Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 29708
Mărime: 205.71KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA BABEȘ - BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Cuprins

1.Introducere 5

2.Consideraţii generale generale privind urbanismul şi amenajarea teritoriului 7

2.1.Apariţia şi dezvoltarea conceptului de urbanism 7

2.2Apariţia reglementărilor juridice privind urbanismul 10

2.3.Apariţia şi evoluţia preocupărilor româneşti privind ordonarea şi amenajarea spaţiului urban 13

2.3.1. Etapa premergătoare 13

2.3.2. Epoca primelor reglementări moderne în materia construcţiilor 15

2.3.3.Apariţia primelor reglementări de urbanism 16

2.3.4.Perioada urbanismului planificat 17

2.4.Amenajarea teritoriului şi urbanismul 18

2.4.1.Activitatea de amenajare a teritoriului 18

2.4.2.Activitatea de urbanism 19

3. Atribuţii ale administraţiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului 22

3.1.Consideraţii generale 22

3.1.1.Administraţia publică judeţeană 23

3.1.2.Administraţia publică locală orăşenească şi comunală 25

3.2.Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism 26

3.2.1.Noţiune şi definiţie 26

3.2.2.Planul de amenajare a teritoriului zonal 27

3.2.3.Planul de amenajare a teritoriului judeţean 28

3.2.4.Planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia 28

3.2.5.Planul urbanistic zonal şi regulamentul aferent acestuia 31

3.2.6.Planul urbanistic de detaliu 33

3.3.Certificatul de urbanism 34

3.3.1.Consideraţii generale 34

3.3.2.Noţiune. Natură juridică 35

3.3.3.Conţinutul certificatului de urbanism 38

3.3.4.Eliberarea certificatului de urbanism 39

3.3.5.Publicitatea certificatelor de urbanism 41

3.3.6.Valabilitatea certificatelor de urbanism 42

3.3.7.Efectele certificatului de urbanism 42

3.4.Autorizaţia de construire 43

3.4.1.Noţiune. Natură juridică 43

3.4.2.Obiectul autorizaţiei de construire 45

3.4.3.Caracteristici ale autorizaţiei de construire 47

3.4.4.Câmpul de aplicare a autorizaţiei de construire 48

3.4.5.Eliberarea autorizaţiei de construire 50

3.4.6.Valabilitatea autorizaţiei de construire 58

3.4.7.Publicitatea autorizaţiei de construire 59

3.4.8.Autorizaţia de desfiinţare 60

3.5.Răspunderi şi sancţiuni 61

3.5.1.Răspunderea contravenţională 61

3.5.3.Răspunderea penală 65

4. Studiu de cercetare privind activitatea Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei Alba iulia 68

4.1 Scopul cercetării 68

4.2 Metodologia 69

4.2.1 Formularea ipotezelor 70

4.2.2 Operaţionalizarea conceptelor 71

4.2.3 Alegerea metodelor de cercetare 73

4.2.4 Construcţia instrumentelor de cercetare 73

4.3 Analiza şi interpretarea datelor 75

4.3.1 Analiza şi interpretarea calitativă a datelor 75

4.3.2 Analiza şi interpretarea cantitativă a datelor 77

4.4 Concluziile studiului de cercetare 90

5.Concluzii 91

Bibliografie 93

Anexa 1 96

Anexa 2 97

Extras din document

1.Introducere

Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Interesul manifestat faţă de această temă a determinat alegerea ei, interes provenit din faptul că deciziile privind urbanismul şi amenajarea teritoriului ale administraţiei publice locale afectează o foarte mare parte a locuitorilor, răsfrângându-se asupra tutror domeniilor vieţii sociale.

Lucrarea porneşte de la câteva consideraţii generale privind urbanismul şi amenajarea teritoriului în context istoric şi care au dus la dezvoltarea reglementărilor juridice privind aceste activităţi. Sunt analizate apoi atribuţiile administraţiei publice locale în acest domeniu, care constă în special în întocmirea documentaţiilor de amenajare a teritoriului, precum şi a urbanismului, dar şi care constă în eliberarea autorizaţiilor de urbanism.

