Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23298
Mărime: 105.34KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel

Cuprins

1.Organizarea şi funcţionarea unei instituţii publice de învăţământ

1.1.Organizarea de activităţi şi acţiuni în instituţiile publice de învăţământ. .2

1.2.Locul şi rolul învăţământului preuniversitar în epoca modernă. .8

1.3.Funcţionalitate la o instituţie publică de învăţământ.10

2.Realizarea indicatorilor financiari într-o instituţie de învăţământ

2.1.Cadrul juridic privind fundamentarea indicatorilor financiari în învăţământul preuniversitar. .14

2.2.Fundamentarea veniturilor în învăţământ . .15

2.3.Fundamentarea cheltuielilor în învăţământ. .16

2.3.1.Fundamentarea cheltuielilor de personal. .17

2.3.2.Fundamentarea cheltuielilor materiale şi servicii.30

3.Locul şi rolul bugetului de venituri şi cheltuieli în susţinerea gestiunii financiare în instituţiile de învăţământ preuniversitar

3.1.Calcule şi fundamentări privind veniturile proprii.37

3.2.Calcule şi fundamentări privind cheltuielile.39

3.3.Conţinutul,structura şi rolul bugetului de venituri şi cheltuieli la o instituţie de învăţământ preuniversitar.53

4.Concluzii.66

Bibliografie.69

Anexe

Anexa 1 Titlul I Cheltuieli de personal.71

Anexa 2 Titlul II Cheltuieli materiale şi servicii.72

Extras din document

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNEI INSTITUŢII PUBLICE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1.1.Organizarea de activităţi şi acţiuni in instituţiile publice de învăţământ

Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de instruire şi educare.

Obiectul de activitate fundamental al instituţiilor de învăţământ este educarea, instruirea şi formarea spirituală, pregatirea pentru o muncă social-utilă a fiecarui membru al societăţii. Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat sunt destinate satisfacerii unei nevoi colective, a nevoii de educaţie.

Conţinutul învăţământului preuniversitar este asigurat prin Curriculumul naţional.Curriculumul naţional este ansamblul coerent al planurilor de învăţământ,al programelor analitice şi manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar.

Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative, precum şi numarul de ore aferent fiecăreia dintre acestea. Ponderea disciplinelor opţionale şi facultative creşte în clasele finale ale învăţământului gimnazial şi liceal.

Programele analitice stabilesc, pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ, obiectivele instructiv-educative şi formative ale disciplinei şi evidenţiază conţinuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental si aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea acestora.

Planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar se elaborează de comisiile naţionale de specialitate, fiind coordonate şi avizate de Consiliul Naţional pentru Curriculum, şi se aprobă de catre ministrul învăţământului. .

Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - învăţământ.

În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general;

b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului unităţii/unităţilor de învăţământ.

În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu .Activitatea de învăţământ pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

În cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de învăţământ, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii, cuprinse în regulamentul intern.

Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau pentru situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situaţia în care studiul cu întreaga clasă nu este posibil.

O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi, în situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate aproba grupe cuprinzând cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate.

Învăţământul preuniversitar cuprinde învăţământul preşcolar (grupa mica,grupa mijlocie,grupa mare pregătitoare pentru şcoala),primar(clasele I-IV),gimnazial(clasele V-VIII),profesional(anii I-II/III),liceal (clasele IX-XII/XIII) si postliceal.

Învăţământul preşcolar se organizează pentru copii în vârstă de 3 - 7 ani, în grădiniţe de copii cu program normal, prelungit şi săptămânal. Gradiniţele se înfiinţează de către inspectoratele şcolare,precum şi de persoane fizice sau juridice cu acordul Inspectoratelor şcolare.

Pentru asigurarea continuităţii între învăţământul preşcolar şi cel primar se instituie şi se vor generaliza treptat grupele pregătitoare pentru şcoală, cuprinzând copii de 5 - 6 (7) ani.

Învăţământul primar se organizează ca învăţământ de zi şi funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţă.În clasa I sunt înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în anul calendaristic respectiv.

La cererea părinţilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa I şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la data începerii anului şcolar, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzatoare.

Ministerul Învăţământului poate aproba organizarea unor clase constituite din copii care, din diferite motive, nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, primele patru clase ale învăţământului general obligatoriu.

Preview document

Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 1
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 2
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 3
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 4
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 5
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 6
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 7
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 8
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 9
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 10
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 11
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 12
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 13
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 14
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 15
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 16
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 17
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 18
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 19
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 20
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 21
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 22
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 23
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 24
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 25
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 26
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 27
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 28
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 29
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 30
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 31
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 32
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 33
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 34
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 35
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 36
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 37
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 38
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 39
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 40
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 41
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 42
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 43
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 44
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 45
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 46
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 47
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 48
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 49
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 50
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 51
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 52
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 53
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 54
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 55
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 56
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 57
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 58
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 59
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 60
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 61
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 62
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 63
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 64
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 65
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 66
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 67
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 68
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 69
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 70
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 71
Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor la o instituție de învățământ preuniversitar - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Veniturilor si Cheltuielilor la o Institutie de Invatamant Preuniversitar.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și execuția cheluielilor bugetare la o insitutie publică - Grădinița Veselia Numărul 9 Vaslui

Capitolul I.-Organizarea si Functionarea Gradinitei “Veselia” NR.9 Vaslui 1.Scurt istoric Cladirea dateaza din 1912,construita din zid de...

Infracțiuni de corupție

Corupţia, ca fenomen social, a atras atenţia spre studiul ei, încă din antichitate. Conform Dicţionarului limbii române cuvântul “corupţie” derivă...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la o Instituție de Învățământ Preuniversitar de Stat

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT 1.1. Rolul şi locul învăţământului preuniversitar de stat în...

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Monografie învățământ - Colegiul Național Fălticeni

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE 1.1. SCURT ISTORIC În condiţiile politice, economice şi sociale din România, după al doilea război mondial,...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Liceul de Informatică Grigore C Moisil Iași

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Liceului de Informatică „Grigore C. Moisil” Iaşi 1.1. Scurt istoric Liceul de Informatică "Grigore C....

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Colegiul Național de Agricultură și Economie

CapI Organizarea si functionarea Colegiului National de Agricultura ṣi Economie Tecuci 1.1 Scurt istoric Piatra de temelie a cladirii Colegiului...

Fundamentarea veniturilor la o instituție de învățământ

Scoala a luat fiinta din initiativa privata acum 122 ani sub titulatura de “ Scoala de meserii” Roman. Ideea înfiintarii unei astfel de scoli a...

Organizarea Gestiunii Financiare la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil

Cap.1 Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1 Scurt istoric Liceul teoretic de informatică "Grigore Moisil" din Iaşi a fost înfiinţat în 1971...

Monografie a Liceului Ioan C Stefănescu Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionalitatea la Colegiu Tehnic ,,Ioan C.Ştefănescu” 1.1. Scurt istoric Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”,...

Ai nevoie de altceva?