Banca Comercială Română

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 38659
Mărime: 395.73KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA B.C.R. IAŞI

CAPITOLUL 2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A B.C.R. IAŞI 6

CAPITOLUL 3 SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR ŞI AUTOMATIZAREA OPERAŢIUNILOR BANCARE. DOCUMENTAŢIA BANCARĂ 21

CAPITOLUL 4 CONTURILE BANCARE 28

CAPITOLUL 5 ACTIVITATEA BANCARĂ PRIVIND OPERAŢIUNILE DE DECONTARE INTRA ŞI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE CLIENŢII SĂI (ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI FĂRĂ NUMERAR) . 40

CAPITOLUL 6 ACTIVITATEA BANCARĂ PRIVIND OPERAŢIUNILE CU NUMERAR Păstrarea dublurilor de chei . 59

CAPITOLUL 7 MONEDA ELECTRONICĂ 65

CAPITOLUL 8 TEHNICA ŞI EVIDENŢA OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE BANCARĂ 75

CAP.9 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI REZULTATELOR BANCARE .

BIBLIOGRAFIE 99

Extras din document

Capitolul 1 Structura organizatorică a B.C.R. PASCANI

1.1 Prezentarea centralei şi a retelei teritoriale a B.C.R.

1.1.1 Centrala B.C.R.

Centrala Băncii Comerciale Române îşi are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3. Prin centrala ei, B.C.R. îndeplineşte funcţia de coordonare pentru toate activităţile ce se desfăşoară în sucursalele judeţene şi cea a municipiului Bucureşti, sucursale şi agenţii, asigurând aplicarea corectă legilor, hotărâririlor şi a tuturor actelor normative ce guvernează activitatea bancară.

În acest sens, centrala băncii elaborează norme specifice ce trebuie respectate de unităţile în subordine. B.C.R. S.A. are în subordine o reţea de unităţi compusă din sucursale judeţene, succursale şi agenţii – unităţi fără personalitate juridică, care funcţionează in baza aprobării Consiliului de administraţie şi execută operaţii şi prestări de servicii bancare conform prevederilor statutului, în limita competenţelor stabilite de Centrala băncii.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, unitaţile teritoriale au în structura organizatorică, in funcţie de volumul, diversitatea şi complexitatea activitaţii, următoarele compartimente de lucru :

a) La sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti : coordonare, trezorerie şi operaţii cu numerar ; creditare şi scont ;operaţiuni valutare ; conturi şi viramente ; informatică şi decontări interbancare ; contabilitate, operaţiuni în contul bugetului de stat şi secretariat administrativ ; casierie şi operaţii cu metale preţioase ;juridic şi contencios ; control interjudeţean.

b) La sucursale : creditare şi scont ; operaţiuni valutare ; conturi si viramente ; informatica şi decontari interbancare ; secretariat administrativ ; casierie şi operaţii cu metale preţioase ; juridic şi contencios.

c) La agenţii : creditare şi scont ; conturi şi viramente ; casierie şi operaţii cu metale preţioase.

Figura nr. 1 Compartimentele B.C.R. S.A.

Conducerea şi administrarea băncii este asigurată de:

- Adunarea Generală a Acţionarilor

- Consiliul de Administraţie

- Comitetul de Direcţie

- Preşedinte şi vicepreşedinţi.

Adunarea Generală a Acţionarilor

Potrivit Statutului B.C.R., A.G.A., care se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare, examinează şi ia hotărari în problemele generale ale băncii.

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, examinează şi ia hotărari cu privire la:

• Aprobarea sau modificarea bilanţului şi contului de profit şi pierderi şi stabilirea dividendelor ;

• Alegerea administratorilor şi cenzorilor ;

• Fixarea remuneraţiei cuvenite administratorilor şi cenzorilor pentru exerciţiul în curs ;

• Pronunţarea asupra gestiunii administratorilor şi descărcarea acestora de gestiune pentru anul încheiat;

• Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul viitor pe baza propunerilor Consiliului de Administraţie ;

• Desfiinţarea uneia sau mai multora dintre unităţile băncii.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se intruneşte ori de căte ori este nevoie de a se lua hotărare pentru :

• Prelungirea duratei societaţii ;

• Mărirea, reducerea sau reîntregirea capitalului social ;

• Participarea cu capital la societaţile comerciale, financiare şi bancare ;

• Schimbarea obiectului şi formei societaţii ;

• Mutarea sediului ;

• Fuziunea cu alte societaţi, dizolvarea anticipată a băncii ;

• Emisiunea de obligaţiuni, titluri de credit şi alte scrisori de valoare ;

• Modificarea statutului băncii sau a oricăror altor hotărari pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Consiliul de Administraţie

Administrarea şi conducerea băncii sunt încredinţate Consiliului de Administraţie, compus din preşedintele şi vicepreşedinţii băncii şi membrii numiţi de A.G.A. care au calitatea de administratori ai băncii.

