Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 29161
Mărime: 976.95KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

PAJIŞTILE DIN ROMÂNIA - IMPORTANT PATRIMONIU NAŢIONAL 4

PARTEA I

PRINCIPII GENERALE ȘI CADRUL DE ORGANIZARE AL LUCRĂRILOR

APrincipii generale de amenajare a pajiştilor 12

BCadrul de organizare al lucrărilor 13

B.1Modul şi etapele de lucru necesare întocmirii amenajamentelor 13

B.2Conferinţele de amenajare 14

B.3Executarea lucrărilor 16

B.4Recepţia lucrărilor de amenajare 16

PARTEA a II - a

CAP. 1. SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ ŞI ORGANIZARE

1.1Amplasarea teritorială a localităţii 19

1.2Denumirea deţinătorului legal 20

1.3Documente care atestă dreptul de proprietate.Istoricul proprietăţii 21

1.4Gospodărirea anterioară a pajiştilor din amenajament 22

CAP. 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestui studiu 27

2.2Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte (planul cadastral). Vecinii şi hotarele pajiştii 27

2.3Constituirea şi materializarea parcelarului descriptiv. 28

2.4Baza cartografică utilizată 29

2.4.1Evidenţa planurilor pe trupuri de pajişte 29

2.4.2Ridicări în plan 30

2.5Suprafaţa pajiştilor. Determinarea suprafeţelor 30

2.5.1Suprafaţa pajiştii pe categorii de folosinţe 30

2.5.2Organizarea administrativă 31

2.6.Enclave 31

CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ŞI CLIMATICE

3.1Indicarea zonei geografice şi caracteristicile reliefului 32

3.2Altitudine, expoziţie, pantă 32

3.3Caracteristici geologice şi pedologice 33

3.4Reţeaua hidrografică 34

3.5Date climatice 34

3.5.1Regimul termic 34

3.5.2Regimul pluviometric 35

3.5.3Regimul eolian 36

CAP. 4. VEGETAŢIA

4.1Date fitoclimatice 39

4.2Descrierea tipurilor de staţiune 39

4.3Tipuri de pajşti, descrirea tipurilor 39

4.4Descrirea vegetaţiei lemnoase 41

CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE

5.1Procedee de culegere a datelor din teren 47

5.2Obiective social-economice şi ecologice 49

5.3Stabilirea categoriilor de folosinţă a pajiştilor 49

5.4Fundamentarea amenajamentului pastoral 49

5.4.1Durata sezonului de păşunat 49

5.4.2Numărul ciclurilor de păşunat 51

4.4.3Fâneţe 51

5.4.4Capacitatea de păşunat 51

CAP. 6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂŢIREA, DOTAREA ŞI FOLOSIREA PAJIŞTILOR

6.1Lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor de pajişti 55

6.2Amestecurilor de ierburi recomandate pentru reînsămânţarea sau supraînsămânţarea pajiştilor 57

6.3Lucrări de îmbunătaţire 69

6.4.Stabilirea încărcăturii de animale 73

6.5Organizarea păşunatului pe diferite specii de animale 76

6.6Căi de acces 76

6.7Constucţii zoopastorale şi surse de apă 78

CAP.7. DESCRIERE PARCELARĂ

7.Descrierea parcelară 80

CAP. 8. DIVERSE 94

8.1. Data intrarii in vigoare a amenajamentului pastoral; Durata acestuia 94

8.2.Colectivul de elaborare a prezentei lucrari 94

8.3.Hartile care se ataseaza amenajamentului 94

8.4.Evidenta lucrarilor executate anual pe truurile de pasune 95

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 113

Extras din document

Pajiștile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară.

În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurarea furajelor pentru animale, pajiştile au o funcţie importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectată prin: conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, fixarea simbiotică a azotului, echilibru hidrologic, prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, sechestrarea carbonului, calitatea peisajului şi important patrimoniu cultural.

INTRODUCERE

Din cele mai vechi timpuri iarba produsă pe pajişti a constituit furajul de bază pentru creşterea animalelor ierbivore domestice, ceea ce a permis dezvoltarea primelor civilizaţii umane.

Explozia demografică a determinat o expansiune a pajiştilor printr-o luptă continuă a omului cu vegetaţia forestieră, pentru a produce hrană animalelor, care îi asigură mijloace de trai precum alimente (lapte, carne) şi materii prime (lână, piei), forţe motrice pentru transport şi lucrările câmpului cât şi alte necesităţi.

