Bazele Contabilității

Notiță
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8413
Mărime: 65.50KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

1. 1.1. Obiectul şi funcţiile contabilităţii .

Definiţia: Obiectul contabilităţii îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile inclusiv sol, bog. naturale, zăcăminte şi alte bunuri cu potenţial economic disponibilităţi băneşti, titlurile de valoare , drepturile şi obligaţiunile agenţilor economici precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor economice efectuate , cheltuielele, veniturile şi rezultatele obţinute. Bunurile satisfac cerinţele oamenilor : Ele sunt de două feluri: 1)Bunurile libere (natural) ; 2) Bunuri economice – rezultat al activităţii umane. Bunurile economice sunt de 2 feluri: 1)bunuri economice material; 2) Bunuri economice în formă de servicii. Activitatea economică la nivel macro implică existenţa unui număr mare de unităţi economice care îşi desfăşoară activitatea într-un cadru economic juridic geografic foarte bine definit , aceste unităţi sunt cunoscute sub numele de agenti economici. În republica Moldova sunt cunoscute cîteva categorii de agenţi economici: 1) Întreprinderi firme;2)Societăţi de credit şi asigurări;3)Administraţii publice;4)Menaje. Toate aceste categorii sunt supuse contabilităţii în afară de menaje. Toţi agenţii economici deţin un patrimoniu care în mod obligatoriu necesită reflectare contabilă. Patrimoniul agenţilor economici – este format din totalitatea bunurilor şi valorilor economice pe care le gestionează precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiunilor pe care acestea le asigură. B=D+O; D=B-O În dependenţă de lichiditate elementele patrimoniale de active se grupează în 2 grupe.1) Active pe termen lung; 2) Active curente. Lichiditatea – viteza de transformare a bunului economic în bani lichizi. Pasivul patrimonial se structurează tot în 2 grupe: 1)Surse proprii de finanţare; 2)Surse străine sau atrase. Funcţiile contabilităţii:1)Funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor; 2)Funcţia de informare; 3) Funcţia de control; 4)Funcţia juridică 5) Funcţia previzională. PN ; PN PN Rf=V-CH; reeşind din acestă, relaţiile , cheltuielile se asigură de active iar veniturile de pasiv , deacea activul plus pasivul sunt veniturile. .

2. 1.2. Metoda contabilităţii şi elementele acesteia.

Fiecare ştiinţă are metoda sa de cercetare. Contabilitatea ca ştiinţă utilizează un şir de procedee care pot fi grupate în 2 categorii: 1) Procedee comune majorităţii ştiinţelor şi contabilităţii; 2)Procedee specifice contabilităţii. 1)Procedeele comune sunt următoarele: a) Observaţia – cunoaşterea proceselor economice care urmează a fi reflectate în contabilitate; b)Sistematizarea – gruparea şi ordonarea informaţiilor culese; c)Raţionalmentul – legături şi judecăţi logice cu privire la operaţiile economice; d) Comparaţia – aprecierea unor elemente contabile prin raportarea lor la alte elemente; e)Clasificarea - gruparea fenomenelor şi proceselor economice în contabilitate; f)Analiza – discompunerea unui întreg pe elemente şi studierei fiecărei; g)Sinteză – centralizarea şi generalizarea operaţiilor economic – financiară.2)Procedeele specifice ale contabilităţii sunt următoarele: bilanţul; contul şi balanţa de verificare. 3)Procedee ale metodei contabilităţii comune şi altor discipline economice: a) Documentaţia; b)Evaluarea; d) Contul contabil; e)Dubla înregistrare; f)Calculaţia; g)Inventarierea; h)Bilanţul contabil; i)Rapoartele contabile.

3. 1.3. Principiile contabile.

