Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 27873
Mărime: 162.44KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: radu gheorghe

Cuprins

INTRODUCERE.4

CAPITOLUL I. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND SERVICIUL DIPLOMATIC.7

1.1. Definirea termenului de diplomație.7

1.2. Particularităţi de structură şi esenţa activităţii sistemului serviciului diplomatic.11

1.3. Elementele serviciului diplomatic.13

CAPITOLUL II. BAZELE POLITICO-JURIDICE ALE SERVICIULUI DIPLOMATIC.20

2.1. Convenţiile şi tratatele internaţionale privind relaţiile diplomatice.20 2.2. Stabilirea relaţiilor diplomatice şi înfiinţarea misiunilor diplomatice

CAPITOLUL III. ACTIVITATEA SERVICIUL DIPLOMATIC CONTEMPORAN AL REPUBLICII MOLDOVA.28

3.1. Evoluţia serviciului diplomatic al Republicii Moldova .28

3.2. Principalele etape ale serviciului diplomatic moldovenesc.36

3.3. Ministerul Afacerilor Externe – organ central abilitat în conducerea generală a direcţiilor politicii externe a Republicii Moldova.47

3.4. Reprezentanţele diplomatice moldoveneşti – nivel şi activitate.51

3.5. Serviciul diplomatic în sistemul puterii de stat din Republica Moldova.57

CAPITOLUL IV. DIPLOMAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SISTEMUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE.66

4.1. Relaţiile politice cu Federaţia Rusă.66

4.2. Negocierile asupra tratatului politic cu România.70

4.3. Cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale.71

CONCLUZII .77

BIBLIOGRAFIE.80

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru practica diplomatică deoarece vizează acţiunile şi mişcările consolidate între relaţiile statelor prin înfiinţarea misiunilor diplomatice. Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi puterea intelectuală de a modela întregul sistem internaţional potrivit propriilor sale valori.

Abordarea modernă a relaţiilor internaţionale bazate pe statul – naţiune şi motivate de interese naţionale a elaborat conceptual de echilibru al puterilor care a dominat diplomaţia influenţând relaţiile internaţionale hotărâtor.

Privită cu admiraţie din exterior, ca o activitate plină de grandoare, dat fiind ceremonialul în care se desfăşoară, diplomaţia este de fapt o complexă activitate zilnică plină de neprevăzut, ce recomandă un studiu aprofundat asupra diverselor problematici existente.

Omul în cursul evoluţiei sale, a parcurs stadii diferite de adaptare în relaţiile sociale, economice, în raporturile sale cu alte grupuri sociale, ce au adus forme variate de exploatare şi în consecinţa interese şi structuri diferite de evoluţie bazate pe interesul grupului social. Diplomaţia este acea artă ce aduce o expunere, o promovare, a politicilor unui stat, numit stat acreditant, într-un alt stat, numit stat acreditar. Altfel spus o prezentare consensuală a intereselor unui stat, prin reprezentanţii săi, pe teritoriul altui stat.

Din cele mai vechi timpuri s-a recurs la diplomaţie pentru a aplana stările de tensiune, stările conflictule, pentru a normaliza relaţiile dintre state.