În zilele noastre, sistemele de creştere a animalelor bazate pe valorificarea pajiştilor, trebuie să facă faţă necesităţilor de hrană tot mai mari, având în vedere ca producţia de furaje obţinute pe aceste suprafeţe să ţină pasul cu cerinţele tot mai mari de carne şi lapte şi cu schimbările climatice. În acelaşi timp, producerea furajelor pe pajişti trebuie să reducă competiţia din cadrul terenului arabil pentru producerea hranei oamenilor, a animalelor şi a biocombustibililor.

ROLUL PAJIŞTILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII

Dezvoltarea durabilă este un proces complex ce se desfăşoară prin şi sub intervenţia umană, care vizează dezvoltarea societăţii, materializarea lui bazându-se pe faptul că dezvoltarea durabilă a întregului este asigurată de dezvoltarea durabilă a fiecărei părţi a activităţii umane (MARUȘCA și colab., 2010).

În acest sens, dezvoltarea durabilă a agriculturii constituie o parte a acestui proces, agricultura fiind o componentă indispensabilă a acesteia (MOTCĂ și colab. 1994). Creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor, are un rol însemnat în imprimarea unui comportament antientropic prin care se realizează durabilitatea agriculturii. Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă reprezentat prin: asigurarea furajelor, bunăstarea animalelor, calitatea solurilor şi folosirea optimă a terenurilor slab productive, în special pentru producerea biomasei, sursă energetică regenerabilă.

Prin plantele furajere din pajişti se intensifică procesul de fotosinteză din ecosisteme şi se introduce în sol o cantitate mai mare de materie organică, menţinându-se în sol o viaţă biologică activă. Prin rădăcinile plantelor furajere de pajişti, care au rol de liant în prezenţa materiei organice, se opreşte procesul de distrugere a structurii granulare a solurilor, în cele mai multe cazuri conducând la îmbunătăţirea acestora (MOCANU, HERMENEAN, 2013; SIMTEA și colab., 1990).

Alături de administrarea gunoiului de grajd, plantele furajere de pajişti au un rol însemnat în menţinerea conţinutului de humus din sol, fapt ce imprimă o portanţă ridicată solului, care atenuează acţiunea de tasare a animalelor şi a maşinilor agricole grele. Asolamentele cu sole înierbate au un rol esenţial în menţinerea microfaunei din sol şi în întreruperea ciclurilor biologice pentru boli şi dăunători, ceea ce conduce la reducerea cantităţilor de pesticide, care sunt nocive pentru microfaună şi mediu înconjurător.

Pe lângă rolul principal de asigurare a necesarului de furaje pentru cel puţin 60% din efectivul de bovine şi 80% din efectivul de ovine, pajiştile au o serie de funcţii importante în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător.

Prin înnierbare se consolidează biologic taluzurile drumurilor, halde miniere, industriale şi menajere, pârtii de schi şi alte terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi protejate de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează peisajul.Acestea funcţii reflectă şi definesc multifuncţionalitatea pajiştilor.

Toate activităţile conexe care rezultă din folosirea şi valorificarea pajiştilor precum prelucrarea produselor animaliere, colectarea florei medicinale, apicultura etc., constituie o altăfuncţie economică importantă a acestor suprafeţe.

Pajiştile permanente constituie importante habitate pentru animalele sălbatice şi de conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi animale.

Acestea se pot rezuma prin următoarele:

- în România există un număr de 783 de tipuri de habitate, din care aproape 60% se întâlnesc în pajiştile permanente;

- pe teritoriul ţării s-au identificat 3700 de specii de plante, din care peste 70% aparţin vegetaţiei pajiştilor permanente. Dintre acestea, 74 de specii au dispărut, 485 sunt ameninţate cu dispariţia, 200 de specii sunt vulnerabile, 23 sunt declarate monumente ale naturii şi 1253 sunt specii rare;

- dintre speciile de animale sălbatice, 5 specii au dispărut, iar peste 30 sunt ameninţate cu dispariţia;

- structura floristică a vegetaţiei pajiştilor din România este foarte diversă, cu indici de biodiversitate foarte ridicaţi în comparaţie cu multe ţări din Europa;

- fondul genetic de germoplasmă al populaţiilor de specii cu valoare economică este foarte mare, România fiind considerată un rezervor biologic natural de îmbunătăţire a procesului genetic la multe specii agricole;

- o floră meliferă şi medicinală deosebit de bogată.

În cadrul ecosistemelor agricole afectate de eroziune, contribuţia pajiştilor este esenţială în protejarea solului, combătând acele fenomene care conduc la declanşarea şi accelerarea procesului de eroziune (RESMERIȚĂ, 1956).

