Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 41878
Mărime: 1.27MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rudic Valeriu
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE

Cuprins

ÎNTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. BAZIDIOMICETELE – OBIECTE ALE CERCETĂRILOR

BIOTEHNOLOGICE

9

CAPITOLUL II. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 20

2.1Obiectul de studiu 20

2.2Metode de cercetare 20

2.2.1 Izolarea şi păstrarea culturii pure. Prepararea materialului semincer 20

2.2.2 Studierea caracterelor morfo-culturale 20

2.2.3 Determinarea compoziţiei biochimice 21

2.2.4 Mediile de nutriţie 23

2.2.5 Productivitatea 24

2.2.6 Valoarea nutritivă 25

2.2.7 Consumul de celuloză şi lignină 25

2.2.8 Activitatea fiziologică a extractelor de P. ostreatus 25

2.2.9 Analiza statistică 25

CAPITOLUL III. SELECTAREA TULPINILOR DE PLEUROTUS

OSTREATUS ÎN FAZELE LICHIDĂ ŞI SOLIDĂ DE CULTIVARE

26

3.1 Obţinerea biomasei şi activitatea hidrolitică la cultivarea submersă a ciupercii P.

ostreatus

26

3.2 Estimarea coeficientului de creştere a ciupercii P. ostreatus pe medii agarizate la

temperaturi diferite

29

3.3 Recolta carpoforilor la cultivarea în faza solidă de fermentare a ciupercii P.

ostreatus

31

CAPITOLUL IV. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE DE CULTIVARE A

CIUPERCII PLEUROTUS OSTREATUS ÎN FAZA SOLIDĂ DE FERMENTARE

39

4.1 Cultivarea ciupercii P. ostreatus pe medii nutritive agarizate 39

4.1.1 Acţiunea surselor de carbon şi azot asupra creşterii miceliului P. ostreatus pe

medii agarizate

39

4.1.2 Influenţa criteriului termic asupra creşterii miceliului P. ostreatus 43

4.2 Cultivarea intensivă a ciupercii P. ostreatus pe diverse substraturi nutritive 47

4.2.1 Selectarea substraturilor nutritive 47

3

4.2.2 Componenţa biochimică a substraturilor la cultivarea P. ostreatus 61

4.2.3 Valoarea nutritivă a carpoforilor P. ostreatus 70

CAPITOLUL V. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE DE CULTIVARE A

CIUPERCII PLEUROTUS OSTREATUS ÎN FAZA LICHIDĂ DE FERMENTARE

79

5.1 Acţiunea surselor de carbon şi azot asupra creşterii miceliului P. ostreatus cultivat

submers

79

5.2 Valoarea nutritivă a miceliului P. ostreatus cultivat submers 84

5.3 Dinamica biosintezei unor enzime hidrolitice şi a acumulării biomasei proteice la

cultivarea submersă a ciupercii P. ostreatus pe medii nutritive complexe

89

CAPITOLUL VI. PROCEDEE BIOTEHNOLOGICE DE CULTIVARE A

CIUPERCII PLEUROTUS OSTREATUS ŞI OBŢINEREA BIOPRODUSELOR

VALOROASE

102

6.1 Elaborarea procedeelor de obţinere a bioproduselor P. ostreatus 102

6.1.1 Procedee de obţinere a carpoforilor cu valoare nutritivă înaltă 102

6.1.2 Procedeu de sporire a rentabilităţii procesului tehnologic 103

6.1.3 Procedee de obţinere a produselor proteice furajere 106

6.1.4 Procedee de obţinere a biomasei alimentare 107

6.1.5 Procedeu de preparare a materialului semincer granulat 109

6.2 Activitatea fiziologică a extractelor de P. ostreatus asupra germinării şi creşterii

seminţelor de grâu

110

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE 114

CONCLUZII 117

RECOMANDĂRI PRACTICE 118

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 119

ADNOTARE 132

РЕЗЮМЕ 133

ABSTRACT 134

4

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate

Ritmul de dezvoltare, valoarea sa incontestabilă şi eficacitatea biotehnologiilor moderne nu

cedează unor aşa domenii, ca cosmonautica şi tehnicile de calcul, impactul socioeconomic

determinând caracterul revoluţionar al acestei disciplini [43, 50, 72, 80, 136, 161]. Una din

