Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 23577
Mărime: 134.38KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Tudorache
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul I 7
 3. Resursele intreprinderii mici şi mijlocii din sfera turismului 7
 4. 1.1 Resursele -suportul activităţii economice în turism 7
 5. 1.1.2 Resursele financiare 8
 6. 1.1.3 Resursele umane 9
 7. 1.1.4 Resursele informaţionale 10
 8. 1.1.5 Resursele umane în unităţile de turism 12
 9. 1.2 I.M.M. microentitate economică 13
 10. 1.2.1 Importanta definitiei europene a IMM 14
 11. 1.3. Caracteristicile IMM din turism 15
 12. 1.3.1 Specificul întreprinderilor de comerţ, turism, servicii 15
 13. 1.4 Aprovizionarea componentă de bază a formării pachetelor turistice 16
 14. 1.4.1 Aprovizionarea –o componentă a funcţiunii comerciale 17
 15. 1.4.2. Principalele atribuţii şi obiective ale aprovizionării 17
 16. 1.4.3. Elaborarea strategiei de aprovizionare materială a întreprinderii 18
 17. 1.4.4. Organizarea aprovizionarii in societatile comerciale in turism 19
 18. 1.4.5. Particularităţi ale activităţii de aprovizionare în cadrul organizaţiilor economice productive din sfera turismului 21
 19. 1.4.6. Sisteme moderne de management în domeniul aprovizionării 23
 20. Capitolul II 26
 21. Evaluarea activităţii de aprovizionare cu resurse a unitătii turistice Hotel Decebal Bacău 26
 22. 2.1 Scurt istoric al zonei Bacău 26
 23. 2.2. Actul constitutiv al societăţii “Complex Hotelier Decebal” S.A. 27
 24. 2.3 Politica de dezvoltare şi modernizare 27
 25. 2.4 Oferta hotelieră a hotelului decebal 27
 26. 2.4.1 Relaţiile cu concurenţa 29
 27. 2.5 Organizarea şi functionarea Hotelului Decebal 30
 28. 2.5.1 Informaţii privind resursele umane in cadrul Hotelului Decebal. 30
 29. 2.5.2. Organizarea resurselor umane 31
 30. 2.5.3. Resursele economico-financiare şi de gestiune. 31
 31. 2.5.4. Resursele materiale 33
 32. 2.6 Evidenta si metodele de stabilire a necesităţilor de resurse materiale 35
 33. 2.6.1. Stabilirea necesarului de resurse pentru a asigura hotelul cu încălzire şi apă caldă pentru întreg sezon. 35
 34. 2.6.2 Calculul necesarului de apă 36
 35. 2.6.3.Evidenţa altor tipuri de necesităţi. 38
 36. 2.6.3.1.Achiziţionarea de tehnici moderne. 38
 37. 2.6.3.2. Aprovizionarea restaurantului din cadrul hotelului cu produse alimentare şi băuturi. 38
 38. 2.6.3.3. Alte tipuri de aprovizionări. 39
 39. 2.6.3.4. Arendarea echipamentelor 40
 40. 2.7 Evidenţa planului de aprovizionare cu resurse tehnico-materiale a hotelului „Decebal". 40
 41. 2.8 Raţionalizarea activităţii de aprovizionare a Restaurantului din cadrul Hotelului Decebal 42
 42. 2.8.1 Situaţia stocurilor întreprinderii pentru perioada 1 martie 2009– 1 aprilie 2009 42
 43. 2.8.1.1. Tipurile de produse comercializate şi ingredientele ce intră în componenţa unui preparat culinar 42
 44. 2.8.1.2. Stocul la 1 martie 2009, stocul la 1 aprilie 2009 şi cantităţile aprovizionate pe parcursul lunii martie 43
 45. 2.8.2.Cererea maximă şi necesarul de materii prime aferente acesteia 46
 46. 2.8.3. Determinarea necesarului de materii prime pe baza consumului specific calculat pentru luna martie care poate satisface cererea maximă 47
 47. 2.8.4.Compararea necesarului de materii prime şi mărfuri pentru cererea maximă cu stocurile disponibile 48
 48. 2.8.5. Vânzările realizate în luna martie 2009 49
 49. 2.9 Furnizori şi intermediari 52
 50. Concluzii 53
 51. Bibliografie 56
 52. Anexa 1 Compararea necesarului de materii prime şi mărfuri pentru cererea maximă cu stocurile disponibile 57
 53. Anexa 2 Necesarul de materii prime pentru produsele afectate de modificarea numărului de porţii 58
 54. Anexa 3 Stocul final: 59

Extras din licență

Introducere

Orice întreprindere, indiferent de profil şi dimensiune şi de spaţiul socio – economic in care activeazã, trebuie sã-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţã şi adaptare, performanţa economico financiarã, aceasta cu atât mai mult cu cât mecanismele clasice ale economiei de piaţã se formeazã şi urmeazã sã funcţioneze cu toate rigorile ce le presupun.

