Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 16334
Mărime: 125.31KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 3

1. Date generale privind cadrul natural 3

1.1 Localizarea O.S. Nehoiu in spaţiul geografic al tarii 3

1.2 Vecinătăţi limite.... 3

1.3 Administrarea fondului forestier 4

1.3.1 Administrarea fondului forestier proprietate publică de stat 4

1.3.2 Administrarea fondului forestier proprietate privată 4

2. Organizarea teritoriului 5

3.Studiul staţiunii şi al vegetaţiei 5

3.1 Studiul condiţiilor staţionate 5

3.2 Condiţii edafice 7

3.3 Elemente privind cadrul natural 7

3.3.1 Geomorfologia 7

3.3.2 Geologia 8

3.3.3 Hidrografia 8

3.3.4 Climatologia 9

CAPITOLUL II 10

Date generale asupra însuşirilor lemnului 10

2.1 Compoziţia chimică a lemnului 10

2.2 Densitatea lemnului 13

2.2.1. Densitatea masei lemnoase 13

2.2.2. Densitatea lemnului masiv aparent 14

2.2.3. Factorii care influienţeză densitatea 15

2.3. Umiditatea lemnului 17

2.4. Arderea lemnului 19

2.5. Puterea calorică a lemnului şi a cojii 19

2.6 Lemnul torefiat 21

CAPITOLULU III 22

Cunoştinţe generale asupra însuşirilor mangalului 22

3.1 Generalităţi 22

3.2 Compoziţia chimică a mangalului 23

3.3 Densitatea mangalului 25

3.4 Granulaţia mangalului 26

3.5 Temperatura de aprindere a mangalului 28

3.6 Puterea calorică a mangalului 29

3.7 Rezistenţa la sfărâmare a mangalului 30

3.8 Umiditatea mangalului 32

3.9 Alte însuşiri ale mangalului 35

CAPITOLUL IV 37

Resurse de lemn pentru producarea mangalului 37

4.1 Lemnul din exploatările forestiere 37

4.2 Lemnul din deşeuri de exploatare şi prelucrarea lemnului 40

4.3 Condiţionarea lemnului în vederea mangalizării 40

4.3.1 Condiţiunarea lemnului pentru mangalizare 41

CAPITOLUL V 43

Tehnici de mangalizare 43

Bocşa şi instalaţii pentru mangalizarea lemnului 44

5.1 Mangalizarea în gropi 46

5.2 Mangalizarea în bocşe acoperite cu pământ 47

Bocşe orizontale 50

5.3 Mangalizarea în bocşe metalice 51

Bocşe metalice fixe 51

Bocşe metalice mobile.. 52

Masa lemnoasă de exploatat 54

CAPITOLUL VI 55

Proiectarea şantierului de mangalizare 55

6.1 Organizarea şantierului 55

6.1.2 Organizarea terenului 56

6.1.3 Construirea şopronului pentru depozitarea mangalului 56

6.2 Organizarea procesului de producţie 57

6.2.1 Aprovizionarea cu materiale şi dotarea cu utilaje necesare 57

6.2.2 Desfăşurarea procesului de producţie 58

6.2.2.1 Materia primă pentru producerea mangalului 58

6.2.2.2 Aprovizionarea locului de mangalizare cu material lemnos necesar 58

6.2.3 Tehnica construirii bocşelor verticale 59

Efectuarea răcăşirii 60

Clădirea bocşei 61

Aprinderea şi conducerea arderii 63

Curăţirea şi răcirea bocşei 64

Scoaterea mangalului 64

Sortarea mangalului 65

Transportul mangalului 66

6.2.4 Aspecte chimice privind procesul de mangalizare 67

6.2.5 Conducerea procesului de mangalizare în bocşe 68

6.2.6 Răcirea bocşei şi scoaterea mangalului... 69

6.3 Produsele mangalizării 70

6.3.1 Mangalul de bază 70

6.3.2 Alte produse ale mangalizării 71

6.4 Manipularea , transportul şi păstrarea mangalului 72

Transportul mangalului 73

Păstrarea mangalului 74

6.5 Recepţia şi livrarea mangalului 74

CAPITOLUL VII 76

Planul de situaţie al şantierului de mangalizare 76

Bibliografie 78

Extras din document

SITUATIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVA

1.1. Amplasarea ocolului silvic în spaţiul geografic şi administrativ

Ocolul Silvic Nehoiu face parte din Direcţia Silvică Ploieşti, având sediul în orasul Nehoiu, judeţul Buzău.

Din punct de vedere teritorial, ocolul este situat în partea de nord-vest a judeţului irmătoarele bazine hidrografice: Basca Mare (partea mijlocie şi inferioară), Basca Rozilei (partea inferioară) şi Caşoca.

Geografic, suprafaţa păduroasă ce formează obiectul prezentului studiu este situată în partea externă a Carpaţilor de Curbură în Munţii Podu Calului şi Penteleu aparţinând munţilor Buzăului. Aceştia sunt munţi de înălţime mijlocie dezvoltaţi pe zona gresiei de Tarcău şi Siriu.

