Biotehnologia Cultivarii Ciupercii Pleurotus Ostreatus si Obtinerii Bioproduselor Valoroase

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Biotehnologia Cultivarii Ciupercii Pleurotus Ostreatus si Obtinerii Bioproduselor Valoroase.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 134 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rudic Valeriu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

ÎNTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. BAZIDIOMICETELE – OBIECTE ALE CERCETĂRILOR
BIOTEHNOLOGICE
9
CAPITOLUL II. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 20
2.1Obiectul de studiu 20
2.2Metode de cercetare 20
2.2.1 Izolarea şi păstrarea culturii pure. Prepararea materialului semincer 20
2.2.2 Studierea caracterelor morfo-culturale 20
2.2.3 Determinarea compoziţiei biochimice 21
2.2.4 Mediile de nutriţie 23
2.2.5 Productivitatea 24
2.2.6 Valoarea nutritivă 25
2.2.7 Consumul de celuloză şi lignină 25
2.2.8 Activitatea fiziologică a extractelor de P. ostreatus 25
2.2.9 Analiza statistică 25
CAPITOLUL III. SELECTAREA TULPINILOR DE PLEUROTUS
OSTREATUS ÎN FAZELE LICHIDĂ ŞI SOLIDĂ DE CULTIVARE
26
3.1 Obţinerea biomasei şi activitatea hidrolitică la cultivarea submersă a ciupercii P.
ostreatus
26
3.2 Estimarea coeficientului de creştere a ciupercii P. ostreatus pe medii agarizate la
temperaturi diferite
29
3.3 Recolta carpoforilor la cultivarea în faza solidă de fermentare a ciupercii P.
ostreatus
31
CAPITOLUL IV. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE DE CULTIVARE A
CIUPERCII PLEUROTUS OSTREATUS ÎN FAZA SOLIDĂ DE FERMENTARE
39
4.1 Cultivarea ciupercii P. ostreatus pe medii nutritive agarizate 39
4.1.1 Acţiunea surselor de carbon şi azot asupra creşterii miceliului P. ostreatus pe
medii agarizate
39
4.1.2 Influenţa criteriului termic asupra creşterii miceliului P. ostreatus 43
4.2 Cultivarea intensivă a ciupercii P. ostreatus pe diverse substraturi nutritive 47
4.2.1 Selectarea substraturilor nutritive 47
3
4.2.2 Componenţa biochimică a substraturilor la cultivarea P. ostreatus 61
4.2.3 Valoarea nutritivă a carpoforilor P. ostreatus 70
CAPITOLUL V. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE DE CULTIVARE A
CIUPERCII PLEUROTUS OSTREATUS ÎN FAZA LICHIDĂ DE FERMENTARE
79
5.1 Acţiunea surselor de carbon şi azot asupra creşterii miceliului P. ostreatus cultivat
submers
79
5.2 Valoarea nutritivă a miceliului P. ostreatus cultivat submers 84
5.3 Dinamica biosintezei unor enzime hidrolitice şi a acumulării biomasei proteice la
cultivarea submersă a ciupercii P. ostreatus pe medii nutritive complexe
89
CAPITOLUL VI. PROCEDEE BIOTEHNOLOGICE DE CULTIVARE A
CIUPERCII PLEUROTUS OSTREATUS ŞI OBŢINEREA BIOPRODUSELOR
VALOROASE
102
6.1 Elaborarea procedeelor de obţinere a bioproduselor P. ostreatus 102
6.1.1 Procedee de obţinere a carpoforilor cu valoare nutritivă înaltă 102
6.1.2 Procedeu de sporire a rentabilităţii procesului tehnologic 103
6.1.3 Procedee de obţinere a produselor proteice furajere 106
6.1.4 Procedee de obţinere a biomasei alimentare 107
6.1.5 Procedeu de preparare a materialului semincer granulat 109
6.2 Activitatea fiziologică a extractelor de P. ostreatus asupra germinării şi creşterii
seminţelor de grâu
110
SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE 114
CONCLUZII 117
RECOMANDĂRI PRACTICE 118
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 119
ADNOTARE 132
РЕЗЮМЕ 133
ABSTRACT 134
4

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate

Ritmul de dezvoltare, valoarea sa incontestabilă şi eficacitatea biotehnologiilor moderne nu

cedează unor aşa domenii, ca cosmonautica şi tehnicile de calcul, impactul socioeconomic

determinând caracterul revoluţionar al acestei disciplini [43, 50, 72, 80, 136, 161]. Una din

priorităţile majore ale biotehnologiei este susţinerea ramurii agrare prin orientarea ei spre utilizarea

tehnologiilor avansate, prin promovarea culturilor agricole profitabile, generatoare de venituri

sporite. Ca obiect biotehnologic, în ultimii ani, în rândurile microbiologilor şi biotehnologilor se

acordă o tot mai mare atenţie cultivării ciupercilor bazidiale. Priorităţile ciupercilor Pleurotus faţă

de alte bazidiomicete sunt: viteza sporită de creştere a miceliului şi competitivitatea înaltă faţă de

microflora concurentă; capacitatea utilizării ca substrat nutritiv a resturilor vegetale rezultate din

industria agro-industrială, alimentară şi silvicultură; simplitatea relativă a tehnicilor de cultivare şi

de prelucrare a substraturilor utilizate; desfăşurarea procesului tehnologic în lipsa solului de

acoperire; folosirea substraturilor celulozice uzate la furajarea animalelor sau în calitate de