Astfel, durata în timp pentru îndepărtarea unui strat de sol, pe adâncimea de 20 cm, în urma procesului de eroziune, pe terenurile în pantă acoperite de pajişti este de 29000 ani, faţă de 100 de ani pentru terenurile în pantă cultivate în sistem de rotaţie şi de numai 13 ani pentru terenurile în pantă cultivate cu porumb siloz în monocultură.

Prin diversitatea speciilor de plante şi de animale, pajiştile permanente înnobilează şi înfrumuseţează mediul înconjurător, oferind importante spaţii de recreere pentru civilizaţia umană.

Din păcate structura funcţională a pajiştilor din România datorită unei gospodăriri necorespunzătoare, este profund perturbată din cauza agresivităţii unor specii de plante invazive (ex. feriga mare, etc.) care au înlocuit speciile valoroase în proporţie ridicată. Balanţa estimativă de azot fixat biologic (NFB) în agroecosistemele de pajişti şi culturi de leguminoase din România este de: 30 kg/ha pe an pentru pajiştile permanente; 80 kg/ha pe an pentru pajiştile temporare şi de 160 kg/ha pe an pentru leguminoasele perene (MARUȘCA și colab., 2010).

Fixarea anuală a azotului atmosferic de către leguminoase prin culturi furajere permit reducerea costurilor de producţie şi a riscurilor de poluare cu nitraţi.

Prin îmbogăţirea materiei organice în compuşi azotaţi, ca urmare a fixării biologice a azotului, leguminoasele stabilesc direct sau indirect interacţiuni pozitive cu speciile vecine, interacţiuni ce se manifestă mai ales în condiţii pedoclimatice dificile, limitând efectele negative ale competiţiei interspecifice. Conform literaturii de specialitate cantitatea estimată de CO2 stocat (sechestrat) în agroecosistemele de pajişti permanente este de 4,7 t/ha pe an, în cele de pajişti temporare de 4,2 t/ha pe an, faţă de doar 1,8 t/ha pe an de CO2 stocat de culturile cerealiere. Rezultă că pe parcursul unui an, cele cca 4,9 milioane de pajişti permanente din ţara noastră pot sechestra o cantitatea totală estimată de aproximativ 23 milioane tone. O contribuţie esenţială îşi aduc plantele furajere din pajişti şi pentru creşterea capacităţii de reţinere a apei şi a posibilităţii de a o ceda când plantele au nevoie de ea.

Comparativ cu culturile anuale, pajiştile permanente au un efect protector pentru calitatea apei, regularizarea fluxului de apă şi a poluanţilor. După pădure, pajiştea este cea mai importantă sursă de reţinere şi filtrare a apei pluviale (DUMITRESCU și colab., 1979).

SITUAŢIA PAJIŞTILOR DIN ŢARA NOASTRĂ

Pajiştile permanente din ţara noastră au o răspândire de aproximativ 4,9 milioane hectare, România ocupând, în Europa, locul al V-lea după Franţa, Marea Britania, Spania şi Germania.

Pajiştile din ţara noastră, care reprezintă 33% din suprafaţa agricolă, constituie o parte din avuţia naţională, de importanţă majoră prin dimensiunea resurselor de furaje şi calitatea acestora, precum şi prin celelalte funcţii cu efect benefic asupra protecţiei şi frumuseţii mediului înconjurător.

Bibliografie

1.

Anghel Gh., Răvăruț M., Turcu Gh., 1971 - Geobotanica, Ed. Ceres, București

2.

Anghel Gh., Bărbulescu C., Burcea P., Grîneanu A., Niedermaier K., Samoilă Z., Vasiu V., 1967 - Cultura pajiștilor, Ed. Agro-silvică de Stat, București

3.

Bărbulescu C., Burcea P., 1971- Determinator pentru flora pajiștilor, Ed. Ceres, București

4.

Bărbulescu C., Burcea P., Motcă Gh., 1980 - Determinator pentru flora pajiștilor cu elemente de tehnologie, Ed. Ceres, București

5.

Bărbulescu C., Motcă Gh., 1983 - Pășunile munților înalți, Ed. Ceres, București

6.

Bărbulescu C., Motcă Gh., 1987 - Pajiștile de deal din România, Ed. Ceres, București

7.

Beldie Al., 1977-1979 - Flora României. Determinator ilustrat al plantelor vasculare, Vol. I, II, Ed. Academiei RS România

8.

