venituri 101

CONCLUZII 102

BIBLIOGRAFIE 104

Extras din document

CAPITOLUL I. DESCRIEREA GENERALǍ A FONDULUI DE

VÂNǍTOARE

1.1.Generalităţi

În spiritul legii 103/1996, fondul cinegetic al României se compune din unităţi de gospodărire cinegetică denumite fonduri de vanătoare, constituite din toate categoriile de teren, indiferent de deţinător şi astfel delimitate încât să asigure o cât mai mare stabilitate vânatului în cuprinsul acestora. Aceste fonduri de vânătoare fac obiectul unor lucrări de amenajare complexă în vederea creşterii potenţialului lor trofic, al îngrijirii şi pazei vânatului, al unei mai bune valorificări şi protecţiei acestuia, pentru asigurarea continuităţii faunei sălbatice la un nivel corespunzător şi, în acelaşi timp, în concordanţă cu interesele altor sectoare de activitate (silvicultura, agricultura, zootehnia) .

Această acţiune de amenajare se face în concordanţă cu strategia privind fondul cinegetic al României aplicată la nivelul fiecărui fond de vânătoare. Având în vedere marea diversitate a situaţiilor întâlnite în practică, este absolut necesar să se ţină cont tocmai de acei factori care ar putea juca un rol important în realizarea obiectivelor stabilite.

1.2. Situarea geografică

Fondul de vânătoare nr. 5 Runc se află în Podişul Moldovei în partea nord vestică a Moldovei la limita sudică a Jud. Botoşani, la altitudini între 80 m. în zona arabilă şi 560 m. în ua 128A. din UP. V. Bahlui.

Fig. 1 – Încadrarea Fondului de Vânătoare nr. 5 Runc în judeţul Botoşani

1.3.Încadrarea administrativă

Fondul de vânătoare nr. 5 Runc se află sub administrarea Direcţiei Silvice Botoşani, Ocolul Silvic Flămânzi şi se întinde pe raza a 3 comune ( Flămânzi, Frumuşica şi Tudora ) din jud. Botoşani cu o suprafaţă totală de 9068 ha. dc. 8954 ha productiv cinegetic şi 114 ha neproductive cinegetic. Repartizarea suprafeţei cinegetice productive pe comune se prezintă astfel:

A.Structura suprafeţei neproductivă cinegetic:

Tabelul 1.

Număr de Modul de Denumirea fiecărei localităţi, a instalaţiilor, Suprafaţa

identificare folosinţă incintelor împrejmuite, poligoanelor şi aeroporturilor ( ha )

7 Drumuri Naţionale, judeţene şi comunale 114

TOTAL 114

TOTAL SUPRAFAŢĂ NEPRODUCTIVĂ CINEGETIC 114

B. Structura suprafeţei cinegetice productive:

Tabelul 2.

Număr de identificare pe natura (structura de suprafaţă) Modul de folosinţă (inclusiv luciul de apă) Proprietăţi (de peste 100 ha) de stat, comunale, asociaţii particulare sau particulari neasociaţi

Denumirea proprietarului, a unităţii de stat, a comunei, a asociaţiei de particulari sau a comunei de care aparţin proprietăţile neasociatea Suprafaţa (ha).

1 2 3 4 5

I. pădure Stat O.S. Flămânzi 3575

Comunale Prim. Frumuşica 97

TOTAL 3672

II. arabil Comunale Prim. Flămânzi 779

Prim. Frumuşica 3361

TOTAL 4140

III. păşune Comunale Prim. Flămânzi 56

Prim. Frumuşica 889

Prim. Tudora 100

TOTAL 1045

IV. luciu apă Stat RNAR 97

TOTAL SUPRAFAŢĂ CINEGETIC PRODUCTIVĂ 8954

Fondul de Vânătoare Nr.5 Runc

Fig. 2 – Harta Fondului de Vânătoare nr. 5 Runc

1.4. Limite şi vecinătăţi

NORD: Limita între U.P. II Coşula, U.P. I Flămânzi ( muchia Coşulei )-masa Tâlharilor, Drum de pământ, canton Stejarul, sat Storeşti, prin faţa Filaturii Flămânzi până la intersecţia cu DN 28 B.

EST : DN 28 B Flămânzi Copălău, DJ 282 B până la limita cu Jud. Iaşi ( din localitatea Câmpeni drum de pământ până la limita cu Jud. Iaşi ).

SUD : Limită cu Jud. Botoşani şi Jud. Iaşi.

Preview document

Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 1
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 2
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 3
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 4
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 5
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 6
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 7
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 8
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 9
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 10
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 11
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 12
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 13
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 14
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 15
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 16
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 17
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 18
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 19
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 20
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 21
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 22
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 23
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 24
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 25
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 26
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 27
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 28
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 29
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 30
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 31
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 32
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 33
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 34
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 35
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 36
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 37
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 38
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 39
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 40
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 41
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 42
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 43
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 44
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 45
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 46
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 47
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 48
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 49
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 50
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 51
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 52
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 53
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 54
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 55
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 56
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 57
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 58
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 59
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 60
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 61
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 62
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 63
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 64
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 65
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 66
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 67
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 68
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 69
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 70
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 71
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 72
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 73
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 74
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 75
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 76
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 77
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 78
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 79
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 80
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 81
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 82
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 83
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 84
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 85
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 86
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 87
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 88
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 89
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 90
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 91
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 92
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 93
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 94
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 95
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 96
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 97
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 98
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 99
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 100
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 101
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 102
Amenajarea fondului cinegetic numărul 5 runc, aflat în Gestiunea Direcției Silvice - Botoșani - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Fondului Cinegetic Numarul 5 Runc, Aflat in Gestiunea Directiei Silvice - Botosani.doc
  • Amenajarea Fondului Cinegetic Numarul 5 Runc, Aflat in Gestiunea Directiei Silvice - Botosani.ppt

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Ai nevoie de altceva?