Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 55106
Mărime: 375.46KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Cuprins

CAPITOL 1

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE – INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE VEGETALE 1

1.1. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ANALIZĂ. TIPURI DE ANALIZĂ ECONOMICĂ 1

1.2. IMPLICAŢIILE TIPOLOGIEI EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ASUPRA ANALIZEI ACTIVITĂŢII TEHNICO-ECONOMICE A ACESTORA 3

1.2. ETAPELE ANALIZEI ACTIVITĂŢII TEHNICO-ECONOMICE ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE 4

CAPITOL 2

METODE DE ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 10

2.1. ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANŢULUI 10

2.2. ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 31

2.3. METODE DE ANALIZĂ A EFICIENŢEI UTILIZĂRII CAPITALULUI FIX 40

CAPITOL 3

METODE DE EVIDENŢĂ, CALCUL ŞI ANALIZĂ A INDICATORILOR SPECIFICI EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 51

3.1. METODE DE CALCUL A INDICATORILOR TEHNICI UTILI ÎN MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE 51

3.1.1. INDICATORII FONDULUI FUNCIAR 51

3.1.2. INDICATORII INVESTIŢIILOR 55

3.1.3. INDICATORII MECANIZĂRII AGRICULTURII 57

3.1.4. INDICATORII CHIMIZĂRII PRODUCŢIEI AGRICOLE 62

3.1.5. INDICATORII CREŞTERII ŞI EXPLOATĂRII ANIMALELOR. INDICATORI PRIVIND BAZA FURAJERĂ 63

3.1.6. INDICATORII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII 66

3.1.7. INDICATORII PRODUCŢIEI AGRICOLE 73

3.2. METODE DE CALCUL A INDICATORILOR ECONOMICI UTILI ÎN MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 75

3.2.1 Veniturile şi cheltuielile exploataţiei agricole 76

3.2.2 Analiza costurilor din cadrul exploataţiilor agricole. Metode de bază utilizate în dimensionarea şi determinarea costurilor 82

CAPITOL 4

INDICATORI DE EXPRIMARE A RENTABILITĂŢII UTILIZAŢI ÎN PLANIFICAREA, EVIDENŢA ŞI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 103

4.1. PROFITUL – EXPRESIA ABSOLUTĂ A RENTABILITĂŢII 104

4.2. SISTEMUL DE INDICATORI UTILIZAŢI ÎN ANALIZA RENTABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 106

4.3. PRINCIPALELE MODELE DE ANALIZĂ A RENTABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 110

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 130

Extras din document

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale

1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de analiză economică

Analiza, ca noţiune, constituie o metodă de cercetare bazată pe descompunerea sau desfacerea unui obiect sau al unui fenomen în părţile sale componente, în elementele sale simple. În toate domeniile ştiinţei, analiza joacă rolul unui mijloc indispensabil al cunoaşterii.

Cerinţele perfecţionării acestui instrument metodologic, ale sporirii eficienţei sale în procesul cunoaşterii au impus apariţia unor discipline ştiinţifice de analiză în diferitele ramuri ale ştiinţei (chimie, matematică, biologie, fizică etc), inclusiv în domeniul economiei.

Asociindu-se la cuvântul ,,analiză" diferiţi termeni, se indică, fie caracterul analizei (analiză economică, analiză matematică, analiză psihologică etc.), fie obiectul analizei (analiza activităţii economice a unei întreprinderi, analiza productivităţii muncii, analiza costului producţiei, analiza unor probe, mostre etc). Se utilizează şi formulări în care apare atât caracterul cât şi obiec¬tul analizei. Asemenea formulări sunt necesare în cazul în care caracterul analizei este diferit de obiectul ei, de exemplu, analiza statistică a unui fenomen biologic sau chimic etc. în unele cazuri caracterul analizei se suprapune cu obiectul ei. Astfel, prin ana¬liză economică, în mod curent, atunci când nu se face nici o menţiune privind obiectul analizei, se înţelege analiza unui feno¬men economic efectuată după o metodologie specifică.