Berbecel O., Stancu M., Ciovică N., Jianu V., Apetroaiei St., Socor Elena, Rogojdan Iulia, Eftimescu Maria, 1970 - Agrometeorologie, Ed. Ceres, București

9.

Bold I., Crăciun A., 2012 - Organizarea teritoriului agricol, concepte - tradiții - istorie, Ed. Mirton, Timișoara

10.

Burcea P., Gheorghiță R., Dincă N., 2006 - Ghid pentru recunoașterea principalelor specii din flora pajiștilor montane, Ed. AmandA Edit

11.

Burcea P., Marușca T., Neagu M, 2007 - Pajiștile montane din Carpații României, Ed., AmandA Edit

12.

Cernelea E., Bistriceanu C., 1977 - Cultura și exploatarea pajiștilor montane, Ed. Ceres, București

13.

Cernelea E., 2004 - Pășunile și păstoritul în Parcul Național Retezat, Ed. Călăuza v.b., Deva

14.

Ciocârlan V., 2009 - Flora Ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta,Ed. Ceres, București

15.

Chiriță D., Tufescu V., Beldie A., Ceuca G., Haring A., Stănescu V., Toma G., Tomescu Aurora, Vlad I., 1964 - Fundamente naturalistice și metodologice ale tipologiei și cartării staționale forestiere, Ed. Academiei Republicii Populare Romîne, București

16.

Chiriță C., Vlad I., Păunescu C., Pătrășcoiu N., Roșu C., Iancu I., 1977 - Stațiuni forestiere, vol. II, Ed. Academiei Române, București

17.

Dmitriev A.M., 1953 - Pășuni și fânețe, Agrotehnica și agrobiologia lor, Ed. Agro-silvică de stat, București

18.Doniță N., Chiriță C., Stănescu V., ș.a., 1990 - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, ICAS, Redacția de propagandă tehn. agr. București

19.

Doniță N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.A., 2005 - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, București

20.

Dragomir N., 2005 - Pajiști și plante furajere, Tehnologii pentru cultivare, Ed. Eurobit, Timișoara

21.

Dragomir N., Dragomir Carmen Maria, 2012 - Fixarea azotului în ecosistemele de pajiști și leguminoase perene, Ed. Eurobit, Timișoara

22.

Dumitrescu N., Grîneanu A., Sîrbu Gh., 1979 - Pajişti degradate de eroziune şi ameliorarea lor, Ed. Ceres, Bucureşti

23.

Dumitrescu N., Iacob T., Vîntu V., Samuil C., Rotar I., Moisuc I., Dragomir N., Vidican Roxana, Motcă Gh., Ionescu I., 2011 - Dicționar de pratologie - termeni și expresii, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași

24.

Florea N., Bălăceanu V., Răuță C., Canarache A., 1987 - Metodologia elaborării studiilor pedologice, I, II, III, Redacția de propagandă tehnică agricolă, București

Preview document

Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 1
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 2
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 3
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 4
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 5
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 6
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 7
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 8
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 9
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 10
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 11
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 12
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 13
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 14
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 15
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 16
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 17
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 18
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 19
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 20
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 21
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 22
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 23
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 24
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 25
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 26
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 27
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 28
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 29
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 30
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 31
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 32
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 33
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 34
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 35
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 36
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 37
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 38
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 39
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 40
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 41
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 42
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 43
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 44
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 45
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 46
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 47
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 48
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 49
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 50
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 51
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 52
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 53
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 54
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 55
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 56
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 57
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 58
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 59
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 60
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 61
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 62
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 63
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 64
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 65
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 66
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 67
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 68
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 69
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 70
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 71
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 72
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 73
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 74
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 75
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 76
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 77
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 78
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 79
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 80
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 81
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 82
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 83
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 84
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 85
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 86
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 87
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 88
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 89
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 90
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 91
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 92
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 93
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 94
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 95
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 96
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 97
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 98
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 99
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 100
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 101
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 102
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 103
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 104
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 105
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 106
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 107
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 108
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 109
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 110
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 111
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 112
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 113
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 114
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 115
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 116
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 117
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 118
Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Amenajamentul pastoral al pajistilor din comuna vulturesti.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect tehnologic pentru o fermă de producție cu ovine de rasă țurcană neagra

1. MEMORIU JUSTIFICATIV Importanta, oportunitatea si eficienta investitiei Importanta investitiei este motivata de faptul ca in zona respectiva...

Importanța Creșterii Ovinelor

Importanţa creşterii ovinelor Reprezintă o îndeletnicire foarte veche, practicată cu plăcere de gospodarii din zona de deal şi munte, aceasta...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?