O dată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia trebuie să se dezvolte şi informaţia economică, pentru ca ea să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta situaţia patrimonială a unităţilor şi rezultatele activităţii economico- financiare.

Eficienţa economică ridicată şi rentabilitatea constituie principiile de bază şi firul călăuzitor după care se apreciază orice activitate creatoare de bunuri materiale şi spirituale. Cu cheltuieli minime să obţinem producţie maximă şi de bună calitate.

Procesul de producţie urmăreşte transformarea bunurilor materiale cu ajutorul unor mijloace, folosind o anumită tehnologie, organizată în cadrul unui sistem. Pentru dirijarea procesului economic sunt necesare informaţii care trebuiesc culese, prelucrate şi transmise conducerii, cu ajutorul unor mijloace care în ansamblu alcătuiesc sistemul informaţional.

Informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Ridicarea nivelului tehnic, economic a atras sporirea vertiginoasă a volumului de informaţii necesare asigurării funcţiilor de bază ale societăţii umane.

Funcţia de bază a oricărui sistem informaţional economic, indiferent de gradul de complexitate şi de automatizare, este de a vehicula o cantitate raţională de informaţii, pe baza cărora să se ia decizii economice bine argumentate pe toate treptele organizatorice.

În ţara noastră, sectorul serviciilor apare în statistici ca fiind în curs de dezvoltare nu numai în comparaţie cu ţările dezvoltate, cu economie de piaţă stabilă, ci şi faţă de ţări vecine, foste socialiste, impunându-se reconsiderarea rolului acestui sector în strategia dezvoltării economice.

Chiar dacă sunt într-o anumită măsură afectate de deosebirile de opinii privind încadrarea sau nu a unor activităţi economice în sectorul terţiar, analizele privind evoluţia acestui sector reliefează locul şi rolul de prim rang pe care îl au în prezent serviciile în economiile moderne.

Sectorul privat hotelier din Bacău a înregistrat o dezvoltare şi modernizare, astfel, reunind tradiţia de mai multe secole a ospitalităţii cu restricţiile unei gestiuni performante, activitatea din Hotel Decebal se desfăsoară astfel încât să menţină o poziţie bună pe piaţă şi în faţa concurenţilor prin: prestarea serviciilor la o calitate superioară; obţinerea unui raport bun calitate/preţ; printr-o ofertă cât mai mare şi vastă pentru satisfacerea celor mai rafinate cereri; ameliorarea echipamentelor şi a confortului.

Există persoane care plătesc sume mari pentru un sejur deosebit şi de calitate, deci, calitatea şi satisfacerea clienţilor devine o forţă majoră care trebuie îmbunătăţită nelimitat, pentru că însuşirea acestor calităţi poate determina avantaje mari.

Obiectivele prezentei lucrări de licenţă sunt următoarele:

- Înţelegerea noţiunilor teoretice cu privire la intreprinderile mici şi mijlocii, la resurse, modul de aprovizionare cu acestea.

- Înţelegerea noţiunilor de resersuse existente in cadrul desfăşurării activităţilor de turism.

- Prezentarea particularităţilor de aprovizionare cu resurse a unităţilor turistice.

- Prezentarea elaborării strategiei de aprovizionare materială a întreprinderii.

- Analizarea situaţiei procesului de aprovizionare cu resurse din Hotelul Decebal, pentru că managementul aprovizionării reprezintă deciziile şi acţiunile care se iau pentru realizarea obiectivelor hotelului(restaurantului) şi are în vedere întreg managementul acestuia, care se bazează pe strategie.

- prezentarea generală a unităţii turistice, care cuprinde: scurt istoric, caracteristicile de ansamblu ale hotelului, organizarea şi funcţionarea acestuia, analiza pieţei pe care Hotel Decebal îşi desfăşoară activitatea, analiza indicatorilor circulaţiei turistice şi analiza principalilor indicatori economico-financiari.

