Strategia de eficienta energetica a judetului Mehedinti pentru perioada 2016-2020

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategia de eficienta energetica a judetului Mehedinti pentru perioada 2016-2020.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 102 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

CAP. 1 INTRODUCERE pag. 5
Pag. 5
1.1 Scurtă prezentare pag.5
1.2 Definiții și abrevieri . .pag. 8
CAP. 2 SCOPUL STRATEGIEI ENERGETICE A JUDEȚULUI MEHEDINȚI .. pag. 14
CAP. 3 PREZENTARE GENERALĂ A JUDEȚULUI MEHEDINȚI ... ...pag. 15
3.1 Situare geografică ... .pag. 15
3.2 Suprafața .. pag. 15
3.3 Clima ...pag. 16
3.4 Forme de relief ... pag. 17
3.5 Rețeaua hidrografică ... . pag. 18
3.6 Geologie .. pag. 19
3.7 Populația .. pag. 19
3.8 Dezvoltare economică . pag. 20
3.9 Infrastructură . ..pag. 22
3.10 Arii protejate .pag. 26
CAP. 4 SITUAȚIA RESURSELOR ENERGETICE LA NIVEL .pag. 28
NAȚIONAL ȘI JUDEȚEAN
4.1 Situația resurselor energetice la nivel național pag. 28
4.2 Situația resurselor energetice la nivelul județului Mehedinți .pag. 42
CAP. 5 ANALIZA SWOT ..pag. 50
CAP. 6 CADRUL GENERAL EUROPEAN ..pag. 51
6.1 Evoluții și provocări globale în sectorul energetic ..pag. 53
6.2 Politica energetică a Uniunii Europene ...pag. 54
6.3 Politica Europeană în domeniul piețelor de energie pag. 57
6.4 Piața Regională .pag,58
CAP. 7 CONTEXTUL NAȚIONAL ...pag. 59
7.1 Obiective strategice ..pag. 59
7.2 Cadrul legislativ și instituțional pag. 60
7.3 Piața de energie electrică și de gaze naturale pag. 63
CAP. 8 OBIECTIVELE STRATEGICE ALE JUDEȚULUI MEHEDINȚI ...pag. 66
ÎN DOMENIUL ENERGETIC
CAP. 9 MIJLOACE DE FINANȚARE PENTRU REALIZAREA .pag. 69
OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA ENERGETICĂ
CAP. 10 DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ...pag.84
CAP. 11 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI ENERGETICE pag.101
CAP.12 CONCLUZII .. pag.102

Extras din document

CAP.1 INTRODUCERE

1.1 SCURTĂ PREZENTARE

Sectorul energetic al oricărei țări are o importantă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi. Dezvoltarea durabilă o constituie asigurarea alimentării cu energie în volum suficient, dar și accesul larg la serviciile energetice. Datorită limitării resurselor energetice tradiționale(combustibili fosili), și apariției necesității folosirii de surse regenerabile de energie, Consiliul Județean Mehedinți în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, elaborează ”Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020”.

Prezenta lucrare prezintă succint Județul Mehedinți, resursele și potențialul său energetic precum și parametrii tehnico-economici ai acestora în context național și european precum și modul de valorificare a acestora.

De asemenea sunt amintite și soluțiile tehnologice de utilizare a resurselor regenerabile, soluții menite să sprijine persoanele fizice interesate și marii producători și consumatori de energie, și să contribuie la orientarea acestora spre surse de energie regenerabilă.

Eficiența energetică este un element central al Strategiei UE Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii1, dar și al tranziției către o economie în care resursele sunt utilizate eficient. Eficiența energetică2 este unul dintre modurile cele mai rentabile de consolidare a siguranței aprovizionării cu energie și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți. Din multe puncte de vedere, eficiența energetică poate fi văzută drept cea mai mare resursă de energie a Europei3. Din acest motiv, Uniunea și-a făcut un obiectiv pentru anul 2020 din reducerea consumului său de energie primară cu 20% față de previziuni4, iar acest obiectiv a fost identificat în comunicarea Comisiei intitulată „Energie 2020”5 drept o etapă cheie în atingerea obiectivelor pe termen lung ale UE în domeniul energiei și al climei.

Au fost făcuți pași importanți în direcția realizării acestui obiectiv, în special pe piața aparatelor electronice și pe cea a construcțiilor6. Cu toate acestea, conform estimărilor recente ale Comisiei, UE este pe cale să realizeze numai jumătate din obiectivul de 20%7. Pentru a avea din nou premisele ca să îl atingă, UE trebuie să acționeze acum. Dând curs solicitării Consiliului European din 4 februarie 2011 de a întreprinde „o acțiune hotărâtă pentru a valoriza potențialul considerabil de creștere a economiilor de energie ale clădirilor, ale transportului și ale produselor și proceselor”8, Comisia a elaborat un nou plan global pentru eficiență energetică.

Acest plan va fi implementat în concordanță cu alte acțiuni de politică în temeiul inițiativei emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020 referitoare la o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor9, inclusiv cu foaia de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 205010, în vederea asigurării unei politici coerente, a evaluării compensărilor dintre diferite domenii de politică și a beneficierii de eventualele sinergii. Măsurile privind eficiența energetică vor fi implementate ca parte a obiectivului mai larg al UE privind utilizarea eficientă a resurselor, care înglobează utilizarea eficientă a tuturor resurselor naturale și asigură standarde înalte de protecție a mediului.

Implementarea integrală a măsurilor noi și a celor existente va avea ca efecte combinate transformarea vieții noastre cotidiene, având potențialul de a genera economii anuale de până la 1 000 de euro pe gospodărie11, îmbunătățirea competitivității industriale a Europei, crearea a până la 2 milioane de locuri de muncă12 și reducerea cu 740 milioane de tone anual a emisiilor de gaze cu efect de seră13.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategia de eficienta energetica a judetului Mehedinti pentru perioada 2016-2020.pdf