Instalații Electrice

Notiță
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 27230
Mărime: 543.02KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Miaghi Maier
fituici pentru materia instalatii electrice

Cuprins

1. INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATORI - 1 -

2. CONDITIILE DE CALITATE ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CONSUMATORILOR - 3 -

3. SARCINI ELECTRICE DE CALCUL - 7 -

4. METODA COEFICIENTILOR DE CERERE - 9 -

5. METODA FORMULEI BINOME - 12 -

6. METODA ANALIZEI DIRECTE - 13 -

8. TIPURI DE POSTURI DE TRANSFORMARE - 14 -

7. CURBE DE SARCINA - 15 -

9. STRUCTURA POSTURILOR DE TRANSFORMARE - 17 -

10. DIMENSIONAREA POSTURILOR DE TRANSFORMARE - 20 -

12. INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE - 24 -

11. EXPLOATAREA ECONOMICĂ A TRANSFORMATOARELOR - 25 -

13. SCHEMELE REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE - 27 -

14. SCHEMELE REŢELELOR DE ALIMENTARE - 29 -

15. CARACTERISTICI ALE REŢELELOR RADIALE - 31 -

16. DETERMINAREA NUMĂRULUI OPTIM DE TD - 34 -

17. CURENTUL CERUT - 35 -

18. MOMENTUL CURENŢILOR CERUŢI - 37 -

19. MOMENTUL TOTAL AL CURENŢILOR CERUŢI PENTRU O REŢEA DE DISTRIBUŢIE RADIALĂ ÎN DOUĂ TREPTE - 39 -

20. CURENTUL DE VÂRF - 41 -

21. CONDIŢII DE PREVEDERE A PROTECŢIEI REŢELELOR ELECTRICE - 43 -

22. CONDIŢII DE PREVEDERE A PROTECŢIEI RECEPTOARELOR - 45 -

23. SELECTIVITATEA PROTECŢIEI - 47 -

24. ALEGEREA PROTECŢIEI RECEPTOARELOR ŞI CIRCUITELOR - 49 -

25. ALEGEREA PROTECŢIEI COLOANELOR - 51 -

26. ALEGEREA CONDUCTELOR ELECTRICE - 52 -

27. PIERDERI DE TENSIUNE - 57 -

32. PROIECTAREA INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT INTERIOR - 59 -

33. PREDETERMINAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC - 61 -

34. ASISTAREA PROIECTĂRII CU PROGRAMUL CALCULUX-INDOOR - 63 -

35. PREDETERMINAREA TIPULUI DE CORP ŞI LAMPĂ LA LUMINATUL EXTERIOR - 64 -

36. IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR LUMINOTEHNICE CU PROGRAMUL CALCULUX - 67 -

28. CORPURI DE ILUMINAT, CARACTERISTICI FOTOMETRICE - 68 -

29. CLASIFICAREA CORPURILOR DE ILUMINAT - 69 -

30. CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE ILUMINAT - 70 -

31. CONDIŢII DE CALITATE ALE ILUMINATULUI - 71 -

Extras din document

1. INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATORI

Definiţii, clasificări

Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat, formând un singur tot şi având un scop funcţional bine determinat.

Prin echipament electric se înţelege, în general, orice dispozitiv întrebuinţat pentru producerea, transformarea, distribuţia, transportul sau utilizarea energiei electrice. Această ultimă destinaţie, reprezentând scopul final al întregului proces de producere, transport şi distribuţie, defineşte o categorie distinctă de echipamente, denumite receptoare. Receptoarele electrice sunt dispozitive care transformă energia electrică în altă formă de energie utilă.

Receptoarele electrice se împart în:

- receptoare de iluminat, cuprinzând corpurile de iluminat prevăzute cu surse electrice de lumină;

- receptoare de forţă, care pot fi electromecanice (motoare electrice, electromagneţi, electroventile), electrotermice (cuptoare electrice, agregate de sudură) sau electrochimice (băi de electroliză).