- analiza-diagnostic din departamentele de alimentaţie ale Hotelului Decebal, analizând diagnosticul economico-financiar, comercial, tehnic şi sintetizând punctele forte şi slabe ale acestora.

- abordările actuale ale strategiei în cadrul Hotelului Decebal, pe baza etapelor aprovizionării.

- fundamentarea strategiei de dezvoltare a hotelului şi formularea de propuneri pentru strategia de dezvoltare a acestuia.

- concluziile generale activităţile de aprovizionare din Hotelul Decebal.

Pentru ca măsurile ce trebuiesc luate pentru ca viitorul hotelului să fie sigur şi rentabil şi să facă faţă problemelor de mediu şi concurenţei, sper ca propunerile mele să fie un punct de referinţă pentru acestea.

Capitolul I

Resursele intreprinderii mici şi mijlocii din sfera turismului

1.1 Resursele -suportul activităţii economice în turism

Resursele întreprinderii se concretizează în potenţialul material, financiar, uman şi informaţional de care aceasta dispune la un anumit moment şi sunt reprezentate de : Resurse materiale, Resursele financiare, Resursele umane, Resursele informaţionale

1.1.1 Resursele materiale

Materiile prime reprezintă bunurile asupra cărora se acţionează în cadrul proceselor de producţie, cu ajutorul tehnicii şi tehnologiei mânuite de către om, în vederea obţinerii produselor/serviciilor necesare societăţii. Ele pot fi :

• materii prime de bază : care se regăsesc după procesul prelucrării în produsul finit

• materii prime auxiliare: care ajută producţia şi se degradează în timpul acesteia, practic neregăsindu-se în corpul material al produsului finit.

Întreprinderile trebuie să fie preocupate, în mod constant, de asigurarea :

• aprovizionării ritmice cu materii prime si materiale;

• consumului raţional al materiilor prime si materialelor în procesul de producţie.

Prin resurse energetice se înţelege cantitatea de energie care poate fi utilizată/exploatată într-o anumită perioada de timp, prin folosirea unor surse energetice. Sursa energetica reprezintă orice purtător de energie sub formă concentrată.

Utilizarea lor raţională produce trei efecte importante. Astfel, la nivelul întreprinderii determină reducerea costurilor de producţie şi diminuarea impactului asupra economiei naţionale, în ceea ce priveşte cererea de resurse energetice, în special cele fosile fiind un domeniu extrem de sensibil.

Preview document

Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 1
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 2
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 3
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 4
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 5
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 6
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 7
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 8
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 9
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 10
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 11
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 12
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 13
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 14
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 15
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 16
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 17
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 18
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 19
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 20
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 21
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 22
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 23
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 24
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 25
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 26
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 27
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 28
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 29
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 30
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 31
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 32
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 33
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 34
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 35
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 36
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 37
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 38
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 39
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 40
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 41
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 42
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 43
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 44
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 45
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 46
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 47
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 48
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 49
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 50
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 51
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 52
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 53
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 54
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 55
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 56
Fudamentarea aprovizionării cu resurse a unei întreprinderi mici și mijlocii din sfera turismului - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Fudamentarea Aprovizionarii cu Resurse a unei Intreprinderi Mici si Mijlocii din Sfera Turismului.doc

Alții au mai descărcat și

Perspectivele Dezvoltării Turismului Balnear în România

INTRODUCERE Turismul pentru tratament sau cură balneomedicală este o formă specifică a turismului de (sejur) odihnă, practicată de persoanele care...

Experiența ecoturistică la nivel național și internațional

INTRODUCERE Actualitatea temei. Ecoturismul, ca fenomen social ce contribuie ladezvoltarea durabilă, reprezintă, în etapa actuală, domeniul de...

Analiza managementului unităților cu funcții de alimentare și cazare

INTRODUCERE Fiecare al patrulea european îşi petrece vacanţa în hotel, preponderent fiind familiştii din oraşe. Turismul cu cazare în hotele,...

Monografia Comunei Sanislău

Introducere Așezată într-o zonă cu condiții naturale favorabile activității umane, teritoriul comunei a fost locuit încă de la începutul...

Practică turismului rural în spațiul european

În ansamblul economiei europene a turismului, turismul rural se definește ca fiind valorificarea turistica a spatiilor rustice, a resurselor...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Ai nevoie de altceva?