Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAPITOLUL 1 3
1. Date generale privind cadrul natural 3
1.1 Localizarea O.S. Nehoiu in spaţiul geografic al tarii 3
1.2 Vecinătăţi limite.... 3
1.3 Administrarea fondului forestier 4
1.3.1 Administrarea fondului forestier proprietate publică de stat 4
1.3.2 Administrarea fondului forestier proprietate privată 4
2. Organizarea teritoriului 5
3.Studiul staţiunii şi al vegetaţiei 5
3.1 Studiul condiţiilor staţionate 5
3.2 Condiţii edafice 7
3.3 Elemente privind cadrul natural 7
3.3.1 Geomorfologia 7
3.3.2 Geologia 8
3.3.3 Hidrografia 8
3.3.4 Climatologia 9
CAPITOLUL II 10
Date generale asupra însuşirilor lemnului 10
2.1 Compoziţia chimică a lemnului 10
2.2 Densitatea lemnului 13
2.2.1. Densitatea masei lemnoase 13
2.2.2. Densitatea lemnului masiv aparent 14
2.2.3. Factorii care influienţeză densitatea 15
2.3. Umiditatea lemnului 17
2.4. Arderea lemnului 19
2.5. Puterea calorică a lemnului şi a cojii 19
2.6 Lemnul torefiat 21
CAPITOLULU III 22
Cunoştinţe generale asupra însuşirilor mangalului 22
3.1 Generalităţi 22
3.2 Compoziţia chimică a mangalului 23
3.3 Densitatea mangalului 25
3.4 Granulaţia mangalului 26
3.5 Temperatura de aprindere a mangalului 28
3.6 Puterea calorică a mangalului 29
3.7 Rezistenţa la sfărâmare a mangalului 30
3.8 Umiditatea mangalului 32
3.9 Alte însuşiri ale mangalului 35
CAPITOLUL IV 37
Resurse de lemn pentru producarea mangalului 37
4.1 Lemnul din exploatările forestiere 37
4.2 Lemnul din deşeuri de exploatare şi prelucrarea lemnului 40
4.3 Condiţionarea lemnului în vederea mangalizării 40
4.3.1 Condiţiunarea lemnului pentru mangalizare 41
CAPITOLUL V 43
Tehnici de mangalizare 43
Bocşa şi instalaţii pentru mangalizarea lemnului 44
5.1 Mangalizarea în gropi 46
5.2 Mangalizarea în bocşe acoperite cu pământ 47
Bocşe orizontale 50
5.3 Mangalizarea în bocşe metalice 51
Bocşe metalice fixe 51
Bocşe metalice mobile.. 52
Masa lemnoasă de exploatat 54
CAPITOLUL VI 55
Proiectarea şantierului de mangalizare 55
6.1 Organizarea şantierului 55
6.1.2 Organizarea terenului 56
6.1.3 Construirea şopronului pentru depozitarea mangalului 56
6.2 Organizarea procesului de producţie 57
6.2.1 Aprovizionarea cu materiale şi dotarea cu utilaje necesare 57
6.2.2 Desfăşurarea procesului de producţie 58
6.2.2.1 Materia primă pentru producerea mangalului 58
6.2.2.2 Aprovizionarea locului de mangalizare cu material lemnos necesar 58
6.2.3 Tehnica construirii bocşelor verticale 59
Efectuarea răcăşirii 60
Clădirea bocşei 61
Aprinderea şi conducerea arderii 63
Curăţirea şi răcirea bocşei 64
Scoaterea mangalului 64
Sortarea mangalului 65
Transportul mangalului 66
6.2.4 Aspecte chimice privind procesul de mangalizare 67
6.2.5 Conducerea procesului de mangalizare în bocşe 68
6.2.6 Răcirea bocşei şi scoaterea mangalului... 69
6.3 Produsele mangalizării 70
6.3.1 Mangalul de bază 70
6.3.2 Alte produse ale mangalizării 71
6.4 Manipularea , transportul şi păstrarea mangalului 72
Transportul mangalului 73
Păstrarea mangalului 74
6.5 Recepţia şi livrarea mangalului 74
CAPITOLUL VII 76
Planul de situaţie al şantierului de mangalizare 76
Bibliografie 78

Extras din document

SITUATIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVA

1.1. Amplasarea ocolului silvic în spaţiul geografic şi administrativ

Ocolul Silvic Nehoiu face parte din Direcţia Silvică Ploieşti, având sediul în orasul Nehoiu, judeţul Buzău.

