SC Termoelectrica Paroseni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17570
Mărime: 146.21KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Jurca Liviu

Cuprins

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. COMBUSTIBILI

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI(instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

8.2 PROCES TEHNOLOGIC

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

9.5. ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN

MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3 APA SUBTERANA

10.4 SOL

10.5 ZGOMOT

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

11.2 DESEURI COMERCIALIZATE

11.3. DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR

11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.1.1 EMISII

13.1.2 IMISII

13.2. APA

13.2.1. APA UZATA

13.2.2. APE SUBTERANE

13.3 SOL

13.4. DESEURI

13.5 ZGOMOT

14. RAPORTARI LA A.R.P.M. TIMISOARA SI PERIODICITATEA

ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. VALABILITATE

18. PLAN DE ACTIUNI

Extras din document

SC TERMOELECTRICA PAROSENI.

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

• Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

• Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

• Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

• Utilizarea eficienta a energiei;

• Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

• Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale Paroseni

ADRESA: Paroseni, str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara

CUI R 11088556 J 20/639/2000

TELEFON: 0254– 57.07.90

FAX: 0254 – 57.04.81

E-MAIL: mediu@separoseni.ro

Centrala Paroseni este situata pe terasa inferioara de pe malul drept al Jiului, in apropierea orasului Vulcan, la 8-10 m de calea ferata Vulcan-Paroseni-Lupeni.Acest amplasament a fost determinat de existenta numeroaselor exploatari de carbune din zona.Esta situat pe drumul national DN 66 A ce face legatura intre Craiova si Tg. Jiu.

Vecinatati:

-nord-calea ferata Livezeni-Lupeni

-sud-DN 66 A

-est- drumul de acces la Exploatarea Miniera Paroseni

-vest –raul Jiul de Vest

In jurul centralei se afla suprafete de teren cu diverse culturi sau pajisti

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C. Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale Paroseni cu sediul in Paroseni, str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, inregistrata la A.R.P.M. Timisoara cu nr.94RP din 18.09.2006 si a completarilor inregistrate ulterior cu nr. 343RP/14.11.2006 si 232/11.01.2007, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, a H.G. nr. 19/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a H.G. nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Legii 84/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu.

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare :

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, care transpune DC 85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE; DC 91/157/CEE; RC 259/93; DC 92/43/CEE; DC 79/409/CEE ;

• H.G. nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, modificata si completata prin H.G. nr. 322/2005 si HG 1502/2006, care transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/80/CE din 23 octombrie 2001, publicata in JOCE nr. L 309/2001

• H.G. nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, care transpune Directiva 96/82/EC – SEVESO II ;

• Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE ;

• Legea nr. 24/06.05.1994 (M.O. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei –cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE ;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.O. nr. 40/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu ;

• Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93 ;

• Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase.

Preview document

SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 1
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 2
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 3
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 4
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 5
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 6
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 7
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 8
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 9
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 10
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 11
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 12
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 13
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 14
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 15
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 16
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 17
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 18
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 19
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 20
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 21
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 22
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 23
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 24
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 25
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 26
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 27
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 28
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 29
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 30
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 31
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 32
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 33
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 34
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 35
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 36
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 37
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 38
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 39
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 40
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 41
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 42
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 43
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 44
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 45
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 46
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 47
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 48
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 49
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 50
SC Termoelectrica Paroseni - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • SC Termoelectrica Paroseni.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere

1.1. Criteriul de stabilitate n Stabilitatea masivului de sare conform acestui criteriu se estimează în funcţie de caracteristicile geomecanice...

Îmbunătățirea Tehnologiilor de Execuție a Lucrărilor Miniere prin Procesul perforare-pușcare

în vederea obţinerii unor viteze mari de săpare, presupune înbunătăţirea parametrilor tehnologici. Lungimea de gaură, nr. găurilor, schema de...

Ai nevoie de altceva?