Analiza economică poate fi definită, ca cercetarea unui fenomen (proces sau activitate) din punct de vedere economic, bazată pe descompunerea unui întreg în elementele lui compo¬nente şi pe studierea lor şi a factorilor care îl determină. Esenţia¬lul în analiza economică îl constituie studierea relaţiilor structu¬rale şi a relaţiilor cauză-efect.

În sensul strict al formulării, determinativul „economică", fixează caracterul analizei, care poate avea ca obiect nu numai o activitate economică ci şi una socială, tehnică, administrativă, sanitară etc. Asociindu-se în acest caz determinative specifice, se particularizează şi analiza din acest punct de vedere.

Analiza economică s-a individualizat în ansamblul ştiinţelor economice, datorită particularităţilor analizei fenomenelor eco¬nomice, în raport cu fenomenele din natură.

O altă particularitate a analizei economice, constă în carac¬terul său deosebit de complex, caracter ce provine din însăşi complexitatea fenomenelor cercetate. O serie de aspecte ce ilustrează caracterul complex al analizei economice apar în mod evident în legătură cu necesitatea studierii relaţiilor cauză-efect. Dacă reprezentarea obişnuită a legăturilor amintite, proprie proceselor relativ simple, înseamnă producerea directă şi nemijlocită a efectului de către cauză, în cazul legă¬turilor manifestate în fenomenele economice nu poate fi vorba decât de efecte generate de factori multipli, cu influenţe de sen¬suri şi intensităţi diferite, transmise prin lanţuri cauzale complexe.

Cercetătorul care urmăreşte cunoaşterea genezei proceselor economice, în general are de-a face cu conexiuni suple, în cadrul cărora, aceeaşi modificare aparentă poate fi produsă de cauze diferite, modificări diferite pot rezulta din acţiunea aceleiaşi cauze, cauzele se pot combina (adiţiona, compensa, amplifica sau demultiplica) dând o rezultantă complexă de acţiuni etc.

Datorită faptului că legile economice, spre deosebire de legile naturii, se realizează prin însăşi activitatea oamenilor, obiectul analizei economice — fenomenele şi procesele studiate — sunt implicit fenomene social-economice. De aici provine ca o particu¬laritate a analizei economice, pe de o parte dificultatea sepa¬rării fenomenului observat de cel ce îl studiază, iar pe de altă parte, necesitatea acordării importanţei cuvenite factorului uman, aspectelor sociale şi psihologice specifice acţiunii acestuia.

Analiza economică, în funcţie de diferitele criterii luate în considerare, poate fi de mai multe tipuri

• după raportul dintre timpul în care se efectuează analiza şi perioada desfăşurării fenomenului, se disting două tipuri fundamentale: analiza activităţii economice şi analiza previzională:

o Analiza activităţii economice denumită şi analiza post-factum sau analiza realizării obiectivelor, presupune cercetarea rezultatelor unei activităţi desfăşurate, relevând modul de exe¬cutare a obiectivelor stabilite în scopul formulării măsurilor pentru îmbunătăţirea acesteia. În literatura de specialitate, prin analogia dintre organismul uman şi cel economic, s-a conturat o formă specifică de analiză post-factum denumită analiza diagnostic. Ea este orientată în special spre problemele de organizare şi conducere, având ca scop aprecierea stării de funcţionare a organismului economic exami¬nat, sesizarea principalelor deficienţe (,,puncte critice") şi preci¬zarea" cadrului general al măsurilor de remediere a acestora;

o Analiza previzională sau analiza prospectivă, presupune

anticiparea desfăşurării în viitor a fenomenelor şi proceselor

economice, pe baza cercetării factorilor acestora, luând în con¬siderare mutaţiile previzibile ce vor avea loc. Analiza previzională constituie o etapă hotărâtoare a elabo¬rării planului, fără însă să se confunde cu aceasta. În timp ce analiza previzională reprezintă o estimare a situaţiei viitoare posibile, pe baza evoluţiei precedente a fenomenelor şi a noilor date oferite de ştiinţă, planul constituie o întruchipare a deciziei economice deja adoptate, luând în consideraţie şi datele furnizate de însăşi studiul de previziune.

