Descentralizare și dezvoltare regională

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 24222
Mărime: 293.29KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Onofrei

Cuprins

Capitolul1. Descentralizare-principiu de organizare a administraţiei publice locale 3

1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi formele sale 3

1.2 Descentralizare-federalism 6

1.3. De la descentralizare- la autonomie locală ṣi subsidiaritate 7

1.4 Delimitări ṣi interferenţe între descentralizare ṣi deconcentrare 12

Capitolul 2. Regiunea –nivel administrativ în societatea modernă 14

2.1.Caracteristici ale dezvoltării regionale 14

2.1.1. Concepte specifice dezvoltării regionale: regiune,-regionalism,- regionalizare 14

2.1.2. Abordări ale dezvoltării regionale în contextul actual din România 16

2.2 Principii ale dezvoltarii regionale ṣi impactul lor 20

2.3. Managementul dezvoltări locale ṣi managementul dezvoltării regionale 23

2.4 Managemetul dezvoltării regionale ṣi disparităţile de dezvoltare. Studiu de caz. 38

Capitolul 3. Descentralizarea serviciilor publice Și consolidarea autonomiei locale-obiectiv al reformei administraţiei publice în România 45

3.1 . Modalităţi de realizare a descentralizării serviciilor publice 45

3.2. Variabile cu impact asupra procesului de descentralizare a serviciilor publice 48

STUDII DE CAZ 52

RATP- Regia Autonomă de Transport Public 52

SALUBRITATEA 54

POLIŢIA LOCALĂ 58

CONCLUZII 60

BIBLIOGRAFIE 66

Extras din document

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi formele sale

Ansamblul serviciilor într-o ṭară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare.

În centralism, autoritatea vine de sus ṣi puterea de decizie este în mâna guvernului central ṣi al reprezentanţilor săi. Nu există, sau sunt prea puţine organe alese. Atribuţiile autorităţilor inferioare sunt restrânse.

Ȋn cadrul unui sistem centralizat statul este singura persoană publică pe întreg teritoriul naţional, care asigură singur prin bugetul ṣi agenţii săi, satisfacerea (de fapt pseudo-satisfacerea) tuturor nevoilor de interes general. Un regim centralizat pur acceptă împărţirea teritoriului în circumscripţii (pentru a permite o implantare naţională a serviciilor de stat pe întregul teritoriu), dar nu sunt recunoscute comunităţiile ce corespund ansamblelor umane preexistente organizării centralizate.

Admnistraţia de stat este riguros ierarhizată. Numirile se fac în cea mai mare parte fără concurs, în funcţie de preferinţele organelor superioare ṣi nu există dreptul de stabilitate al funcţionarilor publici.

Descentralizarea în administraţia publică este un regim juridic opus centralizării, în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionarii numiţi de la centru, ci de cei aleṣi de corpul electoral sau desemnaţi de aceṣtia.

Ȋn sistemul administrativ descentralizat, colectivităţile locale, reprezentate prin autorităţi locale au dreptul de a lua decizii singure în ceea ce priveṣte domeniul vizat. În acest regim juridic, autorităţile locale nu mai sunt subordonate celor centrale, iar actele lor (chiar neconforme cu legea) nu mai pot fi anulate de acestea din urmă, în cadrul sistemului administrativ, ci de către autorităţi precum prefectul, care este reprezentantul guvenului în teritoriu.

Descentralizarea înseamnă transferul competenţelor administrative şi financiare privind procurarea unor servicii publice de la nivelul administraţiei publice centrale la cel al administraţiei publice locale. Prin acest transfer se urmăreṣte oferirea de servicii publice de cea mai bună calitate la un preţ cât mai redus.

Descentralizarea admite scoaterea de sub competenţa puterii şi autorităţii centrale a anumitor servicii publice de interes local sau din domenii speciale de activitate şi transferate în sarcina unor autorităţi ale administraţiei publice locale. Autorităţile respective se bucură de o anumită independenţă faţă de puterea centrală, având patrimoniu propriu, organizare de sine stătătoare şi au libertatea de a acţiona în mod autonom.

Descentralizarea creează instituţii şi mecanisme locale şi presupune înfiinţarea unor subiecte de drept speciale care beneficiează de autonomie pe plan local (descentralizarea teritorială) sau cărora li se stabilesc anumite competenţe materiale (descentralizarea serviciilor publice). Descentralizarea funcţionează pe principiul potrivit căruia conducătorii locali cunosc mai bine interesele comunităţii din care fac parte şi pe care o reprezintă şi pot gestiona cu mai multă eficienţă resursele ce li se alocă în acest scop.

