Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 28297
Mărime: 106.73KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Modranga Teofana

Cuprins

Introducere 3

Istoricul cercetărilor 4

CAPITOLUL I. Poziţia geografică şi limite 6

1.1. Denumiera satelor componente comunei Lisa 6

1.2. Elemente - spaţial geografice 6

1. 3. Limite şi dimensiuni 6

CAPITOLUL II. Cadrul natural 9

2.1. Relieful 9

2.1.1. Alcătuirea geologică şi evoluţia 9

2.1.2. Unităţile de relief 10

2.2. Clima 18

2.3. Reţeaua hidrografică 20

2.4. Vegetaţia, fauna şi solurile 22

2.4.1. Vegetaţia 22

2.4.1.1. Zona montană a pădurilor 22

2.4.1.2. Zona alpină a tufişurilor şi a pajiştilor alpine 24

2.4.2. Fauna 25

2.4.3. Solurile 27

CAPITOLUL III. Evoluţia spaţială şi funcţională a localităţilor 29

CAPITOLUL IV. Potenţialul uman 32

4.1. Evoluţia numerică a populaţiei 32

4.2. Structura populaţiei 35

4.3. Mobilitatea teritorială 36

CAPITOLUL V. Funcţiile geoeconomice actuale 38

5.l. Funcţia agricolă 38

5.l.l. Cultura plantelor 38

5.1.2 Sectorul zootehnic 39

5.1.3. Apicultura 40

5.1.4. Economia piscicolă 40

5.1.5. Economia forestieră 40

5.1.6 Economia vânatului 41

5.2. Funcţia industrială 41

5.3. Funcţia comercială 42

5.4. Funcţia de transport 43

5.5. Funcţia turistică 45

CAPITOLUL VI. Elemente de cultură, ocrotire socială, învăţământ, etnografie şi folclor 49

6.1. Funcţia de învăţământ 49

6.2. Aspecte etnografice şi folclorice 50

6.3. Asistenţa sanitară 55

CAPITOLUL VII. Modalităţi de optimizare a spaţiului rural şi protecţia mediului 56

CAPITOLUL VIII. Metodologia predării geografiei în învăţământul primar 58

8.1. Obiectul şi sarcinile predării geografiei la clasele I – IV 58

8.2. Importanţa predării geografiei 60

8.3. Formarea reprezentărilor şi a noţiunilor geografice în clasele primare 62

8.4. Obiectivele şi conţinuturile noului Curriculum-ului Naţional la geografie 64

8.5. Metodele şi procedeele activităţii instructiv – educative 66

8.6. Utilizarea mijloacelor de învăţământ în lecţiile de geografie 76

8.7. Proiectarea activităţii de predare - învăţare – evaluare 85

Bibliografie 92

Extras din document

Introducere

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze un studiu monografic al comunei Lisa din judeţul Braşov, cu scopul înţelegerii cunoştinţelor despre această comună.

Ca fiu al comunei Lisa judeţul Braşov, crescută pe aceste me¬leaguri, cunoscătoare a fenomenelor începând cu cele fizico-geografice şi terminând cu cele economice, sociale, politice şi culturale, mi-am propus să le aprofundez şi să le valo¬rific în prezenta lucrare, fără însă a avea pretenţia că am reuşit întru totul.

Comuna prezintă anumite caractere economice, condiţionate de dezvoltarea isto¬rică şi economică în timp, la care şi-au adus contribuţia şi particularităţile mediului geo¬grafic

Varietatea acestor elemente pe teritoriul comunei Lisa, cu implicaţiile lor au o deosebită importanţă astăzi în rezolvarea unor probleme de ordin teoretic şi practic, de dezvoltare economică, de conservarea şi păstrarea mediului ambiant.

Astăzi este necesară folosirea raţională a fondului forestier, agricol, a resurselor minerale, hidrologice, cinegetice, precum şi dezvoltarea turismului.

