Agenda Digitală Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 17011
Mărime: 90.97KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Alexandru

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I – ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA GUVERNAREA ELECTRONICĂ 6

1.1. Societatea informațională – premisă a apariţiei guvernării electronice 6

1.2. e-Guvernare – concepte şi forme 8

1.3. Principiile, obiectivele şi beneficiile e-Guvernării 10

1.4. Serviciile de e-Guvernare în România 13

CAPITOLUL II –AGENDA DIGITALĂ PENTRU EUROPA 17

2.1. Agenda digitală 2020 17

2.2. Domeniile de acţiune ale Agendei digitale pentru Europa 21

2.2.1. O piaţă digitală unică şi dinamică 21

2.2.2. Interoperabilitate şi standardizare 23

2.2.3. Încredere şi securitate 24

2.2.4. Acces rapid şi ultrarapid la Internet.24

2.2.5. Acţiuni legate de cercetare şi inovare 25

2.2.6. Creşterea gradului de alfabetizare, dezvoltarea competenţelor digitale şi a incluziunii 26

2.2.7. Avantajele TIC pentru societate în Uniunea Europeană.27

CAPITOLUL III – AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA 30

3.1. Definirea Agendei digitale pentru România 30

3.2. Domenii de acţiune 32

3.2.1. Domeniu de acțiune I – e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data, Media Social.37

3.2.2. Domeniu de acţiune II – TIC în Educaţie, Sănătate, Cultură şi eInclusion 38

3.2.3. Domeniu de acțiune III – TIC în e-comerț și inovare în TIC 40

3.2.4. Domeniu de acţiune IV – Comunicaţii în bandă largă şi infrastructură de servicii electronice 41

3.3. Surse de finanţare ale Agendei digitale 43

CONCLUZII 46

BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

INTRODUCERE

Criza a anulat ani întregi de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențe structurale în economia Europei. Astăzi, obiectivul principal al Europei trebuie să fie revenirea pe drumul cel bun. Pentru a-și asigura un viitor durabil, Europa trebuie să privească deja dincolo de prioritățile pe termen scurt. Confruntați cu îmbătrânirea populației și cu concurența mondială, avem trei opțiuni: să muncim mai susținut, să muncim mai mult sau să muncim mai inteligent. Va trebui probabil să le facem pe toate trei, dar opțiunea a treia este singura care poate garanta ridicarea nivelului de trai al europenilor. În acest scop, Agenda digitală cuprinde propuneri de acțiuni care trebuie întreprinse de urgență pentru a readuce Europa pe calea unei creșteri inteligente, durabile și incluzive. Aceste propuneri vor forma un cadru pentru transformările pe termen lung produse de o societate și o economie din ce în ce mai digitalizate.

Comisia Europeană a lansat în martie 2010 strategia Europa 2020 pentru ieșirea din crizăși pregătirea economiei UE pentru provocările deceniului următor. Europa 2020 conturează o perspectivă care înglobează realizarea unui grad înalt de ocupare a forței de muncă, crearea unei economii cu emisii scăzute de carbon, productivitate și coeziune socială, obiective care urmează a fi atinse prin acțiuni concrete la nivelul UE și la nivel național. Bătălia pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă necesită asumarea responsabilității la cel mai înalt nivel politic și mobilizarea tuturor actorilor de pe scena politică europeană.

O parte dintre obiectivele stabilite de Agenda Digitală Europeană au fost preluate și adaptate la contextul actual din România, în măsura în care acestea sunt relevante și aliniate la viziunea strategică TIC a României 2020. Scopul acestei acțiuni este de a asigura dezvoltarea TIC a României la nivelul țărilor din regiune și de a stabili premisele integrării României, din punct de vedere TIC, în piața unică digitală a Europei.

Agenda digitală pentru Europa defineşte şapte domenii prioritare de acţiune: crearea unei pieţe unice digitale, interoperabilitate crescută, sporirea siguranţei şi a încrederii în internet, accesul mult mai rapid la internet, mai multe investiţii în cercetare şi dezvoltare, ridicarea nivelului aptitudinilor şi incluziunii în materie de „alfabetizare digitala” şi aplicarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă societatea, de exemplu schimbările climatice şi îmbătrânirea populaţiei.