Administratorii băncii sunt numiţi pe termen de patru ani, cu posibilitatea realegerii lor pe alte perioade de cate patru ani. Preşedintele Consiliului de Administraţîe este şi preşedintele băncii, calitate in care conduce şi Comitetul de Direcţie.

Consiliul de Administraţie al B.C.R., potrivit statutului băncii exercită următoarele atrbuţii :

• Prezintă spre aprobarea A.G.A. proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, programul de activitate, raportul Consiliului de Administraţie cu privire la bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, precum şi propunerile cu destinaţia profitului ;

• Aprobă politica băncii cu privire la credite, resurse şi dobanzi ;

• Propune A.G.A. emiterea de acţiuni, obligaţiuni şi titluri de credit şi modul de distribuire a acestora ;

• Aprobă structura organizatorică, numărul de personal şi salarizarea acestora, regulamentul privind prganizarea şi funcţionarea băncii, regulamentul de ordine interioară al acesteia, regimul semnăturilor şi al împuterniciţilor în cadrul băncii ;

• aprobă numirea directorilor adjuncţi şi contabililor şefi din administraţia centrală şi unităţile teritoriale ale bănci;

• aprobă înfiinţarea de sucursale, agenţii din ţara şi străinătate ;

• aprobă nivelul dobănzilor, comisioanelor, taxelor şi spezelor bancare;

• aprobă înregistrarea de pierderi a sumelor imposibil de recuperat sau a celor a căror recuperare nu poate fi realizată în condiţii economice, precum şi a pierderilor provocate de salariaţi, consecinţă a riscului normal al serviciului;

• numeşte Comitetul de Direcţie şi stabileşte competenţele acestuia ;

• aprobă organizarea rticiparea băncii la licitaţii de devize, titluri de valori romaneşti şi străine ;

• propune A.G.A. participarea băncii, cu capital în lei sau valută , în calitate de asociat sau acţionar, la societaţi comerciale, bancare şi financiare, româneşti sau străine ;

• aprobă cumpărarea sau construirea de imobile din fondurile băncii pentru nevoi proprii sau ale salariaţilor săi ;

• aprobă documentaţiile tehnico-economice prezentate de Consiliul tehnico-economic ;

• aprobă normele şi instrucţiunile de lucru ale băncii ;

• rezolvă orice alte probleme stabilite de A.G.A..

în statut se mai prevede că supravegherea gestiunii Consiliului de Administraţie al băncii se realizează de Comisia de cenzori, formată din trei membri şi trei supleanţi, care se aleg de A.G.A. pentru o perioadă de trei ani, cu drept de realegere pe alte perioade de câte trei ani.