Din punct de vedere al zonării fitoclimatice pădurile acestui ocol au o amplitudine te mare fiind situate din etajul subalpin (Fsa) şi până în etajul deluros de gorunete, fagete şi goruneto-fagete (FD3).

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Ocolul silvic Nehoiu are următoarele vecinătăţi şi limite:

Tabelul 1.2.1.

nete cardinale Vecinătăţi - Denumirea limitei

NORD O.S.Comandau plaiul Paltinului, culmea Fântânii, culmea Huţăuş, culmea Poiana Vacii, culmea Gropii

EST O.S.Gura Teghii culmea Crucii, culmea Penteleu, culmea Monteoru, culmea Cursele, pârâul Basca Rozilei

SUD O.S.GuraTeghii O.S.Cislău pârâul Basca Rozilei, pârâul Aninului, culmea Bradului

VEST O.S.Nehoiaşu râul Buzău, dealul Caşoca, culmea Cailor, plaiul Fântiniţei

Toate limitele teritoriale sunt naturale fiind constituite din detalii de relief distincte (culmi, plaiuri, ape). Hotarele pădurilor sunt reprezentate prin liziera pădurii şi ie iar în zonele unde pădurea se suprapune peste limitele teritoriale ale ocolului ic acestea au fost materializate pe arbori cu vopsea roşie prin semnul "H".

1.3.Administrarea fondului forestier

1.3.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică de stat

Fondul forestier proprietate publică a statului în suprafaţă de 22913,5 ha este administrat de Regia Naţională a Pădurilor prin Direcţia Silvică Ploieşti, Ocolul Silvic Nehoiu.

Pe raza O.S.Nehoiu există la data de 01.01.2000 o suprafaţă păduroasă restituită foştilor proprietari conform Legii 18/1991 de 155,4 ha. Aceasta este bornată şi parcelată, apărând delimitată distinct şi pe hărţile amenajistice. La nivel de unitate de producţie această suprafaţă are următoarea distribuţie:

U.P.I Păltiniş - 80,2 ha;

U.P.VICaşoca-75,2ha.

Administrarea fondului forestier proprietate privată se va face de către proprietarii acestuia, individual sau în asociaţie, cu obligaţia gospodăririi acestuia în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile de protecţie a mediului.

1.4. Repartiţia fondului forestier proprietate publică de stat pe comune

Suprafaţa ocolului silvic Nehoiu este repartizată pe teritoriul următoarelor

localităţi:

Tabelul 1.4.1.

Unitatea de producţie I II III IV V VI Total

Comuna (Oraşul)

Nehoiu 1271,1 - - - - 266,5 1537,6

Siriu - - - - - 6083,8 6083,8

Gura Teghii 2457,8 3552,5 2273,8 4187,6 2820,4 - 15292,1

TOTAL 3728,9 3552,5 .2273,8 4187,6 2820,4 6350,3 22913,5

1.5. Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier

Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier a fost identificată cu ocazia Efectuării revizuirii amenajamentului în unităţile de producţie III Patacu (45,0 ha), IV Gâsculiţa (250,0 ha) şi VI Caşoca (22,0 ha).

Aceasta este constituită din păşuni împădurite.

Localizarea acesteia este prezentată în amenajamentele celor trei unităţi de producţie.

Pe parcursul aplicării amenajamentului, ocolul silvic va identifica în continuare toate terenurile cu vegetaţie forestieră din limitele teritoriale. Aceste terenuri vor fi administrate de deţinătorii legali sub controlul direct al organelor silvice, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

Preview document

Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 1
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 2
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 3
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 4
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 5
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 6
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 7
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 8
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 9
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 10
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 11
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 12
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 13
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 14
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 15
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 16
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 17
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 18
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 19
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 20
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 21
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 22
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 23
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 24
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 25
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 26
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 27
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 28
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 29
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 30
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 31
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 32
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 33
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 34
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 35
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 36
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 37
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 38
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 39
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 40
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 41
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 42
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 43
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 44
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 45
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 46
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 47
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 48
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 49
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 50
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 51
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 52
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 53
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 54
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 55
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 56
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 57
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 58
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 59
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 60
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 61
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 62
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 63
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 64
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 65
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 66
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 67
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 68
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 69
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 70
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 71
Situatia Teritorial – Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Situatia Teritorial - Administrativa - Ocolul Silvic Nehoiu.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetari privind Influenta Lungimii Corporale si a Perimetrului Mare, asupra Prolificitatii, la Femelele de Pesti Pasnici si Rapitori

INTRODUCERE Istoricul şi importanţa pescuitului Rezultatele săpăturilor arheologice, mărturiile cronicilor şi documentelor, precum şi analiza...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Amenajarea Padurilor

1) Conducerea unei păduri spre starea normală presupune: a) determinarea funcţiei sau funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii b)...

Ai nevoie de altceva?