Printre beneficiile potenţiale se numără facilitarea operaţiunilor de facturare şi plata electronică, implementarea rapidă a telemedicinei şi obţinerea unui iluminat eficient din punct de vedere energetic. În aceste şapte domenii de actiune, Agenda digitală prevede 100 de acţiuni subsecvente, dintre care 31 de natură legislativă. Agenda digitală este prima dintre cele şapte initiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Trebuie puse interesele cetăţenilor şi ale companiilor europene în prim-planul revoluţiei digitale, pentru a putea beneficia din plin de potenţialul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), de a crea noi locuri de muncă şi de a promova sustenabilitatea şi incluziunea socială. Ambiţioasa strategie arată cu claritate domeniile asupra cărora trebuie sa fie concentrate eforturile autorităţilor în anii urmatori. Pentru a putea realiza pe deplin potenţialul viitorului digital al Europei este nevoie de angajamentul deplin al statelor membre, al sectorului TIC şi al altor actori economici majori.

O implementare completă a viziunii strategice pentru sectorul TIC în Romania care va îndeplini obiectivele specificate pentru România va necesita o investiţie totală de peste 3,9 miliarde de Euro. Impactul direct şi indirect asupra economiei, calculat în conformitate cu bunele practici din alte ţări europene care au facut investiţii similare poate fi tradus într-o creştere PIB de 13%, creşterea numărului de locuri de muncă cu 11%, şi reducerea costurilor de administrare cu 12% până în anul 2020.

Strategia Naţională privind Agenda Digitală defineşte cadrul pentru o structură instituţională care va oferi o viziune unitară, va gestiona centralizat şi coordonat toate aspectele legate de informatizarea serviciilor publice şi de realizarea interoperabilităţii la nivel european.

CAPITOLUL I

Abordări conceptuale cu privire la guvernarea electronică

1.1. Societatea informaţională - premisă a apariţiei guvernării electronice

Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul de a asigura accesul la informaţie şi de a presta servicii publice în regim interactiv. Este un instrument ce contribuie la armonizarea relaţiilor între cetăţeni şi autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni. Guvernarea electronică se afirmă din ce în ce mai mult ca o caracteristică majoră a noii societăţi bazate pe informaţie şi cunoştinţe. Fenomenul este complex şi se raportează la conexiunile care există între autorităţi şi persoanele fizice şi juridice din societate. Astfel, se urmăreşte deschiderea unui drum care se va finaliza prin reforma completă a administraţiei publice, astfel încât să fie pusă real în slujba fiecărui cetăţean.

Guvernarea electronică este utilizarea de către autorităţile administraţiilor publice în scopul:

- îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice centrale;

- eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru;

- îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi servicii între autorităţile administraţiei publice centrale;

- îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice la nivelul administraţiei publice centrale .

Bibliografie

Banciu, Doina, Teorii şi practici ale guvernării electronice, curs.

Comunicaţiile şi tehnologia informaţiei în România. Raport de activitate al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei – 2010-2013.

Ghilic-Micu, Bogdan, Stoica, Marian, E-Activităţile în societatea informaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2009.

JASPERS, Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania, Martie 2013.

Lițan, Elena-Daniela, Sisteme informatice de tip e-government sau guvernarea electronică: între prezent şi viitor, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2013.

OCDE, Imperativele E-Guvernării, Editura Aisteda, Bucureşti, 2004.

Popa, Adina Simona, Blidişel, Gabriela Rodica, Georgevici, Felicia Gabriela, E-Guvernare: Ghid pentru administraţia publică locală, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2011.

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România, Iulie 2014.

Tabloul de bord Agenda Digitală privind România, Comisia Europeană 2014.

Vasilache, Dan, Guvernarea electronică - o introducere, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008.

http://digitalagenda.ro/cadru-de-actiune/pilon-2-interoperabilitate-si-standarde/

http://digitalagenda.ro/cadru-de-actiune/pilon-8-international/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard

http://ec.europa.eu/romania/documents/agenda_digitala_pentru_europa_com_comis.pdf

http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/general_framework/em0041_ro.htm

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,contentMDK:21948518~menuPK:64282137~pagePK:41367~piPK:279616~theSitePK:40941,00.html