Preview document

Banca Comercială Română - Pagina 1
Banca Comercială Română - Pagina 2
Banca Comercială Română - Pagina 3
Banca Comercială Română - Pagina 4
Banca Comercială Română - Pagina 5
Banca Comercială Română - Pagina 6
Banca Comercială Română - Pagina 7
Banca Comercială Română - Pagina 8
Banca Comercială Română - Pagina 9
Banca Comercială Română - Pagina 10
Banca Comercială Română - Pagina 11
Banca Comercială Română - Pagina 12
Banca Comercială Română - Pagina 13
Banca Comercială Română - Pagina 14
Banca Comercială Română - Pagina 15
Banca Comercială Română - Pagina 16
Banca Comercială Română - Pagina 17
Banca Comercială Română - Pagina 18
Banca Comercială Română - Pagina 19
Banca Comercială Română - Pagina 20
Banca Comercială Română - Pagina 21
Banca Comercială Română - Pagina 22
Banca Comercială Română - Pagina 23
Banca Comercială Română - Pagina 24
Banca Comercială Română - Pagina 25
Banca Comercială Română - Pagina 26
Banca Comercială Română - Pagina 27
Banca Comercială Română - Pagina 28
Banca Comercială Română - Pagina 29
Banca Comercială Română - Pagina 30
Banca Comercială Română - Pagina 31
Banca Comercială Română - Pagina 32
Banca Comercială Română - Pagina 33
Banca Comercială Română - Pagina 34
Banca Comercială Română - Pagina 35
Banca Comercială Română - Pagina 36
Banca Comercială Română - Pagina 37
Banca Comercială Română - Pagina 38
Banca Comercială Română - Pagina 39
Banca Comercială Română - Pagina 40
Banca Comercială Română - Pagina 41
Banca Comercială Română - Pagina 42
Banca Comercială Română - Pagina 43
Banca Comercială Română - Pagina 44
Banca Comercială Română - Pagina 45
Banca Comercială Română - Pagina 46
Banca Comercială Română - Pagina 47
Banca Comercială Română - Pagina 48
Banca Comercială Română - Pagina 49
Banca Comercială Română - Pagina 50
Banca Comercială Română - Pagina 51
Banca Comercială Română - Pagina 52
Banca Comercială Română - Pagina 53
Banca Comercială Română - Pagina 54
Banca Comercială Română - Pagina 55
Banca Comercială Română - Pagina 56
Banca Comercială Română - Pagina 57
Banca Comercială Română - Pagina 58
Banca Comercială Română - Pagina 59
Banca Comercială Română - Pagina 60
Banca Comercială Română - Pagina 61
Banca Comercială Română - Pagina 62
Banca Comercială Română - Pagina 63
Banca Comercială Română - Pagina 64
Banca Comercială Română - Pagina 65
Banca Comercială Română - Pagina 66
Banca Comercială Română - Pagina 67
Banca Comercială Română - Pagina 68
Banca Comercială Română - Pagina 69
Banca Comercială Română - Pagina 70
Banca Comercială Română - Pagina 71
Banca Comercială Română - Pagina 72
Banca Comercială Română - Pagina 73
Banca Comercială Română - Pagina 74
Banca Comercială Română - Pagina 75
Banca Comercială Română - Pagina 76
Banca Comercială Română - Pagina 77
Banca Comercială Română - Pagina 78
Banca Comercială Română - Pagina 79
Banca Comercială Română - Pagina 80
Banca Comercială Română - Pagina 81
Banca Comercială Română - Pagina 82
Banca Comercială Română - Pagina 83
Banca Comercială Română - Pagina 84
Banca Comercială Română - Pagina 85
Banca Comercială Română - Pagina 86
Banca Comercială Română - Pagina 87
Banca Comercială Română - Pagina 88
Banca Comercială Română - Pagina 89
Banca Comercială Română - Pagina 90
Banca Comercială Română - Pagina 91
Banca Comercială Română - Pagina 92
Banca Comercială Română - Pagina 93
Banca Comercială Română - Pagina 94
Banca Comercială Română - Pagina 95
Banca Comercială Română - Pagina 96
Banca Comercială Română - Pagina 97
Banca Comercială Română - Pagina 98
Banca Comercială Română - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Banca Comerciala Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu monografic realizat la Banca Română pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Caiet de practică privind acordarea de credite în cadrul băncii Ion Țiriac

Banca Ion Tiriac “UNIRII” functioneaza ca o sucursala judeteana. Conducerea bancii este asigurata de catre director, care are in subordine: •...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Banca Comercială Română

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ISTORIC ŞI EVOLUŢIE I.1. ISTORIC ŞI EVOLUTIE Revoluţia din Decembrie 1989 a produs un cutremur în...

Studiu privind creditarea societăților comerciale de către băncile din România

Capitolul 1. Creditul – obiect de activitate al bancilor comerciale din Romania. 1.1. Creditul bancar – concept, trasaturi, resurse de creditare....

Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar...

Practică la Banca Comercială Română

BANCA COMERCIALA ROMANA Banca Comerciala Româna s-a înfiintat prin Hotarâre de Guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe actiuni, cu un capital...

Cercetarea selectivă privind satisfacția clienților - studiu de caz - Banca Comercială Română - Constanța

Economia de piaţă presupune existenţa unei economii monetare în cadrul căreia sistemul instituţiilor de credit bancare creează posibilitatea...

Monografie Banca Comercială Română

Capitolul I 1.1.Prezentarea societãtii. Istoric si evolutie Banca Comercialã Românã, o prezentã activã pe piata financiarã româneascã, s-a...

Lucrare de practică la Banca Comercială Română SA - sucursala Libertății, București

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Ai nevoie de altceva?