Teoria generală a dreptului în Republica Moldova

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 88644
Mărime: 300.34KB (arhivat)
Publicat de: Safina Biro
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Lupu
Raspunsuri la intrebarile pentru examen

Extras din notiță

1. Caracteristica generală a TGD ca știință și disciplină didactică. TGSD – ştiinţă socială, politică şi juridică, care studiază, în baza unui ansamblu de teorii, concepţii, noţiuni cu privire la drept şi, într-o oarecare măsură la stat, legităţile generale şi speciale referitoare la apariţia, evoluţia şi funcţionarea statului şi dreptului, în general, şi al sistemului de stat şi drept al ţării respective, în special. Obiectul de studiu al TGD: 1) studiază dreptul şi statul în ansamblu, în generalitatea şi integritatea sa. 2) studiază ordinea juridică în întregime la care contribuie întreg sistemul de drept (format din ramuri, subramuri, instituţii şi norme juridice) precum şi organele ce aplică dreptul. 3) formează şi formulează concepte, categorii şi caracteristici valabile pentru toate ştiinţele juridice (de ex. a dreptului, a statului, a normei juridice, a izvorului de drept, a raportului juridic). 4) formulează principiile fundamentale ale dreptului aplicabile în cadrul tuturor ramurilor de drept. 5) studiază metodologia de cercetare folosită de toate ştiinţele juridice. Locul şi rolul TGD în sistemul ştiinţelor juridice. Ştiinţa – un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gîndire, cunoştinţe obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, principii şi noţiuni. Clasificarea ştiinţelor: despre existenţă: naturii şi sociale; acţiunii (tehnice, administrativ-oeganizaţionale, medicale); generale (filosofia, matematica); grupul disciplinelor emergente (cu caracter interdisciplinar) – (biofizica, ecologia). Ştiinţele sociale: de tip nomotetic studiază activitatea umană (economia politică, sociologia, lingvistica); care-şi propun reconstruirea şi interpretarea trecutului (istoria); juridice. Ştiinţele juridice studiază aspectele normative ale activităţii umane, delimitînd lumea dominată de norme, obligaţii şi atribuţii. Obiectul ştiinţelor juridice îl constituie studierea dreptului, a fenomenului juridic în toată complexitatea sa: dreptul ca ansamblu de norme; drepturile subiective, relaţiile juridice şi ordinea de drept în societate; conştiinţa juridică şi corelaţia drept-stat. Gruparea ştiinţelor juridice: teoretice/globale (TGD, filosofia dreptului); de ramură (dreptului penal, civil etc.); istorice (IUSD, ISDRM, istoria doctrinelor juridice etc.); de graniţă/auxiliare (criminalistica, criminologia, medicina legală etc.) Prin unitatea studierii statului şi dreptului se are în vedere importanţa acestor 2 fenomene care nu pot fi studiate separat şi care se află într-o interdependenţă.

