Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 116 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CUPRINS:
I. INTRODUCERE 8
I.1. PROCESUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 8
I.2. DIRECTIILE DE DEZVOLTARE A JUDETULUI CLUJ 9
I.3. PROCESUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 11
I.4. NECESITATEA IMPLEMENTARII UNUI PLAN STRATEGIC DE
DEZVOLTARE LOCALA 12
I.5. ETAPELE DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC DE
DEZVOLTARE A COMUNEI MIHAI VITEAZU 13
II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI MIHAI VITEAZU 16
II.1. ISTORICUL LOCALITĂŢII 16
II. 1.1. ATESTAREA DOCUMENTARĂ 17
II.2.CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC 18
II. 2.1.AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 19
II.2.2. RELIEFUL 20
II.2.3. CLIMA 22
II.2.4. RESURSE NATURALE 22
II.2.5. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 23
II.2.6. SOLURILE 25
II.2.7. FLORA ŞI FAUNA 25
II.2.8. REZERVAŢIILE NATURALE 26
III. SITUAŢIA ACTUALĂ 28
III.1. ASPECTE DEMOGRAFICE 28
III.1.1.REPARTIZAREA POPULAŢIEI ŞI EFECTIVUL ACESTEIA 28
III.1.2. REPARTIZAREA POPULATIEI PE GRUPE DE VARSTA 29
III.1.3. REPARTIZAREA POPULAŢIEI ÎN FUNCŢIE DE STAREA CIVILĂ 30
III.1.4. POPULATIA PE NATIONALITATI 31
III.1.5. CONFESIUNEA POPULAŢIEI 31
III.1.6. MIGRAŢIA POPULAŢIEI 32
Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu
6
III.1.7. NATALITATEA 32
III.1.8. MORTALITATEA 32
III.1.9. FORŢA DE MUNCĂ 33
III.2. ASPECTE LEGATE DE SĂNĂTATE 34
III.2.1. SERVICIILE MEDICO- SANITARE 34
III.2.2. INFRASTRUCTURA DIN DOMENIUL SANITAR 36
III.3. SISTEMUL EDUCAŢIONAL 36
III.3.1. PERSONALUL DIDACTIC ŞI AUXILIAR 37
III.3.2. INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ 38
III.4. ACTIVITATEA SPORTIVĂ 40
III.4. 1. INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ 41
III.5. ASISTENŢA SOCIALĂ 41
III.6. CULTURĂ ŞI ARTĂ 43
III.7. ORDINEA PUBLICĂ 43
III.8. RELAŢII REGIONALE, EUROREGIONALE 44
III.9. POSIBILITĂŢI DE INVESTIŢIE 45
III.10. CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI 47
III.10.1. INDUSTRIA 49
III.10.2. ZONĂ TURISTICĂ ŞI CULTURALĂ 50
III.10.2.1. UNITĂŢI DE CAZARE 53
III.10.3 AGRICULTURA 54
III.10.4. TRANSPORTUL 56
III.10.4.1. CĂI DE TRANSPORT 56
III.10.4.2. INFRASTRUCTURA TEHNICO- EDILITARĂ 57
III.10.4.2.1. RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA 57
III.10.4.2.2. REŢEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ 58
III.10.4.2.3. RETEAUA DE ALIMENTARE CU GAZ METAN 59
III.10.4.2.4. RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA 59
IV. 1. SONDAJUL ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI 61
Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu
7
IV. 2. FOCUS GRUPURI PE DOMENII DE INTERES 68
V. PROBLEME, DIRECŢII ŞI PROGRAME STRATEGICE 69
V.1. INFRASTRUCTURĂ 70
V.1.1. PROBLEME STRATEGICE 71
V.1.2. DIRECŢII STRATEGICE 72
V.2 MEDIUL DE AFACERI 73
V.2.1. PROBLEME STRATEGICE 74
V.2.2. DIRECŢII STRATEGICE 75
V.3. SĂNĂTATE ŞI SOCIAL 76
V.3.1. PROBLEME STRATEGICE 77
V.3.2. DIRECŢII STRATEGICE 78
V.4. EDUCAŢIE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 79
V.4.1. PROBLEME STRATEGICE 80
V.4.2. DIRECŢII STRATEGICE 81
V.5. DIRECŢII STRATEGICE GENERALE 82
V.6. PROGRAME OPERAŢIONALE 84
BIBLIOGRAFIE 110
ANEXE 111
LISTĂ TABELE ŞI FIGURI 116

