Dreptul Muncii

Notiță
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 12489
Mărime: 51.68KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Jurca

Cuprins

1. Notiunea si trasaturile raspunderii disciplinare

2. Cauzele neraspunderii disciplinare

3. Abaterea disciplinara si temeiul unic al raspunderii disciplinare

4. Sanctiunea disciplinara art. 246

5. Actiunea disciplinara, notiune, constatare si alegerea sanctiunii disciplinare

6. Decizia de sanctiune disciplinara si posibilitatea executarii cailor de atac

7. Raspunderea patrimoniala. Notiune. Particularitati

8. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariatii sai

9. Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Notiune. Conditii

10. Obligatia de restituire a salariilor

11. Procedura generala de stabilire a raspunderii sal (nu intra raspunderea penala si contraventionala)

12. Sanctiunea discriminarii in materia raportului de munca. Notiune

13. Categoriile de conflicte de munca determinate de acte si fapte discriminatorii

14. Raspunderea contraventionala in materia discriminarii in raporturile de munca

15. Conflictele de drepturi. Notiune si trasaturi caracteristice

16. Conflictele de interese. Notiune si trasaturi caracteristice

17. Declansarea conflictelor de interese

18. Concilierea

19. Medierea

20. Arbitrajul

21. Greva – notiune

22. Exercitiul dreptului la greva. Conditii

23. Tipuri de greva

24. Drepturile si obligatiile grevistilor

25. Situatii speciale. Interdictii

26. Suspendarea si incetarea grevei

27. Solutionarea conflictelor de drepturi

Extras din document

1. Notiunea si trasaturile raspunderii disciplinare

Noţiune: Salariaţii răspund patrim, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pt pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în leg cu munca lor. Răsp patrim e una reparatorie, ca şi cea civilă ori cea materială. Ea este patrim deoarece salariatul care a produs o pagubă angajatorului va fi obligat, cu bunurile aparţinând patrimoniului său (în primul rând cu salariul) să acopere acel prejudiciu, reîntregind patrimoniul afectat. răsp patrim a salariaţilor este o formă a răspunderii juridice şi constă în obligaţia acestora de a repara pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în leg cu munca lor.

Trăsături:

- răsp disciplinară este de natură contractuală deoarece numai încheierea CIM atrage obligativitatea de a respecta toate regulile de către salariat.

- Caracterul intuitu presonae al CIM face imposibil jur o transmitere a ac răspunderi asupra moştenitorilor, şi nicio răspundere disciplinară pt fapta altuia

- Persoanei vinovate i se aplică o pedeapsă, în principal moral sau material, în fţie de gravitatea abaterii, care se reflectă ca o constrângere morală sau ca o privaţiune materială, de natură să-l reţină pe viitor de la comiterea unor abateri.

- este condiţionată de existenţa raportului juridic de muncă dintre salariatul răspunzător şi angajatorul păgubit, raport juridic care îşi are izvorul în contractul individual de muncă. Este deci o răsp contractuală.

- la baza răspunderii patrimoniale stă vinovăţia (culpa) celui în cauză. În cadrul ei nu funcţionează, ca regulă, prezumţia de culpă, care îndeplineşte însă un rol important la răsp civilă contractuală şi delictuală. Prin excepţie, pt lipsurile cantitative în gestiune operează o prezumţie simplă de vinovăţie a gestionarului.

- răsp patrim în cadrul rap. jur. de muncă este o răsp individuală; ea exclude, în principiu, solidaritatea, spre deosebire de raporturile juridice civile în cadrul cărora aceasta operează în temeiul unor prevederi legale şi, adeseori pe baza clauzelor stipulate de părţi. În dreptul muncii, atunci când răsp pt un anumit prejudiciu este plurală, ca urmare a participării mai multor persoane la producerea lui, obligaţiile de reparare a pagubelor sunt de regulă conjuncte uneori subsidiare şi comune, nu solidare. In acest mod se asigură o protecţie a salariatului, evitându-se ca el să fie pus - ca urmare a solidarităţii - în situaţia de a fi urmărit pt o sumă mai mare decât prejudiciul efectiv cauzat din vina sa.

- reglementarea răspunderii patrim prin norme legale imperative; modificarea ei prin clauze ale contractului de muncă, derogatorii de la lege în defavoarea salariatului, este inadmisibilă.

- răsp patrim este o răsp integrală, nu numai pt dauna efectivă şi actuală (damnum emergens), ci şi pt foloasele nerealizate (lucrum cessans), spre deosebire de răsp materială care este limitată (numai în ceea ce priveşte damnum emergens). Dar, asemenea răspunderii civile contractuale, salariatul raspunde numai pt prejudiciul cauzat, care a fost prevăzut ori era previzibil la mom încheierii CIM - afară de prejudiciul ce provine din culpa sa gravă asimilată dolului, când va răspunde şi pt cel previzibil.

