Protectia Ecosistemelor Terestre si Acvatice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Protectia Ecosistemelor Terestre si Acvatice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sevastel Mircea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

I. INTRODUCERE.

a) Scurtă descriere a Ariei Naturale Protejate Gruia-Gârla Mare.

Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare a fost declarată prin Hotărârea de Guvern 1284/2007, privind desemnarea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România. Are o suprafaţă de

2756,2 hectare şi se suprapune peste teritoriul administrativ a 4 comune: Gruia, Pristol, Gârla Mare şi Vrata.

Situat în lunca inundabilă a Dunării, acest sit urmează forma malului stâng al fluviului. Vegetaţia emersă nu s-a putut dezvolta prea mult, în schimb cea submersă (în care predomină Myriophyllum şi Potamogeton) este abundentă şi constituie suport pentru cuiburile de corcodel mare Podiceps cristatus şi de chirighiţă cu obraji albi Chlidonias hybridus. Balta Gruia atrage în această zonă un număr impresionant de păsări, atât ca număr de specii, cât şi de indivizi, în perioada de vară dar şi pentru iernare.

Din punct de vedere al regiunilor biogeografice, această arie protejată se încadrează în regiunea continentală.

Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare se suprapune peste zona umedă Gârla Mare-Salcia, declarată de Consiliul Judeţean Mehedinţi în anul 2000, prin HCJ 13/2000. Este foarte importantă pentru numeroase specii de păsări de interes comunitar, care sunt incluse în Anexa 1 a Directivei Europene Păsări, dar şi pentru specii care fac obiectul de protecţie al Convenţiei de la Bonn, la care România a aderat. Deşi situl este declarat pentru 16 specii de păsări de interes comunitar, pot fi întâlnite mult mai multe specii periclitate sau vulnerabile la nivel european în perioada de migraţie sau în timpul cuibăritului.

Pe de altă parte, situl este foarte important şi din punct de vedere al habitatelor de zonă umedă, o suprafaţă foarte mare din arie fiind ocupată de habitate de interes comunitar, care includ specii precum Marsilea quadrifolia sau Nuphar lutea.

Arealul ariei naturale aferent Comunei Gruia se suprapune şi peste o parte de pădure de stejar, habitat prielnic pentru speciile de păsări răpitoare, care fac obiectul de protecţie al legislaţiei naţionale şi europene.

Pe lângă speciile pentru care a fost declarat acest sit, el mai este important şi pentru că găzduieşte 3 colonii de Merops apiaster şi 2 colonii de Riparia riparia, dar şi una de Spermophyllus citellus.

De asemenea, habitatele prezente în acest sit îndeplinesc condiţiile ecologice necesare existenţei vidrei – Lutra lutra – specie prioritară, de interes comunitar.

b) Obiectivul general al Planului de Management al Ariei Naturale Protejate Gruia-Gârla Mare

Scopul Planului de Management este de conservare, menţinere, readucere la o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi habitatelor naturale specifice, aşa cum este ea definită în actele normative naţionale şi internaţionale, având în vedere cerinţele Uniunii Europene, conform prevederilor Directivei Păsări.

Obiectivele Planului de Management al Ariei Naturale Protejate Gruia-Gârla Mare vizează:

1. Menţinerea populaţiilor şi habitatelor de interes comunitar, conservarea peisajelor caracteristice;

2. Menţinerea si promovarea valorilor culturale şi a tradiţiilor comune şi/sau specifice fiecărei etnii;

3. Formarea prin educaţie ecologică, informare, conştientizare şi consultare, a unei atitudini favorabile a comunităţilor locale şi a factorilor de decizie, faţă de valorile sitului, influenţarea percepţiei şi comportamentului vizitatorilor în spiritul imperativelor de conservare a patrimoniului natural, precum şi de dezvoltare durabilă locală şi regională;

4. Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor şi eliminarea celor susceptibile a avea un impact negativ asupra mediului, biodiversităţii şi geodiversităţii;

5. Asigurarea oportunităţilor pentru ca turismul şi recreerea să se desfăşoare în conformitate cu imperativele de conservare a patrimoniului ariei naturale protejate;

6. Administrarea ariei prin asigurarea resurselor umane, financiare şi logistice pentru îndeplinirea obiectivelor şi pentru recunoaşterea locală, naţională şi internaţională a ariei naturale protejate

c) Informaţii generale

Aria Naturală Protejată Gruia - Gârla Mare a fost declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Aria Naturală Protejată Gruia - Gârla Mare face parte din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 sub codul ROSPA0046, ca arie de protecţie specială avifaunistică.

O arie de protecţie specială avifaunistică este aria naturală protejată al cărei scop este conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor prevăzute în Anexele nr. 3 şi 4A ale OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Situl Natura 2000 ROSPA0046 Gruia - Gârla Mare este important pentru conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural (speciile de floră, faună periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare, precum şi habitatele naturale de importanţă comunitară).

Aria Naturală Protejată Gruia - Gârla Mare este situată în judeţul Mehedinţi, în regiunea biogeografică Continentală, pe teritoriul următoarelor localităţi: Gârla Mare (10%), Gruia (6%), Pristol (<1%), Vrata (37%).

Suprafaţa totală a ariei naturale protejate Gruia - Gârla Mare este de 2756,2 ha. Coordonatele ariei naturale protejate Gruia - Gârla Mare, conform Formularului Standard Natura 2000 sunt: latitudine N 44o10’42”; longitudine 22048’22”. Conform

Situaţiei terenurilor din Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare, realizată în urma cartografierii ariei, aceasta are centrul plasat pe coordonatele 22°41' longitudine Estică şi 44°16' latitudine Nordică respectiv pe coordonatele 22°48' longitudine Estică şi 44°11' latitudine Nordică.

Aria Naturală Protejată Gruia - Gârla Mare se suprapune geografic parţial peste rezervaţia zonă umedă Gârla Mare - Salcia, declarată prin Hotărârea nr. 13 din 10.07.2000 privind completarea Hotărârii nr. 26 din 1994 a Consiliului Judeţean Mehedinţi privind protecţia rezervaţiilor şi monumentelor naturii din judeţul Mehedinţi.

Conform prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate naturale, Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare face parte din categoria „Arii de protecţie specială avifaunistică” având scopul de a conserva, de a menţine şi, acolo unde este cazul, de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor menţionate în Anexele nr. 3 şi 4.

Ariile speciale de protecţie sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice şi fac parte din reţeaua europeană NATURA 2000.

Managementul ariei naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţei tradiţionale a apelor din jur, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se ofera publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi tradiţionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Protectia Ecosistemelor Terestre si Acvatice.doc

Alte informatii

Facultatea : FIFM Specializarea : Ingineria Mediului