Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 28434
Mărime: 91.72KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. NECESITATEA ŞI SCOPUL CONTROLULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

1.1. Conţinutul şi semnificaţia activităţii de control 10

1.2. Formele de control şi criterii de clasificare 14

1.3. Subiecţii controlului în administraţia publică locală 22

Capitolul II. CONTROLUL ADMINISTRATIV

2.1. Noţiunea şi caracteristica controlului administrativ 27

2.2. Identificarea conţinutului controlului administrativ intern 35

2.3. Controlul administrativ extern 38

Capitolul III. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV (CONTROLUL JUDICIAR)

3.1. Contenciosul administrativ - formă a controlului în administraţia publică 58

3.2. Trăsăturile caracteristice ale contenciosului administrativ 64

3.3. Caracteristica generală a controlului de oportunitate 71

3.4. Procedura în aplicarea legii 78

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIA

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o politică de construcţie şi perfecţionare a mecanismelor de organizare, urmărind realizarea unei mai bune derulări a activităţilor, o comunicaţie socială eficientă şi un control pertinent.

Necesitatea dezvoltării social-economice a Republicii Moldova în contextul integrării europene, face imperios necesară funcţionarea sincronizată a tuturor compartimentelor mecanismului economic şi social, exercitarea controlului sistematic pentru sesizarea din timp a tuturor anomaliilor, neconcordanţelor şi fenomenelor care frânează dezvoltarea pentru a putea acţiona prompt, în vederea înlăturării lor. Aceasta, cu atât mai mult cu cât necesităţile fundamentale în organizarea şi conducerea economiei, determinate de tranziţie la o economie de piaţă, acordarea autonomiei autorităţilor administraţiei publice şi descentralizarea serviciilor publice, sporesc gradul de complexitate a relaţiilor de interacţiune pe toate treptele noilor structuri şi presupun executarea riguroasă a deciziilor adoptate şi aplicarea fermă a noii legislaţii.

Actualitatea temei

Etapa actuală de dezvoltare a societăţii noastre se caracterizează printr-o creştere mai mare a activităţii de ordin administrativ. Acestea sunt menite de a face legătura în stat şi cetăţean, între puterea politică şi puterea locală, fiind direct implicate în satisfacerea necesităţilor de zi de zi ale cetăţenilor. Se ştie că satisfacerea la nivel cuvenit al acestor necesităţi cotidiene contribuie la ridicarea bunăstării omului. De buna administrare a treburilor în societate depinde prosperitatea societăţii. De aici şi importanţa ce se dă administraţiei în dezvoltarea societăţii.

Însăşi viaţa implică administrarea. Ea are o importanţă crescândă în statul modern, însă importanţa ei creşte mai ales în perioada de tranziţie de la o economie supracentralizată, la o economie de piaţă. O colectivitate umană nu poate trăi fără administrare, care are ca obiectiv general satisfacerea nevoilor importante ale vieţii acestei colectivităţi.

Necesitatea controlului asupra activităţii organelor administrative este dictată de realizarea la nivelul cuvenit a obiectivului de administrare a prestării unor servicii în interesul întregii societăţi.

Necesitatea controlului este impusă de activitatea de realizare de către organele administrative a sarcinilor puterii executive, activitate ce implică raporturi juridice administrative într-o sferă foarte largă.

Administraţia, practic este implicată în întreaga viaţă a societăţii contemporane, ale cărei resorturi şi mecanisme sunt din ce în ce mai complexe, şi care creează un număr mare de litigii, în special cele dictate de schimbările din societate, relaţiile de piaţă, încheierea contractelor de către autorităţile administraţiei publice cu persoane particulare, extinderea proprietăţii private, problema patrimoniului, finanţelor, stabilirea taxelor, impozitelor locale etc. Toate acestea determină actualitatea temei, sporirea cerinţelor faţă de controlul efectuat asupra activităţii organelor administrative.

Scopul şi sarcinile lucrării

Scopul tezei constă în studierea complexă a concepţiilor doctrinare şi reevaluarea contribuţiilor practice în vederea îmbunătăţirii mecanismului de realizare a controlului în administraţiei publică locală din Republica Moldova.

Atingerea acestui scop a determinat trasarea şi rezolvarea următoarelor sarcini:

- a defini conceptul şi esenţa controlului în administraţia publică;

- a releva necesitatea controlului asupra activităţii organelor administraţiei publice;

- a efectua un studiu complex asupra principalelor forme de control aplicate în sistemul autorităţilor administraţiei publice locale;

- a identifica valenţele controlului de legalitate şi oportunitate.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării

În investigaţiile noastre despre efectuarea controlului în administraţia publică locală am considerat ca punct de reper şi ca bază de referinţă prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi cele cuprinse în Legea privind administraţia publică locală a Republicii Moldova, nr.436-XVI din 28.12.2006. Cercetarea problemei în cauză se bazează pe studierea materialului doctrinar, teoretic şi normativ – legislativ.

Ca metode de cercetare au fost folosite metoda logică (analiza şi sinteza), metoda istorică şi sistematică.

Gradul de cercetare constituie lucrările savanţilor care au abordat tematica dreptului administrativ în general şi a controlului administrativ în special, cum sunt: Antonie Iorgovan, Mircea Preda, Sergiu Cobăneanu, Maria Orlov, Ioan Alexandru, Ion Creangă, Ştefan Belecciu, Tudor Drăganu, M.Orovean, Valentin Prisăcaru, Ion Deleanu, Ioan Muraru ş.a.