Descentralizarea îmbracă două forme:

• descentralizarea teritorială, presupune acea formă, porţiune din teritoriul de stat (judeţ, oraṣ, comună), porţiune în care există interese comune ale locuitorilor, diferite faţă de cele de la nivel naţional. Aceste interese desfăṣurându-se pe mai multe domenii de activitate. Strict sociologic vorbind, solidariatatea cetăţenilor în jurul acestor interse depinde de dimensiunile cadrului teritorial, ea fiind foarte puternică într-o mică localitate rurală ṣi foarte superficială într-o aglomeraţie sau la nivelul unei regiuni.

• descentralizarea tehnică, constând în descentralizarea serviciilor publice, presupune existenţa unor persoane morale de drept public care prestează servicii publice de interes local, detaşate din sfera serviciilor statale.

Doctrina actuală reţine ideea că descentralizarea teritorială este o repartizare de afaceri administrative comandată de diversitatea socială ṣi politică a ţărilor asupra ansamblului teritoriului, pe când descentralizarea tehnică corespunde exigenţelor unei repartizări armonioase a funcţiilor între diferitele ramuri ale administraţiei. Prima răspunde, astfel unor aspitaţii politice, pe când a doua unor preocupări de eficacitate, ceea ce face ca ideea de autogestiune să fie mai pronunţată în cazul descentralizării tehnice, decât în cel al descentalizării teritoriale.

Administraţia publică, ca activitate, se realizează prin activităţi executive cu caracter de dispoziţie şi prin activităţi executive cu caracter de prestaţie. Administraţia publică poate fi considerată atât din punct de vedere formal-organizatoric, cât şi material-funcţional, ca o totalitate de servicii publice menite să satisfacă interesele şi variatele nevoi ale cetăţenilor şi ale societăţii.

Bibliografie

1. Alexandru I., Gilia C., Ivanoff I.V., Sisteme politico-administrative europene, ediţia a II a, revizuită ṣi adugită, , Editura Tamangiu, 2008

2. Chirleṣan Dan, Administraţie publică. Sisteme, Editura Alexandru Ioan Cuza, Iaṣi, 2007

3. Filip Petru, Managementul adminsitraţiei publice locale, Editura Economică, Bucureṣti, 2007

4. Gheorghiu Romulus Iulian, Drept administrativ, Editura Economică, Bucureṣti 2005

5. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol 1, Editia a 4 a, Editura All Beck, Bucureṣti, 2005

6. Matei Lucica, Management public, Editura Economică, Bucureṣti, 2001

7. Moṣteanu Narcisa Roxana, Finanţarea dezvoltării regionale în România, Editura Economică, Bucureṣti 2003

8. Negoiţă Alexandru, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureşti, 1996

9. Onofrei Mihaela, Administraţie publică. Fundamente ṣtiinţifice ṣi bune practice, Iaṣi, Editura Universităţii, 2007

10. Onofrei Mihaela, Sisteme administrative europene, suport de curs

11. Pollitt C., Bouckaert G., Reforma managemetului public. Analiză comparativă, Editura Epigraf, Chiṣinău 2004

12. Pop V., Pop C., Management ṣi dezvoltare, Editura Tipo Moldova, Iaṣi, 2007

13. Profiroiu A., Popovici I., Bazele administraţiei publice, Editura Economică, Bucureṣti, 2004

14. Projan D. , Iftimoie C., Dezvoltare locală durabilă în contextul globalizării, Editura Irecson, Bucureṣti, 2008

15. Salvador Parrado Diez, traducere de D. Corodeanu, Chirleṣan D., Sisteme administrative comparate, Editura Universităţii Alexeandru Ioan Cuza, Iaṣi, 2006

16. Stephen P. Osborne, Public management, Critical Perspectives, London and New York, vol.3

17. Ungureanu George, Mateoc-Sîrb Nicoleta, Dezvoltare regională și rurală, Editura Tipo Moldova, Iași 2009

18. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul oficial al României nr.204 din 23 aprilie 2001

19. http://www.revista22.ro/este-posibila-o-dezvoltare-durabila-in-romania-2813.html

