Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2357
Mărime: 53.78KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Partea I

1. Documentele contabile de sintezã permit:

a. pozi.ionarea entitã.ii pe pia.a financiarã

b. cunoa.terea gestiunii trezoreriei

c. evaluarea activelor

d. crearea unei noi culturi contabile

e. prezentarea, numai, a situa.iei capitalului propriu.

2. Dacã o entitate depã.e.te douã dintre cele trei criterii de mãrime stabilite, aceasta

întocme.te:

a. situa.ii financiare simplificate

b. situa.ii financiare prescurtate

c. situa.ii financiare anuale cu trei componente

d. situa.ii financiare în formã lungã

e. situa.ii financiare anuale dezvoltate.

3. Persoanele juridice care întocmesc situa.ii financiare anuale prescurtate sunt:

a. persoanele juridice care nu îndeplinesc douã din criteriile de mãrime stabilite

b. entitã.i ce nu depã.esc plafonul de 350.000 euro pentru CA .i total active

c. entitã.i care îndeplinesc doua din criteriile de mãrime stabilite

d. entitã.i care nu au efectuat niciun fel de activitate

e. persoane juridice strãine cu sediul în România.

4. Situa.iile financiare depuse de microentitati con.in:

a. douã componente: bilan. prescurtat .i note explicative

b. trei componente: bilan., cont de profit .i pierdere, note explicative

c. douã componente: bilan. prescurtat .i cont de profit .i pierdere

d. patru componente: bilan., cont de profit .i pierdere, date informative, situa.ia activelor

imobilizate

e. cinci componente: bilan., cont de profit .i pierdere, situa.ia fluxurilor de numerar, situa.ia

modificãrilor capitalului propriu, note explicative.

5. Care din entitã.ile de mai jos nu au permisiunea sã întocmeascã situa.ii financiare

prescurtate:

a. societã.ile comerciale cu rãspundere limitatã

b. societã.i de grup, în cadrul cãruia societatea – mamã are obliga.ia sã întocmeascã situa.ii

financiare consolidate

c. entitã.i ale cãror valori mobiliare nu sunt tranzac.ionate pe o pia.ã reglementatã

d. societã.i pe ac.iuni, ale cãror titluri de valoare sunt tranzac.ionate sau admise spre a fi

tranzac.ionate pe o pia.ã reglementatã

e. societã.i mici .i microentitati.

6. Care este termenul de depunere al situa.iilor financiare anuale?

a. 100 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

b. 120 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

c. 150 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

d. 155 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

e. 170 de zile de la încheierea exerci.iului financiar

7. Situa.iile financiare anuale se depun la organul fiscal teritorial înso.ite de:

a. proces verbal de constatare a diferen.elor la inventariere

b. raportul administratorilor

c. declara.ia de avere a ac.ionarilor/asocia.ilor

d. declara.ie scrisã de asumare a rãspunderii de cãtre conducerea entitã.ii

e. situa.ia activelor casate.

8. Se cunosc urmãtoarele informaþii: avansuri plãtite furnizorilor de stocuri 300;

venituri în avans 500; salarii datorate 6.000; mãrfuri 1.700; cheltuieli de constituire

200; conturi la bãnci 7.000; mijloace fixe 10.000; ajustãri pentru deprecierea

mãrfurilor 200; cheltuieli de cercetare 400; cheltuieli în avans 6.000; dividende de

platã 2.000; titluri de participare 3.000; amortizarea mijloacelor fixe 2.000; furnizori

2.000 (din care 400 cu scadenþa mai mare de un an); prime de rambursare a

obligaþiunilor 200; clienþi 800; împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 2000 (din

care cu scadenþa în anul urmãtor 1.000).

Sã se determine valoarea posturilor "Total stocuri", "Total activ" ºi "Total activ minus

obligaþii curente"(capitaluri permanente):

a. 1.800; 26.800; 11.000;

b. 1.500; 27.200; 10.500;

c. 1.500; 26.800; 10.500;

d. 2.000; 27.200; 11.100;

e. 1.800; 26.800; 15.800;

Preview document

Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate - Pagina 1
Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate - Pagina 2
Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate - Pagina 3
Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate - Pagina 4
Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate - Pagina 5
Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Sisteme si raportari financiare - grile rezolvate.pdf

Alții au mai descărcat și

Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Audit Financiar, Verificarea si Certificarea Situatiilor Financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Test Grila

1. PENTRU INREGISTRAREA CORECTA IN CONTURI a operatiunilor economice se procedeaza la efectuarea analizei contabile care presupune parcurgerea...

Auditul Financiar

Acestea sunt: a. să obţină asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situaţiile financiare ca întreg nu conţin denaturări semnificative,...

Deontologie și Expertiză Contabilă

Deontologie si expertizã contabilã/ Deontologie si eticã în practica financiarã – suport de curs Cap. 1. Delimitãri conceptuale privind...

Abordarea Auditului

Capitolul 1 CONCEPTUL DE AUDIT 1.1. Obiectul activităţii de audit Auditul poate fi definit ca un proces desfăşurat de persoane competente legal...

Ai nevoie de altceva?