SC Termoelectrica Paroseni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza SC Termoelectrica Paroseni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dr. Jurca Liviu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
2. TEMEIUL LEGAL
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE
7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. APA
7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI
7.3. COMBUSTIBILI
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1. DOTARI(instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)
8.2 PROCES TEHNOLOGIC
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 . AER
9.2. APA
9.3. SOL
9.4. ZGOMOT
9.5. ALTE DOTARI
10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN
MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. AER
10.2. APA
10.3 APA SUBTERANA
10.4 SOL
10.5 ZGOMOT
11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR
11.2 DESEURI COMERCIALIZATE
11.3. DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR
11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE
12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1. AER
13.1.1 EMISII
13.1.2 IMISII
13.2. APA
13.2.1. APA UZATA
13.2.2. APE SUBTERANE
13.3 SOL
13.4. DESEURI
13.5 ZGOMOT
14. RAPORTARI LA A.R.P.M. TIMISOARA SI PERIODICITATEA
ACESTORA
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII
16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI
17. VALABILITATE
18. PLAN DE ACTIUNI

Extras din document

SC TERMOELECTRICA PAROSENI.

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

• Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

• Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

• Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

• Utilizarea eficienta a energiei;

• Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

• Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale Paroseni

ADRESA: Paroseni, str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara

CUI R 11088556 J 20/639/2000

TELEFON: 0254– 57.07.90

FAX: 0254 – 57.04.81

E-MAIL: mediu@separoseni.ro

Centrala Paroseni este situata pe terasa inferioara de pe malul drept al Jiului, in apropierea orasului Vulcan, la 8-10 m de calea ferata Vulcan-Paroseni-Lupeni.Acest amplasament a fost determinat de existenta numeroaselor exploatari de carbune din zona.Esta situat pe drumul national DN 66 A ce face legatura intre Craiova si Tg. Jiu.

Vecinatati:

-nord-calea ferata Livezeni-Lupeni

-sud-DN 66 A

-est- drumul de acces la Exploatarea Miniera Paroseni

-vest –raul Jiul de Vest

In jurul centralei se afla suprafete de teren cu diverse culturi sau pajisti

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C. Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale Paroseni cu sediul in Paroseni, str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, inregistrata la A.R.P.M. Timisoara cu nr.94RP din 18.09.2006 si a completarilor inregistrate ulterior cu nr. 343RP/14.11.2006 si 232/11.01.2007, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, a H.G. nr. 19/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a H.G. nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Legii 84/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu.

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare :

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, care transpune DC 85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE; DC 91/157/CEE; RC 259/93; DC 92/43/CEE; DC 79/409/CEE ;

• H.G. nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, modificata si completata prin H.G. nr. 322/2005 si HG 1502/2006, care transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/80/CE din 23 octombrie 2001, publicata in JOCE nr. L 309/2001

• H.G. nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, care transpune Directiva 96/82/EC – SEVESO II ;

• Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE ;

• Legea nr. 24/06.05.1994 (M.O. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei –cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE ;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.O. nr. 40/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu ;

• Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii 360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93 ;

• Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase.

Fisiere in arhiva (1):

  • SC Termoelectrica Paroseni.doc