Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor la Institutiile Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor la Institutiile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 71 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitolul 1 Organizare și funcționalitate la Primăria Orașului Siret 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Obiectiv/domeniu de activitate 3
1.3 Organizare internă(organigrama comentată) 5
1.4 Funcționalitate (relații interne cu accent pe latura financiară) 22
1.5 Structura de personal 23
1.6 Relațiile externe ale Primăriei Orașului Siret 23
1.7 Structura și evoluția principalelor venituri/cheltuieli bugetare la Primăria orașului Siret în 28
perioada 2009-2011 – tabel comentat cu identificarea factorilor de influență 28
Capitolul 2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 32
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 32
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 33
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 53
Capitolul 3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 57
3.1. Surse de finanţare 57
3.2 Modalități tehnice utilizate în finanțarea cheltuielilor publice 59
3.2.1 Deschiderea și repartizarea de credite bugetare-pentru bugetul de stat 60
3.2.2 Alimentare cu fonduri - pentru bugetele locale 63
3.3 Utilizarea efectivă a creditelor bugetare și a fondurilor alocate. Plăți pentru cheltuieli 66
3.4 Fluxuri informaționale generate de finanțarea cheltuielilor bugetare 68
Bibliografie 71

Extras din document

Capitolul 1 Organizare și funcționalitate la Primăria Orașului Siret

1.1 Scurt istoric

Teritoriul în care este așezat orașul Siret, valea râului Siret, cu condiții favorabile practicării agriculturii, existența materialelor de construcții, precum și situarea pe traseul unui important drum transcontinental care pleacă de la Dunărea maritimă spre Liov și în final până la țărmurile baltice, a oferit condiții prielnice de locuire încă din cele mai vechi timpuri.

Vestigiile arheologice descoperite în zonă atestă existența unor așezări umane din vremuri neolitice, din perioada de tranziție spre epoca bronzului, apoi din antichitate, secolul III î.Ch. până în secolul IV d.Ch. și din evul mediu, secolul XII- secolul XVIII. Menționat ca localitate într-o cronică din secolul al XII-lea, Siretul este atestat ca oraș-cetate încă înainte de întemeierea statului Moldova, în anul 1340, când era considerat un însemnat centru economic, cu o activitate comercială intensă.

Orașul Siret se află situat în partea de nord a județului Suceava, pe malul drept al râului Siret, în apropierea graniței cu Ucraina. Siret este un punct de tranzit, motiv pentru care s-a dezvoltat de timpuriu ca centru economic și comercial pe culoarul Siretului, pe drumul comercial care unea orașele dunărene de Liov. După ce Marea Neagră s-a transformat la propriu într-un „lac turcesc”, vechile legături comerciale cu nordul Europei se sting, iar importanța Siretului scade semnificativ, lucru care duce la o decădere a acestuia.

În afară de magistrala rutieră E85, Siretul mai este accesibil și pe următoarele rute: Suceava – Calafindești (DJ 209D), dinspre Rădăuți prin Dornești (DN 17A), dinspre Dorohoi prin Dersca (DJ 291B) sau Vârfu Câmpului (DN 29A/DN 29C). În localitate se poate ajunge cu trenul, pe linia Dornești – Siret dată în folosință în anul 1976.

Siret se învecinează cu Ucraina (la nord), cu comuna Mihăileni din județul Botoșani (la est) și comuna Grămești din județul Suceava. Suprafața teritoriului localității este de 4337,96 hectare. Orașul Siret administrează două sate: Mănăstioara și Pădureni.

Așezarea în teritoriu și condițiile cadrului natural au imprimat orașului un profil industrial-agrar, dezvoltarea în viitor a localității fiind în strânsă corelație cu legăturile economice și comerțul interstatal din zona de graniță cu Ucraina.

1.2 Obiectiv/domeniu de activitate

Primăria orașului Siret, autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură funcţională cu activitate permanentă constituită din primar, viceprimari, secretarul unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului. Ea duce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, exercită prerogativele conferite prin Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001 şi alte acte normative speciale şi soluţionează, în condiţiile legii, probleme curente ale colectivităţii locale. Întreaga activitate a Primăriei este organizată şi condusă de către primar. Funcţia de primar este o funcţie tradiţională în administraţia locală. Primarul este autoritatea executivă aleasă potrivit legii pe o perioadă de 4 ani care poate fi prelungit în condiţii de război sau de catastrofă prin lege organică.

Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabileşte prin hotărâri ale consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale. Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, este organizat în servicii, birouri și compartimente. Conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii curente şi a personalului din cadrul compartimentelor funcţionale structurate ca servicii, birouri şi compartimente este asigurată de către funcţionari publici de conducere, numiţi în condiţiile legii. În cadrul subdiviziunilor aparatului de specialitate se realizează atribuţiile consiliului local şi ale primarului, prin acte şi operaţiuni tehnice, economice şi juridice; ele nu au capacitate juridică, administrativă distinctă de cea a autorităţii în numele căreia acţionează. Primaria oraşului Siret coordonează direct activitatea a 2 birouri , 4 servicii şi 20 compartimente constituind aparatul de specialitate al primarului oraşului Siret. Între compartimentele din cadrul primăriei există relaţii de colaborare în vederea soluţionării problemelor curente ale colectivităţii.

Autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativă şi hotărăsc, cu respectarea legii în probleme de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice.

În acest sens, autorităţile locale au responsabilităţi în următoarele domenii de activitate:

- Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;

- Organizarea şi dezvoltarea localităţii: economico-socială, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, protecţia mediului;

- Gestiunea financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală conform legii;

- Servicii publice locale;

- Asistenţă, ajutor social şi protecţie a drepturilor copilului;

- Liberă iniţiativă şi concurenţă loială asigurând libertatea comerţului;

- Funcţionarea instituţiilor de învaţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport potrivit legii;

- Organizarea internă a Primăriei;

- Asigurarea ordinii publice prin colaborarea cu personalul Ministerului de Interne conform noii organizări a Ministerului Administraţiei Publice;

- Asigurarea desfaşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;

- Prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor;

Alte domenii de activitate în care autorităţile administraţiei publice locale au competente, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Primăria oraşului Siret coordonează şi activitatea următoarelor instituţii şi servicii publice din subordinea Consiliului Local:

1. Casa de cultură

2. Biblioteca

3. Piaţa agroalimentară

4. Serviciul public de asistenţă socială

5. Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat

6. Serviciul public de salubrizare

7. Serviciul public de termoficare

În concluzie, serviciile, birourile și departamentele sunt subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de legalitate şi eficienţă. Serviciile şi birourile nu au capacitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităţilor în numele cărora acţionează fiind subordonate primarului care le organizează, conduce şi controlează.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si Finantarea Cheltuielilor la Institutiile Publice.docx

Bibliografie

1. Scorţescu G, Mardiros D., Scorţescu F., Aspecte generale referitoare la clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, Anuarul Universităţii “Petre Andrei” Iaşi, tomul VIII, secţiunea Economie, 1998.
2. Scorţescu G., Scorţescu F., Mardiros D., Administraţie şi contabilitate publică, Ed. Junimea, Iaşi, 2004, pag.10.
3. Ştefura, Gabriel, Procesul bugetar în România, Ediţia a II – a, Editura Junimea, Iaşi, 2004;
4. Voinea, Ghe M. Ştefura, Gabriel, Boariu, Angela, Soroceanu Mircea, Impozite, taxe şi contribuţii, Ediţia a II-a, Editura Junimea, Iaşi, 2005.
­ Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei Orașului Siret.
Legislație
Legea Finanțelor Publice 500/2002 actualizată martie 2014;
Legea Finanțelor Publice Locale273/2006 actualizată martie 2014;
Legea Salarizare 284/2010 actualizată aprilie 2014;
Ordonanța de urgență privind salarizarea 103/2013 actualizată în 2014.