Organizarea Apararii Impotriva Incendiilor la AF Mihalca

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Organizarea Apararii Impotriva Incendiilor la AF Mihalca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE . 3
1.1. Întomirea actelor de autoritate, documentelor specifice şi evidenţelor privind apărarea împotriva incendiilor . 4
1.2. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locuri de muncă . 5
Cap. 2. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la A.F. MIHALCA
2.1. Prezentarea societăţii . 10
2.2. Acte de autoritate ale conducerii (decizii) . 10
2.3. Responsabilităţi şi competenţe . 11
2.3.1. Atribuţiile administratorului . 11
2.3.2. Responsabilităţile conducătorilor locurilor de muncă . 12
2.3.3. Responsabilităţile Cadrului tehnic sau persoanei desemnate să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor . 16
2.3.4. Responsabilităţile angajaţilor . 16
2.4. Instruţiuni propii specifice PSI . 19
2.5. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor . 26
2.6. Planul de evacuare . 27
ANEXE
Anexa nr. 1 – Decizie privind Modul de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor şi Anexe . 28
Anexa nr. 2 - Decizie privind Reglementarea lucrului cu foc deschis şi Anexe . 42
Anexa nr. 3 - Decizie privind Reglementarea fumatului . 46
Anexa nr. 4 - Decizie privind Organizarea instruirii personalului şi Anexă . 47
Anexa nr. 5 - Decizie privind Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase . 53
Anexa nr. 6 - Decizie privind numirea persoanei de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor . 54
Anexa nr. 7A – Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă – Atelier . 55
Anexa nr. 8 – Planul de evacuare . 56
Anexa nr. 9 – Tematică orientativă de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul muncitor . 58
Anexa nr. 10 – Tematică orientativă de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul tehnic productiv . 60

Extras din document

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor ;

b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor ;

c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor ;

d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ;

e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor ;

f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor ;

g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor ;

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare ;

i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment ;

j) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor ;

k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu ;

l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea ;

m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii ;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:

a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, să angajeze cel puţin un cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condiţiile legii.

1.1. Actele de autoritate, documentele specifice şi evidenţele

privind apărarea împotriva incendiilor

Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt :

a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor ;

b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă ;

c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului ;

d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului ;

e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă ;

f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu ;

g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale ;

h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză ;

i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii ;

j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituţiilor trebuie să cuprindă cel puţin:

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

b) fişa obiectivului; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;

j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;

l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/ furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Apararii Impotriva Incendiilor la AF Mihalca.doc