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf

http://www.europedirectbotosani.ro/?art=335

http://www.isb.admin.ch/index.html?lang=en

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/O_agenda_digitala_pentru_Europa.pdf

http://www.mh-procons.ro/teme/TEMA3/TIC_DD.pdf

http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/e-government-in-romania-130507

www.e-guvernare.ro

www.e-guvernare.ro,

www.mcsi.ro/Transparenta.../Strategia-Agenda-Digitala,-iulie-2014

www.mcsi.ro/Transparenta.../Strategia-Agenda-Digitala,-iulie-2014

Preview document

Agenda Digitală Europeană - Pagina 1
Agenda Digitală Europeană - Pagina 2
Agenda Digitală Europeană - Pagina 3
Agenda Digitală Europeană - Pagina 4
Agenda Digitală Europeană - Pagina 5
Agenda Digitală Europeană - Pagina 6
Agenda Digitală Europeană - Pagina 7
Agenda Digitală Europeană - Pagina 8
Agenda Digitală Europeană - Pagina 9
Agenda Digitală Europeană - Pagina 10
Agenda Digitală Europeană - Pagina 11
Agenda Digitală Europeană - Pagina 12
Agenda Digitală Europeană - Pagina 13
Agenda Digitală Europeană - Pagina 14
Agenda Digitală Europeană - Pagina 15
Agenda Digitală Europeană - Pagina 16
Agenda Digitală Europeană - Pagina 17
Agenda Digitală Europeană - Pagina 18
Agenda Digitală Europeană - Pagina 19
Agenda Digitală Europeană - Pagina 20
Agenda Digitală Europeană - Pagina 21
Agenda Digitală Europeană - Pagina 22
Agenda Digitală Europeană - Pagina 23
Agenda Digitală Europeană - Pagina 24
Agenda Digitală Europeană - Pagina 25
Agenda Digitală Europeană - Pagina 26
Agenda Digitală Europeană - Pagina 27
Agenda Digitală Europeană - Pagina 28
Agenda Digitală Europeană - Pagina 29
Agenda Digitală Europeană - Pagina 30
Agenda Digitală Europeană - Pagina 31
Agenda Digitală Europeană - Pagina 32
Agenda Digitală Europeană - Pagina 33
Agenda Digitală Europeană - Pagina 34
Agenda Digitală Europeană - Pagina 35
Agenda Digitală Europeană - Pagina 36
Agenda Digitală Europeană - Pagina 37
Agenda Digitală Europeană - Pagina 38
Agenda Digitală Europeană - Pagina 39
Agenda Digitală Europeană - Pagina 40
Agenda Digitală Europeană - Pagina 41
Agenda Digitală Europeană - Pagina 42
Agenda Digitală Europeană - Pagina 43
Agenda Digitală Europeană - Pagina 44
Agenda Digitală Europeană - Pagina 45
Agenda Digitală Europeană - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Agenda Digitala Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Accesul la Informațiile de Interes Public

Considerații generale Una dintre cele mai importante realizări din ultimii ani în privinţa creşterii transparenţei instituţiilor publice, a...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Guvernarea Electronică

Introducere Guvernele din întreaga lume încearcă să facă faţă noilor provocări la care sunt supuse: cererea publică de responsabilitate,...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Oportunități de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile. Studiu de caz

Introducere Lucrarea Oportunități de finanțare a afacerilor prin obținerea de fonduri europene nerambursabile se bazează pe analiza modalităților...

Impactul fondurilor europene

Capitolul 1. Cadrul european de implementare a Fondurilor Europene 1.1 Elemente care au contribuit la constituirea Uniunii Europene de azi De-a...

Rolul fondurilor europene în dezvoltarea economică și socială a României

Un subiect mult dezbatut la nivelul societatii romanesti si europene, considerat de unii vital pentru evolutia Romaniei in contextual integrarii in...

Banca Europeană de Investiții - organizare, funcționare, rol, proiecte finanțate

Introducere Banca Europeană de Investiții (BEI) este un organism financiar ce face parte din sistemul instituțional comunitar actual. BEI este...

Piața internă unică

Considerații generale În 1951, la un an după planul Schuman, s-a încheiat Tratatul de la Paris ce a întemeiat Comunitatea Europeană a Cărbunelui...

Programe Europene de Acțiune pentru Mediu în Uniunea Europeană

1. Introducere În ultimii 30 de ani, politica europeană de mediu s-a dezvoltat de la un grup limitat de măsuri preponderant tehnice la una din...

Strategia Europa 2020 - Obiective de mediu

O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii 1. Ce este Strategia Europa 2020? „Europa 2020...

Mixul de politici în zona euro

1.1 SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) este format din Banca Centrală Europeană (BCE) şi din...

Ai nevoie de altceva?