Instalaţiile elctrice se clasifică după diferite criterii, ca: rolul funcţional, poziţia în raport cu procesul energetic, locul de amplasare, nivelul tensiunii, frecvenţa şi modul de protecţie.

a. După rolul funcţional, instalaţiile electrice pot fi:

- de producere a energiei electrice, aferente diferitelor tipuri de centrale electrice sau unor grupuri electrogene;

- de transport a energiei electrice, incluzând linii electrice (racord, distribuitor, coloană şi circuit);

- de distribuţie a energiei electrice - staţii electrice, posturi de transformare şi tablouri de distribuţie;

- de utilizare a energiei electrice, care la rândul lor se diferenţiază în raport cu tipul receptoarelor, în instalaţii de forţă şi instalaţii de iluminat;

- auxiliare, din care fac parte instalaţiile cu funcţie de menţinere a calităţii energiei electrice (reducerea efectului deformant, compensarea regimului dezechilibrat, reglajul tensiunii), de asigurare a unei distribuţii economice a acesteia (compensarea puterii reactive), pentru protecţia personalului împotriva electrocutărilor (legarea la pământ, legarea la nul etc.), pentru protecţia clădirilor şi a bunurilor (instalaţiile de paratrăsnet, de avertizare de incendiu), precum şi instalaţiile de telecomunicaţii.

b. După poziţia ocupată în raport cu procesul energetic la care concură se deosebesc:

- instalaţii de curenţi tari, care cuprind elementele primare implicate în procesul de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice;

- instalaţii de curenţi slabi, care deşi nu sunt înseriate în circuitul fluxului energetic principal, concură la realizarea în condiţii corespunzătoare a proceselor energetice. Din această categorie fac parte instalaţiile de automatizare, măsură şi control (AMC), de avertizare de incendii, de telecomunicaţii etc.

În mod asemănător, instalaţiile complexe se compun din circuite primare sau de forţă şi circuite secundare sau de comandă, cele două părţi diferenţiindu-se funcţional ca şi instalaţiile de curenţi tari, respectiv slabi.

c. În raport cu locul de amplasare, se deosebesc următoarele categorii de instalaţii:

- pe utilaj, un caz deosebit reprezentându-l amplasarea pe vehicule;

- în interiorul clădirilor, în diferite categorii de încăperi;

- în exterior, în diferite condiţii de mediu.

d. După nivelul tensiunii, instalaţiile se clasifică în:

- instalaţii de joasă tensiune (JT), a căror tensiune de lucru este sub 1 kV;

- instalaţii de medie tensiune (MT), cu tensiuni de lucru în intervalul 1 20 kV;

- instalaţii de înaltă tensiune (IT), cu tensiuni de lucru între 35 110 kV;

- instalaţii de foarte înaltă tensiune, funcţionând la tensiuni mai mari sau egale cu 220 kV.

e. După frecvenţa tensiunii, se deosebesc instalaţii:

- de curent continuu;

- de curent alternativ.

f. Din punct de vedere al modului de protecţie, instalaţiile pot fi:

- de tip deschis, faţă de care persoanele sunt protejate numai împotriva atingerilor accidentale a părţilor aflate sub tensiune;

- de tip închis, la care elementele componente sunt protejate contra atingerilor, pătrunderii corpurilor străine peste 1 mm, a picăturilor de apă şi a deteriorărilor mecanice;

- de tip capsulat, la care elementele componente sunt protejate contra atingerilor, pătrunderii corpurilor străine de orice dimensiuni, a stropilor de apă din toate direcţiile şi contra deteriorărilor mecanice.

Compunerea instalaţiilor electrice la consumatori

Consumatorul de energie electrică este alcătuit din totalitatea receptoarelor dintr-un anumit spaţiu sau dintr-o întreprindere. Având în vedere corelaţiile de natură tehnologică dintre diversele laturi ale procesului de producţie, la care concură şi instalaţiile electrice, se poate afirma că receptoarele electrice, care în ansamblu formează consumatorul, sunt legate printr-un scop funcţional.