Prin eliberarea autorizaţiilor de construcţie, administraţia publică îndeplineşte prevederea planurilor urbanistice determinând o dezvoltare armonioasă a localităţilor, care să asigure un confort fizic, dar în acelaşi timp şi vizual locuitorilor. În continuare se prezintă un studiu de cercetare referitor la activitatea Direcţiei de urbanism din cadrul Primăriei municipilui Alba Iulia în anul 2010.

Lucrări privind urbanismul şi amenajarea teritoriului au apărut relativ recent în literatura noastră, făcând abstracţie de lucrările apărute înainte de 1989, scrise de către ingineri sau arhitecţi care pledau pentru construcţia unor zone cu multe blocuri, construite în special pentru cei care aveau să lucreze în fabrici şi uzine, în timp ce necesitatea existenţei unor zone cu spaţii verzi sau a unor terenuri de joacă şi recreere pentru copii şi adulţi era uitată. În acea perioadă s-a înregistrat şi o migrare intensă a populaţiei dinspre zonele rurale spre cele urbane datorită industrializării, însă în noul context socio-economic se remarcă un proces invers determinat de migrarea dinspre oraşe înspre sate, datorită mai multor factori cum ar fi: şomaj, reconsiderarea fondului funciar, etc.

În aceste condiţii, eliberarea autorizaţiilor de urbanism ar trebui să corecteze greşelile făcute până acum şi să aibă în vedere respectarea unor condiţii de dezvoltarea a unui mediu sănătos de desfăşurarea a activităţilor zilnice.

După 1990 se remarcă preocuparea profesorului Mircea Duţu pentru acest domeniu şi mai nou a autorului Cristian-Nicolae Popa, prin publicarea unei cărţi şi a unor articole în reviste de specialitate. Cu toate acestea, literatura în acest domeniu este destul de săracă, dreptul urbanismului nefiind încă o disciplină consacrată în spaţiul românesc. În aceste condiţii s-a apelat şi la literatura de specialitate franceză deoarece în sistemul francez dreptul urbanismului îşi are un loc bine definit.

Pentru a-şi duce la îndeplinire misiunea de a asigura un mediu sănătos locuitorilor localităţii, administraţia publică locală trebuie să ţină cont de împletirea dreptului urbanismului cu alte ramuri de drept dar şi cu alte ştiinţe. Deşi Constituţia nu face referiri în mod expres la problemele urbanismului, totuşi prevederile referitoare la la organizarea administrativă, domeniul public, servituţile impuse dreptului de proprietate, au implicaţii şi în acest domeniu. Dreptul penal, prin stabilirea sancţiunilor care se aplică pentru nerespectarea regulilor de urbanism, dreptul civil, reglementând proprietatea, domeniul public şi privat, servituţi, dreptul financiar, prin stabilirea taxelor şi impozitelor, dreptul protecţiei mediului înconjurător, care reliefează legăturile dintre populaţie şi mediu, dreptul umanitar şi comunitar, care consacră elemente de fond aparţinând drepturilor omului, precum şi dreptul construcţiei, sunt ramuri de drept care se află în relaţie cu dreptul urbanismului. De aceste legături ale dreptului urbanismului cu alte ramuri de drept s-a ţinut cont pe parcursul redactării acestei lucrări.

Dreptul urbanismului este încă o ramură de drept public legat în mod special de dreptul adminstrativ.

Cu toate că lucrarea are în vedere atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, activitatea de amenajare a teritoriului este mai puţin tratată, deoarece aceasta are ca finalitate amenajarea spaţiului naţional, deci administraţia publică locală poate interveni mai puţin, iar urbanismul are ca finalitate amenajarea oraşelor. Localizarea unităţilor urbane, ierarhizarea acestora, reprezintă însă elementele foarte importante ale politicii de amenajare a teritoriului.