îngrăşăminte bioorganice valoroase; rezistenţa la boli virotice, bacteriene şi fungice; valoarea înalt

nutritivă a carpoforilor şi miceliului cultivat submers; caracteristicile organoleptice remarcabile şi

capacitatea de menţinere îndelungată a calităţilor tehnice [1, 3, 11, 13, 64, 93, 108, 114, 115, 116,

134, 135, 142, 183, 184].

În ultimul timp, datorită deficitului de alimente şi a poluării excesive a mediului

înconjurător, noţiunea de deşeu a fost reevaluată, punându-se accent pe reutilizarea deşeurilor în

general, şi a celor celulozice în special, în vederea asigurării de substraturi abundente şi ieftine

pentru orice proces tehnologic, realizat cu ajutorul microorganismelor capabile să hidrolizeze

celuloza [19]. Sporirea resurselor proteice pe calea sintezei microbiologice poate fi realizată prin

producerea în masă a miceliului şi carpoforilor ciupercilor, care prin calităţile nutritive şi delicioase

ale acestora posedă avantaje esenţiale faţă de alte produse de origine vegetală. Numeroase cercetări

[11, 40, 99, 115, 151, 181] au evidenţiat capacitatea de creştere intensivă a ciupercilor putregaiului

alb pe diverse substraturi celulozice, printre care şi celor ce aparţin speciei Pleurotus ostreatus.

Totuşi, această capacitate nu şi-a găsit o largă utilizare în biotehnologia proceselor de convertire a

resurselor locale în produse cu valoare nutritivă ridicată, iar starea în care se află cercetările

ştiinţifice privind hidroliza materiei vegetale nu corespunde cerinţelor practice ale economiei

naţionale.

5

Necesitatea utilizării complete a reziduurilor agro-industriale de natură vegetală şi

convertirea resurselor locale în produse cu valoare nutritivă ridicată sunt impuse de cererea

economiei de piaţă, pe de o parte şi de situaţia ecologică precară, pe de altă parte. În contrast cu

progresele înregistrate în domeniile aplicative şi teoretice referitor la tehnologiile de cultivare a

ciupercilor bazidiale comestibile, încadrarea lor efectivă în rezolvarea cerinţelor practice ale

economiei naţionale rămâne încă o problemă insuficient rezolvată şi un domeniu deschis cercetării,

problema conversiei microbiologice a materiei vegetale fiind destul de actuală pentru Republica

Moldova, atât din punct de vedere al soluţionării deficitului proteic, cât şi al redresării situaţiei

ecologice create. De aceea, deosebit de actuale sunt cercetările orientate spre obţinerea tulpinilor

înalt productive ale ciupercii bazidiale Pleurotus ostreatus, utilizarea diverselor substraturi

reziduale celulozice, optimizarea parametrilor tehnologici de cultivare a tulpinilor de perspectivă şi

elaborarea tehnologiilor de obţinere a produselor proteice, nutreţurilor şi a substanţelor

bioactive[11, 56, 114, 115, 116, 127, 134, 142, 181, 184].

Pornind de la cele expuse, scopul investigaţiilor ştiinţifice a constat în studierea

particularităţilor biologice de cultivare a ciupercii Pleurotus ostreatus şi elaborarea procedeelor

biotehnologice de obţinere a bioproduselor fungice valoroase cu o aplicare largă în diverse domenii

aplicative.

Pentru realizarea acestui scop au fost trasate următoarele obiective:

- Screeningul raţional eşalonat pentru selectarea unor tulpini Pleurotus ostreatus cu

mai multe calităţi preţioase;

- Determinarea acţiunii unor factori, ca sursele de azot şi carbon, temperatura,

iluminarea, ventilarea, umiditatea asupra caracterelor morfo-culturale şi biochimice

la Pleurotus ostreatus;

- Utilizarea practicilor de diversificare a mediilor nutritive din rândul materialelor

lignocelulozice provenite din reziduurile agro-industriale poluante, dar inofensive

pentru om;

- Elucidarea posibilităţii de obţinere a proteinei furajere prin ameliorarea valorii

nutritive a diverselor substraturi reziduale celulozice la cultivarea în faza solidă şi

lichidă de fermentare a ciupercii Pleurotus ostreatus;

- Evaluarea valorii biologice (nutritive) a carpoforilor Pleurotus ostreatus cultivaţi în

faza solidă de fermentare pe diverse substraturi lignocelulozice;

Fisiere in arhiva (1):

  • Biotehnologia Cultivarii Ciupercii Pleurotus Ostreatus si Obtinerii Bioproduselor Valoroase.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE