Managementul Riscului Operational la BRD

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5417
Mărime: 38.53KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulia Iuga
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Cuprins

1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE 2

1.1 Definirea conceptului de risc operaţional 2

1.2 Evenimentul de risc operaţional 3

1.3 Gestiunea riscurilor operaţionale 5

1.4 Impactul financiar generat de un eveniment de risc operaţional 6

1.5 Pragul de declarare 8

2. BRD – Groupe Societe General 11

2.1 Istoric 11

2.2 Profil 12

3. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE ÎN CADRUL BRD 14

4. DIMINUAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE 16

Anexa 1 17

Anexa 2 22

BIBLIOGRAFIE 24

Extras din document

1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE

1.1 Definirea conceptului de risc operaţional

Prin risc se înţelege, în general, probabilitatea de a infrunta o situaţie neprevăzută sau de a suporta o pagubă. Se definesc astfel atât necesitatea de a înfrunta situaţiile de nesiguranţă, cât si obligativitatea de a acţiona raţional si de a menţine sub control incertitudinea normală a acţiunii.

Concept intens vehiculat în cadrul problematicii Acordului Basel II, riscul operaţional se regăseşte la nivelul mediului bancar românesc anterior adoptării noului Cadru de adecvare a capitalului (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - a Revised Framework), cunoscut sub numele de Acordul Basel II. Mai precis, conceptul de risc operaţional este definit în principalul act normativ emis de Banca Naţională a României prin care sunt stabilite reperele administrării riscurilor semnificative bancare Alături de riscul de credit şi de piaţă, riscul operaţional este considerat o categorie de risc semnificativ bancar.

Riscul operaţional este definit ca fiind riscul înregistrǎrii de pierderi sau nerealizǎrii profiturilor estimate, determinat de factori interni (neadaptarii sau deficienţelor reglementǎrilor interne, persoanelor, sistemelor interne) sau de factori externi (condiţii economice, schimbǎri in sistemul bancar, catastrofe, incendii, agresiuni, etc.). Participanţii la procesele investiţionale şi operaţionale sunt cu toţii de acord cǎ riscul nu poate fi eliminat complet şi cǎ activitatea trebuie sǎ fie condusǎ de asa naturǎ, incat rezultatele ei negative sǎ fie cat mai mici. Elementele principale ale riscului operaţional cuprind riscuri de personal, procesual, al tranzacţiei, tehnologic şi de control în care se pot desfǎşura fapte ca: eroarea, incompetenţa, frauda, depǎsirea de limite, defecte de sistem, informare şi comunicaţii afectând în final rezultatele întregii entitǎţi.

Riscul juridic este o componentă a riscului operaţional, apărut ca urmare a neaplicării sau a aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale ori contractuale, care afectează negativ operaţiunile sau situaţia instituţiilor de credit.

1.2 Evenimentul de risc operaţional

Evenimentul de risc operaţional reprezintǎ manifestarea concretǎ a acestui risc. Dupǎ caz, pirederile internepot fi asociate unuia sau mai multor evenimente. Un eveniment poate provoca:

- una sau mai multe pierderi intrene;

- un incident fǎrǎ impact financiar;

- atât una sau mai multe pierderi, cât şi impacturi non-financiare.

Pentru a permite o gestionare uniformǎ şi optimǎ a riscului operaţional şi a facilita mǎsurarea acestuia, banca a elaborat o clasificare precisǎ a tipurilor de eveniment de risc.

Cele 8 categorii de evenimet de risc sunt:

1. Litigiile comerciale: orice problemǎ intr-o relaţie comercialǎ intre bancǎ şi terţi, identificatǎ şi semnalatǎ de cǎtre cei din urmǎ, cu privire la natura produselor oferite, la tehnicile de vanzare, la lizibilitatea/conformitatea legalǎ a contractelor, la respectarea condiţiilor acordului între pǎrţi, la gestionarea relaţiei, la executarea necorespunzǎtoare a unei solicitǎri a clientului.

