Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 88644
Mărime: 300.34KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Lupu
Raspunsuri la intrebarile pentru examen

Extras din document

1. Caracteristica generală a TGD ca știință și disciplină didactică. TGSD – ştiinţă socială, politică şi juridică, care studiază, în baza unui ansamblu de teorii, concepţii, noţiuni cu privire la drept şi, într-o oarecare măsură la stat, legităţile generale şi speciale referitoare la apariţia, evoluţia şi funcţionarea statului şi dreptului, în general, şi al sistemului de stat şi drept al ţării respective, în special. Obiectul de studiu al TGD: 1) studiază dreptul şi statul în ansamblu, în generalitatea şi integritatea sa. 2) studiază ordinea juridică în întregime la care contribuie întreg sistemul de drept (format din ramuri, subramuri, instituţii şi norme juridice) precum şi organele ce aplică dreptul. 3) formează şi formulează concepte, categorii şi caracteristici valabile pentru toate ştiinţele juridice (de ex. a dreptului, a statului, a normei juridice, a izvorului de drept, a raportului juridic). 4) formulează principiile fundamentale ale dreptului aplicabile în cadrul tuturor ramurilor de drept. 5) studiază metodologia de cercetare folosită de toate ştiinţele juridice. Locul şi rolul TGD în sistemul ştiinţelor juridice. Ştiinţa – un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gîndire, cunoştinţe obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, principii şi noţiuni. Clasificarea ştiinţelor: despre existenţă: naturii şi sociale; acţiunii (tehnice, administrativ-oeganizaţionale, medicale); generale (filosofia, matematica); grupul disciplinelor emergente (cu caracter interdisciplinar) – (biofizica, ecologia). Ştiinţele sociale: de tip nomotetic studiază activitatea umană (economia politică, sociologia, lingvistica); care-şi propun reconstruirea şi interpretarea trecutului (istoria); juridice. Ştiinţele juridice studiază aspectele normative ale activităţii umane, delimitînd lumea dominată de norme, obligaţii şi atribuţii. Obiectul ştiinţelor juridice îl constituie studierea dreptului, a fenomenului juridic în toată complexitatea sa: dreptul ca ansamblu de norme; drepturile subiective, relaţiile juridice şi ordinea de drept în societate; conştiinţa juridică şi corelaţia drept-stat. Gruparea ştiinţelor juridice: teoretice/globale (TGD, filosofia dreptului); de ramură (dreptului penal, civil etc.); istorice (IUSD, ISDRM, istoria doctrinelor juridice etc.); de graniţă/auxiliare (criminalistica, criminologia, medicina legală etc.) Prin unitatea studierii statului şi dreptului se are în vedere importanţa acestor 2 fenomene care nu pot fi studiate separat şi care se află într-o interdependenţă.

2. Baza metodologică și obiectul de studiu a TGD. Cuv. metodă din gr. methodus – cale, drum, mod de expunere; metologie + logos – ştiinţă. Metoda de cercetare – un ansamblu de operaţii intelectuale care sînt folosite pentru atingerea unuia sau mai multe obiective privind cunoaşterea unui fenomen. Metotodologia – sistemul celor mai generale principii de investigaţii, deduse din sistemul celor mai generale legi obiective. Metodologia juridică – ştiinţa despre căile pe care le îndrumează omul de ştiinţă, cercetările lui pentru aflarea adevărului despre obiectul ştiinţei juridice, despre realitatea juridică. Obiectul metodologiei juridice îl constituie raporturile, legăturile, relaţiile ce se stabilesc între diferitele metode, fie înainte, fie în timpul, fie după încheierea actului de cercetare ştiinţifică. Metoda logică – se folosesc categoriile, legile şi raţionamentele logice (inducţia, diducţia, analiza, sinteza), se dezvăluie esenţialul, elementele caracteristice ale dreptului. Există şi o disciplină aparte – logica juridică. Metoda istorică – se cercetează dreptul sau fenomenul juridic concret în perspectiva şi evoluţia sa istorică, de-a lungul diferitelor orînduiri sociale. Se analizează esenţa, formele şi funcţiile dreptului sau fenomenului, raportate la etapa istorică pe care o străbate, deoarece ele poartă amprenta transformărilor istorice ale statului respectiv. Metoda comparativă – se confruntă diverse sisteme juridice, a diferitor instituţii juridice, a fenomenelor juridice întîlnite într-o ţară sau alta, se identifică factorii ce determină trăsăturile comune şi specifice pentru o mai bună cunoaştere a instituţiilor similare din alte stat şi pentru folosirea experienţei legislative şi judiciare, în măsură în care este compatibilă, aplicabilă specificului statului dat. Reguli de utilizare a metodei comparative: 1) se vor compara doar termenii ce se pot compara; 2) termenii supuşi comparaţiei trebuie priviţi în dimensiunile şi conexiunile lor reale şi plasaţi în contextul social-politic şi cultural în care îşi au originea; 3) se va cerceta sistemul izvoarelor dreptului, fapt ce va oferi imaginea poziţiei de ansamblu pentru situarea termenilor supuşi comparării; 4) se ţine seama nu numai de sensul iniţial al normei dar şi de evoluţia în timp a acestui sens. Metoda cercetărilor sociologice concrete – se utilizează cercetările sociologice pentru studierea opiniei publice, studierea eficienţei sociale a activităţii diferitor organe de stat, precum şi aprecierea gradului de perfecţionare a reglementărilor juridice în anumite domenii. Se folosesc pe larg: sondajul de opinie; anchetele sociologice; interviul; chestionarul etc. Metoda statistică – serveşte la studiul procesului general de elaborare şi aplicare a dreptului mai ales pe cale judiciară. Metoda experimentului – introducerea experimentală a unor regelementări juridice novatoare la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale, regiuni etc. pentru a studia impactul acestora asupra relaţiilor sociale, eficienţa sau ineficienţa lor; precum şi aprecierea faptului dacă experimentul dat urmează a fi perfecţionat sau urmează a fi aplicat la nivelul întregii ţări. Metoda prospectivă – se urmăreşte descoperirea legităţilor dezvoltării fenomenelor juridice prin prognazarea juridică. Metoda prospectivă se utilizează în fundamentarea adaptării unor noi acte normative, cuprinzînd şi interpretarea dată de organele de aplicare în procesul realizării actelor date. Obiectul de studiu al TGD: 1) studiază dreptul şi statul în ansamblu, în generalitatea şi integritatea sa. 2) studiază ordinea juridică în întregime la care contribuie întreg sistemul de drept (format din ramuri, subramuri, instituţii şi norme juridice) precum şi organele ce aplică dreptul. 3) formează şi formulează concepte, categorii şi caracteristici valabile pentru toate ştiinţele juridice (de ex. a dreptului, a statului, a normei juridice, a izvorului de drept, a raportului juridic). 4) formulează principiile fundamentale ale dreptului aplicabile în cadrul tuturor ramurilor de drept. 5) studiază metodologia de cercetare folosită de toate ştiinţele juridice.

