Caiet de Practica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Caiet de Practica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

BAZA LEGALĂ

Prin Legea nr. 51/ 8. 03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice s-a stabilit cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului functionarii serviciilor comunitare de utilitati publice.

In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:

a) alimentarea cu apa;

b) canalizarea si epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

e) salubrizarea localitatilor;

f) iluminatul public;

g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;

h) transportul public local.

Operatorii serviciilor de utilitati publice

(1) Au calitatea de operator furnizorii/ prestatorii de servicii de utilitati publice care isi desfasoara activitatea pe baza licentei eliberate de autoritatile de reglementare competente.

(2) Operatorii de servicii de utilitati publice au aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana.

(3) In functie de modalitatea de gestiune a serviciului adoptata, operatorii isi pot desfasura efectiv activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice numai dupa emitera hotararii de dare in administrare - in cazul gestiunii directe, respectiv a hotararii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii - in cazul gestiunii delegate.

(4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilitati publice existenti la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii directe, precum si furnizorii/prestatorii care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de concesiune valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pot continua activitatea pe baza acestor contracte, pana la expirarea acestora, fara posibilitate de prelungire.

(5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara licenta atrage raspunderea administrativa sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si indreptateste autoritatea de reglementare competenta sau autoritatile administratiei publice locale sa ceara instantei judecatoresti constatarea nulitatii hotararii de dare in administrare, respectiv a hotararii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.

(6) Operatorii serviciilor de utilitati publice infiintati de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, indiferent de statutul juridic, precum si operatorii avand statut de societati comerciale cu capital majoritar public au calitatea de autoritati contractante si au obligatia aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari.

(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice au obligatia de a se supune controlului si de a se conforma masurilor stabilite cu ocazia activitatii de control, precum si de a pune la dispozitia imputernicitilor autoritatilor administratiei publice locale sau ai autoritatilor de reglementare competente toate datele si informatiile solicitate.

(1) Raporturile juridice dintre operatorii si utilizatorii serviciilor de utilitati publice sunt raporturi juridice de natura contractuala si sunt supuse normelor de drept privat.

(2) Operatorii serviciilor de utilitati publice au fata de utilizatori urmatoarele obligatii principale:

a) sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, conform prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

b) sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii aparute in functionarea sistemelor de utilitati publice si sa limiteze durata interventiilor;

c) sa asigure montarea, functionarea si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare a consumului la bransamentul utilizatorului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare;

d) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

e) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a furnizarii/prestarii serviciilor si sa acorde bonificatii utilizatorilor in cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de furnizare/prestare;

f) sa plateasca chirii pentru folosirea temporara a terenurilor si sa aduca terenurile si obiectivele afectate de lucrarile de interventie sau de investitii in starea anterioara inceperii acestor lucrari;

g) sa serveasca utilizatorii din aria de acoperire, in conditiile programelor de reabilitare, extindere si modernizare aprobate;

h) sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea autoritatii administratiei publice locale de dare in administrare;

i) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv autoritatilor de reglementare competente, informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora furnizeaza/presteaza serviciul de utilitati publice, in conditiile legii;

j) sa incheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesara desfasurarii activitatilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

(3) Operatorii serviciilor de utilitati publice sunt in drept sa suspende sau sa limiteze furnizarea/prestarea serviciilor catre utilizatori, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile, in urmatoarele cazuri:

a) depasirea termenului legal pentru achitarea facturilor;

b) neachitarea notelor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor;

c) utilizarea neautorizata, fara aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;

d) impiedicarea delegatului imputernicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de a monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare sau de a remedia defectiunile la instalatiile administrate de furnizor, cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;

e) bransarea ori racordarea fara acordul operatorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarea, fara acordul operatorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare.

(4) In cazuri de forta majora, astfel cum acestea sunt definite in contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilitati publice, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALITATEA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