Gradul de cercetare: tema dată se caracterizează minuţios ţinînd cont de faptul importanţei sale. Astfel cercetătorul italian A.Maresca configureză legitimitatea legăturilor diplomatice şi prezintă principalele condiţii şi premise ale procesului de acreditare. La rîndul său cercetătorul G.Geamănu pune în valoare practica protocopară la ceremoniile de înfiinţare a misiunilor diplomatice cît şi la încetarea activităţii acestora; la acreditarea şefilor misiunilor diplomatice precum şi in cazul declarării de „peroana non grata”. Un alt francez J.Serres defineşte dreptul de legaţie activă ca fiind aptitudinea de a acredita agenţi diplomatici în alte state, iar dreptul de legaţie pasivă ca aptitudinea de a primi trimişii altor state. H.Nicholson este cel care opteaza pentru dreptul fiecărui stat de a înfiinţa reprezentanţe diplomatice enumerînd care ar trebui să fie obligaţiile şi drepturile lor conform normelor protocolare şi de drept internalional. M.Maliţa se conformează vechiul „jus legationis” şi încearcă să demonstreze influenţa acestuia în decursul evoluţie relaţiilor internaţonale pe cînd I.Anghel parcă ar veni cu un contra argument la adresa lui Maliţa, demonstrînd şi evidenţiind normele prioritare ce pun baza instituirii unei misiuni diplomatice iar O.Tărîţa prezintă misiunile diplomatice şi toate mijlocele de comportament civilizat în cadrul acestora. Cel mai obiectiv din toţi este A.Buruian care vine cu un limbaj teoretic foarte simplu dar totodată pe înţelesul tuturor şi cu o noţiune la fel de precisă pentu”înfiinţarea misiunilor diplomatice”. V.Beniuc şi Gh.Rusnac cît şi I.Oprea sînt cei care dau conceptele şi noţiunile de baza ale misiunilor diplomatice.Aşadar am constatat clar ca tema abordată este cercetată integru şi reprezintă o consecvenţa pentru activitatea diplomatică.

Scopul cercetării: Am abordat această temă avînd ca scop o investigare complexă sub aspect istoric, politic, juridic şi diplomatic, în baza metodologiilor contemporane, a procesului de instituţionalizare şi dezvoltare a seviciului diplomatic.

Obiectivele ce subscriu scopul enunţat sunt următoarele:

- retrospectiva istorică termenului de diplomație;

- prezentarea conținutului, particularitățile de structură și esența activității sistemului diplomatic;

- prezentarea elementelor serviciului diplomatic;

- prezentarea bazelor politico-juridice ale servicului diplomatic;

- determinarea genezei şi evoluţiei serviciului diplomatic al Republicii Moldova;

- identificarea principalelor etape ale serviciului diplomatic;

- studierea diplomației Republicii Moldova în sistemul relațiilor internaţionale;

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. La cerecetarea lucrării ne-am condus de regula potrivit căreia orice ştiinţă are un domeniu propriu de cercetare, apelând la metode şi procedee specifice. Am reţinut, de asemenea, faptul că fiecare ştiinţă urmăreşte să descopere anumite regularităţi şi legităţi proprii universului respectiv de fapte şi fenomene. Deosebirea principală între cercetările ştiinţelor politice şi istorice o putem exprima astfel. Cunoaşterea politică este un proces prin care realitatea istorică este tradusă în limbajul abstract al ideilor. Cercetarea istorică este un proces prin care realitatea trecutului este „tradusă” în limbajul concret şi, în mod cronologic, în succesiunea evenimentelor. Cercetările istorice încep cu indivizi reali şi termină tot cu ei.

În cercetarea noastră am lansat următoarea ipoteză de lucru: serviciul diplomatic şi diplomaţia au drept scop principal promovarea intereselor naţionale ale ţării pe arena internaţională. Acest obiectiv poate fi realizat numai atunci când statul devine subiect al dreptului internaţional. Pentru a testa din punct de vedere ştiinţific ipoteza propusă, am aplicat un suport metodologic specific tezei de cercetare alcătuit din diverse metode, concepte şi principii, inclusiv teorii federaliste şi integraţioniste.

Noutatea ştiinţifică şi valoarea aplicativă a lucrarii: tema dată demonstrează importanţa serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană iar noutatea sa ştiinţifică reese însă-şi din actualitatea temei.

Volumul şi structura: Teza abordează tema „ Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană” şi este cuprinsă din patru capitole cu un conţinut vast, precedate de o introducere şi urmate de o concluzie și referinţe bibliogafice.