20. Revista economică ṣi admintraţie locală, număr 5, mai 2010, revistă lunar editată de Tribuna Economică

21. Revista economică ṣi admintraţie locală, număr 6 iunie 201, revistă lunar editată de Tribuna Economică

22. http://www.politialocala-iasi.ro/

23. http://www.salubris.ro/

24. http://www.ratp-iasi.ro/

25. http://www.fsesudest.ro/271_PRAO_20092011_STP_SE_varianta_finala_cu_coperta.pdf

26. www.inforegio.ro

27. http://www.ipp.ro/pagini/managementul-serviciilor-publice-la-nive-1.php

28. Strategia judeţeană Privind accelerarea dezvoltării Serviciilor comunitare de utilităţi Publice accesat de pe site-ul http://www.icc.ro/activitate/mediu/strategie.pdf

29. Raport privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2009 de pe site-ul http://apmis.anpm.ro/files/APM%20Iasi/Rapoarte%20anuale/2009.pdf

Preview document

Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 1
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 2
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 3
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 4
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 5
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 6
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 7
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 8
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 9
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 10
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 11
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 12
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 13
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 14
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 15
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 16
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 17
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 18
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 19
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 20
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 21
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 22
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 23
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 24
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 25
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 26
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 27
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 28
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 29
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 30
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 31
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 32
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 33
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 34
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 35
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 36
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 37
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 38
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 39
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 40
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 41
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 42
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 43
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 44
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 45
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 46
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 47
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 48
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 49
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 50
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 51
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 52
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 53
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 54
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 55
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 56
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 57
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 58
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 59
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 60
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 61
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 62
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 63
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 64
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 65
Descentralizare și dezvoltare regională - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Descentralizare si Dezvoltare Regionala.doc

Alții au mai descărcat și

Atragerea, recrutarea și selectarea resurselor umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Societatea modernă se prezintă ca o reţea de organizaţii care apar, se...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Funcția publică europeană

Sumar Viata sociala a determinat intotdeauna multiple probleme ale membrilor societatii, indeosebi de ordin administrativ. Nevoile formulate de...

Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții

RAPORT DE PRACTICA Instituţia – gazdă: Direcţia Generală de Dezvoltare îin Construţtii, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului...

Funcția și funcționarul public

Personalul administratiei publice Orice domeniu de activitate al vietii politice,economice,sociale,ca si al celui administrativ din orice tara...

Descentralizare și Deconcentrare Administrativă

1.1 Conceptul de descentralizare Noţiunea descentralizării are o accepţiune largă şi una restrânsă. În sens larg, prin descentralizare se...

Reforma administrației publice - dimensionări conceptuale

Ce presupune reforma în administraţia publică? Aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a consfinţit cea mai importantă schimbare...

Te-ar putea interesa și

Cadrul administrativ instituțional al dezvoltării regionale în România

CADRUL ADMINISTRATIV INSTITUTIONAL AL DEZVOLTARII REGIONALE IN ROMANIA INTRODUCERE În România, dezvoltarea regionala a început sa se contureze o...

Incidența idealului modelului european de administrație asupra spațiului administrativ din România

Introducere Actualitatea temei investigate. Reforma Administraţiei Publice din România, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări....

Guvernanța UE

Introducere Guvernările locale au intrat într-o nouă eră, caracterizată printr-un set complex şi divers de instituţii şi procese . Crizele...

Descentralizarea Administrativă în România

Introducere În cadrul prezentului proiect se dezbate tema <<Descentralizarea administrativă în România>> și se prezintă stadiul actual al...

Descentralizarea în administrația publică locală

INTRODUCERE Descentralizarea în administraţia publică este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionari...

Impactul Regionalizării asupra Deciziilor din Administrația Publică din România Comparativ cu Celelalte State Membre ale UE

I. Regionalizarea 1. Concept Cuvântul regionalizare, pornind de la verbul a regionaliza, semnifică împărţirea unui teritoriu în regiuni , la...

Regionalizare prin Intermediul Colectivităților Locale

Abstract Lucrarea de mai jos prezintă modelul de organizare administrativ-teritorială, respectiv cea din Danemarca. Mai întâi sunt prezentate...

Regionalizare

1. Definitii si generalitati Def.1: Regionalizarea reprezinta impartirea unui teritoriu administrativ in portiuni mai mici care sunt conduse...

Ai nevoie de altceva?