- răsp patrimonială, spre deosebire de răsp civilă (contractuală), prezintă un caracter limitat sub aspectul executării silite, care se efectuează, de regulă, numai asupra unei cote din salariu.

2. Cauzele neraspunderii disciplinare

Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în leg cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, CIM sau CCM aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Exista 2 situaţii în care răsp disciplinară nu poate fi angajată, când nu sunt întrunite toate elem constitutive ale abaterii şi când sunt întrunite toate elementele, anumite împrejurări specifice existente în momentul săvârşirii ei duc la concluzia că, în realitate, conduita autorului nu are caracter ilicit, antisocial, că acesta nu este vinovat şi că se impune exonerarea de răspundere.

Cauzele de exonerare sau de neresponsabilitate sunt: - legitima apărare; - starea de necessitate; - constrângerea fizică sau constrângerea morală; - cazul fortuit; - forţa majoră; - eroarea de fapt; - executarea ordinului de serviciu emis în mod legal. Majoritate acestor cauze de exonerare sunt prevăzute în codul penal, şi se aplică prin analogie şi răspunderii disciplinare.

În ceea ce priveşte situaţia în care se execută un ordin ilegal, emis încălcarea normelor juridice privind competenţa organului emitent, conţinutul şi forma ordinului respectiv, executarea nu-l exonerează pe salariat de răspundere disciplinară.

3. Abaterea disciplinara si temeiul unic al raspunderii disciplinare

Abaterea disciplinară = o faptă în leg cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contr indiv de muncă, contr colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Săvârşirea abaterii disciplinare reprez condiţia necesară şi suficientă, temeiul unic al răspunderii disciplinare.

Pt declanşarea răspunderii disciplinare este necesar ca un salariat să fi săvârşit o abatere de la disciplina muncii.

O faptă pt a fi considerată abatere disciplinară treb să întrunească urm elem:

- Obiectul abaterii disciplinare este reprezentat de relaţiile sociale de muncă, de ordinea şi disciplina în procesul muncii.

- Subiectul abaterii disciplinare este intotdeauna o pers care are calitatea de salariat- subiect calificat.

- Latura obiectivă constă într-o faptă prin care se încalcă obligaţiile rezultate din contr indiv de muncă, regulamentul de ordine interioară, fisa postului etc. Fapta poate fi comisivă, constând într-o acţiune prin care se încalcă o obligaţie de a nu face sau omisivă, prin neîndeplinirea unei obligaţii de a face. Abaterea disciplinară poate să constea într-o sg faptă, săvârşită dintr-o dată, ori dintr-o faptă continuă.

- Latura subiectivă sau vinovăţia constă în atitudinea psihică negativă a subiectului faţă de fapta sa. Abaterile pot fi săvârşite cu intenţie sau din culpă. Intenţia: - directă - când subiectul prevede şi voieşte efectul dăunător al faptei sale; - indirectă când prevede efectul dăunător, fără a-l dori, acceptând totuşi producerea lui. Culpa: usurinţa când se prevede efectul, dar se speră fără temei că se va putea evita, nesocotinţa, cînd subiectul nu prevede efectul, deşi putea sau trebuia să-l prevadă.

Fapta ilicită se impune să se afle într-o leg cauzală cu un rezultat nociv pe plan disciplinar. Dacă sunt probate elmentele constitutive ale abaterii disciplinare, respectiv încălcarea obligaţiilor de serviciu şi vinovăţia, rezultatul dăunător şi legătura cauzală se prezumă.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea criminalistică a armelor de foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Balistica Judiciară

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE DESPRE BALISTICA JUDICIARA Balistica judiciara este o ramura a tehnicii crimina-listice care studiaza constructia...

Examinarea tehnică a armelor de foc atipice

CAPITOLUL I -SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIEI Preocupări pentru perfecţionarea armelor au existat din cele...

Elemente de Drept Penal Material privind Infracțiunile Săvârșite prin Folosirea Armelor de Foc ori la Regimul Acestora

CAPITOLUL I Elemente de drept penal material privind infracţiunile săvârşite prin folosirea armelor de foc ori la regimul acestora Secţiunea 1....

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Dreptul muncii și protecției sociale - timpul de muncă și timpul de odihnă

Timpul de muncă Una dintre caracteristicile raportului juridic izvorât din încheierea contractului individual de muncă este desfăşurarea...

Urmele Principale Formate prin Împușcare

URMELE PRINCIPALE ALE ÎMPUŞCĂTURII I. INTRODUCERE Acest domeniu aparent atât de spectaculos al cercetării criminalistice a apărut şi s-a...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?