Măreţia munţilor şi pitorescul văilor ce îi brăzdează este un îndemn la drumeţie, la cunoaşterea acestor locuri.

Despre satele componente comunei scriitorul Mihail Sadoveanu, în lucrarea isto¬rioare ardelene", Bucureşti, 1972, arăta „toate frumuseţile locurilor acestea în care ex¬celează aerul tăios, vremile de linişte încremenită îţi fac de trei ori aşteptată vremea prânzului.''''

Marele istoric Nicolae Iorga în lucrarea sa ,JDrumuri şi oraşe din România", Bucu¬reşti, 1908, descriind satele făgărăşene, arăta: „ dintre toate acestea Breaza are cea frumoasă aşezare."

În elaborarea acestei lucrări am beneficiat de un material bibliografic referitor la trecutul istoric al satelor componente comunei Lisa: Lisa, Breaza, Pojorta, cât şi asupra elementelor fizico-geografice şi economico-geografice.

La materialul bibliografic studiat am adăugat observaţiile proprii în teren, deaseme-nea folosind diferitele informaţii primite din partea locuitorilor satelor: Lisa, Breaza şi Pojorta.

Încerc conceperea acestei lucrări şi din considerente practice:

- folosirea elementelor de geografie locală în cadrul lecţiilor de geografie a Româ¬niei de către viitorii profesori;

- identificarea unor poteci (plaiuri) de munte ce pot deveni viitoare trasee turistice;

- educarea tineretului în respectul faţă de turism, faţă de baza actuală a turismului şi, de ce nu, aceşti tineri să devină viitorii agenţi de turism rural şi urban, având în vedere că în satele din apusul Europei turismul aduce sume însemnate la bugetul statelor respective;

- cunoaşterea prin turism a trecutului poporului nostru, popor greu încercat de vitre¬giile soartei în îndelungata sa istorie.

Istoricul cercetărilor

Zona la care se referă lucrarea face parte organică din regiunea muntoasă a Car-paţilor Meridionali la contactul cu Depresiunea Făgăraşului. Această zonă nu a rămas în afara interesului pentru cercetare al diverşilor geografi deoarece oferă elemente inedite fizico-geografice, economice, culturale.

Primele studii geografice şi cartografice realizate în masivul cristalinului făgără-şean le-au făcut G. Primics în 1884, L. Mrazec în 1980, care au descifrat tectonica de a-samblare a Carpaţilor Meridionali. M. Reinhardt şi O. Schmidt în 1906 fac cercetări asu¬pra masivului Făgăraş.

Masivul Făgăraş a fost obiectul a numeroase lucrări de prospecţiune şi exploatare: C. Dimofte şi I. Manes în anii 1957-1960 realizează studii referitoare la mineralizaţiile de sulfuri metalice.

Preview document

Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 1
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 2
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 3
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 4
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 5
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 6
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 7
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 8
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 9
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 10
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 11
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 12
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 13
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 14
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 15
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 16
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 17
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 18
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 19
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 20
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 21
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 22
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 23
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 24
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 25
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 26
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 27
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 28
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 29
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 30
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 31
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 32
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 33
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 34
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 35
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 36
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 37
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 38
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 39
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 40
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 41
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 42
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 43
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 44
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 45
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 46
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 47
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 48
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 49
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 50
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 51
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 52
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 53
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 54
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 55
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 56
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 57
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 58
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 59
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 60
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 61
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 62
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 63
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 64
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 65
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 66
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 67
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 68
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 69
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 70
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 71
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 72
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 73
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 74
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 75
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 76
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 77
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 78
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 79
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 80
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 81
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 82
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 83
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 84
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 85
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 86
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 87
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 88
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 89
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 90
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 91
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 92
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 93
Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Studiu Monografic al Comunei Lisa din Judetul Brasov.doc

Alții au mai descărcat și

Strategie de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazul

Strategia de Dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu 8 I. INTRODUCERE I.1. Procesul de Dezvoltare Regională Acest proces de dezvoltare regională...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?