Bibliografie

1. Auby, Jean-Bernard; Perinet-Marquet, Hugues, Droit de lʼurbanisme et de la construction, 5e édition, Montchristien, Paris, 1998.

2. Charles, Hubert, Les principes de lʼurbanisme, Dallos, 1993.

3. Constantinescu, Miron, Daicoviciu, Constantin, Daicoviciu, Hadrian, Ştefan, Gheorghe, Lungu, Traian, Oprea, Ion, Pascu, Ştefan, Petric, Aron, Porţeanu, Alexandru, Smarandache Gheorghe, Istoria României Compendiu, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.

4. Duţu, Mircea, Dreptul urbanismului, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

5. Duţu, Mircea, Autorizaţiile de urbanism, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

6. Duţu, Mircea, Autorizaţia de construire, Economie şi Administraţie Locală, nr.2, februarie 1999, nr.2(38), anul IV.

7. Duţu, Mircea, Câmpul de aplicare a autorizaţiei de construire, Economie şi Administraţie Locală, nr.3 martie, 1999, nr.3(39), anul IV.

8. Duţu, Mircea, Autorizaţiile pentru construcţii, Răspunderea contravenţională, Economie şi Administraţie Locală, nr.4(52), anul IV, aprilie 2000.

9. Duţu, Mircea, Autorizaţiile de construcţii. Răspunderea penală, Economie şi Administraţie Locală, nr.6(54), anul IV, iunie, 2000.

10. Duţu, Mircea, Contenciosul administrativ privind autorizaţiile de urbanism, Economie şi Administraţie Locală, nr.2(50), anul IV, februarie, 2000.

11. Duţu, Mircea, Răspunderea pentru nerespectarea regimului juridic al autorizaţiilor de urbanism, Revista de Drept comercial, anul X, nr.2/2000, Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

12. Duţu, Mircea, Regimul juridic al certificatului de urbanism, Revista de Drept comercial, anul X, nr.11/2000, Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

13. Ghionea, Ionel, Autorizaţia de construire şi certificatul de urbanism, Economie şi Administraţie locală, nr.7-8 (31-32), anul III, iulie-august, Bucureşti, 1998.

14. Giurescu, Constantin, C., Giurescu, Dinu, Scurtă istorie a românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.

15. Giurescu, Dinu, C., Istoria ilustrată a românilor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981.

16. Harouel, Jean-Louis, Istoria Urbanismului, Ediţia a VII revăzută, Presses Universitaires de France, 1981, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003 pt. Prezenta ediţie românească.

17. Motica, I., Radu, Trăilescu, Anton, Drept funciar. Amenajarea teritoriului şi Protecţia mediului, Editura Lumina Lex, Bucurşti, 1999.

18. Pătulea, Vasile, Particularităţi ale executării silite a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a decis desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate, Dreptul, anul XI, seria a III-a, nr.9/2000.

19. Petrescu, Rodica, Narcisa, Drept administrativ, volumele I şi II, ediţia a II-a, actualizată, Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 2000.

20. Popa, Cristin-Nicolae, Rolul administraţiei publice în procesul de urbanizare, Editura Servo-Sat, Arad, 2002.

21. Popa, Cristin-Nicolae, Discuţii privind autorizaţiile de urbanism, Dreptul anul, XIII, seria a III-a, nr.1/2002.

22. Popa, Cristin-Nicolae, Consideraţii privind influenţa administraţiei publice în procesul de urbanizare, Economie şi Administraţie Locală, nr. 7-8(67-68), anul VI, iulie-august, 2001.

23. Ştefan Draga, Despre certificatul de urbanism, Economie şi Administraţie Locală, nr.1/1998, ianuarie, p. 19-20.

24. Ţarcă, Mihai, Demografie, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

25. Legea 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, accesată de pe site-ul: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_14405/Legea/nr./50/1991/privind/autorizarea/executarii/lucrarilor/de/constructii/-/actualizata/la/5.01.2009.html, la data de 31.03.2010.