Structura lucrării

Structura tezei este determinată de scopurile, sarcinile şi obiectul cercetării de cercul problemelor abordate de nivelul şi gradul de studiere a lor în teoria administraţiei şi dreptului administrativ.

Lucrarea constă din: Introducere, 3 capitole, 10 subcapitole, Încheiere şi Bibliografie.

Conţinutul lucrării

În partea introductivă se face o mică caracterizare a cercetării, se fundamentează alegerea şi actualitatea temei, se determină scopul şi sarcinile lucrării.

Capitolul 1 Necesitatea şi scopul controlului în administraţia publică, cuprinde 3 secţiuni. În secţiunea unu se expune conceptul şi semnificaţia controlului, precum şi necesitatea controlului asupra activităţii organelor administrative. Se accentuează, că administraţia publică, ca activitate de organizare a executării legii şi de executare în concret a acesteia, nu poate fi concepută în afara unei activităţi de control asupra modului în care se realizează acest obiectiv, decizia, execuţia şi controlul execuţiei fiind un proces unitar, care asigură însăşi scopul legii.

În secţiunea a doua şi a treia sunt elucidate formele de control şi subiecţii controlului, expuse de mai mulţi autori în literatura de specialitate, cum ar fi controlul parlamentar, controlul administrativ, controlul judiciar şi cel al opiniei publice (controlul obştesc), fiind invocate trăsăturile caracteristice ale acestor forme de control, în special cel parlamentar. Se accentuează, că având în vedere că obiectul general de activitate al autorităţilor administraţiei publice îl constituie organizarea executării şi executarea în concret a legii, iar legea este actul Parlamentului, este firesc ca acesta să aibă dreptul să controleze modul în care actele sale, adică legile, sunt aplicate de autorităţile care au această obligaţie.

După cum susţine V.Popa, activitatea de control a parlamentului derivă din funcţia principală a parlamentului – edictarea legilor, care nu este un scop în sine, iar cadrul normativ stabilit trebuie să fie executat întocmai, astfel se va produce a ruptură între puterea legislativă şi puterea executivă, ceea ce poate aduce la situaţia specifică pentru Republica Moldova în perioada de tranziţie, legi multe, dar moarte.

Preview document

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 1
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 2
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 3
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 4
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 5
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 6
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 7
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 8
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 9
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 10
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 11
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 12
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 13
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 14
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 15
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 16
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 17
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 18
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 19
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 20
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 21
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 22
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 23
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 24
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 25
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 26
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 27
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 28
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 29
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 30
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 31
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 32
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 33
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 34
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 35
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 36
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 37
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 38
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 39
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 40
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 41
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 42
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 43
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 44
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 45
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 46
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 47
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 48
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 49
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 50
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 51
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 52
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 53
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 54
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 55
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 56
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 57
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 58
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 59
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 60
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 61
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 62
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 63
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 64
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 65
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 66
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 67
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 68
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 69
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 70
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 71
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 72
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 73
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 74
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 75
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 76
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 77
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 78
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 79
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 80
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 81
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 82
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 83
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 84
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 85
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 86
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 87
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 88
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 89
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 90
Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Rolul Controlului in Eficientizarea Activitatii Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Relațiile Administrației Publice Locale cu Autoritățile Administrației Publice Centrale

INTRODUCERE Motto: „Se poate guverna de departe, dar se poate administra numai de aproape“. Decret francez-1852 Administraţia publică...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Studiu comparativ state unitare AP Centrală

„Statul este o totalitate de cetăţeni, necesară pentru o existenţă autosuficientă”. (Aristotel) Capitolul I. Noţiuni introductive privind statele...

Controale Politice și Administrative

CONTROALELE POLITICE SI ADMINISTRATIVE CAPITOLUL. I Controlul politic I.1.Importanţa controlului Controlul asupra administraţiei este o...

Administratie Publica - Structura Administratiei Publice

Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul câmp de acţiune umană: sistemul social, organismul comportamental, personalitatea...

Reforma APC în Republica Moldova

INTRODUCERE Administraţia publică reprezintă o varietate de activităţi a unui ansamblu de organe investite prin legislaţie, în regim de putere...

Rolul Administrației Publice Locale

Anii ’80 şi începutul anilor ’90 sunt marcaţi de schimbări politice şi economice majore în majoritatea regiunilor lumii. Succesul economiilor de...

Sisteme administrative comparate între statele cu Parlament Bicameral

1.1 Noţiuni introductive A fost nevoie de două războaie pentru ca europenii să se gândească la realizarea unitaţii lor pe cale paşnică. Guvernele...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu...

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova

Introducere Una dintre problemele actuale ale perioadei de tranziţie în Republica Moldova este cea a apariţiei noii economii şi problema...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Studiu privind Regionalizarea in Statele Uniunii Europene si Perspective pentru Romania

În ultimul deceniu al secolului XX România şi-a căutat o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. În ansamblul formelor de cooperare pe...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Metode de control în administrația publică din România

1. Notiunea de control in administratia publica Prin control se intelege activitatea de verificare a institutiilor publice si a conformitatii...

Administratie Publica

Introducere Reforma instituţiilor publice locale În perioada de după 1989 ţările Europei Centrale şi de Est au suferit schimbări fundamentale...

Ai nevoie de altceva?