Interfața GUI Matlab a Microsoft Word

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 12 fișiere: docx, jpg, m, asv, fig
Pagini : 1 în total
Cuvinte : 20
Mărime: 1.59MB (arhivat)
Cost: Gratis
Interfata Gui Matlab

Extras din document

% Begin initialization code - DO NOT EDIT

gui_Singleton = 1;

gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...

'gui_Singleton', gui_Singleton, ...

'gui_OpeningFcn', @untitled3_OpeningFcn, ...

'gui_OutputFcn', @untitled3_OutputFcn, ...

'gui_LayoutFcn', [] , ...

'gui_Callback', []);

if nargin && ischar(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

end

% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before untitled3 is made visible.

function untitled3_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

% This function has no output args, see OutputFcn.

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to untitled3 (see VARARGIN)

% Choose default command line output for untitled3

handles.output = hObject;

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes untitled3 wait for user response (see UIRESUME)

% uiwait(handles.figure1).

Preview document

Interfața GUI Matlab a Microsoft Word - Pagina 1

Conținut arhivă zip

 • Interfata GUI Matlab a Microsoft Word
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • Sa se realizeze o interfata grafica.docx
  • untitled3.asv
  • untitled3.fig
  • untitled3.m

Alții au mai descărcat și

Optimizarea asistată a sistemelor automate

Introducere În toate activităţile umane se manifestă continuu tendinţa (tendinţele) de perfecţionare, de alegere a unor soluţii optime. Atunci...

Sisteme automate liniare

În evoluţia sa omenirea a fost preocupată de realizarea unor dispozitive, mijloace tehnice, care să solicite cât mai puţin prezenţa omului pentru o...

Instrumente Utilizate în Managementul Calității

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII [1] [3] [4] [9] [10] [24] [30] [31] [44] [48] [49] [50] [52] [54] [64] [66] [87] [92] [93] [98]...

Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică

Exemple de automatizare convenţională a unor utilaje şi instalaţii din industria chimică 1. Consideraţii generale privind elaborarea unui plan de...

Microsistemul cu Microprocesor 8085 EMAC Universal Trainer

L1. Microsistemul cu microprocesor 8085 EMAC Universal Trainer Obiective - Să înţeleagă structura internă şi funcţionarea microprocesorului...

Curs SQL

Sintaxa de baza a instructiunilor SQL Obiective • Cunoasterea capabilitatilor instructiunilor SELECT • Executarea unor instructiuni SELECT de...

Complemente de Teoria Sistemelor

SISTEME NELINIARE 1. Conceptul de sistem neliniar. Tipuri de neliniaritati Conceptul de sistem neliniar Un sistem este neliniar atunci cand...

Cursuri Internet

Javascript este un limbaj de scripting creat pentru a oferi interactiune cu paginile WEB, incorporat de obicei direct in paginile HTML JavaScript...

Ai nevoie de altceva?