- luând drept criteriu modul de urmărire a caracteristicilor fenomenelor sau a posibilităţilor de cuantificare a acestora, se distinge existenţa analizei calitative şi a analizei cantitative:

o Analiza calitativă urmăreşte elucidarea esenţei fenome¬nului, însuşirile sale definitorii, factorii care îl determină, recurgând la abstractizare, la capacitatea de a purifica esenţialul de neesenţial, de a separa dependenţele cauzale de cele întâmplătoare, pe baza cunoaşterii legităţilor producerii fenomenului

respectiv. Cu ajutorul analizei calitative se poate elucida meca¬nismul formării rezultatului economic;

o Analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenelor prin determinări cantitative, exprimate prin diferite caracteris¬tici numerice. În analiza cantitativă îşi găsesc câmp larg de apli¬care metodele matematice.

- după nivelul la care se desfăşoară analiza economică se pot distinge : analiza microeconomică şi analiza macroeconomică:

Preview document

Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 1
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 2
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 3
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 4
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 5
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 6
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 7
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 8
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 9
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 10
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 11
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 12
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 13
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 14
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 15
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 16
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 17
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 18
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 19
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 20
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 21
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 22
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 23
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 24
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 25
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 26
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 27
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 28
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 29
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 30
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 31
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 32
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 33
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 34
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 35
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 36
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 37
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 38
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 39
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 40
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 41
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 42
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 43
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 44
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 45
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 46
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 47
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 48
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 49
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 50
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 51
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 52
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 53
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 54
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 55
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 56
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 57
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 58
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 59
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 60
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 61
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 62
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 63
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 64
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 65
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 66
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 67
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 68
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 69
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 70
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 71
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 72
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 73
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 74
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 75
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 76
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 77
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 78
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 79
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 80
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 81
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 82
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 83
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 84
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 85
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 86
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 87
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 88
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 89
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 90
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 91
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 92
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 93
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 94
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 95
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 96
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 97
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 98
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 99
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 100
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 101
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 102
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 103
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 104
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 105
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 106
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 107
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 108
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 109
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 110
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 111
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 112
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 113
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 114
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 115
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 116
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 117
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 118
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 119
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 120
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 121
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 122
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 123
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 124
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 125
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 126
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 127
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 128
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 129
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 130
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 131
Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole.doc

Alții au mai descărcat și

Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală

INTRODUCERE În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze deciziile...

Managementul Exploatatiilor Agricole - Planul de Afaceri al Unei Exploatatii Agricole

Cap 1. Functia de previziune a managementului A întrezări şi, eventual, a cuantifica evoluţia viitoare a unor fenomene de natură...

Eficiența Economică a Culturilor de Cereale

Introducere CULTURA CEREALELOR reprezintă pe glob o sursă de bază în hrana populaţiei şi a animalelor crescute de om, fiind răspândite pe o...

Politici de Dezvoltare a Exploatatiilor Agricole 2000-2020

1. INTRODUCERE Datorită actualei structuri agrare ne întrebăm incotro se indreaptă agricultura României și ce fel de politici trebuiesc adoptate...

Consultanta Agricola

Consultanta Agricola Consultanta=transfer cunostinte noi catre fermieri pentru o schimbare de durata a comportamentului si a da incredere in...

Tipuri si Forme de Turism

Ca urmare a tendintei generale de evolutie a societatii,turismul reprezinta astazi nu numai cea mai eficienta ramura economica,ci si cea mai sigura...

Amenajările Agricole din România și Impactul Acestora asupra Dezvoltării Localităților

1. Spatiul rural al României Spatiul rural al României este alcatuit conform Legii nr. 2/ 1968 de organizare teritorial- administrativa din 2.688...

Policy Areas

Policy areas Agriculture "The Common Agriculture Policy has adapted both to internal needs and challenges and to international developments....

Ai nevoie de altceva?