Modelarea si Simularea Activitatilor in Unitatea SC Agrodiva SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Modelarea si Simularea Activitatilor in Unitatea SC Agrodiva SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Necula Raluca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Cap 1. Mediul în care își desfășoară activitatea unitatea 3
1.1 Situația unității- localizare, date despre zona aleasă, suprafața totală, statut juridic 3
1.1.1 Denumire, statut juridic, așezare administrativă 3
1.1.2 Condiții naturale: așezare geografică, tipul de climă și sol 3
1.2 Suprafața agricolă pe moduri de folosință, culturi posibile 5
1.3 Rezultate previzibile și consumuri pe hectar 6
1.4 Restricții: rotația culturilor, disponibilități în forța de muncă, disponibilități bănești, dotări 7
1.4.1 Rotația culturilor 7
1.4.2 Restricții 7
Cap 2. Întocmirea de variante prin metoda variantelor logice 11
Activități pe care le poate practica 11
2.1 Necesarul de suprafață 11
2.2 Necesarul de forță de muncă 12
Varianta 1 13
Varianta 2 14
Varianta 3 15
2.3 Necesarul de mijloace mecanice 16
Varianta 1 17
Varianta 2 18
Varianta 3 19
2.4 Necesarul de mijloace bănești 20
Cap 3. Întocmirea unui model de programare liniară 21
3.1 Maximizarea Profitului 21
3.1.1 Intocmirea modelului 21
3.1.2 Rezolvarea si interpretarea solutiei primale 23
Interpretare: 23
3.1.3 Interpretarea solutiei duale 24
Cap 4. Memoriu justificativ 25

Extras din document

Cap 1. Mediul în care își desfășoară activitatea unitatea

1.1 Situația unității - localizare, date despre zona aleasă, suprafața totală, statut juridic

1.1.1 Denumire, statut juridic, așezare administrativă

Denumire : S.C. Agrodiva S.R.L

Statut juridic : Societate comercială cu Răspundere Limitată

Așezare administrativă : Județul Călărași

1.1.2 Condiții naturale: așezare geografică, relief, resurse naturale, vegetație, tipul de climă și sol

Cu o suprafață totală de 5088 km2, reprezentând 2,1% din suprafața țării, județul Călărași ocupă locul 28 ca mărime în rândul județelor țării. Judeţul Călăraşi face parte din bazinul hidrografic al fluviului Dunăre, pricipalul curs de apă al judeţului.

Se învecinează la nord cu județul Ialomița, la sud-est cu județul Constanța, la vest cu județul Giurgiu și județul Ilfov și la sud cu Bulgaria.

Reședința județului este municipiul Călărași care, la 1 iulie 2007, avea o populație de 73.823 locuitori.

Județul Călărași dispune de un relief în care caracteristica predominantă o reprezintă câmpia, luncile și bălțile.

Rețeaua hidrografică a județului este dominată de fluviul Dunărea, ce delimiteaza în sud și sud- est teritoriul județului pe o distanță de 150 km.

În afara râurilor Argeș și Dâmbovița, care, prin sectoarele lor inferioare, drenează partea de SV a județului, celelalte râuri de mică importanță aparțin rețelei autohtone. Lacurile din județ sunt în general de natură antropică.

Resursele naturale - principala bogăție naturală o constituie terenurile agricole care ocupa cca. 84 % din suprafața județului. Solurile, constituite în cea mai mare parte din diferite tipuri de cernoziomuri și din soluri aluvionale, au o fertilitate ridicată, ceea ce permite practicarea pe scara largă a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier al producției vegetale.

Vegetația forestieră care ocupă 4,3% din suprafața județului, constituie o sursă de masă lemnoasă precum și habitatul faunei de interes cinegetic. În județ se exploatează gaze naturale și petrol în nisipurile meotiene de pe raza comunei Ileana. Alte resurse minerale : nisipuri și pietrișuri aluvionale.

Clima este temperat continentală cu regim omogen, ca urmare a uniformității reliefului de câmpie, caracterizat prin veri foarte calde și ierni relativ reci. În extremitatea sudică a județului se individualizează topoclimatul specific al luncii Dunării, cu veri mai calde și ierni mai blânde decât în restul câmpiei. Datorită reliefului uniform, specific zonei de câmpie, vânturile predominante în județul Călărași sunt cele care bat din sectorul nord și nord-estic, precum și cele din vest și sud-vest, mai cunoscute fiind, din prima categorie Crivățul și Austrul, iar Băltărețul din a doua categorie.

1.2 Suprafața agricolă pe moduri de folosință, culturi posibile

Nr.crt. Categoria ha %

1 Total teren 180 100.0%

2 Agricol 178 99.1%

2.1 Arabil 160 90.91%

2.2. Vii și pepiniere viticole 0 0.00%

2.3. Pomi și pepiniere pomicole 4 1.8%

2.4. Pășuni 6 2.73%

2.5. Fânețe 8 3.64%

3 Neagricol 2 0.9%

Curți și drumuri 1 0.45%

Râpe , ravene 1 0.45%

În funcție de potențialul productiv al terenurilor, exprimat prin note de bonitare, acestei zone îi este specifică următoarea structură de culturi :

Fisiere in arhiva (1):

  • Modelarea si Simularea Activitatilor in Unitatea SC Agrodiva SRL.docx