Instalaţiile electrice la consumator se compun din:

- receptoare electrice;

- reţele electrice şi puncte de alimentare (distribuţie);

- echipamente de conectare, protecţie, AMC etc., adică restul echipamentelor electrice, în afară de receptoare.

Racordarea consumatorilor la sistemul electroenergetic naţional se face, de regulă, printr-o singură linie electrică de alimentare. Aceasta va fi prevăzută cu numărul minim de circuite necesare tranzitului energiei electrice în condiţii economice şi la parametri de calitate şi siguranţă ceruţi de consumator.

Punctul de separaţie între furnizor şi consumator se numeşte punct de delimitare. Două puncte de delimitare se consideră distincte dacă prin fiecare din ele se poate asigura puterea necesară la consumator, în cazul dispariţiei tensiunii în celălalt punct, la parametrii de calitate şi de siguranţă stabiliţi prin proiect. Asigurarea continuităţii în alimentarea consumatorului din puncte de delimitare distincte presupune funcţionarea reuşită a automaticii de sistem şi a sistemului de alimentare extern în ansamblu.

Nodul electric din amonte de punctul de delimitare constituie sursa în raport cu consumatorul considerat.

Din punctul de alimentare, reprezentat de barele staţiei ST (sau SD), se alimentează diferitele posturi de transformare PT, precum şi receptoarele de medie tensiune mi, prin intermediul liniilor 2, numite distribuitoare; în practică se foloseşte denumirea de fider pentru distribuitoarele care alimentează posturi de transformare sau puncte de alimentare intermediare.

De la barele de joasă tensiune ale posturilor de transformare se alimentează receptoarele de joasă tensiune mj, ale consumatorului. Receptoarele mai importante sau cele de puteri mai mari se racordează adeseori direct la tabloul general TG. În general, se realizează puncte de distribuţie intermediare, reprezentate de tablourile de distribuţie TD. Liniile care alimentează tablourile de distribuţie se numesc coloane. O parte din receptoarele de joasă tensiune sunt grupate pe utilaje care având o instalaţie electrică proprie, au şi un tablou de distribuţie TU al utilajului. Linia 4, care leagă tabloul de utilaj la tabloul de distribuţie constituie un circuit de utilaj. Liniile de alimentare 5 ale receptoarelor se numesc circuite.

Instalaţia electrică înseriată între sursă şi un punct de consum considerat se numeşte cale de alimentare, aceasta putând cuprinde linii aeriene şi în cabluri, întreruptoare, separatoare, transformatoare, reactoare etc. Indisponibilitatea oricărui element nerezervat al căii de alimentare conduce la întreruperea alimentării în punctul de consum respectiv.

Preview document

Instalații Electrice - Pagina 1
Instalații Electrice - Pagina 2
Instalații Electrice - Pagina 3
Instalații Electrice - Pagina 4
Instalații Electrice - Pagina 5
Instalații Electrice - Pagina 6
Instalații Electrice - Pagina 7
Instalații Electrice - Pagina 8
Instalații Electrice - Pagina 9
Instalații Electrice - Pagina 10
Instalații Electrice - Pagina 11
Instalații Electrice - Pagina 12
Instalații Electrice - Pagina 13
Instalații Electrice - Pagina 14
Instalații Electrice - Pagina 15
Instalații Electrice - Pagina 16
Instalații Electrice - Pagina 17
Instalații Electrice - Pagina 18
Instalații Electrice - Pagina 19
Instalații Electrice - Pagina 20
Instalații Electrice - Pagina 21
Instalații Electrice - Pagina 22
Instalații Electrice - Pagina 23
Instalații Electrice - Pagina 24
Instalații Electrice - Pagina 25
Instalații Electrice - Pagina 26
Instalații Electrice - Pagina 27
Instalații Electrice - Pagina 28
Instalații Electrice - Pagina 29
Instalații Electrice - Pagina 30
Instalații Electrice - Pagina 31
Instalații Electrice - Pagina 32
Instalații Electrice - Pagina 33
Instalații Electrice - Pagina 34
Instalații Electrice - Pagina 35
Instalații Electrice - Pagina 36
Instalații Electrice - Pagina 37
Instalații Electrice - Pagina 38
Instalații Electrice - Pagina 39
Instalații Electrice - Pagina 40
Instalații Electrice - Pagina 41
Instalații Electrice - Pagina 42
Instalații Electrice - Pagina 43
Instalații Electrice - Pagina 44
Instalații Electrice - Pagina 45
Instalații Electrice - Pagina 46
Instalații Electrice - Pagina 47
Instalații Electrice - Pagina 48
Instalații Electrice - Pagina 49
Instalații Electrice - Pagina 50
Instalații Electrice - Pagina 51
Instalații Electrice - Pagina 52
Instalații Electrice - Pagina 53
Instalații Electrice - Pagina 54
Instalații Electrice - Pagina 55
Instalații Electrice - Pagina 56
Instalații Electrice - Pagina 57
Instalații Electrice - Pagina 58
Instalații Electrice - Pagina 59
Instalații Electrice - Pagina 60
Instalații Electrice - Pagina 61
Instalații Electrice - Pagina 62
Instalații Electrice - Pagina 63
Instalații Electrice - Pagina 64
Instalații Electrice - Pagina 65
Instalații Electrice - Pagina 66
Instalații Electrice - Pagina 67
Instalații Electrice - Pagina 68
Instalații Electrice - Pagina 69
Instalații Electrice - Pagina 70
Instalații Electrice - Pagina 71
Instalații Electrice - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Instalatii Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Post de Transformare 630kVA

1.POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE CONSIDERATII GENERALE In categoria posturilor de transformare (PT) sunt cuprinse toate...

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone....

Instalații electrice de iluminat și prize

GENERALITĂŢI Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice...

Proiectarea instalațiilor de iluminat și prize la o clădire

CALCULUL FOTOMETRIC AL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica...

Instalația electrică de forță a unei hale industriale

Generalități; Determinarea puterii aparente; Alegerea numărului și a puterii posturilor de transformare; Amplasarea postului de transformare;...

Execuția instalației de iluminat și prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Instalația electrică de iluminat și prize pentru o cabană

ARGUMENTUL Proiectul trateaza-instalatiile electrice pentru o cabana -instalatiile necesare -normele de protectie a muncii Memoriu tehnic...

Instalații de protecție interioară

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Te-ar putea interesa și

Instalații electrice de joasă tensiune

TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv...

Instalații electrice de iluminat și prize

GENERALITĂŢI Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice...

Instalații electrice - montări, reparații, întreținere

INSTALATII ELECTRICE : MONTARI , REPARATII , INTRETINERE 1. CAPITOLUL I – ARGUMENT Necesitatea si utilitatea instalatiilor electrice ne face sa...

Instalații și echipamente pentru o cameră dublă a unei pensiuni montane

1. Introducere Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere, totalizand maximum 30...

Instalația electrică de iluminat și prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Echipamentul electric de acționare pentru instalațiile de extracție a țițeiului

1. GENERALITATI Metoda cea mai raspandita de extragere a titeiului din zacamant,in cazul in care s-a epuizat energia de zacamant si recuperarile...

Instalații electrice de iluminat și prize

CAP.1 Argument Mi-am ales aceasta temă deoarece mi sa părut un subiect interesant de a îmi verifica cunoştintele mele dobândite în decursul a...

Instalații de iluminat și de forță

Lumina conditioneaza in mare masura activitatea omului. Iluminatul de nivel corespunzator contribuie la marirea productivitatii muncii, la...

Ai nevoie de altceva?