2. Baza metodologică și obiectul de studiu a TGD. Cuv. metodă din gr. methodus – cale, drum, mod de expunere; metologie + logos – ştiinţă. Metoda de cercetare – un ansamblu de operaţii intelectuale care sînt folosite pentru atingerea unuia sau mai multe obiective privind cunoaşterea unui fenomen. Metotodologia – sistemul celor mai generale principii de investigaţii, deduse din sistemul celor mai generale legi obiective. Metodologia juridică – ştiinţa despre căile pe care le îndrumează omul de ştiinţă, cercetările lui pentru aflarea adevărului despre obiectul ştiinţei juridice, despre realitatea juridică. Obiectul metodologiei juridice îl constituie raporturile, legăturile, relaţiile ce se stabilesc între diferitele metode, fie înainte, fie în timpul, fie după încheierea actului de cercetare ştiinţifică. Metoda logică – se folosesc categoriile, legile şi raţionamentele logice (inducţia, diducţia, analiza, sinteza), se dezvăluie esenţialul, elementele caracteristice ale dreptului. Există şi o disciplină aparte – logica juridică. Metoda istorică – se cercetează dreptul sau fenomenul juridic concret în perspectiva şi evoluţia sa istorică, de-a lungul diferitelor orînduiri sociale. Se analizează esenţa, formele şi funcţiile dreptului sau fenomenului, raportate la etapa istorică pe care o străbate, deoarece ele poartă amprenta transformărilor istorice ale statului respectiv. Metoda comparativă – se confruntă diverse sisteme juridice, a diferitor instituţii juridice, a fenomenelor juridice întîlnite într-o ţară sau alta, se identifică factorii ce determină trăsăturile comune şi specifice pentru o mai bună cunoaştere a instituţiilor similare din alte stat şi pentru folosirea experienţei legislative şi judiciare, în măsură în care este compatibilă, aplicabilă specificului statului dat. Reguli de utilizare a metodei comparative: 1) se vor compara doar termenii ce se pot compara; 2) termenii supuşi comparaţiei trebuie priviţi în dimensiunile şi conexiunile lor reale şi plasaţi în contextul social-politic şi cultural în care îşi au originea; 3) se va cerceta sistemul izvoarelor dreptului, fapt ce va oferi imaginea poziţiei de ansamblu pentru situarea termenilor supuşi comparării; 4) se ţine seama nu numai de sensul iniţial al normei dar şi de evoluţia în timp a acestui sens. Metoda cercetărilor sociologice concrete – se utilizează cercetările sociologice pentru studierea opiniei publice, studierea eficienţei sociale a activităţii diferitor organe de stat, precum şi aprecierea gradului de perfecţionare a reglementărilor juridice în anumite domenii. Se folosesc pe larg: sondajul de opinie; anchetele sociologice; interviul; chestionarul etc. Metoda statistică – serveşte la studiul procesului general de elaborare şi aplicare a dreptului mai ales pe cale judiciară. Metoda experimentului – introducerea experimentală a unor regelementări juridice novatoare la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale, regiuni etc. pentru a studia impactul acestora asupra relaţiilor sociale, eficienţa sau ineficienţa lor; precum şi aprecierea faptului dacă experimentul dat urmează a fi perfecţionat sau urmează a fi aplicat la nivelul întregii ţări. Metoda prospectivă – se urmăreşte descoperirea legităţilor dezvoltării fenomenelor juridice prin prognazarea juridică. Metoda prospectivă se utilizează în fundamentarea adaptării unor noi acte normative, cuprinzînd şi interpretarea dată de organele de aplicare în procesul realizării actelor date. Obiectul de studiu al TGD: 1) studiază dreptul şi statul în ansamblu, în generalitatea şi integritatea sa. 2) studiază ordinea juridică în întregime la care contribuie întreg sistemul de drept (format din ramuri, subramuri, instituţii şi norme juridice) precum şi organele ce aplică dreptul. 3) formează şi formulează concepte, categorii şi caracteristici valabile pentru toate ştiinţele juridice (de ex. a dreptului, a statului, a normei juridice, a izvorului de drept, a raportului juridic). 4) formulează principiile fundamentale ale dreptului aplicabile în cadrul tuturor ramurilor de drept. 5) studiază metodologia de cercetare folosită de toate ştiinţele juridice.

3. Premisele sociale și economice de apariție a statului și dreptului în doctrina contemporană. Modalităţile (căile) de apariţie a dreptului sînt: 1) Păstrarea unor vechi reguli de conduită gentilico-tribală, reguli ce conveneau nevoilor unor categorii sociale. Executarea acestor reguli nescrise avea să fie susţinută cu ajutorul forţei de constrîngere a statului. Normele date reglementau schimbul de mărfuri, consfinţeau proprietatea privată, reglementau statutul scalvului etc. 2) Crearea dreptului scris; crearea nemijlocită a normelor juridice cuprinse în conţinutul actelor normative emise: codificări de drept, legi, edicte etc.

Preview document

Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 1
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 2
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 3
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 4
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 5
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 6
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 7
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 8
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 9
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 10
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 11
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 12
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 13
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 14
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 15
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 16
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 17
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 18
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 19
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 20
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 21
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 22
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 23
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 24
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 25
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 26
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 27
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 28
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 29
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 30
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 31
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 32
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 33
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 34
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 35
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 36
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 37
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 38
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 39
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 40
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 41
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 42
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 43
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 44
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 45
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 46
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 47
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 48
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 49
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 50
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 51
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 52
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 53
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 54
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 55
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 56
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 57
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 58
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 59
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 60
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 61
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 62
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 63
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 64
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 65
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 66
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 67
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 68
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 69
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 70
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 71
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 72
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 73
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 74
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 75
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 76
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 77
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 78
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 79
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 80
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 81
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 82
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 83
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 84
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 85
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 86
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 87
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 88
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 89
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 90
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 91
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 92
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 93
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 94
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 95
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 96
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 97
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 98
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 99
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 100
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 101
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 102
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 103
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 104
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 105
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 106
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 107
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 108
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 109
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 110
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 111
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 112
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 113
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 114
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 115
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 116
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 117
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 118
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 119
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 120
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 121
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 122
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 123
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 124
Teoria generală a dreptului în Republica Moldova - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Teoria Generala a Dreptului in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Principiile Răspunderii Juridice

Caracteristica generala a tezei In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii...

Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova şi pe...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Filiația Față de Mamă

ÎNTRODUCERE Actualitatea problemei abordate. Familia este un subiect principal al proceselor demografice şi joacă un rol important în dezvoltarea...

Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația...

Formele statului

INTRODUCERE În literatura juridică noţiunea de “forma de stat” a fost elaborată de mai mulţi autori care au relevat această noţiune în mai multe...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Sisteme de Drept Contemporan - Tipologia Dreptului

Problema tipologiei dreptului in conditiile actuale capata o importanta deosebit de mare. In sec. XX numarul sistemelor juridice a crescut aproape...

Ai nevoie de altceva?