Subiecte rezolvate ANFP

Notiță
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 35210
Mărime: 103.51KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2)

1. Enumerați sancțiunile disciplinare ale funcționarilor publici și comentați modul de aplicare al acestora.

Sanctiunile disciplinare sunt:

a) mustrare scrisa

- se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica;

- se radiaza in 6 luni de la aplicare, de drept;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni

- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina;

-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate

c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani

- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina;

-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate

d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an

- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina

-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate.

e) destituirea din functia publica

-se radiaza in 7 ani

La individualizarea sanctiunii disciplinare se tine seama de:

- cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita,

-gradul de vinovatie si consecintele abaterii,

-comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public,

- existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.

Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.

Daca fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, raspunderea disciplinara se suspenda pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal.

Pe perioada cercetarii administrative, daca functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau de a dispune mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.

Sanctiunile disciplinare se aplica doar dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public.

Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii.

Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.

2. Tipuri de răspundere aplicabile funcționarilor publici pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor de serviciu. Definiți fiecare tip de răspundere în parte.

Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;

b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;

c) absente nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;

e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;

g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;

h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;

i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;

j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii

stabilite prin lege pentru functionarii publici;

k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor

publici.

Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia au

savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.

(Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat).

Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:

a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;

b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin/ dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

Impotriva ordinului/dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.

Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul/dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.

Daca functionarul public este trimis in judecata/condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea - persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.

Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.

De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara

personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.

3. În cadrul instituției publice au fost sancționați disciplinar doi funcționari publici. Primului funcționar public i-a fost aplicată sancțiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancțiunea retrogradării în funcția publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizați și motivați dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancțiunii disciplinare.

Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:

a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara mustrare scrisa;

b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare:

diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni, suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani si retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an

c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea destituirea din functia publica.

Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la lit. a) si b) se constata prin act administrativ al

conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

Se radiază sancțiunea mustrării scrise.

Motivarea este realizata prin efectul legii.

Retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată.

Preview document

Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 1
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 2
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 3
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 4
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 5
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 6
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 7
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 8
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 9
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 10
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 11
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 12
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 13
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 14
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 15
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 16
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 17
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 18
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 19
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 20
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 21
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 22
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 23
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 24
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 25
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 26
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 27
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 28
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 29
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 30
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 31
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 32
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 33
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 34
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 35
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 36
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 37
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 38
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 39
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 40
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 41
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 42
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 43
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 44
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 45
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 46
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 47
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 48
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 49
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 50
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 51
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 52
Subiecte rezolvate ANFP - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Subiecte rezolvate ANFP.docx

Alții au mai descărcat și

Elemente de tehnologia informatiei I

1. Sistemul de operare cuprinde, în principal, urmatoarele categorii de programe: I. programe de control si comanda II. editoare de texte si...

Contencios administrativ rezumat subiecte pt examen

I. CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 1. actul atacat sa fie un act adm. in forma tipica sau asimilata 2. actul sa emane...

Finantare europeana

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Evolutia PNL

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost...

Ai nevoie de altceva?