Din punct de vedere teritorial, ocolul este situat în partea de nord-vest a judeţului irmătoarele bazine hidrografice: Basca Mare (partea mijlocie şi inferioară), Basca Rozilei (partea inferioară) şi Caşoca.

Geografic, suprafaţa păduroasă ce formează obiectul prezentului studiu este situată în partea externă a Carpaţilor de Curbură în Munţii Podu Calului şi Penteleu aparţinând munţilor Buzăului. Aceştia sunt munţi de înălţime mijlocie dezvoltaţi pe zona gresiei de Tarcău şi Siriu.

Din punct de vedere al zonării fitoclimatice pădurile acestui ocol au o amplitudine te mare fiind situate din etajul subalpin (Fsa) şi până în etajul deluros de gorunete, fagete şi goruneto-fagete (FD3).

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Ocolul silvic Nehoiu are următoarele vecinătăţi şi limite:

Tabelul 1.2.1.

nete cardinale Vecinătăţi - Denumirea limitei

NORD O.S.Comandau plaiul Paltinului, culmea Fântânii, culmea Huţăuş, culmea Poiana Vacii, culmea Gropii

EST O.S.Gura Teghii culmea Crucii, culmea Penteleu, culmea Monteoru, culmea Cursele, pârâul Basca Rozilei

SUD O.S.GuraTeghii O.S.Cislău pârâul Basca Rozilei, pârâul Aninului, culmea Bradului

VEST O.S.Nehoiaşu râul Buzău, dealul Caşoca, culmea Cailor, plaiul Fântiniţei

Toate limitele teritoriale sunt naturale fiind constituite din detalii de relief distincte (culmi, plaiuri, ape). Hotarele pădurilor sunt reprezentate prin liziera pădurii şi ie iar în zonele unde pădurea se suprapune peste limitele teritoriale ale ocolului ic acestea au fost materializate pe arbori cu vopsea roşie prin semnul "H".

1.3.Administrarea fondului forestier

1.3.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică de stat

Fondul forestier proprietate publică a statului în suprafaţă de 22913,5 ha este administrat de Regia Naţională a Pădurilor prin Direcţia Silvică Ploieşti, Ocolul Silvic Nehoiu.

Pe raza O.S.Nehoiu există la data de 01.01.2000 o suprafaţă păduroasă restituită foştilor proprietari conform Legii 18/1991 de 155,4 ha. Aceasta este bornată şi parcelată, apărând delimitată distinct şi pe hărţile amenajistice. La nivel de unitate de producţie această suprafaţă are următoarea distribuţie:

U.P.I Păltiniş - 80,2 ha;

U.P.VICaşoca-75,2ha.

Administrarea fondului forestier proprietate privată se va face de către proprietarii acestuia, individual sau în asociaţie, cu obligaţia gospodăririi acestuia în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile de protecţie a mediului.

1.4. Repartiţia fondului forestier proprietate publică de stat pe comune

Suprafaţa ocolului silvic Nehoiu este repartizată pe teritoriul următoarelor

localităţi:

Tabelul 1.4.1.

Unitatea de producţie I II III IV V VI Total

Comuna (Oraşul)

Nehoiu 1271,1 - - - - 266,5 1537,6

Siriu - - - - - 6083,8 6083,8

Gura Teghii 2457,8 3552,5 2273,8 4187,6 2820,4 - 15292,1

TOTAL 3728,9 3552,5 .2273,8 4187,6 2820,4 6350,3 22913,5

1.5. Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier

Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier a fost identificată cu ocazia Efectuării revizuirii amenajamentului în unităţile de producţie III Patacu (45,0 ha), IV Gâsculiţa (250,0 ha) şi VI Caşoca (22,0 ha).

Aceasta este constituită din păşuni împădurite.

Localizarea acesteia este prezentată în amenajamentele celor trei unităţi de producţie.

Pe parcursul aplicării amenajamentului, ocolul silvic va identifica în continuare toate terenurile cu vegetaţie forestieră din limitele teritoriale. Aceste terenuri vor fi administrate de deţinătorii legali sub controlul direct al organelor silvice, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Situatia Teritorial - Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu.doc