26. Legea 10/1995 actualizată, privind calitatea în construcţii, accesată de pe site-ul: http://www.adrnordest.ro/user/file/library%20law%20ro%20and%20en/LEGE%20nr_%2010%20din%2018%20ianuarie%201995%20actualizata.pdf, la data de 02.04.2010.

27. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, accesată de pe site-ul: http://www.euroavocatura.ro/legislatie/199/Legea_nr__215__2001,_administratiei_publice_locale__Republicata, la data de 02.04.2010.

28. Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, accesată de pe site-ul: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28561, la data de 07.02.2010.

29. Legea 453/2001, republicată, accesată de pe site-ul http://www.constructii.ro/legislatie/LEGE%20Nr.%2050.htm, la data de 13.03.2010.

Preview document

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 1
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 2
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 3
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 4
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 5
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 6
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 7
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 8
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 9
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 10
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 11
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 12
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 13
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 14
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 15
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 16
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 17
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 18
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 19
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 20
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 21
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 22
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 23
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 24
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 25
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 26
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 27
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 28
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 29
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 30
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 31
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 32
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 33
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 34
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 35
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 36
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 37
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 38
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 39
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 40
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 41
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 42
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 43
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 44
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 45
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 46
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 47
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 48
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 49
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 50
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 51
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 52
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 53
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 54
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 55
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 56
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 57
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 58
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 59
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 60
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 61
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 62
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 63
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 64
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 65
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 66
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 67
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 68
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 69
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 70
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 71
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 72
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 73
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 74
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 75
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 76
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 77
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 78
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 79
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 80
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 81
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 82
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 83
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 84
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 85
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 86
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 87
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 88
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 89
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 90
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 91
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 92
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 93
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 94
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 95
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 96
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 97
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 98
Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Urbanism si amenajarea teritoriului - atributii ale administratiei publice locale.doc

Alții au mai descărcat și

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Dezvoltare Urbană Durabilă

Introducere Teritoriul, din puct de vedere urbanistic, reprezintă spaţiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra...

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Documentațiile de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Din punct de vedere al nivelurilor teritoriale, domeniul urbanismului porneşte de la scara unei parcele (conform reglementărilor în vigoare, cea...

Dezvoltare urbană

1. Contextul comunitar și național în domeniul dezvoltării urbane La nivel european, numeroase documente strategice pun în discuţie situaţia...

Urbanism - curs administrație publică anul III

CAPITOLUL I 1.Notiuni generale despre urbanism si amenajarea teritoriului Amenajarea teritoriului şi urbanismul constituie componente principale...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Locală

INTRODUCERE Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie...

Dezvoltare Urbană Durabilă

Introducere Teritoriul, din puct de vedere urbanistic, reprezintă spaţiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra...

Monografie Primăria Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Primăria Municipiului Iaşi este aparatul de specialitate al...

Proiect de practică la Primăria Sectorului 2

PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 Primaria sectorului 2 este o institutie publica din sectorul administratiei locale de stat. Primaria nu se...

Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui

Capitolul 1. Organizarea activității în cadrul primăriei Vaslui 1.1 Domeniul de activitate al primăriei Municipiului Vaslui Municipiul Vaslui...

Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public

Primăria municipiului Suceava este organizată şi funcţionează pe principiile unei instituţii publice, potrivit cu reglementările Legii...

Amenajarea Teritoriului și Urbanismul - Componentă Importantă în Inițierea și Implementarea Proiectelor de Investiții în România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Schimbările permanente care au loc la nivel mondial, şi implicit şi în ţara noastră, impun noi abordări în relaţia dintre...

Rolul Politicii de Amenajare a Teritoriului în Întărirea Coeziunii Teritoriale la Nivelul UE

1. Conceptul de amenajare a teritoriului Amenajarea teritoriului urmăreşte obiective de justiţie teritorială şi rentabilitate economică. Astfel,...

Ai nevoie de altceva?