Bibliografie

Acte normative:

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (cu modificările şi completările operate până la 15 iulie 2004). Chişinău, 2005

2. Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, cu schimbările și adăugirile primite la sesiile III și IV ale Sovietului Suprem al RSS Moldovenești. Chișinău 1945

3. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice (18 aprilie 1961). Ratificată de parlamentul R.M. la 4 august 1992, nr. 1135-XII. În vigoare pentru R.M. din 25 februarie 1993.

4. Hotărârea Guvernului nr.761-XV din 27.12.2001, cu privire la serviciul diplomatic//Monitorul Oficial nr.20/80 din 02.02.2002.

5. Hotărârea Guvernului nr.744 din 29.06.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova//Monitorul Oficial nr.94-97 din 06.07.2007.

6. Hotărârea Guvernului nr.368 din 28.03.2002 cu privire la aprobarea Statutului Consular//Monitorul Oficial nr.050 din 11.04.2002.

7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1156 din 04.11.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene//Monitorul Oficial nr.151 din 11.11.2005.

8. Hotărâre privind ratificarea Acordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente // Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998), ediţie oficială. Volumul XVI, Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Chişinău, 1999.

9. Legea cu privire la serviciul diplomatic. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.20, 02. 02.2002.

Literatura generală

10. Anghel Ion M. 1996, Dreptul diplomatic şi consular. Editura Lumina LEX, Bucureşti.

11. Buruian Alexandru. 2000, Întroducere în practica diplomatică. Cartier Juridic, Chişinău.

12. Burian A. Principiul egalităţii suverane în sistemul relaţiilor internaţionale, Legea şi Viaţa, Publicaţie ştiinţifico-practică, N2 4, 2004;

13. Buruian Alexandru. 2001, Drept diplomatic şi consular. Ed.Arc, Chişinău.

14. Buruian Alexandru. 2007, Relaţii internaţionale, politică exetrnă şi diplomaţie. Ed Alma-Matter. Chişinău.

15. Bolintineanu A., Năstase A., Aurescu B. 2000, Drept internaţional contemporan, Editura BECK, Bucureşti.

16. Beniuc V., Rusnac Gh. Conceptele şi noţiunile de bază ale diplomaţiei. Dicţionar.

17. Beniuc, V, Sprânceană, M. 1998, Diplomaţia şi conceptele ei de bază // Relaţii internaţionale: Istorie şi contemporanietate, Partea I. Chişinău: Secţia poligrafică a U.S.M.

18. Beniuc, V. Consolidarea statalităţii Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale europene. Probleme şi soluţii // Statul Naţional şi Societatea polietnică: Moldova în anii 90. Materialele I simpozion moldo-german Chişinău, 13-18 octombrie 1996, Chişinău: UT „MART”, 1997.

19. Beniuc, Valentin. 1998, Instituţionalizarea puterii politice totalitare în Moldova postbelică. Chişinău: USM.

20. Beşteliu Miga R. 2000, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Editura ALL BECK, Bucureşti.

Preview document

Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 1
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 2
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 3
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 4
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 5
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 6
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 7
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 8
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 9
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 10
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 11
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 12
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 13
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 14
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 15
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 16
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 17
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 18
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 19
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 20
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 21
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 22
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 23
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 24
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 25
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 26
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 27
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 28
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 29
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 30
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 31
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 32
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 33
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 34
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 35
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 36
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 37
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 38
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 39
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 40
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 41
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 42
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 43
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 44
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 45
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 46
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 47
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 48
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 49
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 50
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 51
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 52
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 53
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 54
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 55
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 56
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 57
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 58
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 59
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 60
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 61
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 62
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 63
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 64
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 65
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 66
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 67
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 68
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 69
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 70
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 71
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 72
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 73
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 74
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 75
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 76
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 77
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 78
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 79
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 80
Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorica si contemporana.docx

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Te-ar putea interesa și

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Ai nevoie de altceva?