Extras din document

Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu

8

I. INTRODUCERE

I.1. Procesul de Dezvoltare Regională

Acest proces de dezvoltare regională porneşte de la PND, care este un concept specific

politicii europene de coeziune economică şi socială şi reprezintă documentul de planificare

strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va

orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de

Coeziune a Uniunii Europene.

Dată fiind importanţa exerciţiului de programare pentru perioada 2007-2013 precum

şi importantele modificări care au loc din perspectiva aderării României la Uniunea

Europeană, la nivel regional a avut loc un important proces de reflecţie asupra scopului

Planului de Dezvoltare Regională, a procesului de planificare în ansamblu.

În esenţă, prin prezentul exerciţiu de planificare ne propunem ca obiectiv operaţional

conştientizarea mai puternică a necesităţii concentrării pe acele acţiuni de natură să creeze

avantaje competitive pentru regiune, pentru România, precum şi a necesităţii creării masei

critice necesare de ,,grupuri locale de iniţiativă” care să susţină, ulterior, întregul proces în

faza de implementare. Procesul este menit să asigure forţa necesară unei strategii: o viziune

comună, ca bază atât pentru planificare, cât şi pentru toate acţiunile ulterioare de

implementare a strategiei, ţinând cont de faptul că acestea reprezintă acţiuni ,,individuale”. În

acest sens, un deziderat major este acela de a creşte capacitatea proprie de “administrare” a

dezvoltării şi, implicit, capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale.

Prin procesul de planificare ne-am propus să asigurăm implicarea mai puternică a

sectorului privat în proces, precum şi reflectarea mai bună a acestei problematici în

dezbaterea publică, deci întărirea dialogului social-real şi pregătirea pentru trecerea la un

adevărat dialog civic prin antrenarea în proces a nivelurilor sub-judeţene.

Strategia de dezvoltare regională trebuie să pornească de la nevoile de dezvoltare

locală, pe care apoi să le sincronizeze cu cele de dezvoltare naţională.

Strategia de dezvoltare locală sau zonală a comunei Mihai Viteazu, trebuie să fie în

strânsă legatură cu Procesul de Dezvoltare Regională al regiunii din care face parte zona

respectivă, precum şi cu priorităţile identificate de Planul Naţional de Dezvoltare, având în

vedere obiectivul global, şi anume reducerea decalajelor de dezvoltare faţă de UE.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu

9

Pornind de la o analiză cuprinzătoare a situaţiei socio-economice actuale, au fost

stabilite şase priorităţi naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de

domenii şi sub-domenii prioritare:

-Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe

cunoaştere;

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

-Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

-Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi

întărirea capacităţii administrative;

-Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

-Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.

La nivelul Regiunii 6 Nord –Vest, regiune de dezvoltare din care face parte şi judeţul

Cluj, implicit comunitatea Mihai Viteazu, Strategia de Dezvoltare Regională a identificat

prin dezbatere publică 5 obiective specifice :

-Dezvoltarea unor produse de marcă regională şi promovarea unor afaceri

specifice regiunii;

-Asigurarea suportului de infrastructură pentru dezvoltarea durabilă;

-Integrarea socio-economică a grupurilor şi comunităţilor dezavantajate;

-Dezvoltarea de reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată;

-Promovarea economiei bazată pe cunoaştere şi formare continuă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul.pdf