Gestionarea Fondului Forestier National

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Gestionarea Fondului Forestier National.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Alda Simion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

ARGUMENT 4
CAPITOLUL I 4
1. GESTIONAREA FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL 4
1.1. Sistemul naţional de administrare şi gospodărire a fondului forestier 5
1.2. Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA 7
1.2.1. Temeiul legal 7
1.2.2. Scopul 8
1.2.3. Obiectul de activitate 8
1.2.4. Patrimoniul 9
1.2.5. Atribuţiile ROMSILVA 10
1.3. Circulaţia terenurilor din fondul forestier 15
1.4. Amenajarea fondului forestier 18
1.5. Reconstrucţia ecologică, regenerarea şi îngrijirea pădurilor 20
1.6. Protecţia fondului forestier naţional 22
1.7. Paza fondului forestier 23
1.8. Produsele pădurii şi folosinţa lor 26
1.9. Exploatarea masei lemnoase 27
1.10. Conservarea habitatelor şi a speciilor 28
1.11. Principalele ameninţări asupra fondului forestier 29
CAPITOLUL II 32
2. NORME DE SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ŞI P.S.I. LA SILVICULTURA 32
BIBLIOGRAFIE 36

Extras din document

ARGUMENT

In condiţiile respectării dreptului de proprietate, pădurile din ţara noastră sunt administrate şi gospodărite într-un sistem unitar, vizând valorificarea continuă, în folosul generaţiilor actuale şi viitoare, a funcţiilor lor ecologice şi social-economice. Fiind o avuţie de interes naţional este necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor, prin stabilirea de măsuri concrete de administrare, îngrijire, exploatare raţională şi regenerare, orientate pe următoarele direcţii :

• asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile şi cu respectarea situaţiei rezultate în urma schimbării formei de proprietate asupra acestuia;

• întregirea fondului forestier naţional până la nivelul optim de 35% din teritoriul ţării;

• reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali şi antropici;

• menţinerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilităţilor pădurii;

• conservarea biodiversităţii şi asigurarea stabilităţii, sănătăţii şi polifuncţionalităţii pădurilor.

Legea interzice, în vederea gospodăriririi durabile a pădurilor :

a) defrişarea vegetaţiei forestiere – respectiv înlăturarea acesteia şi schimbarea destinaţiei terenului – fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) desfăşurarea de activităti care produc degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea seminţişului utilizabil şi a arborilor nedestinaţi exploatării, conform prevederilor art.45 din Codul silvic.

Exploatarea produselor lemnoase ale pădurilor se poate face numai în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi cu respectarea normelor privind termenele, modalităţile şi perioadele de recoltare şi transport a materialului lemnos, emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pe baza actelor de punere în valoare, întocmite de proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu de păduri.

CAPITOLUL I

1. GESTIONAREA FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL

1.1. Sistemul naţional de administrare şi gospodărire a fondului forestier

Starea de sănătate a pădurilor - este urmărită prin Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din cadrul Sistemului de Monitoring Forestier organizat în România în concordanţă cu metodologia comună adoptată de toate ţările europene.

Suprafaţa fondului forestier al României este de 6.370 mii ha păduri, la care se adaugă circa 320.000 ha terenuri cu vegetaţie lemnoasă (păşuni împădurite, aliniamente).

Datorită particularităţilor fizico-geografice ale cadrului natural (relief accidentat, pante accentuate, substrat litologic friabil, albii torenţiale şi cerinţelor social-economice, circa 52% din pădurile României îndeplinesc funcţii speciale de protecţie, în special hidrologică, antierozionale şi protecţie climatică.

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate sau în administrare păduri, agenţii economici atestaţi să execute exploatări forestiere şi ocoalele silvice au obligaţia să folosească tehnologii de recoltare şi de scoatere a lemnului din păduri, care să nu producă degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil, a arborilor nedestinaţi exploatării, peste limitele admise de lege.

Indiferent de forma de proprietate, proprietarii de păduri sunt sprijiniţi în efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gospodăririi durabile a acestuia, prin alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru :

• refacerea pădurilor afectate de calamităţi naturale sau de incendii a căror cauză este necunoscută;

• refacerea unor căi forestiere de transport distruse în urma calamităţilor naturale;

• combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor proprietate privată;

• finanţarea unor studii complexe de fundamentare a soluţiilor de gospodărire a pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;

• sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, prin acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recoltează datorită restricţiilor impuse prin amenajamentele silvice acestor păduri.

Gospodărirea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier naţional se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, prin: menţinerea integrităţii fondului forestier, fiind interzisă reducerea suprafeţei pădurilor, cu excepţiile prevăzute de lege; regenerarea şi îngrijirea pădurilor; prevenirea proceselor de degradare a pădurilor şi solurilor forestiere; economisirea masei lemnoase.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestionarea Fondului Forestier National.doc

Alte informatii

PROIECT SUSTINUT IN CADRUL USAMVBT, FACULTATEA DE HORTICULTURA SI SILVICULTURA.