priorităţile majore ale biotehnologiei este susţinerea ramurii agrare prin orientarea ei spre utilizarea

tehnologiilor avansate, prin promovarea culturilor agricole profitabile, generatoare de venituri

sporite. Ca obiect biotehnologic, în ultimii ani, în rândurile microbiologilor şi biotehnologilor se

acordă o tot mai mare atenţie cultivării ciupercilor bazidiale. Priorităţile ciupercilor Pleurotus faţă

de alte bazidiomicete sunt: viteza sporită de creştere a miceliului şi competitivitatea înaltă faţă de

microflora concurentă; capacitatea utilizării ca substrat nutritiv a resturilor vegetale rezultate din

industria agro-industrială, alimentară şi silvicultură; simplitatea relativă a tehnicilor de cultivare şi

de prelucrare a substraturilor utilizate; desfăşurarea procesului tehnologic în lipsa solului de

acoperire; folosirea substraturilor celulozice uzate la furajarea animalelor sau în calitate de

îngrăşăminte bioorganice valoroase; rezistenţa la boli virotice, bacteriene şi fungice; valoarea înalt

nutritivă a carpoforilor şi miceliului cultivat submers; caracteristicile organoleptice remarcabile şi

capacitatea de menţinere îndelungată a calităţilor tehnice [1, 3, 11, 13, 64, 93, 108, 114, 115, 116,

134, 135, 142, 183, 184].

În ultimul timp, datorită deficitului de alimente şi a poluării excesive a mediului

înconjurător, noţiunea de deşeu a fost reevaluată, punându-se accent pe reutilizarea deşeurilor în

general, şi a celor celulozice în special, în vederea asigurării de substraturi abundente şi ieftine

pentru orice proces tehnologic, realizat cu ajutorul microorganismelor capabile să hidrolizeze

celuloza [19]. Sporirea resurselor proteice pe calea sintezei microbiologice poate fi realizată prin

producerea în masă a miceliului şi carpoforilor ciupercilor, care prin calităţile nutritive şi delicioase

ale acestora posedă avantaje esenţiale faţă de alte produse de origine vegetală. Numeroase cercetări

[11, 40, 99, 115, 151, 181] au evidenţiat capacitatea de creştere intensivă a ciupercilor putregaiului

alb pe diverse substraturi celulozice, printre care şi celor ce aparţin speciei Pleurotus ostreatus.

Totuşi, această capacitate nu şi-a găsit o largă utilizare în biotehnologia proceselor de convertire a

resurselor locale în produse cu valoare nutritivă ridicată, iar starea în care se află cercetările

ştiinţifice privind hidroliza materiei vegetale nu corespunde cerinţelor practice ale economiei

naţionale.

5

Necesitatea utilizării complete a reziduurilor agro-industriale de natură vegetală şi

convertirea resurselor locale în produse cu valoare nutritivă ridicată sunt impuse de cererea

economiei de piaţă, pe de o parte şi de situaţia ecologică precară, pe de altă parte. În contrast cu

progresele înregistrate în domeniile aplicative şi teoretice referitor la tehnologiile de cultivare a

ciupercilor bazidiale comestibile, încadrarea lor efectivă în rezolvarea cerinţelor practice ale

economiei naţionale rămâne încă o problemă insuficient rezolvată şi un domeniu deschis cercetării,

problema conversiei microbiologice a materiei vegetale fiind destul de actuală pentru Republica

Moldova, atât din punct de vedere al soluţionării deficitului proteic, cât şi al redresării situaţiei

ecologice create. De aceea, deosebit de actuale sunt cercetările orientate spre obţinerea tulpinilor

înalt productive ale ciupercii bazidiale Pleurotus ostreatus, utilizarea diverselor substraturi

reziduale celulozice, optimizarea parametrilor tehnologici de cultivare a tulpinilor de perspectivă şi

elaborarea tehnologiilor de obţinere a produselor proteice, nutreţurilor şi a substanţelor

bioactive[11, 56, 114, 115, 116, 127, 134, 142, 181, 184].

Pornind de la cele expuse, scopul investigaţiilor ştiinţifice a constat în studierea

particularităţilor biologice de cultivare a ciupercii Pleurotus ostreatus şi elaborarea procedeelor

biotehnologice de obţinere a bioproduselor fungice valoroase cu o aplicare largă în diverse domenii

aplicative.

Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective:

- Screeningul raţional eşalonat pentru selectarea unor tulpini Pleurotus ostreatus cu

mai multe calităţi preţioase;

- Determinarea acţiunii unor factori, ca sursele de azot şi carbon, temperatura,

iluminarea, ventilarea, umiditatea asupra caracterelor morfo-culturale şi biochimice

la Pleurotus ostreatus;

- Utilizarea practicilor de diversificare a mediilor nutritive din rândul materialelor

lignocelulozice provenite din reziduurile agro-industriale poluante, dar inofensive

pentru om;

- Elucidarea posibilităţii de obţinere a proteinei furajere prin ameliorarea valorii

nutritive a diverselor substraturi reziduale celulozice la cultivarea în faza solidă şi

lichidă de fermentare a ciupercii Pleurotus ostreatus;

- Evaluarea valorii biologice (nutritive) a carpoforilor Pleurotus ostreatus cultivaţi în

faza solidă de fermentare pe diverse substraturi lignocelulozice;

Preview document

Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 1
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 2
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 3
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 4
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 5
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 6
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 7
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 8
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 9
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 10
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 11
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 12
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 13
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 14
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 15
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 16
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 17
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 18
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 19
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 20
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 21
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 22
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 23
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 24
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 25
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 26
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 27
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 28
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 29
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 30
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 31
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 32
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 33
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 34
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 35
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 36
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 37
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 38
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 39
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 40
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 41
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 42
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 43
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 44
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 45
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 46
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 47
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 48
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 49
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 50
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 51
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 52
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 53
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 54
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 55
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 56
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 57
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 58
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 59
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 60
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 61
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 62
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 63
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 64
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 65
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 66
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 67
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 68
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 69
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 70
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 71
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 72
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 73
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 74
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 75
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 76
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 77
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 78
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 79
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 80
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 81
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 82
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 83
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 84
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 85
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 86
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 87
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 88
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 89
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 90
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 91
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 92
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 93
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 94
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 95
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 96
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 97
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 98
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 99
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 100
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 101
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 102
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 103
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 104
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 105
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 106
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 107
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 108
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 109
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 110
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 111
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 112
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 113
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 114
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 115
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 116
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 117
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 118
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 119
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 120
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 121
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 122
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 123
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 124
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 125
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 126
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 127
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 128
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 129
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 130
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 131
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 132
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 133
Biotehnologia Cultivării Ciupercii Pleurotus Ostreatus și Obținerii Bioproduselor Valoroase - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Biotehnologia Cultivarii Ciupercii Pleurotus Ostreatus si Obtinerii Bioproduselor Valoroase.pdf

Alții au mai descărcat și

Irigarea Culturilor

CAPITOLUL I DETERMINAREA STARII DE UMIDITATE A SOLULUI PRIN DIFERITE METODE 1.1.Principii generale Irigarea rationala a culturilor trebuie sa...

Surse de Finantare a Investitiilor Agricole

INTRODUCERE După anul 1989, ţara noastră s-a aflat într-o perioadă de tranziţie, prin trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă....

Sisteme de Agricultura - Agricultura Durabila

ARGUMENT Prin sistem de agricultură se înţelege un complex de măsuri organizatorice pedo-ameliorative, agrofitotehnice, zootehnice, economice etc....

Proiect Infiintare a unei Plantatii Viticole de Struguri de Masa

1. TEMA PROIECTULUI Înfiinţarea unei plantaţii viticole, cu suprafaţa de 32 ha, pentru obţinerea de struguri de masa, cu ststem de conducere...

Arendarea

ARENDAREA Dupã cãderea comunismului, relatiile agrare românesti cu referire la dimensiunea exploatatiilor agricole au evoluat pe douã trasee...

Consultanță Agricolă

CAP. I STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR DE CONSULTANTA AGRICOLA LA NIVELUL JUDETULUI VASLUI 1.1. Structura organizatorica a Oficiului...

Plan de Afaceri pentru o Exploatatie Agricola - InterAgro

CAPITOLUL I – FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI 1.1 Planul de afaceri - concept Planul de afaceri este strans legat...

Tehnologia de Cultivare a Pomilor Fructiferi - Marul

Generalitati Horticultura se caracterizează prin atribute specifice ale conducerii, dirijării şi controlului proceselor de producţie. În...

Ai nevoie de altceva?