2. Litigii cu autoritǎţile: orice nerespectare, fǎrǎ intenţie, a legilor, reglementǎrilor sau regulamentelor emise de autoritǎţi sau de alte organisme terţe, pe care Banca trebuie sa le respecte ca o condiţie pentru exercitarea activitǎţilor sale, precum şi interpretarea sau folosirea cu intenţie a omisiunilor sau ambiguitǎţilor acestor legi şi regulamente, care sunt considerate ulterior de cǎtre autoritǎtile de control competente ca fiind încǎlcǎri, daca nu ale sensului literal al regulii, cel puţin ale spiritului acesteia. Aceastǎ categorie cuprinde şi toate evenimentele legate de nerespectarea reglementǎrilor cu privire la lupta împotriva spǎlǎrii banilor şi a finanţǎrii actelor de terorism.

3. Erori de evaluare a preţurilor (pricing) sau evaluare a riscului: orice deficienţǎ în procesul de evaluare a expunerii la risc (de piaţǎ, de credit), a preţului sau a valorificǎrii unei operaţiuni datorate unei lipse de informaţii, a unei probleme de modelizare, utilizǎrii greşite a unui model, a unei garanţii greşit evaluate (valoare incorectǎ sau montaj neoperant), fie la iniţierea operaţiunii, fie în cadrul urmǎririi riscului pe durata de viaţǎ a operaţiunii.

4. Erori de execuţie şi procesare a datelor: orice eroare de prelucrare, in orice stadiu al unei operaţiuni (greşeli de introducere, de confirmare, de platǎ, de reconcilere, de identificare şi/sau de rezolvare a deficinţelor, de pǎstrare a documentelor, a valorilor, a titlurilor sau a contractelor).

5. Fraude interne şi externe (şi alte activitǎţi ilegale): orice încǎlcare intenţionatǎ a reglementǎrilor legale/reglementǎrilor interne in vigoare de cǎtre un salariat al Bǎncii sau de cǎtre persoane externe, incluzând mai ales furtul de fonduri, valori sau active (fizice sau intelectuale) aparţinând BRD sau deţinutǎ de cǎtre BRD, tranzacţii fictive, sau confidenţiale, escrocherii sau alte activitǎţi crimale afectând activele sau imobilele, inclusiv actele de rea voinţǎ împotriva sistemelor informatice.

Preview document

Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 1
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 2
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 3
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 4
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 5
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 6
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 7
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 8
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 9
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 10
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 11
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 12
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 13
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 14
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 15
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 16
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 17
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 18
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 19
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 20
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 21
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 22
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 23
Managementul Riscului Operational la BRD - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului Operational la BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD

Capitolul 1 Riscul de solvabilitate în activitatea bancară 1.1 Aspecte teoretice Riscul este privit ca o măsură a neconcordanţei dintre diferite...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Managementul Riscului de Creditare la BRD Groupe Societe Generale

Capitolul I Riscul în activitatea bancară I.1 Notiuni generale Piata financiară este extrem de volatilă datorită influentei unui număr mare de...

Gestionarea riscului operational bancar

Intrοduсere Асtivitɑteɑ bɑnсɑră este înсοnjurɑtă de ɑpɑriţiɑ risсului, сɑre pοɑte ɑveɑ un impɑсt сοnsiderɑbil ɑsuprɑ ɑсesteiɑ, negɑtiv sɑu...

Gestiunea Riscului Operațional la Banca Transilvania

1. Caracteristicile generale ale Băncii Transilvania 1.1. Elemente definitorii ale băncii Banca Transilvania S.A. este o instituţie bancară...

Managementul Riscului de Creditare la Millenium Bank

Capitolul 1. Preliminarii. Cadru. Mediul, în continuă schimbare, în care operează băncile, generează noi oportunităţi de afaceri, dar acestea...

Riscul Operational

1.RISC OPERATIONAL Cunoscu ca cel mai „nou” risc, riscul operaţional ridică astăzi noi provocări managementului bancar. După ce au dezvoltat o...

Managementul Riscului Valutar Raifeisen Bank

Capitolul 1. Particularităţi ale riscului valutar în cadrul societăţii bancare Raiffeisen Bank S.A. 1.1. Istoricul, evoluţia şi poziţionarea S.C....

Ai nevoie de altceva?