Contabilitatea se bazează pe concepţii de bază şi principii cum ar fi: 1) Continuitatea activităţii; 2) Contabilitate de angajamente; 3)Permanenţa metodelor; 4) Separarea patrimoniului şi datoriilor; 5) Necompensării – nu se poate compensa cheltuielile cu veniturile sau datoriile cu creanţele deoarece ele în mod obligatoriu trebuie reflectate în contabilitate şi în rapoartele financiare separate ; 6)Imaginii fidele – operaţiile economice se reflectă în contabilitate după conţinutul lor economic unanim;7)Gestionar – operaţiile economice sunt reflectate în contabilitate de către un singur titular de patrimoniu adică de cel care administrează; 8)Documentar –faţă de document sunt înaintate cerinţe conform legii contabilităţii; 9)Periodicizării – datele contabile sunt precis delimitate în timp; 10)Înregistrări complete cronologice sistematice şi continuie – înregistrarea absolută a tuturor operaţiilor economice în mod obligatoriu în ordinea care a avut loc sub aspectul continuităţii care prevede pentru fiecare element patrimonial şi se respectă relaţia: ; 11) Sintetice şi analitice – presupune contabilitatea sintetică adică evidenţa pe grupe sau categorii generalizate de elemente patrimoniale şi contabilitate analitică – evidenţa pe elemente individuale în cadrul grupelor sintetice; 12)Prudenţei – nu este admisă supraevaluarea elementelor de active şi passive şi a cheltuielilor; 13) Costul istoric – valoarea economică a bunurilor materiale şi înregistrate în contabilitate se bazează pe costul de intrăre indicat în documentele primare la data intrării acestora în componenţa patrimoniului;

14)Stabilităţii şi coantificării monetare.

4. 1.4.Sarcinile şi felurile evidenţei economice. Există trei feluri de evidenţe economice: 1) Evidenţa operativ tehnică; 2) Evidenţa statistică; 3)Evidenţa contabilă – precisă, obiectivă, 100 la100. 1) Evidenţa operativ tehnică – este organizată la toţi agenţii economici. Ea se organizează la locul şi în momentul producerii fenomenelor economice, operativ în cel mai scurt timp de producer a lor. 2)Evidenţa statistică – caracteristic pentru statistică este faptul că ea , de cele mai multe ori , datele de care are nevoie, de celelalte forme ale evidenţei economice, date pe care apoi le supune prelucrării specifice statisticii cum ar fi determinarea structurii,a ritmului de evoluţie, a factorilor de influienţă,a tendinţelor de dezvoltare etc. Statistica are însă şi alte posibilităţi de culegere a datelor care de altfel îi sunt caracteristice cum ar fi recesemintele, sondajele, anchetele etc. 3) Evidenţa contabilă - este şi ea o formă de evidenţă economică cărea îi corespunde pe plan teoretic ştiinţa contabilităţii, evidenţa contabilă care deserveşte societatea de peste cinci secole. Spre deosebire de toate celelalte forme ale evidenţei economice , contabilitatea reflectă, urmăreşte şi controlează toate activităţile economice întreprinse de agenţii economici şi care se pot exprima în etalon bănesc. Prin volumul informaţiilor pe care le transmite în sistemul informaţional economic şi prin calitatea acestora, evidenţa contabilă se impune ca fiind cea mai importantă formă de evidenţă economică.

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Grila cu Raspunsuri Bazele Contabilitatii 2008-2009

Afirmatia: „acreditivele reprezinta sumele acordate unor salariati ai intreprinderii sau tertilor - persoane fizice sau juridice, care urmeaza sa...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Fuziunea Societăților Comerciale

Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic, prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu...

Intrebari si Raspunsuri la Contabilitate

Intrebari si raspunsuri la contabilitate. 1)Definiti obiectul contabilitatii. Obiectul contabilităţii poate fi definit ca fiind ansamblul...

Bazele Contabilitatii

1. Structuri bilantiere privind Activul patrimonial Activul bilantier cuprinde bunurile economice de care dispune intreprinderea. Prin compozitia...

Bazele Contabilitatii

1. Patrimoniul ca obiect de studiu al contabilităţii Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică, ce...

Te-ar putea interesa și

Relatia Dintre Logistica si Functia Financiar-Contabila

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Bazele Contabilității

Din cele mai vechi timpuri, omul s-a straduit să cunoască lucrurile şi fenomenele petrecute în mediul înconjurator, să-şi explice modul lor de...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Ai nevoie de altceva?