3. Premisele sociale și economice de apariție a statului și dreptului în doctrina contemporană. Modalităţile (căile) de apariţie a dreptului sînt: 1) Păstrarea unor vechi reguli de conduită gentilico-tribală, reguli ce conveneau nevoilor unor categorii sociale. Executarea acestor reguli nescrise avea să fie susţinută cu ajutorul forţei de constrîngere a statului. Normele date reglementau schimbul de mărfuri, consfinţeau proprietatea privată, reglementau statutul scalvului etc. 2) Crearea dreptului scris; crearea nemijlocită a normelor juridice cuprinse în conţinutul actelor normative emise: codificări de drept, legi, edicte etc.

Preview document

Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 1
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 2
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 3
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 4
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 5
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 6
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 7
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 8
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 9
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 10
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 11
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 12
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 13
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 14
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 15
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 16
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 17
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 18
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 19
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 20
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 21
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 22
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 23
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 24
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 25
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 26
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 27
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 28
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 29
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 30
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 31
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 32
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 33
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 34
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 35
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 36
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 37
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 38
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 39
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 40
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 41
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 42
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 43
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 44
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 45
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 46
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 47
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 48
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 49
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 50
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 51
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 52
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 53
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 54
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 55
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 56
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 57
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 58
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 59
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 60
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 61
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 62
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 63
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 64
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 65
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 66
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 67
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 68
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 69
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 70
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 71
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 72
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 73
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 74
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 75
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 76
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 77
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 78
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 79
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 80
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 81
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 82
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 83
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 84
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 85
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 86
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 87
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 88
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 89
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 90
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 91
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 92
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 93
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 94
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 95
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 96
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 97
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 98
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 99
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 100
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 101
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 102
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 103
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 104
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 105
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 106
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 107
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 108
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 109
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 110
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 111
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 112
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 113
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 114
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 115
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 116
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 117
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 118
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 119
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 120
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 121
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 122
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 123
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 124
Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Grile Teoria Dreptului

I. Teste grilă 1. Obiectul specific de cercetare al ştiinţei dreptului îl reprezintă: a) norma juridică b) realitatea juridică c) metodele de...

Subiecte Rezolvate la TGD

1. ACCEPTIUNILE NOTIUNII DE DREPT Cuvantul drept este folosit in mai multe acceptiuni. El deriva de la latinescul “directus” luat in sens...

Forma Statului - Structura de Stat, Forma de Guvernamant

§Forma statului: structura de stat, forma de guvernământ 1. Conceptul formei de stat - Forma de stat este un concept politico-juridic care...

Teoria Generală a Dreptului

Modulul I: DREPTUL CA ŞTIINŢĂ CAPITOLUL I: SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE ELEMENTE DE SINTEZĂ: • clasificarea ştiinţelor sociale şi a clasificării...

Ai nevoie de altceva?